Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Integraal horecabeleid gemeente Smallingerland 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal horecabeleid gemeente Smallingerland 2007
CiteertitelIntegraal horecabeleid gemeente Smallingerland 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2008nieuwe regeling

05-02-2008

Breeduit, 14-02-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal horecabeleid gemeente Smallingerland 2007

SAMENVATTING

 

De gemeente Smallingerland heeft in 1997 voor het eerst integraal horecabeleid geformuleerd. In 2000 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Het voorliggende nieuwe gemeentelijke horecabeleid richt zich niet alleen op de veranderingen in de wetgeving, maar ook op maatschappelijke veranderingen zoals andere uitgaanspatronen en nieuwe bedrijfsformules in de horecasector. Voorts zijn er in dit beleid accenten gelegd op zaken die de veiligheid en leefbaarheid bevorderen.

De volgende hoofdonderwerpen vormen de speerpunten van het nieuwe integrale horecabeleid.

 

Vestigingsbeleid

 

Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen de ontwikkelingsmogelijkheden van horecabedrijven en die van de woon-, werk- en winkelfuncties in de omgeving.

Met name in het horecaconcentratiegebied de Kaden is aandacht nodig voor andere functies die de vitaliteit van dit gebied betreffen. Het beleid dat in het afgelopen decennium is gevoerd terzake het beperken van nieuwe horecavestigingen in dit gebied, wordt in het nieuwe integrale horecabeleid gecontinueerd. Parallel hieraan, biedt het nieuwe beleid mogelijkheden voor nieuwe dag- en avondhoreca in andere delen van het centrum van Drachten. Voor het realiseren van deze nieuwe visie in het horecabeleid is een vestigingsbeleid nodig dat verankerd wordt in het ruimtelijke beleid. Het bestemmingsplan is hiervoor een belangrijk instrument.

 

Openbare orde en veiligheid

 

Met het oog op meer aandacht voor veiligheid, wordt in de exploitatievergunning een veiligheidsplan verplicht gesteld voor horecabedrijven waarin meer dan 250 personen (bij evenementen 200) kunnen verblijven. Voorts blijft toezicht door politie en SVS in de openbare ruimte in de horeca concentratiegebieden een belangrijke voorwaarde.

 

Veiligheidsvoorschriften en andere maatregelen met betrekking tot de openbare orde en leefomgeving, alcohol- en drugsgebruik en toelatings- en selectiebeleid, worden uit het convenant gehaald en in de exploitatievergunning voor horecabedrijven opgenomen.

 

Een nieuwe maatregel om alcoholgebruik door de jeugdigen terug te dringen, is het bij verordening instellen van een leeftijdsgrens (16 jaar) voor het betreden van een discotheek.

In het horecaoverleg zal ook aandacht worden besteed aan de bestrijding van horecavandalisme: vandalisme in het publieke domein gepleegd door horecabezoekers na (overmatig) alcoholgebruik. Daarnaast wordt in de APV een artikel over een gebiedsverbod opgenomen om te kunnen optreden tegen personen die de openbare orde ernstig verstoren in het horeca-concentratiegebied de Kaden.

 

Sluitingstijden

 

Ook in het sluitingstijdenbeleid zijn veiligheid en leefbaarheid leidende principes.

Ter bescherming van de woonomgeving en leefbaarheid en om sociaal hygiënische redenen zoals alcoholmatiging, is er kritisch naar de sluitingstijden gekeken. Deze blijven vooralsnog ongewijzigd, echter onder bepaalde voorwaarden waarover afspraken zijn gemaakt met de horeca in het horeca overleg.

 

Handhaving

 

Handhaving vertaalt zich in dit beleid niet alleen in het treffen van maatregelen bij overtredingen maar ook in een aantal preventieve maatregelen bij overname of vestiging van nieuwe horecabedrijven. De toetsing van nieuwe aanvragen wordt verscherpt.

 

HORECABELEID GEMEENTE SMALLINGERLAND

 

Inleiding

 

In Smallingerland is in 1997 een integraal horecabeleid ingevoerd. Dit beleid bestaat uit een mix van maatregelen die elkaar ondersteunen en aanvullen. De diversiteit aan regelgeving en beleid werd daartoe overzichtelijk bij elkaar gebracht.

 

Een voorbeeld van integraal horecabeleid is het Kadenproject. Met dit project is beoogd van de Kaden een beter, gezelliger en vooral veiliger uitgaansgebied te maken. De gemeente, de politie, de horeca, het Openbaar Ministerie en de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland zijn in 1999 een convenant overeengekomen. De daarin opgenomen afspraken hebben de veiligheid in het uitgaansgebied de Kaden in Drachten daadwerkelijk vergroot.

 

In 1999 is het horecabeleid geëvalueerd en is een aantal concrete actiepunten geformuleerd die grotendeels zijn uitgevoerd. In 2000 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Alle wijzigingen hebben min of meer te maken met het rijksbeleid aangaande alcoholmatiging en het beperken van risico's. De regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid, milieu en andere terreinen is aangepast of anderszins veranderd. De horeca heeft daar ook mee te maken, evenals met aangepaste voorschriften op het gebied van brandveiligheid en volksgezondheid.

VESTIGINGSBELEID

 • 1.

  Horecaconcentratiegebied de Kaden en spreidingsbeleid

In Drachten zijn de cafés en discotheken vooral gevestigd op de Kaden. In hetzelfde gebied is ook de zgn. stille horeca, zoals cafetaria's lunchrooms en kleine restaurants, goed vertegenwoordigd. Laatstgenoemde categorie treffen we ook aan in het winkelcentrum van Drachten. Voorts hebben bijna alle buitendorpen een horecavoorziening.

 

In het horecaconcentratiegebied de Kaden was het horecabestand in het verleden redelijk evenwichtig. Dit evenwicht is de laatste decennia onderhevig geweest aan verandering. Met de invoering van late sluitingstijden, is het horecabezoek verplaatst naar de nachtelijke uren. De nachthoreca (zowel natte als droge horeca) heeft zich hierdoor sterk ontwikkeld. Door toename en intensivering van het aantal horeca exploitaties, zijn de overige bestemmings- en gebruikfuncties onder druk komen te staan.

 

Met het oog op deze ontwikkeling, zijn de kaders van het nieuwe horecabeleid en die van de horecaontwikkeling al in 2004 in een conceptnota neergelegd. Daarin is het voornemen uitgesproken de vestiging van horecamogelijkheden in andere delen van Drachten te faciliteren en tegelijkertijd het werk-, woon- en leefklimaat op de Kaden te bevorderen door het geldende restrictieve vestigingsbeleid in dit gebied voort te zetten. Dit houdt momenteel in dat er als regel geen avond- en nachthoreca wordt toegestaan in panden die geen horecabestemming hebben.

 

Doelstelling daarbij is het herstellen van het evenwicht tussen de woon-, werk- en winkelfuncties enerzijds en de horeca anderzijds, het bevorderen van het leefklimaat in en nabij het Kadengebied en het aantrekkelijker maken van het overige centrumgebied van Drachten voor winkelend publiek en horecabezoekers. Vestiging van dag- en avondhoreca zal om die reden ook op andere locaties in het centrumgebied worden gestimuleerd. Met betrekking tot de toekomstige functie van de Kaden, zal een integrale planologische visie worden opgesteld.

 

 • 2.

  Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan kunnen de plaatsen worden aangegeven waar horeca gerealiseerd kan worden. Daarbij worden diverse aspecten overwogen zoals: brancheverdeling in relatie tot de omgeving, concentraties, vestiging dag- en nachthoreca met aandacht voor mogelijke overlast, veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersbewegingen en parkeervoorzieningen.

 

De Drank- en Horecawet kent alleen het onderscheid tussen horecabedrijf en slijtersbedrijf.

Als in het bestemmingsplan geen beperkingen zijn genoemd, kunnen ongewenste horecabedrijven of ongewenste horeca-activiteiten moeilijk worden geweerd. Bij herziening van de bestemmingsplannen zal een onderscheid in de soorten horecabedrijven worden opgenomen.

 

Ook moet duidelijker aangegeven worden voor welke horeca-activiteiten vrijstelling kan worden verleend en wat wordt verstaan onder de betreffende horeca-activiteit (verkoop alcoholhoudende drank, verkoop alcoholvrije drank, verkoop kleine maaltijden enz.) Hiermee kunnen mogelijke misverstanden in relatie tot de horecabegrippen worden voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling horecacategorieën te noemen in het bestemmingsplan, zodat bij het vestigingsbeleid rekening kan worden gehouden met de mate van mogelijke overlast die een horecabedrijf kan veroorzaken.

 

In de geactualiseerde bestemmingsplannen is horeca als volgt ingedeeld in drie categorieën:

 

Categorie I: lichte horeca (alleen overdag en een gedeelte van de avond open)

Categorie II: middelzware horeca ('s avonds en een gedeelte van de nacht open)

Categorie III: zware horeca ('s-avonds na 23.00 uur open)

 

Deze drie categorieën worden in bijlage I nader gedefinieerd.

 

 • 3.

  Grootschalig uitgaan (megadiscotheek)

Er is vraag naar vestigingsmogelijkheden voor een grootschalige uitgaansgelegenheid en entertainmentcentrum, al dan niet in combinatie met een zgn. megadiscotheek, buiten het centrum van Drachten, nabij de in- en uitvalswegen. In dit verband kan gewezen worden op de locatie Leisurepark Vrijburgh Noord, waarvoor ook plannen voor horeca- en vrijetijdsvoorzieningen besproken zijn.

 

Het nieuwe horecabeleid beoogt voor marktinitiatieven richtinggevend en faciliterend te zijn. Het faciliteren van één nieuwe grote uitgaansgelegenheid buiten het centrum kan gevolgen hebben voor de bestemmings- en gebruiksmogelijkheden van panden in het Kadengebied. Uitgangspunt bij het opstellen van een nieuwe planologische visie voor de Kaden en omgeving, blijft dat hier ook (nacht)horeca blijft, ofwel de Kaden blijft horeca concentratiegebied. Eventuele verplaatsing van nachthoreca naar elders, zal in de planologische visie wel als scenario worden meegenomen.

Dit scenario is in het verleden al besproken in het horecaoverleg. Er is toen gebleken dat een deel van de horecaondernemers begrip voor deze optie kan opbrengen. Wel is de vrees uitgesproken dat de vestiging van een nieuwe grote discotheek buiten het centrum een negatief effect zal hebben op de kleinere exploitaties op de Kaden, zoals snackbars, shoarma- en broodjeshuizen die zich hoofdzakelijk richten op publiek dat 's nachts uit de discotheken komt. Dit wordt door de gemeente erkend. Anderzijds is ook bekend dat het merendeel van deze exploitaties onderhevig is aan frequente wijziging van bedrijfsvoering en wisseling van ondernemers, ook als gevolg van faillissementen. Dit duidt erop dat er geen sprake is van een goede balans in vraag en aanbod en zich in feite een overcapaciteit in dit segment van de horecabranche heeft gevormd. In een aantal gevallen is dit ook niet bevorderlijk gebleken voor de kwalitatieve uitstraling van het bedrijfspand en de bedrijfsvoering.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 • 1.

  SVS horeca-surveillanceproject

In 1994 heeft de gemeenteraad een nota over integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Dit heeft onder meer geresulteerd in de oprichting van de SVS. Vanaf de start van het SVS-project heeft een vertegenwoordiger van Horeca-Nederland afd. Drachten zitting in het SVS-bestuur.

Ook is er in die jaren een "convenant veilig uitgaan" opgesteld door gemeente, politie, het Openbaar Ministerie, de SVS en de horeca. In dit convenant is gekozen voor een uitgebalanceerd partnerschap in de samenwerking voor meer veiligheidszorg op de Kaden en omstreken.

Met inzet van alle verantwoordelijke partijen is een veiliger uitgaansgebied gerealiseerd.

Met dit convenant is het gemeentebestuur de horecabedrijven destijds ook tegemoet gekomen in hun wens langere openingstijden te hanteren.

De sluitingstijd van 00.00 uur werd verschoven naar 03.00 uur. Deze verruiming van de openingstijden is gegeven omdat verwacht werd dat met de inzet van de SVS en politie een aanvaarbaar veiligheidsniveau kon worden bereikt. Op verzoek van de horeca werd ter compensatie van een financiële bijdrage aan de SVS het systeem van "ontheffingen sluitingsuur", waarvoor aanzienlijke bedragen aan leges moesten worden betaald, afgeschaft. Mede door de inzet van de SVS verminderde het aantal geweldsmisdrijven en uitingen van vandalisme, waaronder grove vernielingen, in het aangrenzende winkelcentrum, significant. Om die reden leek het verantwoord de sluitingstijden in een later stadium op verzoek van de horeca nog eens te verruimen tot 05.00 uur.

 

In 2005 heeft de horeca via Horeca Nederland als haar standpunt laten weten niet meer te willen bijdragen aan de kosten van het SVS-toezicht in en nabij het Kadengebied. Aangezien het SVS-Kadenproject destijds verruiming van de sluitingstijden mogelijk heeft gemaakt, lag als gevolg van dit standpunt, vervroeging van de sluitingstijden voor de hand. Deze ontwikkeling is door de horeca als "niet wenselijk" beschouwd, hetgeen in een nader overleg tussen de horeca en de gemeente heeft geresulteerd in de volgende afspraken:

 

 • a.

  De horeca blijft een financiële bijdrage leveren aan de SVS en mag zelf met een voorstel komen over de verdeling van de tarieven. Het totaalbedrag aan inkomsten uit dit SVS-project zal niet lager zijn dan dat van voorgaande jaren.

 • b.

  De sluitingstijden blijven op de Kaden ongewijzigd. Wijzigingen hierin komen aan de orde als landelijke wetgeving of regionale afspraken daartoe aanleiding geven of in het geval de gemeenteraad daartoe besluit.

In het horeca overleg van 14 november 2005 heeft de gemeente met instemming van de horeca al aangegeven dat in gebieden buiten het horeca concentratiegebied de Kaden en in de dorpen de sluitingstijden zullen worden vervroegd. Dit blijft van kracht.

 

 • 2.

  Sluitingstijden

In onderstaande tabel zijn de sluitingstijden van de horeca inzichtelijk gemaakt.

 

Nacht van

Horeca concentratiegebied de Kaden

Overig Drachten en dorpen

discotheken

natte horeca

droge horeca

natte horeca

Droge horeca

toelating

sluiting

toelating

sluiting

toelating

sluiting

toelating

sluiting

toelating

sluiting

zondag t/m woensdag

01.00

01.00

01.00

01.00

00.00

donderdag

02.00

02.00

02.00

02.00

00.00

vrijdag en zaterdag

03.00

05.00

03.00

05.00

04.30

05.00

02.00

03.00

00.00

 

 • 3.

  Gebiedsverbod

Er zijn signalen vanuit de horeca dat jongeren die een toegangsverbod tot horecagelegen-heden is aangezegd, 's nachts op de Kaden blijven "hangen" en de orde verstoren, onder andere door vechtpartijen. Om hiertegen effectief te kunnen optreden, wordt in de APV een gebiedsverbod-artikel opgenomen. Deze relatief nieuwe maatregel, wordt landelijk als zeer welkom beschouwd. De raad moet nog beslissen over deze APV-wijziging. De condities en voorwaarden waaronder de burgemeester de maatregel kan toepassen, worden in de desbetreffende beleidsnota toegelicht.

 

 • 4.

  Alcoholontmoedigingsbeleid

De Nederlandse jeugd scoort in Europees verband het hoogst als het gaat om alcoholmisbruik. Het ministerie van Volksgezondheid beraadt zich op nieuwe wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van deze problematiek. Horeca, gemeenten en GGD's zullen in de toekomst samen de strijd moeten aanbinden tegen alcoholmisbruik onder jongeren.

In de verdere ontwikkeling van het horecabeleid zal dit onderwerp aandacht krijgen door daarvoor concrete maatregelen in te voeren.

 

Een onderwerp dat in relatie staat tot alcoholgebruik door de jeugd en eveneens aandacht verdient, is het fenomeen "scholenfeesten". Deze feesten (die niets met organisatie en verantwoordelijkheid van scholen van doen hebben) worden met regelmaat in een grote discotheek in Drachten gehouden en zijn gericht op jeugd tussen 12 en 16 jaar. Recentelijk heeft de gemeente met de exploitant van de discotheek afgesproken dat de term "scholenfeesten" niet meer wordt gevoerd.

Afhankelijk van de dag waarop zo’n feest wordt gehouden, kan met de huidige sluitingstijden, de eindtijd van 01.00 uur (op doordeweekse dagen) tot 05.00 uur (in het weekend) variëren.

De wet biedt de mogelijkheid bij verordening een leeftijdsgrens in te stellen voor het betreden van bepaalde horeca inrichtingen. Omdat discotheken redelijk laagdrempelig zijn voor de jeugd, kan in de Drank- en Horecaverordening de leeftijdsgrens van 16 jaar ingesteld worden voor het betreden van een discotheek, met de mogelijkheid tot ontheffing.

De burgemeester kan aan de ontheffing nadere voorschriften verbinden, bijvoorbeeld met betrekking tot de eindtijd. Deze bevoegdheid lijkt een geschikt instrument in de strijd tegen ongewenst (overmatig) alcoholgebruik door jeugdigen onder de 16 jaar.

 

In het horecaoverleg zal ook aandacht besteed worden aan horecavandalisme, d.w.z. vandalisme door horecabezoekers in het publieke domein als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Gemeente en politie zullen zich in samenwerking met horeca Drachten op maatregelen beraden om dit soort vandalisme tegen te gaan.

 

Bovenstaande onderwerpen zullen deel uitmaken van het gemeentelijke alcohol-ontmoedigingsbeleid dat onderdeel is van uitvoeringsbeleid van aangekondigde nieuwe landelijke wetgeving op dit terrein.

 

Onze gemeente heeft een intentieverklaring ondertekend om tot een actieplan te komen met betrekking tot het thema Jongeren en Seksualiteit. Indien uit het landelijke en regionale onderzoek blijkt dat er een verband kan worden gelegd tussen dit thema en overmatig alcoholgebruik, zal het onderwerp worden meegenomen in het alcoholontmoedigingsbeleid.

 

 • 5.

  Convenant Veilig Uitgaan en exploitatievergunning

Er is voor gekozen de veiligheidsvoorschriften en andere maatregelen met betrekking tot de openbare orde en leefomgeving, alcohol en drugsgebruik en toelatings- en selectiebeleid, zoveel mogelijk in de exploitatievergunning op te nemen.

Hiermee wordt een zekere vrijblijvendheid in het nakomen van afspraken uitgesloten en worden genoemde maatregelen in de vorm van voorschriften aan de exploitant opgelegd. In bijlage IV zijn deze voorschriften opgesomd.

In het horeca overleg is afgesproken de komende tijd aandacht te hebben voor maatregelen die leiden tot voorkoming en vermindering van geweldsescalatie, vandalisme en alcoholmisbruik. Bovenstaande keuze en afspraken zullen leiden tot aanpassing van het bestaande horecaconvenant. Het nieuwe horecaconvenant zal te zijner tijd worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

UITVOEREND BELEID

Hierin wordt een aantal praktische zaken geregeld zoals:

 

 • -

  herziening van Drank- en Horecaverordening

 • -

  ontheffingen sluitingstijden

 • -

  afspraken inzake horecaoverleg

 • -

  veiligheidsmaatregelen en -voorschriften in het horecapand en omgeving

 • -

  instructie portiers en toezichthouders

 • -

  voorschriften voor terrassen

HANDHAVINGSBELEID

Het handhavingsbeleid richt zich zowel op de bestaande als de startende horeca ondernemingen en behelst het volgende.

 

 • -

  voorwaarden met betrekking tot vestiging nieuwe horecabedrijven

 • -

  voorwaarden bij overname van bestaande horeca ondernemingen

 • -

  handhavingstraject en sancties bij overtredingen

DRANK- EN HORECAVERORDENING

De Drank- en Horecaverordening wordt geactualiseerd.

In de Drank- en Horecaverordening is o.a. het volgende geregeld:

 

 • -

  verbod verstrekking sterke drank in bepaalde horeca inrichtingen

 • -

  vergunningplicht droge horeca

 • -

  toepassing toetsingscriteria Drank- en Horecawet op de droge horeca

 • -

  leeftijdsgrens binnentreden discotheken

Het uitvoerend beleid, het handhavingsbeleid en de Drank- en Horecaverordening zijn in de bijbehorende bijlagen nader uitgewerkt en toegelicht.

Bijlage I

 

CATEGORIEËN HORECA INRICHTINGEN

 

Categorie I: lichte horeca (alleen overdag en een gedeelte van de avond open)

 

 • a.

  een inrichting waarvan de exploitatie in hoofdzaak bestaat uit het verschaffen van logies voor kortere of langere tijd zoals hotel, pension of een ander hiermee gelijk te stellen horecabedrijf;

 • b.

  een inrichting waarvan de exploitatie in hoofdzaak bestaat uit het voor gebruik ter plaatse verstrekken van in eigen onderneming bereide en in hoofdzaak complete maaltijden bestaande uit ten minste drie afzonderlijk geserveerde warme gerechten, zoals restaurants;

 • c.

  een inrichting waarvan de exploitatie in hoofdzaak bestaat uit het snel serveren en/of verstrekken van al dan niet in eigen onderneming bereide kleine, niet samengestelde maaltijden (plate-service) of kleine etenswaren en waar in hoofdzaak alcoholvrije drank wordt verstrekt zoals snackbar, cafetaria, frituur, broodjeshuis, automatiek, lunchroom, tearoom, croissanterie, koffiehuis, theehuis, ijssalon en een ander daarmee gelijk te stellen inrichting die zich qua exploitatie richt op het winkelend publiek en niet belastend is voor het woon- en leefklimaat.

Categorie II: middelzware horeca ( 's avonds en een gedeelte van de nacht open)

 

 • a.

  een inrichting waarvan de exploitatie in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, zonder amusementsprogramma zoals grandcafé, café-bar, zalenverhuur of ander hiermee gelijk te stellen horecabedrijf dat slechts een deel van de nacht open is.

Categorie III: zware horeca (vanaf 23.00 uur en 's nachts open)

 

 • a.

  een inrichting waarvan de exploitatie in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, met amusementsprogramma zoals discotheek, bar-dancing, café met dansgelegenheid, nachtclub of een ander hiermee gelijk te stellen horecabedrijf;

 • b.

  een inrichting waarvan de exploitatie in hoofdzaak bestaat uit het snel serveren en/of verstrekken van al dan niet in eigen onderneming bereide kleine niet samengestelde maaltijden (plate-service) of kleine eetwaren en waar uitsluitend of in hoofdzaak alcoholvrije drank wordt verstrekt zoals een snackbar, cafetaria, broodjeshuis, automatiek, shoarmazaak of een ander daarmee gelijk te stellen bedrijf die zich qua exploitatie richt op de reguliere nachthoreca en belastend is voor het woon- en leefklimaat.’

Bijlage II

 

UITVOEREND BELEID

 

Aanvraag horecavergunning

 

In het verleden moesten financiële stukken worden aangeleverd bij het indienen van een aanvraag.

In de huidige Drank- en Horecawet is dat niet expliciet vermeld, maar de gemeente mag voor een goede beoordeling van een aanvraag deze eis wel stellen. Ter voorkoming van malafide praktijken wordt een vragenlijst gehanteerd waarin ook financiële gegevens worden opgevraagd. Ook bij aanvragen voor droge horeca is dit van toepassing.

 

Drank- en Horecaverordening

 

In onze gemeente is een Drank- en Horecaverordening van kracht. Deze verordening, vastgesteld in 1982 en laatstelijk gewijzigd in 1992, wordt aangepast voor wat betreft de bevoegdheid tot vergunningverlening (moet de burgemeester zijn) en het niet vergunningplichtig zijn van puur bedrijfsgerichte verstrekking van alcoholvrije dranken in kantines.

 

In de Drank- en Horecaverordening is het volgende geregeld:

 

 • -

  verbod verstrekking sterke drank in bepaalde horeca inrichtingen (sportkantine, kerkgebouw, wijkcentrum, dorpshuis)

 • -

  vergunningplicht droge horeca

 • -

  toepassing toetsingscriteria Drank- en Horecawet op de droge horeca

 • -

  leeftijdsgrens binnentreden discotheken

Het verbod op het verstrekken van sterke drank in bepaalde soorten inrichtingen, blijft ook in de nieuwe verordening van kracht. In het ontheffingenbeleid zal worden geformuleerd in welke gevallen ontheffing van dit verbod kan worden verleend.

 

Horecabedrijven die geen alcohol verstrekken, vallen niet onder de Drank- en Horecawet. Dit zijn snackbars, broodjes- en shoarmahuizen, grillrooms e.d., de zgn. droge horeca. Deze droge horeca richt zich, voor zover gevestigd in het uitgaansgebied, op de nachthoreca en is niet zelden een bron van overlast. Daarnaast wordt in deze sector vaak wisseling van eigenaar geconstateerd. Omdat vanuit de wetgeving geen vestigings- of opleidingseisen hieraan worden gesteld, kan deze tak van horeca gevoelig zijn voor malafide praktijken.

In de Drank- en Horecaverordening is ook voor deze bedrijven een vergunningplicht opgenomen. De eisen van de Drank- en Horecawet zijn dan grotendeels ook op de droge horeca van toepassing. Dit zijn eisen ten aanzien van het justitieel verleden en levensgedrag van de eigenaar/leidinggevende en eisen ten aanzien van het pand (moet aan het Bouwbesluit en daarmee aan brandveiligheidseisen voldoen).

 

In deze verordening zal ook een leeftijdsgrens van 16 jaar ingesteld worden voor het betreden van een discotheek.

 

Ontheffingen sluitingstijden

 

Er is een notitie ontheffingenbeleid. Bij wijziging van de sluitingstijden van de horeca zijn ook wijzigingen in het ontheffingenbeleid getreden. De dagen waarop ontheffing mogelijk is, zijn in het horecaoverleg aan de orde worden gesteld.

Het ontheffingenbeleid is op basis van in het horecaoverleg gemaakte afspraken aangepast.

 

Para-commerciële instelllingen

 

De para-commerciële instellingen in onze gemeente hebben een horecavergunning met beperkingen. Deze beperkingen zijn gebaseerd op de Drank en Horecawet en hebben betrekking op de tijden van alcoholverstrekking en het soort alcohol die in de desbetreffende inrichting verstrekt mag worden.

In artikel 4 van de Drank- en Horecawet is bepaald dat burgemeester en wethouders één of meer voorschriften of beperkingen aan de vergunning moeten verbinden, die gelet op de plaatselijke of regionale omstandigheden nodig zijn ter voorkoming van mededinging door het verstrekken van alcoholhoudende drank, die uit het oogpunt van ordelijk economisch verkeer als onwenselijk moet worden beschouwd.

Dit betekent dat indien de commerciële horeca oneerlijke concurrentie wordt aangedaan, de overheid dat moet inperken door voorschriften of beperkingen aan de horecavergunning te verbinden. Het gemeentelijk beleid voorziet in het toepassen van de wettelijk vastgestelde beperkingen. Er is geen aanleiding hierin wijzigingen aan te brengen.

 

Communicatie

 

Intern

 

Uit het oogpunt van efficiency is één aanspreekpunt in de gemeentelijke organisatie voor de horecaondernemer gewenst. Daartoe is voor de horecavergunningen de medewerker horecazaken van de afdeling Bestuursondersteuning aangewezen. Wat betreft andere horecarelevante regelgeving heeft deze medewerker een verwijsfunctie naar de andere afdelingen.

 

Horecaoverleg

 

In het horecaoverleg worden alle horeca-aangelegenheden besproken. Het horecaoverleg vindt gemiddeld twee keer per jaar plaats. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van de horeca (ondernemers en een adviseur van Horeca Nederland), de gemeente, de politie en een taxibedrijf.

 

Communicatie met omwonenden

 

Communicatie met omwonenden van horecabedrijven is tot nu toe niet actief gestimuleerd, noch van de kant van de gemeente, noch van de kant van de horecaondernemer.

Hierin is verbetering aangebracht door vertegenwoordigers van bewoners en winkeliers te betrekken bij de ontwikkeling van het horecabeleid. Deze partijen zullen in de toekomst ook betrokken worden bij het ontwikkelen van een planologische visie op De Kaden.

 

Veiligheid

 

Veiligheidsvoorschriften

 

Vanwege risicobeheersing en veiligheidsoverwegingen worden nadere veiligheidsvoorschriften in de exploitatievergunning opgenomen voor horecabedrijven waarin 250 of meer personen kunnen verblijven. Bij evenementen gelden nadere veiligheidsvoorschriften als er 200 of meer bezoekers worden verwacht. De brandveiligheid van het pand is geregeld in het Bouwbesluit en de gebruiksvergunningen.

 

Instructie portiers en toezichthouders

 

In zo'n instructie wordt aandacht besteed aan de wijze waarop portiers en ander daartoe aangewezen personeel in de horeca-inrichting met geweldsconflicten omgaan. Deze instructie maakt onderdeel uit van de exploitatievergunning en wordt, indien van toepassing, aan de vergunning toegevoegd.

 

Veiligheid in de omgeving van het horecapand

 

Hierbij kan worden gedacht aan

 • -

  vluchtroutes

 • -

  risicofactoren in de omgeving van het horecapand

 • -

  openbare orde

 • -

  vandalismepreventie

Deze externe risico' s kunnen worden ingeperkt door gebruik te maken van risico checklists die gehanteerd worden door horeca-ondernemers en gecontroleerd worden door politie en/of brandweer. Daarnaast kan meer en beter gebruik worden gemaakt van de horeca calamiteitentelefoon. Dit is het communicatiemiddel van politie en horecaondernemers tijdens de horecanachten.

 

Opleidingen en educatie

 

Goede voorlichting kan een essentiële bijdrage leveren bij het verantwoord omgaan met alcoholgebruik. In de gemeente is al uitvoering gegeven aan het BOB project (Bewust Onbeschonken Bestuurder). Dit project mag geslaagd worden genoemd. Er is echter permanente aandacht nodig voor dit thema. In die zin kan gedacht worden aan het door de gemeente in samenwerking met de horeca, 3VO en/of andere organisaties, stimuleren van bewustwordingscursussen over de gevaren en consequenties van overmatig alcoholgebruik.

 

Milieu

 

De milieuvoorschriften zijn veranderd. Voor het verlenen van ontheffingen van de geluidsnormen moet nog beleid worden gemaakt. Dat kan bij het formuleren van het evenementenbeleid.

 

Evenementen

 

Er wordt momenteel gewerkt aan het formuleren van gemeentelijk evenementenbeleid. In dit beleid zal onder andere aandacht worden besteed aan de mogelijkheid 12 keer per jaar ontheffing te verlenen van de geluidsnormen.

 

Terrasvergunningen

 

Terrassen behoren volgens de Drank- en Horecawet bij de horeca-inrichting. Op de horecavergunning moet daarom de oppervlakte van het terras worden vermeld.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is wel een terrasvergunning nodig.

De legale terrassen op de Kaden mogen in de maanden juni, juli en augustus bij extreem warm weer geopend zijn tot 01.00 uur. Na 01.00 uur moeten de terrassen ontruimd en leeg zijn. De horeca ondernemer is verplicht er zorg voor te dragen dat er geen overlast wordt veroorzaakt en de muziek vanuit de inrichting wordt getemperd.

Medewerkers van politie en SVS zijn belast met het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorschriften.

Bijlage IV

 

VOORSCHRIFTEN EXPLOITATIEVERGUNNING

 

Voorschriften voor alle horecabedrijven

 

Algemene voorschriften

 

De horecaondernemer dient er voor te zorgen dat

 

 • -

  alle voorschriften van wet of overheden worden nageleefd

 • -

  eventuele verontreiniging in de omgeving van het bedrijf, die kennelijk afkomstig is van het bedrijf, geregeld wordt verwijderd

 • -

  geen glazen en drank buiten de inrichting worden meegenomen

 • -

  er voldoende sanitaire voorzieningen zijn en deze goed bereikbaar zijn voor bezoekers

 • -

  er voldoende stromend drinkwater is in de toiletten

De horecaondernemer dient zich te houden aan de sluitingstijden genoemd in de APV.

 

De horecaondernemer draagt verantwoordelijkheid voor het gedrag van bezoekers van het horecabedrijf zowel binnen als in de directe omgeving van het bedrijf.

 

Portiers of personen die als zodanig optreden in een horecabedrijf dienen te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)

 

De horecaondernemer dient mee te werken aan het eventueel op last van de gemeente nemen van maatregelen waarin wordt gewaarschuwd voor het gebruik van drugs, het (overmatig) gebruik van alcohol en anti-vandalisme en -geweldsprojecten.

 

Voorschriften inzake Openbare Orde, Veiligheid en Leefomgeving

 

De horecaondernemer dient

 

 • -

  de gasten op de hoogte te stellen van eventuele regels welke binnen het bedrijf gelden (een voorbeeld van huisregels is bijgevoegd)

 • -

  maatregelen te nemen ter voorkoming en/of beperking van hinder en overlast door bezoekers

 • -

  erop toe te zien dat rijwielen en motorrijtuigen van bezoekers zodanig worden geplaatst dat op het trottoir een vrije doorgang van minimaal een meter breed resteert. Zo mogelijk dienen deze op eigen terrein te worden neergezet. Wanneer van gemeentewege fietsenstallingen worden aangebracht, dient de horeca ondernemer de bezoekers erop te wijzen de fietsen daar te stallen

 • -

  er op toe te zien dat bezoekers van de inrichting hun voertuigen op een zodanige manier parkeren dat de overlast voor de omgeving tot het minimum wordt beperkt

 • -

  de politie direct in kennis te stellen van het constateren van strafbare feiten zoals geweld, drugshandel, bedreiging, heling, afpersing, wapenbezit en vernielingen

 • -

  de politie zo snel mogelijk in kennis stellen van situaties die hij als bedreigend ervaart

 • -

  bij het constateren van verboden wapenbezit de politie direct in te lichten en zorgen dat betrokkene indien mogelijk wordt aangehouden en overgeleverd aan de politie

 • -

  slag- en steekwapens of daarvoor geschikte voorwerpen die bij bezoekers worden aangetroffen, indien mogelijk direct in te nemen

 • -

  in beslag genomen wapens in te leveren bij de politie

 • -

  maatregelen te nemen om elke vorm van overlast of hinder (door geluidsinstallaties of live-muziek of anderszins), voor de omgeving te voorkomen. Muziek op het terras of in de openlucht is niet toegestaan.

Voorschriften inzake Alcohol en Drugsgebruik

 

De horecaondernemer dient

 

 • -

  zijn gasten duidelijk te maken dat (hard)drugsgebruik en/of handel in (hard)drugs niet wordt getolereerd en dat de politie onmiddellijk hiervan in kennis wordt gesteld

 • -

  de verkoop of verstrekking van alcoholhoudende drank te staken indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden

 • -

  geen alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren

Voorschriften inzake Toelatings- en Selectiebeleid

 

De horeca ondernemer dient zich bij het toelatingsbeleid te houden aan de gedragscode

anti-rassendiscriminatie horeca en dient eventueel in overleg met de politie, de medewerkers te instrueren op welke wijze discriminatie bij het toelatingsbeleid kan worden voorkomen.

 

De horecaondernemer en het personeel

 • -

  mogen niet voldoen aan discriminerende eisen, wensen en opdrachten van bezoekers en opdrachtgevers en zien erop toe dat er actief wordt opgetreden tegen discriminatie op geaardheid, geslacht, geloof of welke grond dan ook

 • -

  mogen geen zaalruimte verhuren voor bijeenkomsten van organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie of in redelijkheid verondersteld mag worden dat zij zich daaraan schuldig zullen maken.

De horecaondernemer mag uitsluitend functionele eisen stellen aan de bezoeker om

 • -

  de goede naam van het bedrijf te behouden;

 • -

  de orde en rust in het bedrijf te garanderen;

 • -

  de veiligheid van gasten en medewerkers te waarborgen.

De horecaondernemer dient aan het ontzeggingenbeleid actief uitvoering te geven, hetgeen betekent dat hij/zij de politie bij een ontzegging voor een bepaalde tijd schriftelijk in kennis stelt.

 

Nadere voorschriften voor de zware horeca (discotheken en cafébedrijven)

 

Voorschriften inzake Openbare Orde, Veiligheid en Leefomgeving

 

 • -

  De horeca ondernemer dient te zorgen voor een geleidelijke aankondiging van het sluitingstijdstip bijvoorbeeld door:

  • a.

   een half uur voor het sluitingstijdstip de laatste consumptie te verstrekken;

  • b.

   een kwartier voor het sluitingstijdstip het geluidsvolume van de muziek terug te brengen

  • c.

   het volume van de verlichting geleidelijk te laten toenemen.

 • -

  De horecaondernemer van een inrichting waarin meer dan 100 personen kunnen verblijven dient één of meer toezichthouders aan te wijzen die worden belast met het toezicht binnen de horeca-inrichting en zo nodig in de onmiddellijke omgeving daarvan om eventuele ongewenste situaties te voorkomen (signalerende functie).

 • -

  Toezichthouders dienen zich te gedragen volgens de bijgevoegde instructie.

 • -

  De horecaondernemer van een inrichting waarin meer dan 250 personen kunnen verblijven, dient een veiligheidsplan te hebben.

 • -

  Indien de horecaondernemer gebruik maakt van een portier of toezichthouder, dient deze te voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn op basis van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus (Wpbr).

 • -

  In een horecabedrijf waar meer dan 250 personen aanwezig kunnen zijn, is een toezichthouder verplicht.

 • -

  Bij een evenement in een horecabedrijf zoals houseparty of live-muziek waarbij meer dan 200 personen aanwezig zijn, is een toezichthouder verplicht.

Voorschriften inzake Alcohol en Drugsgebruik

 

 • -

  De horecaondernemer dient voorwaardenscheppende voorzieningen te treffen b.v. door stickers, camera's, blauwe lampen in de toiletten en geen spiegeltegels om cocaïne te snijden.

 • -

  De horecaondernemer dient zich strikt te houden aan de Code voor Alcoholhoudende dranken. Dit betekent geen "happy hours", geen "piekuren" of gratis verstrekking van alcoholhoudende dranken of anderszins tijdelijke verkoopbevorderende activiteiten zoals het tijdelijk tegen een lagere prijs aanbieden van alcoholhoudende drank.

 • -

  Het gebruik van onbreekbare glazen dient te worden bevorderd.

Horecabedrijven in het uitgaansgebied De Kaden dienen aan het volgende te voldoen:

 

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 paragraaf 3.4 van de voorschriften krachtens artikel 4 van het Besluit Horeca Inrichtingen (AMVB Milieubeheer) en op de Algemene Voorschriften alsmede de voorschriften inzake Openbare Orde, Veiligheid en Leefomgeving van de exploitatievergunning, dient de horeca ondernemer zorg te dragen voor gekwalificeerd toezicht in de omgeving van zijn inrichting. Hiertoe dient de horeca ondernemer gebruik te maken van de diensten van de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland of van een erkend beveiligingsbedrijf die in dezelfde mate toezicht in de omgeving van het horecabedrijf kan bieden.

 

Instructie (toezichthoudend) horecapersoneel

 

 • 1.

  De toezichthouders zien toe op gedragingen van publiek en personeel van het horecabedrijf in de inrichting.

 • 2.

  De toezichthouders zien er op toe dat er buiten de inrichting geen confrontatie plaatsvindt tussen (groepen) bezoekers die in de inrichting reeds overlast hebben veroorzaakt. Dat toezicht dient in overleg en samenwerking met de politie en de SVS plaats te vinden.

 • 3.

  De toezichthouders proberen te voorkomen dat buiten de horeca-inrichting aanwezige personen zich luidruchtig of baldadig gedragen.

 • 4.

  De toezichthouders zorgen ervoor dat er geen fietsen of bromfietsen worden geplaatst tegen de gevels van panden van direct omwonenden of zodanig worden neergezet dat voetgangers of verkeer worden gehinderd.

 • 5.

  De toezichthouders proberen vechtpartijen, vernielingen of baldadigheden in en op het terrein van de horeca-inrichting te voorkomen.

 • 6.

  De toezichthouders moeten proberen te voorkomen dat personen die kennelijk onder invloed van alcohol verkeren, een motorvoertuig gaan besturen. Geprobeerd moet worden deze personen met een taxi te laten vertrekken of anderszins vervoer te regelen.

 • 7.

  De toezichthouders moeten ongeregeldheden binnen de horeca-inrichting proberen te voorkomen of te bestrijden. In eerste instantie wordt getracht deze problemen intern te regelen door tactvol en de-escalerend te handelen. Zo nodig wordt de politie ingeschakeld. Gepleegde strafbare handelingen, waaronder mishandelingen, moeten altijd bij de politie worden gemeld.

 • 8.

  De toezichthouders dienen personen die zich binnen of buiten de horeca-inrichting schuldig maken aan strafbare feiten, zoals vernielingen, baldadigheden en overmatig lawaai, over te dragen aan de politie. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de zgn. horecatelefoon.

 • 9.

  De horecaondernemer en/of de leidinggevenden en de toezichthouders moeten bij ongeregeldheden proberen te voorkomen dat publiek uit andere ruimten van de horeca-inrichting of vanaf buiten/binnen naar de plaats van het voorval gaat.

 • 10.

  De toezichthouders en overig personeel mogen tijdens de openingsuren van de horeca-inrichting geen alcoholhoudende drank gebruiken.

 • 11.

  Gebruik van wapens, het bij zich dragen van wapens of het toepassen van lichamelijk geweld is de toezichthouders niet toegestaan.

 • 12.

  De toezichthouders handelen alleen in opdracht van de leiding van de horeca-inrichting en onder diens verantwoordelijkheid. Dit ontslaat hen echter niet van de verplichting te handelen zoals gebruikelijk is in het normale rechtsverkeer en binnen het raam van ieders verantwoordelijkheid voor de wet.

 • 13.

  De horecaondernemer en/of de leidinggevenden dienen het toezichthoudend personeel duidelijk in te lichten omtrent hun rechten en plichten op basis van deze instructie.

 • 14.

  Ondernemer, leidinggevenden, toezichthouders en personeel dienen provocatie en escalatie door eigen optreden te voorkomen.

 • 15.

  Ingeval toezichthouders betrokken zijn bij incidentele strafbare feiten (b.v. als slachtoffer, mogelijke verdachte) wordt gehandeld overeenkomstig bestaande afspraken.

Bijlage V

 

DRANK- EN HORECAVERORDENING

 

De raad van de Gemeente Smallingerland:

 

gelezen het voorstel van de burgemeester;

 

gelet op het bepaalde in de Drank- en Horecawet en de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de Voedsel en Waren Autoriteit d.d. 12 november 2007

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Drank- en Horecaverordening Smallingerland

 

HOOFDSTUK I

 

Begripsbepalingen

 

Artikel 1

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  artikel 1 van de wet is van overeenkomstige toepassing op deze verordening.

HOOFDSTUK II

 

Beperking verstrekking sterke drank

 

Artikel 2

 

 • 1.

  Het is verboden sterke drank aanwezig te hebben en/of anders dan om niet voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting waarin in hoofdzaak geringe eetwaren worden verkocht zoals een snackbar, broodjeshuis of cafetaria.

 • 2.

  Het is tevens verboden sterke drank aanwezig te hebben en/of anders dan om niet voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting die deel uitmaakt van een gebouw:

   

  • a.

   waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;

  • b.

   welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugdorganisaties of jongereninstellingen, sportorganisaties of sportinstellingen, kerkelijke organisaties of kerkelijke instellingen.

  • c.

   welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als dorpshuis, wijkcentrum, buurthuis.

  • d.

   welke in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf.

 • 3.

  De burgemeester kan op schriftelijk verzoek ontheffing verlenen van het in lid 2 gestelde verbod.

Leeftijdsgrens toegang in een horecalokaliteit

 

Artikel 3

 

 • 1.

  Het is de houder van een discotheek/dancing verboden bezoekers jonger dan 16 jaar toe te laten.

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

HOOFDSTUK III

 

Verstrekking van alcoholvrije drank

 

Artikel 4

 

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester in een inrichting aan het publiek bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 

 • 1.

  Het eerste lid geldt niet:

   

  • a.

   indien de verstrekking geschiedt op een plaats waarvoor een vergunning ingevolge de wet tot het uitoefenen van een horecabedrijf geldt;

  • b.

   indien deze verstrekking geschiedt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen die in de besloten ruimte vertoeven anders dan voor het gebruiken van consumpties;

  • c.

   bedrijfskantines;

  • d.

   voor legerplaatsen en aan het militair gezag onderworpen lokaliteiten;

  • e.

   voor middelen van vervoer tijdens hun gebruik als zodanig.

 • 2.

  Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Vereisten verstrekking alcoholvrije drank

 

Artikel 5

 

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 4, dient een natuurlijk persoon ouder dan 21 jaar te zijn en te voldoen aan de eisen die bij en krachtens artikel 8 van de wet worden gesteld aan leidinggevenden.

 • 2.

  Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4, dient de inrichting overeenkomstig artikel 10 van de wet te voldoen aan de eisen genoemd in het Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de eisen genoemd in artikel 3 tot en met 7 van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Weigering vergunning verstrekking alcoholvrije drank

 

Artikel 6

 

 • 1.

  De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in artikel 4 :

   

  • a.

   indien niet wordt voldaan aan de in artikel 8 van de wet gestelde eisen;

  • b.

   onverminderd het derde lid van artikel 5 – indien niet wordt voldaan aan de in artikel 5 tweede lid gestelde eisen.

Intrekking vergunning verstrekking alcoholvrije drank

 

Artikel 7

 

 • 1.

  een vergunning als bedoeld in artikel 4 wordt ingetrokken, indien:

  • a.

   niet langer wordt voldaan aan de in artikel 5 tweede lid gestelde eisen en terzake geen ontheffing als bedoeld in artikel 5, derde lid is verleend;

  • b.

   gedurende twaalf weken of langer, anders dan wegens overmacht of wanneer een seizoenbedrijf wordt uitgeoefend, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;

  • c.

   zich in het bedrijf waarvoor vergunning is verleend feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid;

  • d.

   de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken;

  • e.

   indien de vergunninghouder schriftelijk aan de burgemeester te kennen geeft dat hij afstand doet van de vergunning.

HOOFDSTUK IV

 

Orde in openbare gelegenheden

 

Artikel 8

 

 • 1.

  Het is verboden in een openbare gelegenheid de orde te verstoren of zich in kennelijke staat van dronkenschap in een dergelijke gelegenheid te bevinden.

 • 2.

  Een ieder die zich in een openbare gelegenheid bevindt, is verplicht op eerste vordering van een ambtenaar van de politie of op eerste verzoek van de beheerder van die gelegenheid, gedaan in het belang van de handhaving van de orde, zich terstond uit de gelegenheid te verwijderen.

HOOFDSTUK V

 

Strafbepalingen

 

Artikel 9

 

 • 1.

  Overtreding van enig artikel van deze verordening en van de krachtens enig artikel van deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet op de economische delicten van toepassing is.

HOOFDSTUK VI

 

Slotbepalingen

 

Artikel 10

 

 • 1.

  Met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens deze verordening, zijn belast de bij besluit van de burgemeester aangewezen personen.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet indien artikel 41 van de Drank- en Horecawet van toepassing is.

Artikel 11

 

Burgemeester is bevoegd nadere regels te stellen in het belang van een goede uitvoering van de in deze verordening geregelde onderwerpen.

 

Artikel 12

 

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Drank- en Horecaverordening.

 • 2.

  De verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  De Drank- en Horecaverordening van de gemeente Smallingerland van 7 januari 1992 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 4.

  Vergunningen of ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in lid 3, blijven van kracht indien en voor zover de bepaling waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

 • 5.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag of ontheffing op grond van de verordening bedoeld in lid 3 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op de aanvraag is beslist, wordt de daarop overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2008

 

De raad van de gemeente Smallingerland,

 

De griffier,

 

de voorzitter,