Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Mandaatbesluit verlenen huisvestingsvergunningen & innen leges Brederode Wonen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit verlenen huisvestingsvergunningen & innen leges Brederode Wonen 2022
CiteertitelMandaatbesluit verlenen huisvestingsvergunningen & innen leges Brederode Wonen 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het mandaatbesluit verlenen huisvestingsvergunningen & innen leges Brederode Wonen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2022nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-278936

2022001438

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit verlenen huisvestingsvergunningen & innen leges Brederode Wonen 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal,

 

gelet op:

 • grond van hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht kan de gemeente de uitvoering van artikel 2.1.1, 2.1.2. en 2.1.3 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Bloemendaal 2022 aan de woningcorporatie Brederode Wonen te mandateren;

 • grond van hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht kan de gemeente de uitvoering van bijlage 15.1 van de Verordening op de heffing en de invordering van leges Bloemendaal 2022 aan de woningcorporatie Brederode Wonen te mandateren.

overwegende dat zij, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), geen mandaat kunnen verlenen aan een rechtspersoon zoals hiervoor genoemd;

 

voorts overwegende dat zij wel de mogelijkheid hebben natuurlijke personen die in dienst zijn van gemelde woningcorporatie tot onbezoldigd ambtenaren te benoemen en vervolgens deze personen mandaat te verlenen voor de afgifte van huisvestingsvergunningen en het vaststellen en invorderen van de bijbehorende leges.

 

b e s l u i t e n:

 

 • 1.

  aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Bloemendaal;

  de directeur-bestuurder van Brederode Wonen;

 • 2.

  de directeur-bestuurder mandaat te verlenen voor het uitoefenen van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over aanvragen voor een huisvestingsvergunning op grond van de Bloemendaalse huisvestingsverordening; en

 • 3.

  de directeur-bestuurder mandaat te verlenen voor het uitoefenen van de bevoegdheid tot het vaststellen en invorderen van leges voor besluiten over aanvragen voor een huisvestingsvergunning op grond van de Verordening op heffing en de invordering van leges Bloemendaal 2022; en

 • 4.

  het besluit van 23 maart 2014, waarin de vorige directeur-bestuurder Paul Vrecke is aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Bloemendaal voor het verlenen van huisvestingsvergunningen, in te trekken.

 • 5.

  Het besluit van 23 maart 2014, waarin de vorige directeur-bestuurder Paul Vrecke een mandaat is verleend voor het vaststellen en invorderen van leges voor het verlenen van huisvestingsvergunningen, in te trekken.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris