Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Beleidsregel Bed & breakfast

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Bed & breakfast
CiteertitelBeleidsregel Bed & breakfast
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2018nieuwe regeling

01-02-2018

Gemeentepagina, 29-03-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Bed & breakfast

 

Inleiding

 

In de vigerende bestemmingsplannen zijn bij diverse bestemmingen mogelijkheden opgenomen om een bed & breakfast te realiseren.

Wanneer een bed & breakfast (B&B) bij recht mogelijk is, gelden de voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Bij de bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ in het buitengebied, mag een B&B in bestaande bebouwing als nevenactiviteit worden gerealiseerd tot maximaal 350 m².

Bij gevallen waar een B&B niet rechtstreeks past in het bestemmingsplan (en dus alleen met een ruimtelijke procedure kan worden gerealiseerd), kunnen met een beleidsregel voorwaarden gesteld worden over bijvoorbeeld het aantal kamers of parkeergelegenheid. Voor een B&B bij een woning binnen de bebouwde kom zijn hiervoor al beleidsregels vastgesteld in het document ‘Beleidsregels Oost Gelre buitenplanse afwijkingen WABO’ die op 19 mei 2015 is vastgesteld door het college. Dit zijn de kruimelgevallen die met een reguliere (eenvoudige) procedure behandeld kunnen worden.

Voor het toetsen van verzoeken voor overige B&B’s waar een (andere) procedure voor nodig is zijn geen beleidsregels vastgesteld. Om voor die gevallen ook een toetsingskader te hebben is het voorstel om bijgevoegde beleidsregel vast te stellen.

Bijlage 1: Beleidsregel Bed & breakfast

Wanneer met een planologische procedure een bed & breakfast1 wordt mogelijk gemaakt, kan hieraan worden meegewerkt onder de voorwaarden dat:

 • a.

  De woonfunctie op het betrokken perceel te allen tijde als hoofdfunctie gehandhaafd blijft en dat de hoofdgebruiker zelf dan ook ’s nachts in de woning verblijft;

 • b.

  De omvang beperkt is tot maximaal 30% van het vloeroppervlak van de op het perceel aanwezige bebouwing;

 • c.

  Het aantal kamers ten behoeve van de bed & breakfast maximaal 5 per perceel mag bedragen. Voor zover sprake is van twee kamers ten behoeve van de bed & breakfast of meer wordt voor deze kamers een parkeernorm van 1 parkeerplaats op eigen terrein per kamer gehanteerd;

 • d.

  Het gebruik geen onevenredige hinder oplevert voor het woon- en leefmilieu en geen afbreuk doet aan het karakter van de buurt;

 • e.

  Het gebruik geen nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of geen aanleiding geeft tot onevenredige parkeerdruk;

 • f.

  Voldaan wordt aan de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving, onder andere voor wat betreft brandveiligheid;

 • g.

  Voldaan wordt aan de overige voorwaarden uit het vigerende bestemmingsplan.


1

Een bed & breakfast is alleen bedoeld voor recreatief gebruik en niet voor permanent bewonen of laten bewonen