Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Subsidieverordening Asbest van het dak Noord-Beveland 2022-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Asbest van het dak Noord-Beveland 2022-2023
CiteertitelSubsidieverordening Asbest van het dak Noord-Beveland 2022-2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-202201-01-2022nieuwe regeling

25-05-2022

gmb-2022-285066

Z22.026130

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Asbest van het dak Noord-Beveland 2022-2023

De raad van de gemeente Noord-Beveland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2022

 

gelet op ‎artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit: vast te stellen de navolgende subsidieverordening “Asbest van het dak Noord-Beveland 2022-2023”

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Aanvrager: eigenaar (particulier of bedrijf) van de betreffende opstallen/daken of een daartoe gemachtigd persoon of bedrijf;

 • 2.

  Asbest: De vezelachtige silicaten actinoliet, amosiet, anthofylliet, chrysotiel, crocidoliet en tremiliet;

 • 3.

  Asbestdak: asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

 • 4.

  Bewijs van inlevering: formulier dat wordt ondertekend/gestempeld bij de milieustraat bij inlevering van maximaal 35 m2 asbestdak;

 • 5.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland;

 • 6.

  Gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • 7.

  Landelijk asbestvolgsysteem: digitale voorziening voor het registreren en melden van stappen in de procedure van asbestverwijdering, raadpleegbaar op: www.asbestvolgsysteem.nl;

 • 8.

  SC-530: Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering;

 • 9.

  Subsidie: financiële tegemoetkoming die wordt toegekend en verstrekt volgens de in deze verordening vastgestelde regels;

 • 10.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies ingevolge deze verordening.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1.

  Het doel van deze verordening “Asbest van het dak Noord-Beveland 2022-2023” is het verwijderen van asbestdaken in de gemeente Noord-Beveland en het gebruik van zonne-energie te bevorderen met behulp van subsidie.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een subsidie toe te kennen aan de aanvrager.

 • 3.

  Het college kan bij zijn beslissing op grond van het tweede lid van dit artikel rekening houden met financiële steun die op grond van enig andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 4.

  Het college kan aan de toekenning van de subsidie nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die op grond van de verordening worden verstrekt.

Artikel 5 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze subsidieverordening is slechts van toepassing op asbesthoudend materiaal dat primair als dakbedekking wordt gebruik.

 • 2.

  Deze subsidieverordening is van toepassing op asbestdaken op het grondgebied van de gemeente Noord-Beveland.

 • 3.

  Deze verordening is niet van toepassing op de verwijdering van: puin, puingranulaat, rioolpijpen, schoorstenen, isolatiemateriaal, zwerfasbest of enig ander asbesthoudend bouwmateriaal.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de periode vanaf 1 januari 2022 t/m 31 december 2023 is vastgesteld op € 100.000.

 • 2.

  Jaarlijks vindt evaluatie plaats, en in ieder geval wanneer 75% van het subsidieplafond bereikt is. De gemeenteraad is bevoegd om tussentijds het subsidieplafond bij te stellen (te verhogen).

 • 3.

  Na 1 januari 2024 is de gemeenteraad bevoegd om een nieuw subsidieplafond vast te stellen.

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1.

  De subsidie voor het verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen bedraagt €5 per m2 op basis van het te saneren dakoppervlakte aan asbest. Bij het plaatsen van zonnepanelen op hetzelfde adres of op een ander perceel van de eigenaar van het asbestdak binnen de gemeente Noord-Beveland geldt tevens een maximum subsidiebedrag van € 0,20 per geplaatste Wattpiek.

 • 2.

  Indien meer dan 35 m2 dak gesaneerd wordt en er geen zonnepanelen teruggeplaatst worden, bedraagt de subsidie 20 % van het door een gecertificeerd bedrijf in rekening gebrachte bedrag voor de sanering.

 • 3.

  Indien minder dan 35 m2 dak gesaneerd wordt en er geen zonnepanelen teruggeplaatst worden, kan de eigenaar dit zelf doen en zijn de kosten beperkt. De subsidie bedraagt dan in totaal € 100 als er geen zonnepanelen geplaatst worden.

 • 4.

  De totale subsidie bedraagt per dak minimaal € 200 indien zonnepanelen geplaatst worden en € 100 als er geen zonnepanelen geplaatst worden.

 • 5.

  De totale subsidie bedraagt per dak maximaal € 10.000 indien zonnepanelen geplaatst worden en € 5.000 indien geen zonnepanelen geplaatst worden.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening wordt uiterlijk 6 maanden na verwijdering van het asbestdak ingediend.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid wordt een aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening ingediend voor asbestverwijdering die is uitgevoerd na 31 december 2021.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4.

  Indien niet meer dan 35 m2 asbesthoudend dakoppervlak is verwijderd gaat de aanvraag vergezeld van een volledig ingevuld “Bewijs van inlevering”.

 • 5.

  Indien meer dan 35 m2 asbesthoudend dakoppervlak is verwijderd, gaat de aanvraag vergezeld van de factuur voor het verwijderen van het asbestdak.

 • 6.

  De factuur, bedoeld in het vijfde lid, bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a.

   Het aantal verwijderde m2 asbestdak;

  • b.

   De datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid;

  • c.

   Het nummer dat is toegewezen aan het object in het landelijk asbestvolgsysteem, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt;

  • d.

   De adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd en

  • e.

   De Ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering uitvoert.

 • 7.

  Indien van toepassing gaat de aanvraag vergezeld van een factuur van de geplaatste zonnepanelen inclusief de productspecificaties.

Artikel 9. Vaststelling

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 9 binnen twee weken na ontvangst.

 • 2.

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag compleet is gemaakt.

 • 4.

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen en deelt dit middels een besluit mee aan de aanvrager.

Artikel 10. Afwijzing

 • 1.

  Het college beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien:

  • a.

   Het subsidieplafond is bereikt;

  • b.

   Het asbestdak (nog) niet is verwijderd;

  • c.

   De verwijdering van meer dan 35 m2 asbestdak niet is uitgevoerd door een SC-530 gecertificeerd bedrijf;

  • d.

   De verwijdering van het asbestdak heeft plaatsgevonden meer dan 6 maanden voor de aanvraag en/of voor 1 januari 2022;

  • e.

   De aanvrager geen eigenaar of daartoe bevoegd gemachtigd persoon of bedrijf is van het betreffende asbestdak;

  • f.

   De melding van de verwijdering van meer dan 35 m2 asbesthoudend dakoppervlak niet is ingevoerd in het landelijk asbestvolgsysteem;

  • g.

   Er al subsidie is toegekend op basis van deze verordening op hetzelfde adres;

  • h.

   Er niet is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor het verwijderen van asbest.

Artikel 11. Intrekking

 • 1.

  Het college besluit een subsidievaststelling in te trekken als:

  • a.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De subsidie is vastgesteld op basis van onjuiste gegevens.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, af te wijken van deze verordening.

Artikel 14. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als subsidieverordening “Asbest van het dak Noord-Beveland 2022-2023”.

de asbestsubsidieregeling Asbest van het dak te actualiseren voor de periode 2022-2023.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland

in zijn openbare vergadering van ‎25 mei 2022

De Griffier

C.H. Poortvliet

De voorzitter

drs. G.L. Meeuwisse