Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Uitvoeringsregeling vrijwilligers brandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gelderland-Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling vrijwilligers brandweer
CiteertitelUitvoeringsregeling vrijwilligers brandweer
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling vrijwilligers brandweer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022nieuwe regeling

24-03-2022

bgr-2022-641

Besluit Dagelijks Bestuur d.d. 24 maart 2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling vrijwilligers brandweer

 

Het Dagelijks bestuur VRGZ op 24 maart 2022

 

Gelet op Artikel,1 t/m 43, Hoofdstuk 19 van de arbeidsvoorwaardenregeling VRGZ

 

Besluit:

Vast te stellen de uitvoeringsregeling vrijwilligers brandweer

 

Definities/afkortingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

BMT: Brandweer Management Team.

Hoofdwerkgever: de werkgever waarbij de vrijwilliger in loondienst is.

In opdracht van: opgedragen werkzaamheden of aanwezigheid waartoe de teamleider post, groepschef of teamleider Vakbekwaamheid opdracht heeft gegeven.

Kazernering: niet zijnde structureel, een aaneengesloten tijdruimte van ten hoogste 24 uur, waarin de vrijwilliger, zonodig naast het verrichten van werkzaamheden de verplichting is opgelegd om ten behoeve van een direct repressieve inzetbaarheid in de kazerne of in/nabij een brandweervoertuig beschikbaar te zijn.

Medezeggenschapsraden: hieronder wordt verstaan de Vrijwilligersraad, het Georganiseerd Overleg (GO) en de Ondernemingsraad (OR).

Niet-planbare activiteiten: onverwachte activiteiten waarbij aanwezigheid van de vrijwilliger verplicht, noodzakelijk of dringend is.

Oefenstaf: onder oefenstaf wordt verstaan oefenleider, deeloefenleider, instructeur, kerninstructeur, waarnemer/beoordelaar.

Onderhoudswerkzaamheden: onder onderhoudswerkzaamheden wordt o.a. verstaan: schoonmaak kazerne, lichte technische werkzaamheden, kleine klusjes in de kazerne.

Planbare activiteiten: activiteiten die van tevoren gepland en vastgelegd zijn.

POC: Post Oefen Coördinator.

PPMO: Periodiek Preventief Medisch Onderzoek.

Reistijd: werkelijke reistijd vanaf de post waar de vrijwilliger is aangesteld naar de locatie van de activiteit en terug naar de post. Als de reistijd declarabel is, dan is het tarief van de reistijd gelijk aan het tarief van de activiteit.

Speciale oefendagen:hieronder worden de kaderdagen verstaan en het realistisch oefenen bij oefencentra verstaan. Het BMT kan daarnaast nog andere speciale oefenmomenten aanwijzen.

Tarieven: geldelijke bedragen uit hoofdstuk 19 van de AVRGZ onderverdeeld in hoog en midden tarief.

- Hoog tarief: geldelijk bedrag kolom 4

- Midden tarief: geldelijk bedrag kolom 5

TCO: team collegiale ondersteuning.

Vrijwilliger: degene die zich beschikbaar heeft gesteld voor de regionale brandweer en als zodanig door de Veiligheidsregio Gelderland Zuid is aangesteld om in de openbare dienst werkzaam te zijn.

Inleiding

  • Deze uitvoeringsregeling is gebaseerd op de VRGZ Uitvoeringsregeling vrijwilligers brandweer. De regeling wordt één maal per twee jaar bekeken en geactualiseerd indien landelijke en/of regionale ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

  • Omdat ontwikkelingen zich snel opvolgen, kan deze regeling als een groeidocument worden gezien en kunnen activiteiten worden toegevoegd.

  • Middels deze regeling is getracht zo eenvoudig mogelijk, met zo weinig mogelijk verschillen, uitgegaan van één tarief, een uitvoeringsregeling op te stellen. Alleen voor de uitruk en het geven van kerninstructies door de kerninstructeurs geldt nog het hoog tarief conform hoofdstuk 19 AVRGZ. (bijlage 1: Vergoedingentabel vrijwilligers bij de brandweer)

  • Er is getracht om in één tabel alle activiteiten te plaatsen die voor een vergoeding in aanmerking komen. Per activiteit wordt aangegeven hoeveel uur men mag declareren, wel of geen reistijd, wel of geen reiskosten en eventuele bijzonderheden die op de activiteit van toepassing zijn. Daarnaast worden in deze regeling de activiteiten genoemd die niet voor vergoeding in aanmerking komen.

  • Naast de VRGZ Uitvoeringsregeling vrijwilligers brandweer zijn er diverse regelingen die van toepassing zijn op de vrijwillige brandweer. Onder andere verzekeringen, regeling reiskostenvergoeding, regeling vrijwillige groepschefs.

 

  • Geldende vergoeding bij meerdere repressieve functies vrijwilliger

    Naast de taken die de vrijwilligers uitvoeren en de daarbij behorende vergoedingen hebben de vrijwilligers ook recht op een vaste jaarvergoeding. De jaarvergoeding wordt vastgesteld op basis van de repressieve functie die de vrijwilliger conform het aanstellingsbesluit uitoefent. Oefent de vrijwilliger binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meer dan één repressieve functie uit, dan vindt de aanstelling plaats op basis van de hoogste repressieve functie met de daarbij behorende jaarvergoeding. Voor alle activiteiten zijn de daarbij behorende uurvergoedingen van toepassing.Tijdens ziekte of tijdens een andere vorm van afwezigheid met goedkeuring van de teamleider post, blijft het recht op de vaste jaarvergoeding bestaan. De hoogte van de jaarvergoeding staat vermeld in kolom 2 (zie bijlage 1).

  • De vrijwilliger die een hoofdbetrekking heeft bij VRGZ, wordt binnen zijn beheersmatige aanstelling vrijgesteld voor taken die voortvloeien uit de repressieve (vrijwilligers)functie, voor zover deze activiteiten vallen binnen de reguliere werkuren. Deze uren kunnen niet binnen de vrijwilligersaanstelling gedeclareerd worden. Indien deze medewerker verlof heeft opgenomen en toch tijdens zijn/haar verlof beschikbaar blijft voor de vrijwilligersfunctie, kunnen alleen uitrukuren in de vrijwilligersaanstelling geschreven worden. Alle verdere (planbare) activiteiten vallen binnen de beheersmatige functie. Dit betekent dat de medewerker in de praktijk voor de betreffende verlofperiode minder verlofuren hoeft op te nemen. (voorbeeld: men heeft 1 week, 36 uur verlof opgenomen, maar men gaat 8 uur naar realistisch oefenen. De medewerker hoeft dan voor die week maar 28 uur verlof op te nemen.)

 

Activiteiten en vergoedingen

Activiteit

Tarief

Aantal uren

Reistijd

Reiskosten

Bijzonderheden

Ambassadeur BVL

Midden

Werkelijk bestede tijd

Ja

Ja

 

ARBO- / PPMO/ 0-meting

 

Midden

4

Nee

Ja

 

Cursussen, examens, tegenspel ter ondersteuning van cursussen/examens

Speciale oefendagen/realistisch oefenen bij oefencentrum

Midden

1 a 2 blokken van 4 uur per dag

Ja

Ja

 

Evaluatie repressieve inzet/inzet TCO niet direct aansluitend op uitruk

Midden

Werkelijk bestede tijd

Ja

Ja

 

Kaderdagen

Midden

6 uur

Ja

Ja

 

Kazernering

Midden

Werkelijk bestede tijd

Nee

Nee

 

Kerninstructeurs (onderricht geven)

Hoog(tarief Bevelvoerder)

Werkelijk bestede tijd

 

Ja

Ja

Voorbereidingstijd is niet declarabel

Leerwerkplekbegeleiding

Midden

Vastgestelde uren per cursus, zie bijlage 2

Nee

Nee

Eénmalig kan het totaal aantal uren gedeclareerd worden.

Medezeggenschapsraden

Midden

Werkelijk bestede tijd

Ja

Ja

 

Oefenstaf

Midden

2 uur

Nee

Nee

Per oefenkaart voorbereidingstijd van max 2 uur

Onderhoudswerkzaamheden (gepland en ongepland)

Midden

Werkelijk bestede tijd

Nee

Nee

Max. 100 uur per TS.

Voor ieder specialisme 50 uur extra met een totale max. van 250 uur per post

 

Open dagen

Midden

Werkelijk bestede tijd

Nee

Nee

Voorbereiding geen vergoeding

Post Oefencoördinator (POC)

Midden

Vastgestelde uren per jaar, zie bijlage 3

Nee

Nee

Eénmalig kan het totaal aantal uren gedeclareerd worden.

Reguliere oefenavond

Midden

Max. 2 uur

Nee

Nee

 

Uitruk (incl. evaluatie en/of TCO direct aansluitend op uitruk)

Hoog

Werkelijk bestede tijd

Nee

Nee

 

Vaardigheids-/testbaan/scenario toetsen

Midden

Max. 2 uur

Nee

Nee

 

Werkoverleg en vergaderingen

Midden

Werkelijk bestede tijd

Ja

Ja

Geen vergoeding bij voorbereiding

Overige activiteiten

Midden

Werkelijk bestede tijd

Ja

Ja

Maatwerk mogelijk naar beoordeling TL post

 

Activiteiten zonder vergoeding

 

 

Collegiaal verzorgen van restdekking bij verenigingsactiviteiten van de brandweer

Voorbereiding voor vergaderingen, jubileumavonden, bindingsavonden, teambuildingsactiviteiten, (nieuwjaars)recepties, uitjes personeelsvereniging

Sporttijd

Deelname aan jubileumavonden, bindingsavonden, teambuildingsactiviteiten, (nieuwjaars) recepties, uitjes personeelsvereniging

Voorbereidingen organisatie vaardigheidstoetsen

Jeugdbrandweer

Organiseren en voorbereiden van open dagen, jaaravonden, etc.

Mededelingen vooraf / achteraf oefenavond

Huiswerk en leerwerkbegeleiding cursisten

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur VRGZ op 24 maart 2022.

De secretaris

drs. J.A.P. van Kastel

de voorzitter

drs. H.M.F. Bruls

Bijlage 1: Vergoedingentabel vrijwilligers bij de brandweer per 1 juli 2022

 

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Rij

Repressieve functie

Jaar-vergoeding

Uurbedrag oefeningen, cursussen e.d.

Uurbedrag voor brand-bestrijding en hulpverlening

Uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

1

Aspirant manschap A

387,-

11,95

22,35

14,89

2

Manschap A, chauffeur, voertuigbediener, gaspakdrager, brandweerduiker, verkenner gevaarlijke stoffen

387,-

13,73

25,83

17,20

3

Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en tenminste twee specialisaties uit categorie 2

387,-

15,23

28,57

19,05

4

Bevelvoerder instructeur

580,-

19,10

35,89

23,92

* de tarieven worden automatisch gewijzigd bij cao loonstijgingen

 

Bijlage 2: Vastgestelde uren per cursus voor leerwerkplekbegeleiders

1: Specifiek Manschap: 27 uur

 

6: Specifiek Voertuigbediener Pompbediener: 11 uur

2: Specifiek Bevelvoerder: 23 uur

 

7: Specifiek Voertuigbediener Redvoertuig: 3 uur

3: Specifiek Brandweerchauffeur: 8 uur

 

8: Specifiek Verkenner gevaarlijke stoffen: 4,5 uur

4: Specifiek Instructeur Basis: 9 uur

9: Specifiek Gaspakdrager: 8 uur

 

5: Specifiek Instructeur Verdieping: 9 uur

10: Specifiek Oefencoördinator: 15 uur

 

 

Bijlage 3: Vastgestelde uren per jaar Postoefencoördinatoren (POC)

1: Groepsgrootte tot 20 groepsleden: 80 uur

 

2: Groepsgrootte vanaf 20 groepsleden: 120 uur

 

 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling vrijwilligers brandweer.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.