Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Beleid ruimtelijke procedures evenementen 2011 Gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid ruimtelijke procedures evenementen 2011 Gemeente Oost Gelre
CiteertitelBeleid ruimtelijke procedures evenementen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2011nieuwe regeling

04-07-2011

ELNA/GG, 15-09-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid ruimtelijke procedures evenementen 2011 Gemeente Oost Gelre

 

SAMENVATTING

 

Evenementen spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Ze zorgen voor vermaak voor grote groepen, maar zijn ook economisch gezien van belang. Ook zijn evenementen van belang voor de sociale binding tussen bewoners. In de gemeente Oost Gelre worden jaarlijks tal van evenementen georganiseerd. Het gaat hierbij om verschillende evenementen qua omvang.

Grootschalig, met uitstraling voor bijvoorbeeld de hele gemeente of kleinschalig, alleen beperkt tot de eigen straat. Voor een groot deel betreft het jaarlijks terugkerende evenementen, zoals carnaval, kermis, bloemencorso, buurt­ en straatfeesten. Daarnaast worden ook nieuwe of éénmalige evenementen georganiseerd.

 

Als gevolg van een toename van het aantal evenementen, zowel in aantal als in omvang (spectaculairder en groter) heeft de gemeente Oost Gelre de beleidsnotitie “Evenementenbeleid Oost Gelre, maart 2008” opgesteld (zie bijlage 1). In de beleidsnotitie is het beleid voor evenementen vastgelegd.

 

Naast een evenementenvergunning dient in bepaalde gevallen een ruimtelijke procedure doorlopen te worden voor een evenement. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de mate van terugkeer, de omvang en de uitstraling van het desbetreffende evenement en het gebied waar het evenement wordt gehouden.

 

In de gemeente Oost Gelre is op dit moment hiervoor geen planologisch beleid. Er is dus geen planologisch toetsingskader voor de vraag of er al dan niet een ruimtelijke procedure noodzakelijk is. Dit betekent dat per evenement een afweging gemaakt dient te worden en waar nodig dient per evenement een afzonderlijke ruimtelijke procedure doorlopen te worden. Dit betekent dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden dient te worden. Dit biedt weinig rechtszekerheid voor burgers en kan tot onduidelijkheid leiden. Procedures kunnen hierdoor tevens onnodig lang zijn.

 

Doelstelling van dit beleid is om een helder beleidskader te formuleren wanneer er een procedure noodzakelijk is voor een evenement. Daarnaast is het belangrijk om de administratieve lasten van de gemeente te verminderen en de dienstverlening aan burgers te verbeteren.

 

In de beleidsnotitie is de heersende jurisprudentie geanalyseerd. Evenementen die een incidenteel (niet jaarlijks terugkerend) karakter hebben, kleinschalig zijn en kort duren zullen minder snel een (ingrijpende) inbreuk doen op het planologische regime. Er is geconcludeerd dat er geen sluitende omschrijving te maken is wanneer een evenement al dan niet strijdig is met het bestemmingsplan. Er kan aansluiting gezocht worden bij de heersende jurisprudentie. Echter de jurisprudentie blijft ruimte houden voor interpretatie en elke situatie is weer anders.

 

De gemeente Oost Gelre kiest dan ook voor een andere benadering. Aan de hand van voorwaarden wordt onderbouwd in welke gevallen de “ruimtelijke relevantie” dusdanig beperkt is dat het acceptabel is om zonder ruimtelijke procedure een evenement te houden. Hiermee wordt dus niet gesteld dat het desbetreffende evenement (per se) niet strijdig is met het bestemmingsplan ter plaatse. Echter beleidsmatig acht de gemeente het verantwoord, gezien de beperkte ruimtelijke relevantie, om geen procedure te doorlopen. Dit beleid biedt daarvoor een juridische onderbouwing aan de hand van voorwaarden en criteria. Per categorie evenement wordt aangegeven wanneer wel en wanneer geen ruimtelijke procedure noodzakelijk is. Dit is

o.a. afhankelijk van de omvang het evenement, de locatie van het evenement, de tijdsduur van het evenement en het bestemmingsplan. De vraag of er sprake is van een (dusdanige) ruimtelijke relevantie dat er een afwijkingsprocedure noodzakelijk is, is afhankelijk van deze factoren. Dit bovenstaande is samengevat één tabel waar snel te zien is of er een ruimtelijke procedure noodzakelijk is of niet.

 

 

Toetsingskaderevenementen Ruimtelijke procedures.

Categorie 1 niet belastende evenementen

Categorie 2 belastende evenementen

Categorie 3

bijzondere evenementen

 

 

Geen procedure in het geval dat:

Geen procedure in het geval dat:

Geen procedure in het geval dat:

Type gebied

 

 

Buitengebied, gebied met waarden

Tijdsduur evenement maximaal 3 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 9 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 2 dagen is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 8 dagen duurt.

Procedure is noodzakelijk.

 

 

 

 

 

Aangetoond is dat de waarden niet worden aangetast en oude situatie hersteld wordt.

Aangetoond is dat de waarden niet worden aangetast en de oude situatie hersteld wordt.

 

 

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

*Maximaal 1 evenement op dezelfde gronden per jaar.

 

Buitengebied, multifunctioneel gebied

Tijdsduur evenement maximaal 4 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 10 dagen duurt.

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

Tijdsduur evenement maximaal 3 dagen is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 9 dagen duurt.

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

Tijdsduur evenement maximaal 1 dag is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 8 dagen duurt.

 

Het om een eenmalig incidenteel evenement gaat.

 

 

 

Maximaal 1 evenement op dezelfde gronden per jaar.

Buitengebied, eigen erf / bouwperceel*

Tijdsduur evenement maximaal 3 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 9 dagen duurt.

Evenement volledig op eigen erf wordt gehouden.

Tijdsduur evenement maximaal 2 dagen is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 8 dagen duurt.

Evenement volledig op eigen erf wordt gehouden

Tijdsduur evenement maximaal 1 dag is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 7 dagen duurt

 

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

Evenement volledig op eigen erf wordt gehouden

 

Het om eenmalig incidenteel evenement gaat.

 

 

 

Maximaal 1 evenement op dezelfde gronden per jaar.

Bebouwde kom, openbare bestemmingen

Tijdsduur evenement maximaal 5 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 4 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 4 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Binnen bestaande gebouwen, Bebouwde kom

Tijdsduur evenement maximaal 5 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 4 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 2 dagen is

Op­ en afbouwen maximaal 8 dagen duurt.

 

Toelichting:

 • »

  In bijlage 2 is de bebouwde kom weergegeven.

 • »

  In bijlage 3 zijn de waardevolle gebieden weergegeven.

 • »

  De genoemde dagen voor op­ en afbouwen zijn exclusief de dagen voor het evenement.

 • »

  Eigen erf / bouwperceel. We gaan in principe uit van het (agrarisch) bouwperceel. Mocht er geen (agrarisch) bouwperceel zijn, dan dient uit te worden gaan van het bestaande, aaneengesloten, reeds verharde erf.

 • »

  Mocht het evenement niet voldoen aan de voorwaarden uit de tabel, dan is er een ruimtelijke procedure noodzakelijk.

 • »

  De beoordeling of er landschappelijke waarden in het geding zijn wordt uitgevoerd door de cluster Ro.

 • »

  Term dezelfde gronden. Hiervan is sprake als een evenement voor het merendeel op dezelfde gronden wordt gehouden. Dus een klein verschil in oppervlakte is geen reden om een extra evenement toe te staan.

 • »

  * Het aantal evenementen op dezelfde gronden dient per categorie evenement gerekend te worden. Overigens is het aantal evenementen op dezelfde gronden alleen in het buitengebied vastgelegd. In de bebouwde kom is dit minder relevant. Zeker gezien het gegeven dat het aantal evenementen per gebied ook in het evenementenbeleid (gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening) is vastgelegd. Dit blijft sowieso uitgangspunt voor het aantal evenementen voor een bepaald gebied. Zie bijlage 1.

  Hieraan dient, blijvend, getoetst te worden.

1. Inleiding

1.1. Aanleiding en doelstelling

Evenementen spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Ze zorgen voor vermaak voor grote groepen, maar zijn ook economisch gezien van belang. Ook zijn evenementen van belang voor de sociale binding tussen bewoners. In de gemeente Oost Gelre worden jaarlijks tal van evenementen georganiseerd. Het gaat hierbij om verschillende evenementen qua omvang.

Grootschalig, met uitstraling voor bijvoorbeeld de hele gemeente of kleinschalig, alleen beperkt tot de eigen straat. Voor een groot deel betreft het jaarlijks terugkerende evenementen, zoals carnaval, kermis, bloemencorso, buurt­ en straatfeesten. Daarnaast worden ook nieuwe of éénmalige evenementen georganiseerd. Evenementen hebben vaak een positieve uitwerking op de samenhang in de leefgemeenschap. Evenementen brengen mensen tot elkaar. Tegelijkertijd kunnen evenementen het imago van de gemeente en de commerciële belangen van ondernemers positief beïnvloeden, doordat ze bezoekers van buiten de gemeente aantrekken.

 

Als gevolg van een toename van het aantal evenementen, zowel in aantal als in omvang (spectaculairder en groter) heeft de gemeente Oost Gelre de beleidsnotitie “Evenementenbeleid Oost Gelre, maart 2008” opgesteld (zie bijlage 1). In de beleidsnotitie is het beleid voor evenementen vastgelegd. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt in een drietal categorieën evenementen, te weten niet belastende, belastende en bijzondere evenementen. Per categorie geldt een afzonderlijke procedure. De niet­belastende evenementen worden afgedaan met een melding, terwijl er voor de bijzondere evenementen een evenementenvergunning noodzakelijk is en een afhandeltermijn van 12 weken van toepassing is.

Naast een evenementenvergunning dient in bepaalde gevallen een ruimtelijke procedure doorlopen te worden voor een evenement. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de mate van terugkeer, de omvang en de uitstraling van het desbetreffende evenement en het gebied waar het evenement wordt gehouden.

 

In de gemeente Oost Gelre is op dit moment geen planologisch beleid. Er is dus geen planologisch toetsingskader voor de vraag of er al dan niet een ruimtelijke procedure noodzakelijk is. Dit betekent dat per evenement een afweging gemaakt dient te worden en waar nodig dient per evenement een afzonderlijke ruimtelijke procedure doorlopen te worden. Dit betekent dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden dient te worden. Dit biedt weinig rechtszekerheid voor burgers en kan tot onduidelijkheid leiden. Procedures kunnen hierdoor tevens onnodig lang zijn. Het voorliggende beleidsstuk is bedoeld om inzicht te geven in de vraag in welke gevallen voor een evenement geen ruimtelijke procedure noodzakelijk is en wanneer wel.

 

Daarnaast wordt in het beleid aangegeven welke planologische procedures er mogelijk zijn voor evenementen. Er worden richtlijnen aangegeven om de ruimtelijke haalbaarheid / wenselijkheid te toetsen.

 

Doelstelling

 

 • »

  Het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven door het (ruimtelijke) beleid voor evenementen helder vast te leggen waardoor procedures sneller en efficiënter doorlopen kunnen worden en de interne (administratieve) lasten ook kunnen verminderen.

2. Juridisch kader

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het (achterliggende) juridische kader van evenementen met name in relatie tot het bestemmingsplan.

2.1. Evenementen

De meeste evenementen vinden vaak buiten plaats. Op openbaar terrein, maar soms ook op particuliere buitenterreinen. Daarnaast vinden er evenementen plaats op binnenlocaties, bijvoorbeeld in horecagelegenheden, maneges en sporthallen. Het kan hier gaan om binnenlocaties die tijdelijk geschikt worden gemaakt voor evenementen. Daarnaast zijn er ook locaties die specifiek zijn ingericht voor het houden van evenementen. Te denken valt aan reguliere festiviteiten binnen horecagelegenheden, paardrijden in maneges of sportwedstrijden in sporthallen. In de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oost Gelre (APV) staat ‘evenement’ gedefinieerd als:

 

Artikel 2.2.1 Begripsomschrijving

 

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zowel in als buiten een bouwwerk, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoopvoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder h van de Gemeentewet en artikel 5.2.4 van deze verordening;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank­ en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   activiteiten als bedoeld in artikel 2.3.3.1 van deze verordening;

  • g.

   sportwedstrijden, die niet plaatsvinden op de weg.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.2, op de weg;

  • d.

   een feest of wedstrijd op of aan de weg.

 

Artikel 2.2.2 Evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • c.

   de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

  • d.

   de zedelijkheid of gezondheid.

2.2. Indeling evenementen

Evenementen zijn er in diverse vormen en maten. Aard en omvang oftewel het soort evenement, de samenstelling van het publiek en de plaats en tijd van een evenement zijn bepalend voor het belasten van de evenementenomgeving en de risico’s die een evenement met zich meebrengt. Evenementen die niet of nauwelijks belastend zijn voor de omgeving en die geen of weinig bijzondere risico’s met zich meebrengen vereisen een andere aanpak dan evenementen die wel de omgeving belasten of bijzondere risico’s met zich meebrengen. Een gemiddeld straat­ of buurtfeest vereist een andere aanpak dan een groot muziekevenement met bekende artiesten en grote aantallen bezoekers. De gemeente Oost Gelre heeft vanuit deze gezichtspunten gekozen voor een indeling van evenementen (zie bijlage 1) in drie categorieën, te weten:

 

 • 1.

  niet-­belastende evenementen

 • 2.

  belastende evenementen

 • 3.

  bijzondere evenementen

De afhandeling van genoemde evenementen loopt uiteen. Niet­-belastende evenementen worden afgedaan door algemene regels in combinatie met het doen van een melding. De melding is nodig om te bezien of er nog maatregelen nodig zijn zoals het voor korte duur afsluiten van een weg. Voor belastende en bijzondere evenementen is een evenementenvergunning vereist. Ingeval van evenementen waarbij meer dan 5000 bezoekers worden verwacht (dit kunnen zowel belastende als bijzondere evenementen zijn) wordt standaard advies gevraagd aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De grens tussen een belastend en bijzonder evenement is gelegen in de aard en omvang van het evenement.

Evenementen die uniek zijn qua omvang en/of activiteiten die worden georganiseerd danwel van belang worden geacht voor de leefbaarheid in een kern (de volksfeesten) vallen onder de categorie bijzondere evenementen. Ingeval van bijzondere evenementen is veelal een evenementenoverleg vooraf noodzakelijk en zijn maatwerkvoorschriften nodig.

Aan de hand van de volgende aspecten wordt categorisering van een evenement bepaald. Dit is mede van belang voor een juiste inschatting voor inzet van hulpdiensten tijdens een evenement.

 

 • 1.

  Aard en omvang / soort evenement (activiteitenprofiel)

  • Er is sprake van risicovolle activiteiten die extra maatregelen vereisen (anders dan standaardvoorschriften)

 

 • 2.

  De samenstelling van het publiek (publieksprofiel)

  • Er is sprake van een (constante aanwezigheid van een) groot aantal personen

  • Er is sprake van een onduidelijke of nog onbekende samenstelling van het publiek

  • Er is sprake van een leeftijdsopbouw die een risico vormt voor de openbare orde en veiligheid

  • Er is sprake van de aanwezigheid van mogelijk controversiële groepen

  • Er is sprake van de aanwezigheid van kwetsbare groepen

 

 • 3.

  Plaats en tijdstip van het evenement (ruimtelijk profiel)

  • Er zijn belangrijke of omvangrijke verkeersmaatregelen of –voorzieningen nodig

  • Het evenement vindt op ongebruikelijke tijden plaats

  • De locatie is zonder extra maatregelen niet geschikt voor het evenement

  • Het evenement is gemeentegrensoverschrijdend

  • Er zijn extra maatregelen nodig om milieuvervuiling of het achterlaten van grote hoeveelheden afval te voorkomen.

  • Er is sprake van een hoge mate van geluidsproductie

2.3. Termijnen voor evenementen

In het evenementenbeleid is aangegeven welke aanvraagtermijnen van toepassing zijn voor een evenementenvergunning. De belangrijkste uitgangspunten zijn hieronder weergegeven. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar bijlage 1.

 

Categorie 1 Niet-­belastende evenementen

Voor het beoordelen van niet­belastende evenementen, de kleine evenementen, volstaat een melding uiterlijk 3 weken voor de activiteit. Hiervoor is dus geen evenementenvergunning nodig.

Categorie 2 Belastende evenementen

Voor het beoordelen van de aanvragen voor belastende evenementen is, mede gelet op de planning bij de hulpverleningsdiensten, een behandelingstermijn van de vergunning van 8 weken noodzakelijk. Om tijdig de vergunningaanvraag te kunnen afhandelen is het wenselijk dat de organisatie minimaal 4 weken voor het te houden evenement op de hoogte is van de voorschriften uit de vergunning. Daarom wordt voor deze categorie een aanvraagtermijn van 12 weken voordat het evenement plaatsvindt bepaald.

 

Categorie 3 Bijzondere evenementen

Evenementen die grootschalig van aard zijn danwel qua activiteiten uniek zijn en die de capaciteit van het plaatselijk politieteam te boven gaan danwel maatwerk qua voorschriften vergen, moeten voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het desbetreffende evenement worden gemeld bij de gemeente. Hierdoor is het mogelijk om tijdig een beroep te kunnen doen op andere politiekorpsen van de politieregio Noord­ en Oost­Gelderland. Ook is er dan voldoende ruimte om nadere informatie op te vragen bij de organisatie en kan er eventueel extern advies opgevraagd worden. Voor deze categorie evenementen geldt een behandelingstermijn van 12 weken. Om tijdig de vergunningaanvraag te kunnen afhandelen geldt voor deze categorie evenementen een indieningstermijn van 16 weken voordat het evenement plaatsvindt. De organisatie heeft dan minimaal 4 weken vooraf de vergunning en kan tijdig kennis nemen van de vereiste voorschriften.

2.4. Evenementen en strijdigheid met bestemmingsplan

De evenementen met een jaarlijks terugkerend karakter kunnen naar omvang, duur en uitstraling een dusdanige planologische relevantie hebben dat strijdigheid met het bestemmingsplan optreedt. De bestuursrechter van de Raad van State heeft in het verleden diverse uitspraken gedaan mbt bestemmingsplannen en evenementen. De vraag of er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan is vooral afhankelijk van verschillende factoren. Ten eerste is de bestemming van het bestemmingsplan relevant. Een ruim omschreven bestemming biedt meer mogelijkheden om een evenement van rechtswege toe te staan. Dit is bijvoorbeeld het geval met weekmarkten die van rechtswege zijn toegestaan in een bestemming Verkeer, zonder dat een weekmarkt expliciet benoemd is. De planvoorschriften van een bestemming Verkeer verzetten zich niet tegen het gebruik van een evenement. In een uitspraak van de Raad van State (13, april 2005, nr 200405311/1) is bijvoorbeeld gebleken dat een schuttersfeest strijdig was met de bestemming Agrarisch. Het terrein wordt jaarlijks gedurende drie dagen intensief gebruik voor een schuttersfeest waar duizenden bezoekers op af kwamen. De Raad van State heeft geconcludeerd dat het afwijkende gebruik niet dusdanig kort en incidenteel is dat de planregels zich daartegen niet verzetten, zodat sprake was van strijdig gebruik met het bestemmingsplan. Hieruit blijkt ook dat de duur en het al dan niet incidentele karakter van het evenement relevant is.

 

Evenementen die een incidenteel (niet jaarlijks terugkerend) karakter hebben, kleinschalig zijn en kort duren zullen minder snel een (ingrijpende) inbreuk doen op het planologische regime. Aangenomen kan worden dat strijdigheid in die gevallen meestal niet optreedt. Er is echter geen sluitende omschrijving te maken wanneer een evenement al dan niet strijdig is met een evenement. Er kan aansluiting gezocht worden bij de heersende jurisprudentie. Echter de jurisprudentie blijft ruimte houden voor interpretatie en elke situatie is weer anders.

3. Beleidskader

 

In dit hoofdstuk wordt het gemeentelijke beleidskader voor het al dan niet doorlopen van een procedure voor evenementen toegelicht en onderbouwd.

3.1. Algemeen

Doelstelling van dit beleid is om een helder beleidskader te formuleren wanneer er een procedure noodzakelijk is voor een evenement. Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat er geen sluitende omschrijving te maken is voor de al dan niet strijdigheid van een evenement.

Doelstelling van het beleid is vermindering van de administratieve lasten van de gemeente en het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers.

 

De gemeente Oost Gelre kiest dan ook voor een andere benadering. Aan de hand van voorwaarden wordt onderbouwd in welke gevallen de “ruimtelijke relevantie” dusdanig beperkt is dat het acceptabel is om zonder ruimtelijke procedure een evenement te houden. Hiermee wordt dus niet gesteld dat het desbetreffende evenement (per se) niet strijdig is met het bestemmingsplan ter plaatse. Echter beleidsmatig acht de gemeente het verantwoord, gezien de beperkte ruimtelijke relevantie, om geen procedure te doorlopen. Dit beleid biedt daarvoor een juridische onderbouwing aan de hand van voorwaarden en criteria. Per categorie evenement wordt aangegeven wanneer wel en wanneer geen ruimtelijke procedure noodzakelijk is. Dit is

o.a. afhankelijk van de omvang het evenement, de locatie van het evenement, de tijdsduur van het evenement en het bestemmingsplan. De vraag of er sprake is van een (dusdanige) ruimtelijke relevantie dat er een afwijkingsprocedure noodzakelijk is, is afhankelijk van deze factoren. Per factor wordt het beleid toegelicht.

3.2. Het gebied

De wenselijkheid van een evenement en de noodzaak om een ruimtelijke afweging te maken hangt af van het gebied waarin het evenement plaatsvindt. Dit heeft te maken met de bestemming van dergelijke gebieden. Op het moment dat een bestemming ruimer is omschreven, dan zijn er ook meer mogelijkheden om evenementen zonder procedure toe te staan. Dit is bijvoorbeeld (vaak) het geval met weekmarkten die van rechtswege zijn toegestaan in een bestemming Verkeer, zonder dat een weekmarkt expliciet benoemd is. Daarnaast dient een evenement in een waardevol landschappelijk gebied kritischer beoordeeld te worden dan een evenement dat bijvoorbeeld plaatsvindt in een centrum. Dit principe sluit aan bij de heersende jurisprudentie van de Raad van State. De ruimtelijke relevantie is in waardevolle gebieden groter. In onderstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebieden. De volgende uitgangspunten worden toegepast:

 

 • »

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebieden en daarmee samenhangend de ruimtelijke relevantie van een evenement.

 • »

  Evenementen in agrarische­ en waardevolle gebieden worden het meest kritisch beoordeeld.

 • »

  Gebieden in de bebouwde kom, bestaande gebouwen en / of bestaande verharde erven in het buitengebied lenen zich het meest voor evenementen.

3.3. Tijdsduur evenement

De ruimtelijke relevantie van een evenement is afhankelijk van de duur van een evenement en de periodieke herhaling. Het is daarom wenselijk om de duur van evenementen per gebied en per categorie evenement in te perken. De volgende uitgangspunten worden toegepast:

 

 • »

  De ruimtelijke relevantie van een evenement neemt toe naar mate de tijdsduur langer wordt.

 • »

  Het is wenselijk om de tijdsduur van evenementen in te perken naar mate het gebied waardevoller wordt, waardoor er eerder sprake is van een ruimtelijke relevantie.

 • »

  De ruimtelijke relevantie neemt toe bij meer belastende evenementen, waardoor het wenselijk is om de tijdsduur van evenementen in te perken naar mate de belasting van het evenement toeneemt.

 • »

  De ruimtelijke relevantie van een evenement neemt toe naar mate een evenement vaker wordt gehouden op dezelfde gronden. Het gaat hier dus om meerdere evenementen op dezelfde gronden. De ruimtelijke relevantie is lager bij een incidenteel eenmalig evenement.

3.4. Beleidsinvulling evenementen

De gemeentelijke uitgangspunten zijn in het onderstaande schema weergegeven. Aan de hand van het onderstaande schema is bepaald wanneer voor evenementen geen ruimtelijke procedure noodzakelijk is.

 

 

 

 

Toetsingskader evenementen Ruimtelijke procedures.

 

Categorie 1 niet belastende evenementen

Categorie 2 belastende evenementen

Categorie 3

bijzondere evenementen

 

 

 

Geen procedure in het geval dat:

Geen procedure in het geval dat:

Geen procedure in het geval dat:

Type gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitengebied, gebied met waarden

Tijdsduur evenement maximaal 3 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 9 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 2 dagen is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 8 dagen duurt.

Procedure is noodzakelijk.

 

 

 

 

 

Aangetoond is dat de waarden niet worden aangetast en oude situatie hersteld wordt.

Aangetoond is dat de waarden niet worden aangetast en de oude situatie hersteld wordt.

 

 

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

*Maximaal 1 evenement op dezelfde gronden per jaar.

 

Buitengebied, multifunctioneel gebied

Tijdsduur evenement maximaal 4 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 10 dagen duurt.

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

Tijdsduur evenement maximaal 3 dagen is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 9 dagen duurt.

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

Tijdsduur evenement maximaal 1 dag is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 8 dagen duurt.

 

Het om een eenmalig incidenteel evenement gaat.

 

 

 

Maximaal 1 evenement op dezelfde gronden per jaar.

Buitengebied, eigen erf / bouwperceel*

Tijdsduur evenement maximaal 3 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 9 dagen duurt.

Evenement volledig op eigen erf wordt gehouden.

Tijdsduur evenement maximaal 2 dagen is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 8 dagen duurt.

Evenement volledig op eigen erf wordt gehouden

Tijdsduur evenement maximaal 1 dag is.

 

Op­ en afbouwen maximaal 7 dagen duurt

 

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

 

*Maximaal 2 evenementen op dezelfde gronden per jaar.

Evenement volledig op eigen erf wordt gehouden

 

Het om eenmalig incidenteel evenement gaat.

 

 

 

Maximaal 1 evenement op dezelfde gronden per jaar.

Bebouwde kom, openbare bestemmingen

Tijdsduur evenement maximaal 5 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 4 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 4 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Binnen bestaande gebouwen, Bebouwde kom

Tijdsduur evenement maximaal 5 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 4 dagen is

 

Op­ en afbouwen maximaal 12 dagen duurt.

Tijdsduur evenement maximaal 2 dagen is

Op­ en afbouwen maximaal 8 dagen duurt.

 

Toelichting:

 • »

  In bijlage 2 is de bebouwde kom weergegeven.

 • »

  In bijlage 3 zijn de waardevolle gebieden weergegeven.

 • »

  De genoemde dagen voor op­ en afbouwen zijn exclusief de dagen voor het evenement.

 • »

  Eigen erf / bouwperceel. We gaan in principe uit van het (agrarisch) bouwperceel. Mocht er geen (agrarisch) bouwperceel zijn, dan dient uit te worden gaan van het bestaande, aaneengesloten, reeds verharde erf.

 • »

  Mocht het evenement niet voldoen aan de voorwaarden uit de tabel, dan is er een ruimtelijke procedure noodzakelijk.

 • »

  De beoordeling of er landschappelijke waarden in het geding zijn wordt uitgevoerd door de cluster Ro.

 • »

  Term dezelfde gronden. Hiervan is sprake als een evenement voor het merendeel op dezelfde gronden wordt gehouden. Dus een klein verschil in oppervlakte is geen reden om een extra evenement toe te staan.

 • »

  * Het aantal evenementen op dezelfde gronden dient per categorie evenement gerekend te worden. Overigens is het aantal evenementen op dezelfde gronden alleen in het buitengebied vastgelegd. In de bebouwde kom is dit minder relevant. Zeker gezien het gegeven dat het aantal evenementen per gebied ook in het evenementenbeleid (gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening) is vastgelegd. Dit blijft sowieso uitgangspunt voor het aantal evenementen voor een bepaald gebied. Zie bijlage 1. Hieraan dient, blijvend, getoetst te worden.

3.5. Procedures voor evenementen

3.5.1. Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bouw­ en gebruiksregels.

Het doel van een bestemmingsplan is een goede ruimtelijke ordening voor het gebied waarover het plan zich uitstrekt. Deze ruimtelijke ordening wordt verkregen door het coördineren van de verschillende belangen die bij het gebruik van de in het plan begrepen grond zijn betrokken, tot een zo harmonisch mogelijk geheel.

Het bestemmingsplan is een belangrijk plan voor de ruimtelijke ordening van de gemeente. Dit plan vindt haar basis in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is op twee manieren voor burgers bindend. In de eerste plaats is een aantal vergunningen aan de inhoud van het bestemmingsplan gekoppeld. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning om een evenementen ruimtelijk mogelijk te maken moet worden geweigerd indien een voorgenomen bouwwerk in strijd is met de bestemming of de planregels van het bestemmingsplan. In de tweede plaats kan een bestemmingsplan gebruiksverboden bevatten. Een veelvoorkomende en veelomvattende gebruiksregel is een algemeen gebruiksverbod, waarin het verboden is om gronden of opstallen te gebruiken in strijd met de bestemming. Overtreding van zulke gebruiksregels is strafbaar. Het gemeentebestuur kan via last onder bestuursdwang of last onder dwangsom deze regels handhaven.

 

Om evenementen een structurele basis te bieden is het bestemmingsplan het meest geschikte instrument. In een bestemmingsplan kan de toelaatbaarheid van evenementen en andere functies expliciet geregeld worden. Dit kan bijvoorbeeld met een functieaanduiding “Evenemententerrein”, terwijl de bestemming Agrarisch of vergelijkbaar blijft. Dit biedt de meeste duidelijkheid en rechtszekerheid. In de gemeente Oost Gelre is een aantal gebieden die in de toekomst een dergelijke bestemming dient te krijgen. Het gaat om de volgende gebieden:

 

 • »

  Het gebied De Schans in Lichtenvoorde. Het gebied is middels twee vrijstellingsprocedure voor de Zwarte Cross en Arrow Rock reeds voor 2 (grootschalige) evenementen ruimtelijk geschikt gemaakt.

 • »

  Gezien de toekomstvisie en het evenementenbeleid bestaat de wens om vaker evenementen te gaan houden in De Schans. Een structurele bestemming hiervoor is gewenst.

 • »

  Sporthallen Lichtenvoorde. In de bestaande sporthal te Lichtenvoorde worden reeds evenementen gehouden. In het (nieuwe) bestemmingsplan voor het sportcomplex is een bepaling opgenomen dat 6 evenementen per jaar zijn toegestaan. Een structurele bestemming is geregeld.

 • »

  Stadspark Groenlo. In de visie voor het stadspark is opgenomen dat het terrein (gedeeltelijk) geschikt is voor evenementen. Een structurele bestemming is gewenst.

3.5.2. Wabo afwijkingen

Een bedrijf of burger kan een (bouw)plan hebben dat niet in het bestemmingsplan past. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) bevatten verschillende bepalingen, die het een gemeente mogelijk maken om mee te werken aan nieuwe initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan. In de gemeente Oost Gelre is een aantal gebieden specifiek aangewezen voor evenementen. Doelstelling is dan ook om de evenementen zoveel mogelijk te concentreren in de volgende gebieden:

 

 • »

  Stadspark Groenlo.

 • »

  De Schans Lichtenvoorde.

 • »

  Centrum Lichtenvoorde.

 • »

  Centrum Groenlo

 • »

  Sportcomplex Lichtenvoorde.

 

In andere gebieden wordt terughoudend omgegaan met evenementen waarvoor een ruimtelijke procedure noodzakelijk is. Er kunnen reeds veel evenementen gehouden worden zonder ruimtelijke procedure.

3.5.1.1 Buitenplanse afwijking

Met een buitenplanse afwijking Wabo (artikel 2.12. 1a. onder 2 Wabo) kan een evenement procedureel (tijdelijk) geregeld worden. De volgende wettelijke voorwaarde is relevant:

 

 • »

  het gebruiken van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen;

 

Per verzoek zal er een afweging gemaakt worden of er medewerking wordt verleend aan het verzoek. Vervolgens wordt onderzocht of er ruimtelijke (dusdanige) beperkingen zijn dat de vergunning ruimtelijk niet verleend kan worden. De volgende aspecten zullen onderzocht worden:

 

 • »

  Gemeentelijk beleidskader.

 • »

  Provinciaal beleidskader.

 • »

  Ecologisch­ landschappelijk­ en cultuur historische waarden.

 • »

  Bodem en archeologie

 • »

  Bereikbaar en ontsluiting.

 • »

  Relatie met omgeving voor de omgeving.

3.5.1.2. Projectafwijking.

Voor de grotere afwijkingen kan nu van het bestemmingsplan afweken worden via een wijziging of herziening van het bestemmingsplan of via een "Projectafwijking Wabo" medewerking verleend worden. Een projectafwijking Wabo is een besluit dat inhoudt dat ten behoeve van een (groot) project (dat een bouwplan, werkzaamheden of het daarbij behorende gebruik kan betreffen) afgeweken kan worden van het vigerende bestemmingsplan. De gemeente Oost Gelre kan hiermee ook evenementen realiseren. Er zijn geen juridische beperkingen zoals bij de buitenplanse afwijking.

 

 • »

  Gemeentelijk beleidskader.

 • »

  Provinciaal beleidskader.

 • »

  Ecologisch­ landschappelijk­ en cultuur historische waarden.

 • »

  Bodem en archeologie

 • »

  Bereikbaar en ontsluiting.

 • »

  Relatie met omgeving voor de omgeving.

 

Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit kan worden aangehaald “Beleid ruimtelijke procedures evenementen 2011”. Het besluit treedt op 5 juli 2011 inwerking,

Aldus vastgesteld op 4 juli 2011, Lichtenvoorde,

burgemeester en wethouders,

Jan Dijkman

Secretaris

Henk Heijman

burgemeester

Bijlagen  

 

Bijlage 1: Evenementenbeleid Oost Gelre

 

Bijlage 2: Kaart bebouwde kom

 

Onder bebouwde kom vallen die gebieden die op de kaart op de volgende pagina met een nummer 2 tot en met 13 zijn weergegeven.

 

Bijlage 3: Kaarten waardevolle gebieden

 

De waardevolle gebieden zijn weergegeven op de twee kaartbeelden op de volgende twee pagina’s. Het overige gebied, met uitzondering van de bebouwde kom, wordt in het kader van dit beleid gezien als multifunctioneel gebied. De waardevolle gebieden zijn met de groene kleuren weergegeven op de luchtfoto’s.