Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Naleefstrategie Drank- en Horecawet 2013 Rheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNaleefstrategie Drank- en Horecawet 2013 Rheden
CiteertitelNaleefstrategie Drank- en Horecawet 2013 Rheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-202201-01-2014nieuwe regeling

01-10-2013

Regiobode gemeente Rheden, jaargang 50, nr. 15, 11 december 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Naleefstrategie Drank- en Horecawet 2013 Rheden

Het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Naleefstrategie Drank- en Horecawet 2013 Rheden

1 Naleefstrategie DHW

 

De naleefstrategie bestaat uit de volgende 4 onderdelen: bevorderen spontane naleving, toezichtstrategie, sanctiestrategie en gedoogstrategie. Deze onderdelen worden in de volgende paragrafen nader uitgewerkt.

1.1 Bevorderen spontane naleving

De gedachte achter deze strategie is dat de veel overtredingen kunnen worden voorkomen door het verstrekken van goede informatie aan bedrijven, zodat regels beter bekend en duidelijk zijn. Hiervoor zijn landelijk veel brochures ontwikkeld en is ook veel informatie over wet- en regelgeving beter ontsloten. Voor specifieke Rhedense regels is veel informatie op de website van de gemeente beschikbaar. Verder kunnen de ondernemers voor advies over de toepassing van regels terecht bij de medewerker Bijzondere wetten. Ook bij toezichtscontroles wordt gevraagd en ongevraagd informatie gegeven en worden de bedrijven gewezen op de risico’s van niet naleving en op de eigen verantwoordelijkheid. Ook is er binnen het toezicht formatie beschikbaar voor het geven van voorlichting aan bijv. het horeca-overleg.

Het effect van toezicht en handhaving kan toenemen door communicatie als extra instrument in te zetten. Planmatige communicatie gekoppeld aan toezicht en handhaving, om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen, wordt ook wel handhavingscommunicatie of nalevingscommunicatie genoemd. Het werkingsprincipe is gebaseerd op het vergroten van de subjectieve pakkans. Hoe hoog schat iemand die de regels overtreedt, de kans in dat hij bij een controle gepakt wordt? Deze subjectieve pakkans is medebepalend voor het uiteindelijke naleefgedrag.

Communicatie kan op verschillende momenten en manieren ingezet worden. Een voorbeeld is de 'zichtbare leeftijdsgrenzencontrole'. Dit heeft een preventieve werking. Ook kan gecommuniceerd worden over toezichtsplannen, resultaten van nalevingsonderzoek en handhavingsacties en best practices binnen de gemeente.

1.2 Toezichtstrategie

Toezicht is de toepassing van verschillende controlemiddelen en –vormen om daarmee de de mate van naleving van de regelgeving vast te stellen. In het kader van het toezicht op de DHW zijn er drie typen controles te onderscheiden. In de eerste plaats is er de basiscontrole. De basiscontrole richt zich op de voorwaarden vanuit de DHW (voorwaarden verkoop of verkoopverbod) of de vergunning. Vergunningplichtige bedrijven moeten aan diverse regels voldoen (zoals aanwezigheid leidinggevende, aanwezigheid bestuursreglement, zie volledige lijst in de bijlage). In de basiscontrole wordt gecontroleerd of aan deze regels wordt voldaan. Ook de bedrijven die geen vergunning nodig hebben of een verkoopverbod hebben kunnen via een basiscontrole gecontroleerd worden. De tweede vorm van controle is de leeftijdscontrole. Tijdens deze controle wordt gecontroleerd of de naleving van de geldende leeftijdsgrenzen plaatsvindt. Dit geldt zowel voor de verstrekker als voor de jongere. De locaties waar de leeftijdscontrole plaats vindt zijn zogenaamde ‘hotspots’. Dit zijn locaties waar veel jongeren komen en alcohol proberen te kopen. Voorbeelden hiervan zijn horeca, sportkantines, (sport-)evenementen en supermarkten. De derde vorm van controle betreft de bijzondere controle (art. 20 lid 6 en 7 DHW), zoals de controle op dronken personen, de controle van de alcoholverkoop via internet en de controle van zogenaamde hokken en keten.

De controles op leeftijdsgrenzen vinden vaak ’s avonds en in de weekenden plaats, terwijl de basiscontroles ook overdag uitgevoerd kunnen worden. In de detailhandel zijn het meest effectief ’s avonds rond sluitingstijd. Afhankelijk van het doel van het toezicht vindt dit onopvallend (inzicht in daadwerkelijke gang van zaken in een bedrijf) of geüniformeerd (preventief karakter) plaats. De resultaten van de controle worden aan de alcoholverstrekker teruggekoppeld en er wordt aan hen informatie verschaft over de regels en de maatregelen om de naleving te verhogen. De basis voor een effectieve toezicht en handhaving is een actueel vergunningenbestand.

1.3 Sanctiestrategie - Bestuurlijke handhavingsinstrumenten

Bij de van de DHW is het van belang dat de drankverstrekker in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor de naleving van regels uit de DHW. Indien de drankverstrekkers zich niet aan de regels houden kan de burgemeester bestuursrechtelijk optreden. In het interventiebeleid (zie par. 3.5) wordt nader uitgewerkt wanneer er op welke manier wordt opgetreden.

Bestuurlijke waarschuwing

Indien er een overtreding van de DHW wordt geconstateerd, volgt een bestuurlijke reactie. Bij een eerste overtreding zal in principe een bestuurlijke waarschuwing aan de drankverstrekker worden verzonden. Het doel is om de overtreder de gelegenheid te bieden zijn gedrag aan te passen of om maatregelen te treffen om herhaling van de overtreding te voorkomen. Deze waarschuwing is geen besluit in de zin van de Awb. Indien na een waarschuwing blijkt dat de overtreding voorduurt of zich nogmaals voordoet dan zal een bestuurlijke maatregel volgen. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een zeer ernstig incident, wordt er geen waarschuwing verzonden, maar wordt direct een bestuurlijke maatregel opgelegd.

Bestuurlijke maatregelen

De bestuurlijke maatregel kan onder meer het volgende inhouden:

 • -

  toepassen van een last onder bestuursdwang om een overtreding te beëindigen;

 • -

  het opleggen van een last onder dwangsom om een overtreding ongedaan te maken om of om verdere overtredingen te voorkomen;

 • -

  intrekken van de DHW-vergunning;

 • -

  toepassen bestuurlijke boete.

1.4 Gedoogstrategie

Bij geconstateerde overtredingen is de regel dat handhavend wordt opgetreden door de burgemeester. Alleen onder bijzondere omstandigheden zal van handhaving worden afgezien. Het (nog) niet handhavend optreden na constatering van een overtreding wordt gedogen genoemd. Het niet constateren van overtredingen valt niet onder de definitie van gedogen. Noodzakelijk is dus dat een overtreding eerst wordt geconstateerd voordat kan worden gesproken van gedogen. De gemeente volgt het gedoogbeleid zoals geformuleerd in de nota “Gedogen in Nederland”. Kort samengevat geldt dat gedogen slechts aanvaardbaar is in uitzonderingsgevallen, mits tevens beperkt in omvang en/of tijd. Daarnaast dient gedogen expliciet en na zorgvuldige en kenbare belangenafweging plaats te vinden (dus in een gedoogbeschikking) en aan controle (toezicht) te zijn onderworpen. Verder gaat het om:

 • -

  een tijdelijke situatie;

 • -

  met concreet zicht op legalisatie of zicht op beëindiging;

 • -

  of in afwachting van wetgeving;

 • -

  of om een situatie waar handhaving niet het doel van de regelgeving dient.

2 Interventiestratiegie

 

De interventiestrategie beschrijft de lijn die door de gemeente wordt toegepast om de geconstateerde overtredingen van de DHW tijdens de inspectie te doen opheffen en herhaling te doen voorkomen. De procedure beschrijft de methode of de werkwijze waarmee de toezichthouder de uiteindelijk toe te passen interventie vaststelt, gekoppeld aan de ernst van overtredingen en de risico’s die hieraan verbonden zijn. Het interventiebeleid is evenals bij het merendeel van de regio’s die mee deden aan de pilot toezicht DHW, gebaseerd op het interventiebeleid van de NVWA. Ook wordt er gebruik gemaakt van de volgende procedures en werkvoorschriften van de NVWA:

Als uitvloeisel van het interventiebeleid dienen afspraken geformuleerd te worden met de politie over de manier waarop de afstemming en ondersteuning met de politie plaats vindt.

2.1 DEFINITIES EN WETTELIJKE BASIS

2.1.1 Definities overtreding

Overtredingen zijn ingedeeld in drie categorieën naar ernst van de overtreding, respectievelijk: ernstige overtreding, overtreding, geringe overtreding.

Ernstige overtreding

Een ernstige overtreding is een handeling of gedraging in strijd met de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en normen met een zodanig karakter, dat er:

 • -

  een ernstig risico bestaat voor de gezondheid of veiligheid van de mens; en/of

 • -

  een ernstig risico is, dat snel ingrijpen van de overheid vereist, met inbegrip van risico’s waarvan de gevolgen zich niet onmiddellijk voordoen, waardoor direct of op lange termijn ernstig letsel / ernstige gezondheidsschade wordt veroorzaakt.

Overtreding

Een overtreding is een handeling of gedraging in strijd met de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en normen met een zodanig karakter, dat er weliswaar geen sprake is van een ernstige overtreding, maar dat de handeling of gedraging dusdanig ongewenst is dat herhaling van de overtreding moet worden voorkomen, mede ter voorkoming van het ontstaan van een ernstige overtreding.

Geringe overtreding

Handelingen of gedragingen, die niet in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften en normen, maar welke niet - ook niet bij herhaalde handeling of gedrag - leiden tot een (ernstige) overtreding.

Herhaalde overtreding

Het tijdens een (her)inspectie opnieuw vaststellen van eenzelfde of soortgelijke overtreding, waarvoor tegen de ondernemer in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar, reeds een interventie werd toegepast.

2.1.2 Wettelijke basis

De wettelijke basis voor het interventiebeleid is: de Drank- en Horecawet.

2.2 WERKWIJZE

2.2.1 Uitgangspunten

 • -

  Het interventiebeleid is er op gericht overtredingen op te heffen en herhaling te voorkomen. Het interventiebeleid is er tevens op gericht risicovolle situaties op te heffen;

 • -

  bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van de juiste interventie wordt rekening gehouden met:

  • a.

   de mogelijke gevolgen van die overtreding; en

  • b.

   de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan; en

  • c.

   het gedrag van de overtreder. Het gaat hier om gedragingen die nagelaten worden of worden gedaan om naleving van het wettelijk voorschrift mogelijk te maken, en;

  • d.

   de voorgeschiedenis; en

  • e.

   het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel: De interventie dient te worden toegepast die het minst ingrijpend is en het best passend is om het gestelde doel te bereiken. Dit betekent dat bij een overtreding niet standaard één bepaalde interventie mogelijk is maar bepaald dient te worden welke interventie in de specifieke situatie de beste is; daarbij wordt corrigerend opgetreden en eventueel ook sanctionerend;

 • -

  de toezichthouder gaat uit van vertrouwen in zijn contacten met de ondernemer;

 • -

  in principe wordt het bestuursrecht toegepast tenzij wettelijke bepalingen aangeven dat het Strafrecht moet worden toegepast of bestuursrechtelijke handhaving niet mogelijk is. Indien dit het geval is wordt uiteraard het Strafrecht toegepast.

2.2.2 Werkwijze toezichthouder

De toezichthouder heeft de taak om bij (een) geconstateerde overtreding(en) de ernst van de overtreding(en) te beoordelen in het licht van de totale bedrijfsvoering in de gecontroleerde onderneming. Deze beoordeling doet de toezichthouder op basis van zijn technisch inhoudelijke kennis, zijn kennis van de op bedoeld feit van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en zijn kennis van het interventiebeleid.

 • -

  Tijdens de inspectie bepaalt de toezichthouder de relevante wettelijke voorschriften. Zowel op het gebied van basis als systeemeisen. Hiertoe worden relevante wettelijke voorschriften doorzien/doorgrond en opgedeeld in bestanddelen. Dit gebeurt op basis van de letterlijke tekst van de wet (stap 1).

 • -

  De toezichthouder verzamelt op basis van zijn kennis van zaken relevante feiten en omstandigheden en onderscheid feiten en omstandigheden (stap 2). Feiten zijn daden, handelingen e.d. die werkelijk plaatsgevonden hebben. Omstandigheden zijn bijzonderheden die verband houden met de vastgestelde feiten. Hij vraagt door bij ‘open norm situaties’; is het voorschrift bekend bij de gecontroleerde, past deze het toe, wordt er controle op uitgeoefend en wordt er registratie bijgehouden. Wordt het doel van het voorschrift bereikt.

 • -

  De toezichthouder beoordeelt de tekortkomingen en bepaalt of er wel of geen overtreding is van de wettelijke voorschriften. Indien het geen overtreding is, dan zijn de verzamelde feiten overeenkomstig het wettelijk voorschrift. Indien het wel een overtreding is, destilleert de inspecteur de beboetbare/strafbare feiten (stap 3).

 • -

  Als er een overtreding is van de wettelijke voorschriften, bepaalt de toezichthouder de ‘status’ van de overtreding op basis van de ernst van deze overtreding; hij maakt op basis van het algemeen interventiebeleid en het specifiek interventiebeleid de afweging of het een geringe overtreding, een overtreding of een ernstige overtreding betreft. Hij maakt daarbij gebruik van de definities van overtredingen uit het algemene interventiebeleid, de beschrijving van de overtredingen met bijbehorende interventiegrenzen in het specifiek interventiebeleid en of het een incidentele of structurele afwijking betreft; waar nodig stemt de toezichthouder af met zijn collega of leidinggevende (stap 4).

 • -

  De toezichthouder hanteert het interventiebeleid dat van toepassing is en stelt vast welke corrigerende en/of sanctionerende interventie(s) de meest geschikte is op basis van zijn oordeel over: de status van de overtreding, de verwijtbaarheid, recidive/onwil, economisch voordeel en de voorgeschiedenis ; De toezichthouder kan op basis van zijn risicobeoordeling besluiten tot een publiekswaarschuwing en/of een terugroepactie. Indien op basis van de verzamelde omstandigheden er redenen zijn om af te wijken van het vastgestelde interventiebeleid kan de toezichthouder - zo nodig in overleg met de leidinggevende - gemotiveerd en beargumenteerd afwijken van dat vastgestelde interventiebeleid. De toezichthouder past die interventie(s) toe die nodig is(zijn) en maakt afspraken over de termijn van opheffen van de overtreding (stap 5).

 • -

  De toezichthouder bepaalt de overige stappen, welke bestaan uit: het bieden van nalevingshulp om de betreffende overtreding te doen opheffen of om herhaling van de overtreding te voorkomen, het afspreken van een termijn voor de herinspectie (stap 6).

 • -

  De toezichthouder registreert de inspectie (stap 7).

 • -

  De toezichthouder bewaakt de termijn en neemt de noodzakelijke vervolgstappen zoals in het gehanteerde interventiebeleid is beschreven (stap 8).

2.2.3 Interventiebeleid

De uitwerking van de interventiegrenzen zijn per artikel van de Drank- en Horecawet opgenomen in de tabel in bijlage 1. De volgende uitgangspunten gelden voor de keuze van interventies op basis van de ernst van de overtredingen:

 • -

  Bij ernstige overtreding:

  Er wordt een boeterapport/proces-verbaal opgemaakt en zo nodig een afdoende corrigerende interventie om de gevolgen van de ernstige overtreding te doen opheffen en het daadwerkelijke risico weg te nemen. Er wordt passende nalevingshulp geboden. Er wordt een herinspectie uitgevoerd. Indien bij herinspectie dezelfde of soortgelijke overtreding wordt vastgesteld, wordt op dezelfde wijze gehandeld. Daarnaast kan bij herhaling van ernstige overtredingen worden gekozen voor overgang naar het strafrecht of mogelijkheid tot aanvragen van intrekken van de vergunning door de gemeente.

 • -

  Bij overtreding:

  Er wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven. Zo nodig wordt nog een verdere corrigerende interventie opgelegd om de gevolgen van de overtreding te doen opheffen en het daadwerkelijke risico weg te nemen. Er wordt passende nalevingshulp geboden. Er wordt een herinspectie uitgevoerd. Indien bij een herinspectie dezelfde of soortgelijke overtreding wordt vastgesteld, wordt een boeterapport opgemaakt. Daarnaast wordt nalevingshulp geboden;

 • -

  Bij geringe overtreding:

  Er wordt alleen ter plekke een mededeling gedaan, die schriftelijk wordt vastgelegd in het inspectierapport; er wordt nalevingshulp geboden. Er wordt geen herinspectie uitgevoerd;

 • -

  Bij een overtreding of een ernstige overtreding maakt de inspecteur een afspraak over het opheffen van de overtreding. Er wordt een herinspectie uitgevoerd. Bij ernstige overtredingen zal de herinspectietermijn zo kort mogelijk zijn. Op evenementen zal, indien mogelijk, tijdens evenement (zelfde dag, volgende dag), anders tijdens de volgende editie van het evenement een herinspectie worden uitgevoerd. Bij de bepaling van de interventie op basis van de ernst van de overtreding (status van de overtreding), dienen de omstandigheden te worden meegewogen. De omstandigheden kunnen leiden tot een andere interventie dan de hierboven beschreven algemene uitgangspunten. In onderstaand schema is per type overtreding schematisch aangegeven welke interventies opgelegd worden.

2.2.4 Verantwoordelijkheden

De medewerker van de toezichthouder met een BOA bevoegdheid is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de procedure.

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2013.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester.

secretaris.

Bijlage Stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet

Stappenplan overtredingen Drank- en horecawet

Overtreding van artikel

Korte omschrijving

Categorie indeling

Actie na 1e constatering

Actie na 2e constatering

Actie na 3e constatering

Actie na 4e constatering

Actie na 5e constatering

Actie na 6e constatering

Actie na 7e constatering

Opmerking

Artikel 3, eerste lid

Zonder vergunning het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing / herstelmogelijkheid om een ontvankelijke aanvraag in te dienen

Bestuurlijke boete en waarschuwing last onder dwangsom

Voornemen opleggen last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Definitieve beslissing bestuursdwang

Toepassen bestuursdwang (sluiten)

Dit artikel wordt vaak gebruikt in combinatie met artikel 25 van de DHW. Een aanschrijving bestuursdwang / dwangsom kan niet de verplichting hebben een DHW-vergunning aan te vragen teneinde de dwangsom niet te verbeuren

Indien een handhavingsverzoek is ingediend

Artikel 3, eerste lid

Zonder vergunning het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en toesturen aanvraagformulier en/of waarschuwing last onder dwangsom

voornemen opleggen last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Definitieve beslissing bestuursdwang

Toepassen bestuursdwang (sluiten)

Dit artikel wordt vaak gebruikt in combinatie met artikel 25 van de DHW. Een aanschrijving bestuursdwang / dwangsom kan niet de verplichting hebben een DHW-vergunning aan te vragen teneinde de dwangsom niet te verbeuren

Artikel 3, eerste lid

Het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen terwijl vergunning is geweigerd, geschorst, ingetrokken of buiten behandeling gesteld

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en voornemen toepassen bestuursdwang. Na zienswijze:

definitieve beslissing bestuursdwang

Toepassen bestuursdwang (sluiten)

Artikel 4, eerste lid

Niet voldoen aan regels gesteld in de paracommerciële verordening

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Treedt pas in werking als paracommerciële verordening van kracht is. De verwachting is dat dit medio 2013 zal zijn

Artikel 4, vijfde lid

Afschrift ontheffing is niet aanwezig in de inrichting

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 8

Niet voldoen aan eisen aan leidinggevenden als bedoeld in of krachtens dit artikel

Ernstige overtreding

Vergunning wordt direct ingetrokken

Bevoegdheid tot intrekken is gelegen in artikel 31, eerste lid, sub b

Artikel 9, derde lid

Aanwezigheid registratie barvrijwilligers

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing / herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging opleggen last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom en vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken en na nog een constatering de vergunning intrekken

Artikel 9, vierde lid

Aanwezigheid bestuursreglement

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing / herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging opleggen last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom en vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken en na nog een constatering de vergunning intrekken

Artikel 10

Niet voldoen aan bij AMvB gestelde eisen van sociale hygiëne

Ernstige overtreding

Vergunning wordt direct ingetrokken

Bevoegdheid tot intrekken is neergelegd in artikel 31, eerste lid, sub b

Artikel 12, eerste lid

Verbod verstrekking alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan in de vergunning aangegeven lokaliteit of terras

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 12, tweede lid

Verbod verstrekking sterke drank elders dan in de vergunning vermelde slijtlokaliteit

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 13, eerste lid

Verbod verstrekken alcoholhoudende drank in een horecalokaliteit of op een terras voor gebruik elders dan ter plaatse

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 13, tweede lid

Verbod verstrekken alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse in een slijtersbedrijf zonder verzoek klant om te proeven

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 14, eerste lid

Andere bedrijfsactiviteiten in slijterij

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Zie Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf

Artikel 14, tweede lid

Verbod bedrijfsactiviteiten in horecalokaliteit of op terras

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Zie Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf

Artikel 15, eerste lid

Verboden bedrijfsactitiviteiten in lokaliteit behorende bij een inrichting waarbij alleen toegang mogelijk is via de horecalokaliteit

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 15, tweede lid

Rechtstreeks verbinding tussen slijterij en andere neringsruimte

Overtreding

SchriftelijkeWaarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 16

Automatenverkoop alcoholhoudende drank

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Intrekking van de DHW-vergunning is alleen van toepassing op vergunde bedrijven. Indien intrekking niet mogelijk is kan een last onder dwangsom worden opgelegd

Artikel 17

Verstrekken alcoholhoudende drank (voor gebruik elders dan ter plaatse) anders dan in gesloten verpakking

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 18, eerste lid

Verkoopverbod alcoholhoudende drank anders dan in de in lid 2 genoemde locaties

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Artikel 18, derde lid

Onderscheid tussen alcoholhoudende en niet alcoholhoudende drank ontbreekt

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Artikel 19, eerste lid

Verbod illegale bestelservice sterke drank

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Artikel 19, tweede lid

Verbod illegale bestelservice zwak alcoholhoudende drank

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Niet vergunningplichtig

Artikel 20, eerste en tweede lid

Verstrekken zwak alcoholhoudende dranken of sterke drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar respectievelijk 18 jaar hebben bereikt

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en mededeling dat bij een derde overtreding binnen 12 maanden de bevoegdheid om zwak alcoholhoudende drank te verkopen voor 6 weken wordt ontzegt

Derde overtreding binnen 12 maanden? Dan op basis van artikel 19a de bevoegdheid om zwak alcoholhoudende drank te verkopen voor 6 weken ontzeggen.

Een locatie als bedoeld in artikel 18, tweede lid, of artikel 19, tweede lid, onder a (niet vergunningplichtig) welke in een periode van 12 maanden 3 maal artikel 20, eerste lid, heeft overtreden kan de bevoegdheid worden ontzegd zwak alcoholhoudende drank te verkopen. (artikel 19a)

Vergunningplichtig

Artikel 20, eerste en tweede lid

Verstrekken zwak alcoholhoudende dranken of sterke drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar respectievelijk 18 jaar hebben bereikt

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 6 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 6 weken

Vergunning schorsen voor 6 weken en definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Evenementen e.a.

Artikel 20, eerste en tweede lid

Verstrekken zwak alcoholhoudende dranken of sterke drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar respectievelijk 18 jaar hebben bereikt

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en/of bestuursrechtelijke waarschuwing

Bestuurlijke boete en vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Artikel 20, derde lid

Aanwezigheid personen <16 jaar in een slijtlokaliteit zonder toezicht persoon > 21 jaar

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en/of bestuursrechtelijke waarschuwing

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken en definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 20, vijfde lid

Geen aanduiding leeftijdsgrenzen bij de toegang of aanduiding niet goed leesbaar

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing / herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom en vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken en na een volgende overtreding de vergunning intrekken

Intrekking van de DHW-vergunning is alleen van toepassing op vergunde bedrijven

Artikel 20, zesde lid

Toelaten personen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen

Ernstige overtreding

Proces verbaal en/of vooraankondiging vergunning intrekken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Proces verbaal en/of vergunning intrekken

Bestuurlijke boete kan niet worden opgemaakt, enkel een proces verbaal

Artikel 20, zevende lid

Verbod dienst te doen onder invloed

Ernstige overtreding

Proces verbaal en/of vooraankondiging vergunning intrekken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Proces verbaal en/of vergunning intrekken

Bestuurlijke boete kan niet worden opgemaakt, enkel een proces verbaal

Artikel 21

Verstrekken van alcoholhoudende drank, met het vermoeden van verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijkheid

Ernstige overtreding

Proces verbaal en/of vooraankondiging vergunning intrekken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Proces verbaal en/of vergunning intrekken

Artikel 31, eerste lid onder c (imperatieve intrekkingsgrond van de DHW-vergunning)

Bestuurlijke boete kan niet worden opgemaakt, enkel een proces verbaal

Indien vergunning niet ingetrokken kan worden, dan een last onder dwangsom

Artikel 22, eerste lid

Alcoholverbod bij tankstations, winkels bij wegrestaurants en andere ruimten langs de autosnelweg die geen horecabedrijf zijn

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Artikel 22, tweede lid

Alcoholverbod in

 • a.

  stadions

 • b.

  gebouwen gezondheidszorg, onderwijs en zwembaden

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Er is (nog) geen algemene maatregel van bestuur maar dit artikel is al wel opgenomen in Besluit bestuurlijke boete

Artikel 24, eerste lid

Leidinggevende op vergunning/aanhangsel vermeld is niet aanwezig

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 24, tweede lid

Geen leidinggevende die vermeld is op vergunning of aanhangsel of barvrijwilliger aanwezig

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Artikel 24, derde lid

Personen <16 jaar slijten of tappen

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid en arbeidsinspectie in kennis stellen

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Sterke drank

Artikel 25, eerste lid

Verbod op illegale aanwezigheid van alcoholhoudende drank

Ernstige overtreding

Bestuurlijke boete en/of bestuursrechtelijke waarschuwing

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Zwak alcoholhoudende drank

Artikel 25, eerste lid

Verbod op illegale aanwezigheid van alcoholhoudende drank

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing

Bestuurlijke boete en/of bestuursrechtelijke waarschuwing

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Artikel 35 ontheffing maar sterke drank aanwezig

Artikel 25, eerste lid

Verbod op illegale aanwezigheid van alcoholhoudende drank

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing

Bestuurlijke boete en/of bestuursrechtelijke waarschuwing

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Artikel 25, tweede lid

Toelaten dat alcoholhoudende drank in voor publiek geopende ruimte wordt genuttigd

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing en bestuursrechtelijke waarschuwing

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Verbeuren dwangsom

Artikel 25a

Verbod/beperking verstrekking alcoholhoudende drank in verordening genoemde inrichtingen

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Treedt pas in werking als drank en horeca verordening van kracht is. De verwachting is dat dit medio 2013 zal zijn

Artikel 25b

Verbod toegangsleeftijd bezoekers geregeld in verordening

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Treedt pas in werking als drank en horeca verordening van kracht is. De verwachting is dat dit medio 2013 zal zijn

Artikel 25c

Verbod/beperking verstrekken zwak alcoholhoudende drank uit in verordening genoemde locaties

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Treedt pas in werking als drank en horeca verordening van kracht is. De verwachting is dat dit medio 2013 zal zijn

Artikel 25d

Verbod prijsacties genoemd in verordening

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Vergunning intrekken

Treedt pas in werking als drank en horeca verordening van kracht is. De verwachting is dat dit medio 2013 zal zijn

Intrekking van de DHW-vergunning is alleen van toepassing op vergunde bedrijven

Artikel 29, derde lid

Niet aanwezig hebben van de vergunning in de inrichting

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing / herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete en bestuursrechtelijke waarschuwing

Bestuurlijke boete en vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

Vergunning schorsen voor 2 weken

Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 12 weken

Vergunning schorsen voor 12 weken

Definitieve aanschrijving vergunning intrekken en na volgende constatering vergunning intrekken

Artikel 30

Geen (tijdige) melding van verandering van de inrichting indien deze niet meer voldoet aan omschrijving in vergunning

Ernstige overtreding

Vergunning direct intrekken

Bij tijdige melding kan een gewijzigde vergunning worden verleend, indien aan de inrichtingseisen wordt voldaan

Grondslag ligt in artikel 31, eerste lid, sub d

Artikel 30a, eerste lid

Geen melding van een nieuwe leidinggevende of geen melding dat de aantekening dat een leidinggevende geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie doorgehaald moet worden

Ernstige overtreding

Vergunning direct intrekken

Grondslag ligt in artikel 31, eerste lid, sub d

Melding geweigerd

Artikel 30a, vijfde lid

Het bijschrijven van een nieuwe leidinggevende is binnen twee jaar drie keer geweigerd op basis van artikel 8 DHW of artikel 3 Wet Bibob

Overtreding

waarschuwing, bij een volgende keer (dus de vierde weigering binnen 2 jaar) wordt de vergunning ingetrokken

Vierde weigering binnen twee jaar? Vergunning intrekken

De burgemeester kan de vergunning intrekken op basis van artikel 31, derde lid sub b

Artikel 31, eerste lid, sub c

De vergunning levert gevaar op voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid

Ernstige overtreding

Vergunning direct intrekken

De imperatieve bevoegdheid tot intrekken is gelegen in artikel 31, eerste lid, sub c

Artikel 31, derde lid, sub a

Er is sprake van het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Ernstige overtreding

Vergunning direct intrekken

De bevoegdheid om de vergunning in te trekken is gelegen in artikel 31, derde lid, sub a

Alvorens de vergunning daadwerkelijk in te trekken kan om een Bibob advies gevraagd worden

Artikel 35, tweede lid

Overtreding van voorschriften gesteld aan ontheffing

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Bij een tweede bestuurlijke boete binnen 12 maanden mag de boete met 50% verhoogde worden, bij een derde of volgende overtreding mag de boete met 100% verhoogd worden (artikel 3, derde en vierde lid, Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet)

Artikel 35, vierde lid

Ontheffing/afschrift dient aanwezig te zijn

Overtreding

Schriftelijke waarschuwing / herstelmogelijkheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Artikel 38

Onjuiste gegevens verstrekken bij aanvraag

Ernstige overtreding

Vergunning direct intrekken

Artikel 31, eerste lid onder a imperatieve intrekkingsgrond

Tenzij anders vermeld kan zowel een Bestuurlijke boete als een proces verbaal worden opgemaakt. Dit dient in overleg met de OvJ te gebeuren.

Sanctie

Grondslag

Toepassen mogelijk bij overtreding van artikel

Intrekken vergunning/ ontheffing en/of schorsing

Artikel 31 geeft imperatieve en facultatieve intrekkingsgronden. Artikel 32 schorsing

Alles behalve 3, 9 vijfde lid,17, 18, 19, 22, 25 en 45

Bestuurlijke boete

O.b.v. artikel 44a, eerste lid Drank- en Horecawet

De burgemeester kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding binnen zijn gemeente van het bij of krachtens de artikelen 3, 4, 9, derde, vierde en vijfde lid, 12 tot en met 19, 20, eerste tot en met vijfde lid, 22, eerste en tweede lid, 24, 25, behoudens het derde lid, 25a tot en met 25d, 29, derde lid, 35, tweede en vierde lid, of 38 gestelde (artikel 44a lid 1)

Dwangsom/bestuursdwang

O.b.v. artikel 125, derde lid Gemeentewet. Artikel 5:32 Awb. Artikel 19a, 36 en 44 Drank- en Horecawet

Alles behalve 9 vijfde lid, 20 zesde en zevende lid, 21, 22 tweede lid en 45

Strafrecht

Wet economische delicten en Richtlijn strafvordering. Voor art 45 commune strafrecht.

Alles behalve 9 vijfde lid en 29

Three strikes out

O.b.v. artikel 19a Drank- en Horecawet.

artikel 20 eerste en tweede lid

Bijlage Protocol Basiscontrole

Protocol Basiscontrole

Basiscontrole (paracommerciële) horecabedrijf met DHW-vergunning

Te controleren aspecten:

 • -

  leeftijdsgrens aanduiding aangebracht bij de publiekstoegang

 • -

  aanwezigheid afschrift van de vergunning

 • -

  vergunninghouders in overeenstemming met uittreksel Kamer van Koophandel

 • -

  aanwezigheid leidinggevende, vermeld op het aanhangsel bij de vergunning

 • -

  situatie in overeenstemming met de omschrijving in de vergunning (denk aan lokaliteiten, terras, ed.)

 • -

  inrichtingseisen, te denken aan:

  • o

   hoogte, oppervlakte lokaliteiten

  • o

   twee gescheiden toiletgelegenheden

  • o

   ventilatie

  • o

   etc.

 • -

  leeftijd personen werkzaam in de horecalokaliteit (als er drank wordt verstrekt, 16 jaar of ouder)

 • -

  uitoefenen niet toegestane bedrijfsactiviteiten

 • -

  verkoop alcohol voor uitsluitend consumptie ter plaatse

 • -

  loketverkoopverbod

 • -

  beperkingen vanuit verordeningen, bijvoorbeeld:

  • o

   schenktijden in paracommerciële horeca

  • o

   aanwezigheid sterke drank in bepaalde inrichtingen

  • o

   aanwezigheid jongeren op bepaalde tijdstippen

  • o

   prijsacties

 • -

  voorschriften/beperkingen uit de vergunning

 • -

  overige wet- en regelgeving (b.v. APV/ winkeltijdenwet etc)

Aanvullend voor paracommerciële bedrijven:

 • -

  aanwezigheid afschrift van het bestuursreglement

 • -

  aanwezigheid geregistreerde barvrijwilligers

 • -

  aanwezigheid registratie barvrijwilligers

Basiscontrole slijtersbedrijf met DHW-vergunning

Te controleren aspecten:

 • -

  leeftijdsgrens aanduiding aangebracht bij de publiekstoegang

 • -

  aanwezigheid afschrift van de vergunning

 • -

  vergunninghouders in overeenstemming met uittreksel Kamer van Koophandel

 • -

  aanwezigheid leidinggevende, vermeld op het aanhangsel bij de vergunning

 • -

  situatie in overeenstemming met de omschrijving in de vergunning

 • -

  geen rechtstreekse verbinding met een neringruimte

 • -

  personen werkzaam van 16 jaar of ouder (als er drank wordt verstrekt)

 • -

  verkoopverbod voor andere artikelen dan toegestaan, zoals vastgelegd in het Besluit

 • -

  aanvulling omschrijving slijtersbedrijf

 • -.

  beperkingen vanuit verordeningen, bijvoorbeeld:

  • o

   verkoopverbod op bepaalde tijden

 • -

  voorschriften/beperkingen uit de vergunning

 • -

  verkoop alcohol voor uitsluitend elders dan ter plaatse, tenzij gratis proeven onder de volgende voorwaarden:

  • o

   verstrekking door persoon in dienst van het slijtersbedrijf

  • o

   op verzoek van de klant

  • o

   alcoholhoudende drank verkrijgbaar in het slijtersbedrijf

 • -

  aanwezigheid in een slijtlokaliteit van een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt (tenzij onder toezicht van persoon van 21 jaar of ouder)

 • -

  overige wet- en regelgeving (b.v. APV/ winkeltijdenwet etc)

Basiscontrole niet vergunningplichtig bedrijf

Te controleren aspecten:

 • -

  voldoet de locatie (nog) aan een van de voorwaarden genoemd in artikel 18, tweede lid waardoor verkoop zwak alcoholhoudende drank is toegestaan

 • -

  leeftijdsgrens aanduiding aangebracht bij de publiekstoegang

 • -

  verkoop zwak alcoholhoudende drank uitsluitend voor gebruik elders dan ter plaatse

 • -

  geen verkoop of aanwezigheid sterke drank

 • -

  beperkingen vanuit verordeningen, bijvoorbeeld:

  • o

   verkoopverbod op bepaalde tijden

 • -

  zwak alcoholhoudende dranken duidelijk scheiden van alcoholvrije dranken

Bijlage Protocol Leeftijdscontrole

Protocol Leeftijdscontrole

Het protocol Leeftijdscontrole valt uit een in de onderdelen observatie en surveillance.

Observatie

Voorbereiding van de inspectie

Een goede voorbereiding is essentieel om de uiteindelijke inspecties op het juiste moment en bij de juiste bedrijven uit te kunnen voeren.

 • -

  Planning van de activiteiten per dag:

  De controleur maakt een dagplanning rekening houdend met o.a. de volgende gegevens:

  • -

   opgegeven dagplanning en speciale acties/projecten;

  • -

   klachten;

  • -

   routing;

  • -

   horen n.a.v. boeterapport;

  • -

   relevante wetgeving;

  • -

   informatie jeugdkaart;

  • -

   afgegeven ontheffingen (ex. art. 35) / evenementen.

 • -

  Voorbereiding per inspectielocatie

  De volgende aspecten zijn bij de voorbereiding van de inspectie onder meer van belang:

  • -

   verificatie van de gegevens van de inspectielocatie, indien nodig;

  • -

   verificatie van de vergunningsgegevens en bijbehorende stukken;

  • -

   voorgeschiedenis van de inspectielocatie;

  • -

   resultaten verkenningsinspecties;

  • -

   eventueel doornemen klachtenformulier;

  • -

   eventueel doornemen projectprotocol en bijbehorende stukken;

  • -

   nagaan of de ondersteuning door assistent inspecteurs nodig is.

Het is verstandig om bij avondinspecties in de horeca de contactpersoon bij de politie in te lichten over je aanwezigheid in het gebied, in verband met de borging van je eigen veiligheid.

Uitvoering inspectie

De inspectie “Observatie Leeftijdsgrenzen” kan onderverdeeld worden in een drietal fasen, namelijk:

 • 1.

  de observatie;

 • 2.

  het aanspreken van jongeren;

 • 3.

  terugkoppelen naar de ondernemer.

Observatie

Tijdens de observatie beoordeel je de volgende items:

 • -

  omgeving locatie;

 • -

  toegangsbeleid;

 • -

  samenstelling aanwezige publiek (al dan niet hoofdzakelijk bestemd voor doelgroep);

 • -

  aan of afwezigheid van maatregelen om verstrekking van alcohol aan jongeren te voorkomen;

 • -

  uitstraling locatie;

 • -

  focus je op jongeren uit de doelgroep en beschrijf voor jezelf waarom deze niet onmiskenbaar de vereiste leeftijd bereikt hebben;

 • -

  let bij deze jongeren op de volgende kenmerken:

  • uiterlijke kenmerken (kleding, accessoires, etc.)

  • lichamelijke kenmerken (lengte, postuur, gelaat,

  • haardracht, acne, baardgroei, baard in de keel, etc.)

  • gedragskenmerken (onzekere gedrag, slungeligheid bij jongens, giechelen bij meisjes)

Aanspreken jongeren

 • -

  Spreek een of meer jongeren uit de doelgroep aan waarvan je gezien hebt dat er alcoholhoudende dranken verstrekt werd zonder vaststelling van de leeftijd.

 • -

  Noteer voor jezelf waarom je denkt dat deze persoon niet onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

 • -

  Stel je voor als controleur van de gemeente. Legitimeer je! Leg aan de jongere uit wie je bent en wat je doet.

 • -

  Wees kort en duidelijk met je vraagstelling. Beantwoord altijd de volgende 7 vragen:

  • 1.

   Hoe oud ben je?

  • 2.

   Wat drink je / heb je gekocht?

  • 3.

   Heb je het zelf gekocht en waar heb je het gekocht / bij wie?

  • 4.

   Kom je hier vaker / kent de verstrekker je?

  • 5.

   Is naar je leeftijd gevraagd (nu of eerder)?

  • 6.

   Is gevraagd naar een leeftijdsdocument?

  • 7.

   Heb je je ID bij je en mag ik het zien? NAW-gegevens:

 • -

  Ondervraag de jongere voor wat betreft zijn / haar persoonsgegevens (voornamen,

 • -

  achternaam, geboortedatum en woonadres)

 • -

  Check de persoonsgegevens ter plekke met zijn/haar ID en noteer het soort en nummer van het ID;

 • -

  Noteer de gegevens duidelijk.

 • -

  Als het niet lukt om alle vragen te stellen is het wel noodzakelijk in je boeterapport te omschrijven wat de reden daarvan is. Verzamel dan dus gegevens hieromtrent.

Terugkoppelen naar de ondernemer

 • -

  Koppel je bevindingen (ook als er geen overtreding geconstateerd is) terug naar de ondernemer of de verantwoordelijke die op dat moment aanwezig is. Terugkoppeling kan in uitzonderlijke gevallen telefonisch.

 • -

  Verifieer de locatie- of bedrijfsgegevens, indien nodig.

 • -

  Indien een boeterapport is opgemaakt probeer de verantwoordelijke of een vertegenwoordiger (medewerker, verkoopster e.d.) direct te horen.

 • -

  Bespreek de Infokaart Leeftijdsgrenzen, specifiek t.a.v. de maatregelen die de ondernemer zelf kan nemen om overtreding van de regels te voorkomen.

Surveillance

Ter aanvulling op het protocol observatie worden hieronder een aantal punten opgesomd die specifiek van belang zijn om op een goede en veilige wijze de surveillance uit te kunnen voeren.

 • -

  De surveillance wordt in principe in duo uitgevoerd.

 • -

  Maak onderlinge werkafspraken.

 • -

  Plan eventueel een gesprek vooraf met de ondernemer of organisator van een evenement in het kader van naleefhulp (uitleg over de regels, de controle en de maatregelen die de ondernemer zelf kan nemen om overtreding te voorkomen).

 • -

  Licht vooraf een contactpersoon bij de politie in over je aanwezigheid in het gebied of in een bedrijf en je werkwijze van controleren (zichtbaar).

 • -

  Maak o.b.v. alle informatie en het contact met de politie een inschatting van de veiligheid, het geen bepalend is voor het wel/niet zichtbaar controleren.

Uitvoering surveillance inspectie

Tijdens de surveillance is het de bedoeling dat je zichtbaar bent voor het personeel en het publiek en duidelijk is dat je de leeftijdsgrenzen controleert.

Controlepunten:

Toets de naleving van de leeftijdsgrenzen, de volgende punten zijn onderwerp van aandacht:

 • -

  verstrekking van alcohol aan jongeren (zwak < 16 jaar (na 1-1-2014 18 jaar), sterk < 18 jaar)

 • -

  aanwezigheid aanduiding leeftijdsgrenzen alcohol

 • -

  vergunning/artikel 35 ontheffing DHW / aanwezigheid sterke drank (indien van toepassing)

 • -

  Spreek met beveiligingsmedewerkers (indien van toepassing), controleer de toegangscontrole (indien van toepassing), spreek het (bar)personeel aan en de alcohol drinkende/kopende jeugd om je zichtbaarheid te benadrukken en te vergroten. De nadruk hierbij ligt op de actieve handelingen om te laten zien dat je de leeftijdsgrenzen controleert. Voorbeelden hiervan zijn:

  • o

   controle bij de toegang

  • o

   controle bij de verstrek/verkooppunten

  • o

   het controleren van ID bewijzen

Zowel het personeel als het publiek ziet dan meteen dat er gecontroleerd wordt door de gemeente.

Uiteraard controleer je ook om de nodige informatie te krijgen ten aanzien van het gevoerde beleid. Mocht je overtredingen vaststellen dan is het interventiebeleid van toepassing.

Terugkoppeling ondernemer

Koppel de resultaten/bevindingen meteen na afloop van de surveillance terug naar de ondernemer.

Vragen m.b.t. veiligheid

Aan de hand van de volgende vragen kan je een inschatting maken van omstandigheden op en rondom de te bezoeken locatie. Hierdoor zou je kunnen besluiten een zichtbare controle al dan niet uit te voeren. Het doel van de vragen is zicht krijgen op je veiligheid.

Locatie:

 • -

  Op welke locatie wordt vindt de surveillance plaats

 • -

  Is het een open en/of gesloten omgeving

 • -

  Is het een overzichtelijk gebied

 • -

  Zijn er vluchtwegen/uitwijk mogelijkheden bij een calamiteit

 • -

  Is er een plattegrond voorhanden

 • -

  Parkeer gelegenheid in de directe omgeving

Toegang:

 • -

  Is er controle bij een eventuele toegang

 • -

  Door wie wordt deze controle uitgevoerd

 • -

  Wordt er gefouilleerd

Bezoekers:

 • -

  Welke doelgroep(en) kan je tegenkomen

 • -

  Wat is de publieksomvang (massa)

 • -

  Wat zijn de eigenschappen van het publiek: leeftijd, cultuur, groepsgedrag, etc

Overig:

 • -

  Wat is de entourage

 • -

  Wordt er gebruik gemaakt van plastic drinkbekers

 • -

  Wordt er een vorm van toezicht gehouden

 • -

  Contacten met organisaties & instanties:

 • -

  Is er vooraf contact gemaakt met een organisator

 • -

  Is er vooraf contact gemaakt met de politie

 • -

  Is er politie in de directe omgeving aanwezig

 • -

  Is er beveiliging aanwezig