Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Besluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2022
CiteertitelBesluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2022
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpplaatsvervanging directeur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://zuidholland.archiefweb.eu/bladenzh/
 2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-19682
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-202208-08-2022aanwijzing plaatsvervanger

15-06-2022

bgr-2022-630

ODH379383

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur ODH 2022

Kenmerk: ODH379383

 

De directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden,

gelet op:

- art. 22 lid 8 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden,

- artikel 2 lid 2 Vervangingsregeling directeur ODH (Provinciaal blad van Zuid-Holland 2013, 120),

 

overwegende dat:

in de zomervakantieperiode 2022 mogelijk behoefte bestaat om in spoedeisende gevallen een tweede vervanger beschikbaar te hebben,

Besluit

 • I.

  Voor de periode van 1 juli tot en met 7 augustus 2022 te benoemen tot tweede plaatsvervangend directeur: de heer ing. L. Hopman (hoofd van de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu).

 • II.

  Onverminderd de verleende in ondermandaat uit te oefenen bevoegdheden, van deze plaatsvervanging uit te zonderen de bevoegdheid in mandaat de besluiten te nemen zoals omschreven in artikel 57b lid 1 onder c Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • III.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:41 van de Awb bekend gemaakt door uitreiking in afschrift aan de onder I genoemde functionaris;

 • IV.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekend gemaakt door plaatsing ervan in het Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden en treedt in werking met ingang van de dag nadat het daarin bekend is gemaakt.

 

Den Haag, 15 juni 2022

Algemeen bestuur van Omgevingsdienst Haaglanden,

voor dezen,

mr. C. van der Kamp

directeur