Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Projectplan Optimalisatie inlaatkunstwerk Bekadeweg te Sommelsdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingProjectplan Optimalisatie inlaatkunstwerk Bekadeweg te Sommelsdijk
CiteertitelProjectplan Optimalisatie inlaatkunstwerk Bekadeweg te Sommelsdijk
Vastgesteld doordijkgraaf
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.4 van de Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2022nieuwe regeling

01-06-2022

wsb-2022-7124

Tekst van de regeling

Intitulé

Projectplan Optimalisatie inlaatkunstwerk Bekadeweg te Sommelsdijk

PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet1

 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 2 juni 2022 het ‘Projectplan optimalisatie inlaatkunstwerk Bekadeweg Sommelsdijk’ vastgesteld. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatiedatum van het Waterschapsblad waarin de bekendmaking wordt geplaatst.

 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan ‘Optimalisatie van inlaatkunstwerk Bekadeweg te Sommelsdijk’ vast te stellen.

 

Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijk gesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.

 

Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan ten minste een beschrijving dient te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

 

Op dit besluit tot vaststelling van het projectplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing (artikel 1.1 lid 1 onder a in samenhang met categorie 7.3 van bijlage I van de Crisis- en Herstelwet). Dit betekent onder meer dat bij het instellen van beroep tegen het projectplan meteen ook de gronden voor dat beroep moeten worden ingediend en dat het beroep versneld wordt behandeld.

 

1. Projectbeschrijving

Beschrijving betrokken werk

 

In 2018 zijn diverse maatregelen gerealiseerd vanuit het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit (CMK). Eén van deze maatregelen betrof de aanleg van het inlaatkunstwerk Bekadeweg te Sommelsdijk. Het inlaatkunstwerk Bekadeweg is gelegen ten noorden van Middelharnis nabij de sifons van Middelharnis welke onder het Havenkanaal van Middelharnis liggen. Het inlaatkunstwerk is gelegen op kadastraal perceel SMD00E696 wat in eigendom is van het waterschap Hollandse Delta.

 

Het huidige inlaatkunstwerk bestaat uit een handmatig bediende afsluiter welke op een duiker is aangebracht (44588AF en 47129DU). Met dit inlaatkunstwerk kan een deel van polder De Westplaat van zoet water worden voorzien vanuit het Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee.

 

Het huidige inlaatkunstwerk Bekadeweg is niet geautomatiseerd, heeft geen automatische peilregistratie en is lastig bereikbaar. Een goede en veilige bediening van het inlaatkunstwerk is belangrijk voor een goed peilbeheer. Voor de bediening van het inlaatkunstwerk moet in de huidige situatie ter plaatse visueel het peil worden opgenomen en indien nodig handmatig de afsluiter worden bediend. Dit vergt met name in de zomerperiode veel inzet van personeel. Ook in het geval dat de inlaat open staat en er plots hevige neerslag valt, is het van belang de inlaat zo snel mogelijk te sluiten om wateroverlast te voorkomen in een deel van polder De Westplaat. De slechte bereikbaarheid van de afsluiter vormt tevens een risico op ongevallen. Het inlaatkunstwerk wordt daarom geoptimaliseerd voor een betere waterbeheersing.

 

De optimalisatie van het inlaatkunstwerk bestaat uit:

 

 • -

  Het verwijderen van de huidige schuifafsluiter en instroombak;

 • -

  Het realiseren van een nieuwe betonnen instroombak die aansluit op de bestaande inlaatduiker (47129DU);

 • -

  Het realiseren van een instroomconstructie met stalen damwanden;

 • -

  Het plaatsen van een nieuwe geautomatiseerde klepstuw met een overstortbreedte van 0,75 m;

 • -

  Het plaatsen van een nieuwe geautomatiseerde noodafsluiter;

 • -

  Het plaatsen van een besturingskast;

 • -

  Het realiseren van mantelbuizen voor besturing en energievoorziening van het inlaatkunstwerk;

 • -

  Het plaatsen van geautomatiseerde peilopnemers;

 • -

  Het realiseren van diverse maatregelen t.b.v. de veiligheid en toegankelijkheid van het inlaatkunstwerk.

De bereikbaarheid van het inlaatkunstwerk zal worden verbeterd door de aanleg van een toegangspad naar de sifons van Middelharnis. De aanleg van een toegangspad wordt gerealiseerd vanuit een ander project en valt daarmee buiten de scope van dit project.

 

In bijlage 1 is het schetsontwerp weergegeven van het geoptimaliseerde inlaatkunstwerk Bekadeweg.

 

Figuur 1: Huidige inlaatkunstwerk Bekadeweg.

 

Figuur 2: Locatie van inlaatkunstwerk Bekadeweg.

 

Wijze van uitvoering

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het gesloten seizoen voor waterkeringen (na 1 april, voor 1 oktober). Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van een kraan.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende gedragscode Natuurbeschermingswet van de Unie van Waterschappen.

2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

 • a.

  voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

 • b.

  bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en

 • c.

  vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

 

In de huidige situatie is het lastig om het peil conform het peilbesluit te beheren in een deel van polder De Westplaat. Dit komt omdat het peil ter plaatse van het inlaatkunstwerk Bekadeweg niet wordt gemeten en het dus niet bekend is wanneer er watervraag in de polder is of juist wateroverlast dreigt te ontstaan als gevolg van onverwacht hevige neerslag.

 

Wanneer wordt geconstateerd dat er een watervraag is of dat er hevige neerslag valt in het gebied, dan moet het inlaatkunstwerk handmatig worden bediend en moet ter plaatste de situatie worden beschouwd. Dit kost tijd en personele inzet.

 

Een niet tijdige bediening van het kunstwerk bij hevige neerslag kan zorgen voor ontoelaatbare peiloverschrijdingen of mogelijk inundatie. Door het kunstwerk te optimaliseren is de aanvoer van zoet water beter geborgd en kan beter worden ingespeeld op wateroverlastsituaties. Met de optimalisatie van het inlaatkunstwerk Bekadeweg wordt waterschaarste en wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen en kan het peil conform het vigerend peilbesluit worden beheerd.

 

2b. Chemische en ecologische waterkwaliteit

 

Het optimaliseren van inlaatkunstwerk Bekadeweg heeft een klein positief effect op de chemische waterkwaliteit in polder De Westplaat. Met een geautomatiseerd inlaatkunstwerk kan polder De Westplaat sneller en beter worden doorgespoeld met kwalitatief goed water uit het Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee. Dit zal een positief effect hebben op met name de chemische waterkwaliteit.

 

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem

 

Het optimaliseren van inlaatkunstwerk Bekadeweg heeft geen gevolgen voor de maatschappelijke functies van het watersysteem.

 

Conclusie

 

Door het optimaliseren van inlaatkunstwerk Bekadeweg wordt de waterbeheersing verbeterd. De zoetwatervoorziening en het peilbeheer in een deel van polder De Westplaat worden beter geborgd. Tevens zal het optimaliseren bijdragen aan een kleine waterkwaliteitsverbetering in het gebied. Hiermee wordt voldaan aan de doelstellingen uit artikel 2.1, lid 1 van de Waterwet.

3. Uitvoerbaarheid

In dit onderdeel van het projectplan moet inzicht worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan. Daarbij speelt de toetsing aan het vigerende planologische regime en de vergunbaarheid op grond van andere wetgeving een belangrijke rol.

 

3a. Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal worden uitgevoerd op 11 februari 2016 het bestemmingsplan ‘Zoetwatervoorziening’ vastgesteld door de gemeente Goeree-Overflakkee. Het project past binnen het geldende bestemmingsplan. Het huidige inlaatkunstwerk wordt aangepast, maar behoud een waterstaatkundige functie. Een wijziging van het bestemmingsplan is daarom niet nodig.

 

Figuur 3: Bestemmingsplan Zoetwatervoorziening (2016)

 

3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

 

 • -

  Omgevingsvergunning

Het aan te passen inlaatkunstwerk wordt niet hoger dan 3 meter boven het maaiveld en de oppervlakte van het kunstwerk blijft onder de 15 m2. Een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ is daarom niet nodig.

 

 • -

  Wet natuurbescherming

Het project kan onder de gedragscode bestendig beheer worden uitgevoerd. Er is daarom geen ontheffing nodig voor het soortenbeschermingsdeel van de wet Natuurbescherming. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een ecologisch werkprotocol nodig. Reguliere mitigerende maatregelen zoals het werken bij daglicht en het voorkomen van insporing zijn voldoende.

 

 • -

  Stikstofdepositie

Het te optimaliseren inlaatkunstwerk ligt meer dan 5 kilometer verwijderd van een stikstofgevoelig Natura 2000 gebied (Grevelingen). Gekeken dient te worden naar de stikstofuitstoot tijdens de gebruiksfase. Deze stikstofuitstoot zal tijdens de gebruiksfase echter niet anders zijn dan in de huidige situatie.

 

Voor de bouwfase is onder de huidige wet- en regelgeving een stikstofvrijstelling. Met ingang van de nieuwe omgevingswet zal deze vrijstelling verdwijnen.

 

3c. Te treffen voorzieningen

 

Het optimaliseren van het inlaatkunstwerk Bekadeweg heeft geen nadelige gevolgen. Er hoeven daarom geen voorzieningen getroffen te worden.

 

3d. Overige uitvoeringsaspecten

 

 • -

  Archeologie en Cultureel Erfgoed

De Beleidskaart Archeologie Goeree Overflakkee uit 2010 geeft aan dat het plangebied geen archeologische waarde heeft. Een archeologisch vooronderzoek wordt daarom niet nodig geacht.

 

 • -

  Bodem (incl. PFAS)

Tijdens de werkzaamheden zullen de graafwerkzaamheden en het grondverzet gering zijn. De vrijkomende grond wordt op dezelfde locatie teruggeplaatst als waar deze vrij komt. Een bodemonderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van de grond wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

 

 • -

  Explosieven onderzoek

In het kader van het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit is in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar Ongesprongen Oorlogsresten (Brama L., Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hollandse Delta Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, Saricon, 2013). Het gebied rond het inlaatkunstwerk Bekadeweg wordt beschouwd als ‘niet veracht’. Er is geen nader onderzoek nodig.

 

 • -

  Functionaliteit watersysteem

Met inlaatkunstwerk Bekadeweg wordt een deel van polder De Westplaat van zoet water voorzien vanuit het Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal het inlaatkunstwerk niet gebruikt kunnen worden. Indien er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een watervraag is in een deel van polder De Westplaat, dan zal gebruik worden gemaakt van een oude bestaande waterinlaat (01509DU, Inlaatduiker Westplaat Buitengronden - YAI). Met deze inlaat kan water worden ingelaten vanuit het havenkanaal van Middelharnis. Indien het chloridegehalte van het havenwater te hoog is en de oude inlaat niet gebruikt kan worden voor de aanvoer van zoet water, dan zal gebruik worden gemaakt van een mobiele pomp die een deel van polder De Westplaat van zoet water zal voorzien vanuit het Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee.

 

 • -

  Grondverwerving

Het inlaatkunstwerk ligt in zijn geheel op een kadastraal perceel (SMD00E696) in eigendom van het waterschap. Grondwerving is daarom niet nodig.

 

 • -

  Kabels en leidingen

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een KLIC-melding gedaan. Op basis van de KLIC-melding worden proefsleuven gegraven. Eventuele aanpassingen van kabels en leidingen worden met de betreffende leidingbeheerder afgestemd.

 

T.b.v. de energievoorziening wordt er een nieuwe kabel aangelegd om het inlaatkunstwerk van elektriciteit te voorzien. Tevens zullen mantelbuizen worden aangebracht t.b.v. de automatisering en besturing van het inlaatkunstwerk.

 

 • -

  Wegafzettingen

Nabij het inlaatkunstwerk Bekadeweg zijn geen wegen of paden. Afzetting van wegen of paden is daarom niet van toepassing.

 

 • -

  Waterveiligheid en stabiliteitsonderzoek

Het inlaatkunstwerk ligt binnen de ‘Beschermingszone A’ van de primaire kering ‘Dijk van de Westplaat Buitengronden’. Voor de optimalisatie van het kunstwerk zal er een beperkte ontgraving plaats vinden welke geen invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering. Het opstellen van een stabiliteitsberekening wordt daarom niet nodig geacht. De werkzaamheden zullen buiten het gesloten seizoen worden uitgevoerd.

 

De werkzaamheden vinden plaats buiten de ‘Veiligheidszone’ van de primaire waterkering. Hierdoor hoeft volgens de NEN-3650 serie geen sterkte berekend te worden van mantelbuizen en leidingen.

 

3e Planning

De werkzaamheden zijn naar verwachting in december 2022 afgerond.

4. Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, vanaf de dag na het verschijnen van deze elektronische bekendmaking gedurende een periode van zes weken bezwaar maken tegen het projectplan.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  de gronden van bezwaar.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarom kan in het geval van een spoedeisende situatie de indiener van een bezwaarschrift de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

 

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 088 36 11 932.

 

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

5. Ondertekening

Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta,

afdelingshoofd,

H. Kooijman

Bijlagen:

 • -

  Bijlage 1: Ontwerptekening inlaatkunstwerk Bekadeweg


1

Dit model ziet op projectplannen in de zin van artikel 5.4 van de Waterwet (aanleg of wijziging van een waterstaatswerk niet zijnde projectplannen tot aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering).