Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Besluit onttrekking aan de openbaarheid van wegen van een gedeelte van de Markt te Burgum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit onttrekking aan de openbaarheid van wegen van een gedeelte van de Markt te Burgum
CiteertitelBesluit onttrekking openbaarheid gedeelte Markt te Burgum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpOnttrekking openbaarheid gedeelte Markt e Burgum
Externe bijlagePlattegrondtekening te onttrekken gedeelte Markt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

--

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 11, eerste lid, van de Wegenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wegenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2022Besluit onttrekking openbaarheid gedeelte Markt te Burgum

17-06-2022

gmb-2022-280318

Z2022-01162 / S2022-05725

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit onttrekking aan de openbaarheid van wegen van een gedeelte van de Markt te Burgum

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in artikelen 9 en 11 van de Wegenwet;

 • 2.

  het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  het bepaalde in artikel 160, eerste lid aanhef en onder b van de Gemeentewet;

   

Gelezen:

 • 1.

  het verzoek van ALDI Vastgoed BV als verwoord in de brief d.d. 24 maart 2022, om de delen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, als aangegeven in de bijlage bij deze brief, aan de openbaarheid te onttrekken, met het oog op het uitbreidingsplan van de ALDI aan de Markt te Burgum, als aangegeven in de ingediende vergunningaanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

   

Overwegende:

 • 1.

  dat een gedeelte van de Markt te Burgum aan de openbaarheid van wegen dient te worden onttrokken met het oog op het uitbreidingsplan van de ALDI te Burgum en de hiervoor ingediende vergunningaanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 2.

  dat het ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen en dat er gedurende die periode geen zienswijzen zijn ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;

 • 3.

  dat de gemeenteraad heeft besloten dat het ontwerpbesluit als definitief besluit moet worden aangemerkt, als er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn ingediend;

 • 4.

  dat op grond van artikel 3:18, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht het besluit binnen 4 weken na het einde van de zienswijzetermijn wordt genomen, als er geen zienswijzen zijn ingediend.

   

Besluit de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel tot:

 • 1.

  het onttrekken aan de openbaarheid van wegen van een gedeelte van de Markt te Burgum, als aangegeven in de bijgevoegde plattegrondtekening, aangeduid met deel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.

   

Motivering

 • 1.

  De te onttrekken weggedeeltes zijn openbare weg in de zin van de Wegenwet. Omdat de ALDI aan de Markt te Burgum gaat uitbreiden en een gedeelte van de Markt daarvoor zal gaan bebouwen, zal het te bebouwen gedeelte van de Markt niet meer openbaar toegankelijk zijn. Dat maakt het noodzakelijk dat gedeelte van de Markt aan de openbaarheid te onttrekken. Voor de uitbreiding van de ALDI aan de Markt te Burgum is separaat een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangevraagd.

 • 2.

  Het gedeelte van de Markt dat aan de openbaarheid zal worden onttrokken, staat op de bijgevoegde plattegrondtekening aangegeven als deel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Deze plattegrondtekening maakt deel uit van dit besluit.

 • 3.

  Het belang van ALDI is afgewogen tegen de belangen van de omliggende bedrijven, bewoners, klanten en voorbijgangers. Een gedeelte van de Markt zal aan de openbaarheid worden onttrokken in verband met het uitbreidingsplan van ALDI. De openbare omgeving aan de Markt blijft echter goed toegankelijk en een goede bereikbaarheid van de woningen aan de Markt is ook gewaarborgd. Daarnaast verslechtert ook de bereikbaarheid van de bedrijven door de onttrekking niet. De bereikbaarheid van het gebied wordt gewaarborgd doordat de openbare ruimte aan de Markt ruimte biedt om de uitbreiding van de ALDI mogelijk te maken en daarnaast nog steeds voldoende ruimte heeft om het verkeer van bedrijven, bewoners, klanten en voorbijgangers mogelijk te maken.

   

Inwerkingtreding besluit

 • 1.

  Dit besluit treedt niet eerder in werking dan nadat de omgevingsvergunning voor het project is verleend en er daadwerkelijk met (de voorbereiding van) de bouw wordt begonnen.

   

 

 

 

Procedure

 • 1.

  Op grond van artikel 11 lid 2 van de Wegenwet dient de procedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te worden gevolgd.

   

 

Niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u overwegen om een beroepschrift in te dienen.

Beroep staat alleen open voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of diegenen aan wie redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Awb hebben ingediend.

Een beroepschrift indienen doet u schriftelijk. U stuurt het beroepschrift binnen zes weken na de datum van dit besluit naar:

Rechtbank Noord Nederland

Sector Bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

Bezoekadres: Guyotplein 1, 9712 NX Groningen, tenzij in de concrete zaak anders vermeld.

In het beroepschrift vermeldt u:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent;

 • 4.

  waarom u het niet met dit besluit eens bent (de gronden van het beroep).

Vergeet niet om het beroepschrift te ondertekenen! Wilt u ook een kopie van dit besluit meesturen naar de rechtbank?

 

Digitaal beroep

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via:

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Tijdens de behandeling van het beroep verandert het besluit niet. Heeft u een dwingende reden (spoedeisend belang) waarom u het besluit meteen ongedaan wilt maken? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat doet u schriftelijk bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een beroepsschrift indient.

 

Griffierecht

Voor het behandelen van uw beroepsschrift (en eventueel uw aanvraag voorlopige voorziening) bij de rechtbank moet u griffierecht betalen, zie hiervoor:

www.rechtspraak.nl

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Als u vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u hierover contact opnemen met de heer J. de Goede op telefoonnummer: 0511 – 460 968 òf per e-mail: jdegoede@t-diel.nl