Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Maas en Waal

Regionaal beleidskader VTH-taken Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Maas en Waal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegionaal beleidskader VTH-taken Rivierenland
CiteertitelVTH-beleid 2022-2025 van de gemeente West Maas en Waal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVTH-beleid 2022-2025 van de gemeente West Maas en Waal
Externe bijlagenVTH-beleid 2022-2025 Bijlage 1 Bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2022nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-283751

Z.066673

Tekst van de regeling

Intitulé

Regionaal beleidskader VTH-taken Rivierenland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal tot vaststelling van integraal uitvoeringsbeleid op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving.

 

Het college van de gemeente West Maas en Waal;

 

gelezen het voorstel van 31 januari 2022, nummer Z.066673/D.200006;

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om beleidsregels vast te stellen omtrent vergunningen, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

gelet op:

de artikelen 3:40, 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Regionaal beleidskader VTH-taken Rivierenland 2022-2025,

met uitzondering, voor zover van toepassing, van de taken in het kader van de APV- en Alcoholwet.

 

Het Regionaal Uitvoeringskader VTH-taken Regio Rivierenland 2020-2024, publicatiedatum 30 juli 2020 (Gemeenteblad nr.: 194727) en bijbehorende bijlagen (1 t/m 6) wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt.

 

1. Deze beleidsregel treedt de eerste dag na bekendmaking in werking;

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: VTH-beleid 2022-2025 van de gemeente West Maas en Waal.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal in de vergadering van 24 mei 2022.

 

burgemeester en wethouders,

 

 

P.G. (Perry) Arissen

gemeentesecretaris

 

 

V.M. (Vincent) van Neerbos

burgemeester