Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Verordening Starterslening gemeente Schouwen-Duiveland 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Schouwen-Duiveland 2022
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2022Vervanging regeling

25-05-2022

gmb-2022-282482

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Schouwen-Duiveland 2022

 

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

gezien het amendement ‘Betaalbare woningen voor onze eigen inwoners’ d.d. 11 november 2021;

 

gezien het amendement ‘Verruimen mogelijkheden Starterslening’ d.d. 25 mei 2022;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 april 2022;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de “Verordening Starterslening gemeente Schouwen-Duiveland 2022”.

Artikel 1 Begrippen

 

Deze verordening verstaat onder:

a) Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;

b) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland;

c) Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

d) Financiële toets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHGregels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

e) NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds

Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

f) Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde

Combinatielening;

g) SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te

Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder

AFM–vergunningnummer 12013647;

h) Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

a. Van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van aanvraag minimaal een leeftijd van 18 jaar en maximaal een leeftijd van 35 jaar hebben en die, blijkend uit de Basisregistratie personen (BRP), op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of -wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn en niet eerder zelfstandig hebben gewoond. De eventuele huurwoning moet vrijkomen voor verhuur als gevolg van de verhuizing naar de te verwerven woning die als onderpand dient voor de Starterslening. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde eis voor één van beide aanvragers.

b. Markt-/woning en prijssegment: voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Schouwen-Duiveland met een maximale koop(/-aanneem)som van 100% van de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten en meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG. De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 

1. De gemeente Schouwen-Duiveland stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

2. Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

3. Om te voorkomen dat aanvragen geweigerd moeten worden vanwege een tekort aan budget legt het college tijdig een voorstel voor aan de gemeenteraad om het budget aan te vullen. We hanteren daarbij een ondergrens van € 250.000.

4. Indien de gemeenteraad op basis van een onder lid 3 bedoeld voorstel besluit om géén extra budget beschikbaar te stellen dan zullen aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, door het College worden afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

 

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 

1. Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente bepaalde wijze.

2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken na ontvangst.

3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

8. In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de absolute grens van maximaal 20% van de koopsom, inclusief verbeterkosten, met een maximum van € 50.000.

9. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzing

 

1. Het college wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:

a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

2. Het college trekt een toewijzing Starterslening in, indien:

a. de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

b. de Starterslening niet tot stand komt.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

 

1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

2. Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en de gemeente hiervan op de hoogte.

4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

5. SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

6. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Schouwen-Duiveland en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 

Het College kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

2. De “Verordening Starterslening gemeente Schouwen-Duiveland 2022” wordt vastgesteld onder de gelijktijdige intrekking van de “Verordening Starterslening gemeente Schouwen-Duiveland 2017”.

3. In 2024 evalueren we de “Verordening Startersregeling gemeente Schouwen-Duiveland 2022”.

Artikel 10 Citeertitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Starterslening gemeente Schouwen- Duiveland 2022”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 25 mei 2022.

De griffier,

De voorzitter,