Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Aanwijzing toezichthoudende personen op basis van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Rotterdam en gemeente Albrandswaard inzake inzet toezicht en handhaving in het havengebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthoudende personen op basis van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Rotterdam en gemeente Albrandswaard inzake inzet toezicht en handhaving in het havengebied
CiteertitelAanwijzing toezichthoudende personen op basis van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Rotterdam en gemeente Albrandswaard inzake inzet toezicht en handhaving in het havengebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2021
 3. artikel 18.1a van de Wet milieubeheer
 4. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2022nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-273149

517134

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthoudende personen op basis van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Rotterdam en gemeente Albrandswaard inzake inzet toezicht en handhaving in het havengebied

Het college van de gemeente Albrandswaard;

 

gelet op:

 

 • het feit dat we een samenwerkingsovereenkomst inzake toezicht en handhaving in het havengebied (Distripark Eemhaven) hebben getekend met de gemeente Rotterdam in september 2021;

 • artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet;

 • artikel 6:2, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2021;

 • artikel 22 van de Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020;

 • artikel 18.1a van de Wet Milieubeheer jo. artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit:

 

 • 1.

  De buitengewoon opsporingsambtenaren en/of toezichthouders/handhavers die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze overeenkomst als toezichthouders aan te wijzen voor het toezicht van het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 en de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2021 in het gebied als opgenomen in bijlage 2 van de samenwerkingsovereenkomst;

 • 2.

  Dat de aanwijzing van kracht is zolang de samenwerkingsovereenkomst of de verlenging ervan tussen gemeente Albrandswaard en gemeente Rotterdam met betrekking tot het Distripark Eemhaven van kracht is.

 • 3.

  Het besluit in werking te laten treden op 1 juni 2022.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 31 mei 2022.

De secretaris

Hans Cats

de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte