Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Openstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022
CiteertitelOpenstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022nieuwe regeling

21-06-2022

prb-2022-7648

02004709

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022 (hierna: de regeling),

 

BESLUITEN

 

Het Openstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022 als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Aanvragen voor subsidie op grond van de regeling kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2022 tot en met 24 december 2022.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Het subsidieplafond voor de in artikel 1 genoemde openstellingsperiode bedraagt:

  • a.

    € 960.500 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, van de regeling;

  • b.

    € 225.000 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b, van de regeling;

  • c.

    € 150.000 voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.2 van de regeling;

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit openstellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022.

Leeuwarden, 21 juni 2022

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM