Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

AUTOMATISCHE INCASSOREGLEMENT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAUTOMATISCHE INCASSOREGLEMENT
CiteertitelHet incassoreglement
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2019Geconsolideerde regelgeving

19-02-2019

website gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

AUTOMATISCHE INCASSOREGLEMENT

DE AMBTENAAR AANGEWEZEN INGEVOLGE ARTIKEL 231, TWEEDE LID, ONDERDEEL C VAN DE GEMEENTEWET (DE INVORDERINGSAMBTENAAR) van de gemeente Elburg;

 

overwegende dat, het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen;

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet.

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Elburg

 

 

 

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Formele belastingschuld: het bedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.

 • b.

  Belastingjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven.

 • c.

  De incassant: de gemeente Elburg.

 

ARTIKEL 2. DOEL VAN DE AUTOMATISCHE INCASSO

1. De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingplichtige gedurende het belastingjaar, door middel van automatische incasso te incasseren op de in de belastingverordening genoemde vervaltermijn(en).

2. De incassant wordt houder van het geïncasseerde bedrag en verplicht zich het te gebruiken voor het verrekenen van de belastingschuld van de belastingplichtige.

 

ARTIKEL 3. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen:

 • a.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  rioolheffingen;

 • c.

  afvalstoffenheffing;

 • d.

  reinigingsrechten;

 • e.

  haven- en kadegelden;

 • f.

  forensenbelasting;

 • g.

  precariobelasting (terrassen);

 • h.

  toeristenbelasting.

 

ARTIKEL 4. DEELNAME AAN AUTOMATISCHE INCASSO

1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingplichtigen.

2. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 

ARTIKEL 5. AANMELDING

1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door het invullen van een machtigingsformulier door middel van DigiD of het overdragen van de machtigingskaart/brief aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Elburg.

2. Tussentijdse aanmelding voor de automatische incasso wordt door de incassant geaccepteerd in overleg met de belastingplichtige. De nog openstaande belastingschuld wordt dan geïncasseerd in de nog resterende termijnen behorend bij een bepaalde dagtekening.

3. De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

 

ARTIKEL 6. BEREKENING TERMIJNBEDRAG

1. Indien de machtiging is verleend of stilzwijgend is verlengd, dan wordt het termijnbedrag berekend over de in de belastingverordening genoemde vervaltermijn(en).

2. De incassant heeft het recht, indien de hoogte van de belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het belastingjaar de hoogte van het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingplichtige.

 

ARTIKEL 7. TIJDSTIP VAN AFSCHRIJVING

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van de maand waarin er een incassotermijn ingevolge artikel 2 verschuldigd is.

 

ARTIKEL 8. MEDEDELING VERVALDATA

Via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen wordt aan de belastingplichtige mededeling gedaan van de vervaldata waarop de verschuldigde termijnbedragen voor dat belastingjaar worden afgeschreven.

 

ARTIKEL 9. ONTBINDENDE VOORWAARDEN

De automatische incasso wordt beëindigd:

 • 1.

  Indien niet wordt voldaan aan de in de belastingverordening genoemde voorwaarden met betrekking tot deelname aan de automatische incasso;

 • 2.

  Indien de belastingplichtige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso kunnen belemmeren.

 

ARTIKEL 10. OVERLIJDEN

1. Bij overlijden van de belastingplichtige wordt de automatische incasso door de incassant zo spoedig mogelijk beëindigd.

2. De incassant kan in overleg met de erven de incasso in stand laten voor de openstaande belastingschuld en eventueel nog op te leggen belastingen voor zolang er belastingplicht bestaat.

3. De erven kunnen de automatische incasso voortzetten door het afgeven van een nieuwe machtiging voor de openstaande belastingschuld en eventueel nog op te leggen belastingen voor zolang er belastingplicht bestaat.

 

ARTIKEL 11. ECHTSCHEIDING

1. Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

2. Indien als gevolg van de echtscheiding of de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd van het bestaande IBAN, dan dient de belastingplichtige dit door te geven. Aan de incassant dient te worden gemeld van welk IBAN de automatische incasso plaats kan vinden.

 

ARTIKEL 12. VERHUIZING

1. Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

2. Bij verhuizing naar een andere gemeente beëindigt de incassant de automatische incasso nadat de belastingschuld geheel is voldaan en geen belastingplicht meer bestaat.

 

ARTIKEL 13. WIJZIGING BANKGIRO-INCASSO

Wijzigingen betreffende het IBAN dienen terstond door de belastingplichtige worden doorgegeven aan de incassant.

 

ARTIKEL 14. TERUGSTORTING

Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij/zij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te storten.

 

ARTIKEL 15. BEËINDIGING VAN DE INCASSO-OVEREENKOMST

De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven onder gebruikmaking van de mogelijkheden tot het intrekken van de machtiging.

 

ARTIKEL 16. HOUDER VAN HET SALDO

Indien de automatische incasso op enigerlei wijze of op enig tijdstip wordt beëindigd, blijft de incassant houder van het opgebouwde saldo.

 

ARTIKEL 17. SLOTBEPALING

1. Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Elburg kan worden aangehaald als “het incassoreglement”.

2. Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en vervangt voorgaande regeling.

 

Aldus vastgesteld door de ambtenaar aangewezen ingevolge artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (de invorderingsambtenaar).

Elburg, 19 februari 2019

De domeinmanager bedrijfsvoering van de gemeente Elburg