Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Budgethoudersregeling Peelgemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBudgethoudersregeling Peelgemeenten
CiteertitelBudgethoudersregeling Peelgemeenten
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-67821.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Budgethoudersregeling Peelgemeenten

21-12-2016

Gemeenteblad

Tekst van de regeling

Intitulé

Budgethoudersregeling Peelgemeenten
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op gebied van de financiën

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het terrein van de financiën zijn verschillend voor het bestuur en ambtelijke organisatie. In deze budgetregeling worden de financiële taken en bevoegdheden voor de ambtelijke organisatie vastgelegd. Om een compleet beeld te geven worden in het kort de taken, bevoegdheden en rollen van het bestuur beschreven.

 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur

Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan in de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt kaders en controleert of daadwerkelijk is uitgevoerd wat er is vastgesteld. Bij het stellen van kaders behoort ook het vaststellen van de begroting, de te bereiken doelstellingen en de wijze waarop deze doelstellingen worden gehaald. Eventuele financiële aanpassingen van de begroting moeten ook door het Algemeen Bestuur worden goedgekeurd. Dit gebeurt via een zogenaamde begrotingswijziging.

 

Het Dagelijks bestuur is beleidsvoorbereidend. Het Algemeen Bestuur stelt de kaders, het Dagelijks Bestuur voert vervolgens dit vastgestelde beleid uit.

 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ambtelijke organisatie

Directeur

De directeur Peelgemeenten is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en de uitvoering van de taken binnen de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

 

Budgethouder en budgetbewaker

Elk budget in de begroting is gekoppeld aan een budgethouder en een budgetbewaker. De budgethouders en budgetbewakers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bewaken van hun budget (vierogen principe).

 

De budgethouder is de directeur en/of teamleider. De budgetbewaker is medewerker financiën en/of financieel adviseur.

 

Overzicht rollen en verantwoordelijkheden budgetbewaker en budgethouder

 

Budgetbewaker

Budgethouder

Wie?

Medewerker financiën

Financieel adviseur

Directeur

Teamleider

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk beheer budget

Eindverantwoordelijke budget

Rol factuurafhandeling

Controleren, coderen en goedkeuren factuur

Controleren en goedkeuren factuur