Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022
CiteertitelBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veere
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veere

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-202220-04-202231-12-2022Nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-272692

22b.04348

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere;

gelet op: titel 4.3 , van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

Overwegende dat:

Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

Omdat het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel(s):

Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veere

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wet: Participatiewet

 • 2.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg

 • 3.

  Inkomen; alle middelen zoals bedoel in artikel 31 en 32 van de wet

 • 4.

  Peildatum: 1 februari 2022

 • 5.

  Referteperiode: 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022

 • 6.

  Dagelijks Bestuur; het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren

 

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,00 is bedoel voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  a. In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  b. Jonger is dan 21 jaar waarbij zich geen situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 12 onder a en b van de wet;

  c. Kamerbewoner is;

  d. niet zelfstandig verantwoordelijk is voor de betaling van de energierekening aan de energieleverancier.

  e. Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

  f. Jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000

 

Artikel 3. Ambsthalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op de peildatum:

  a. Algemene bijstand ontvangen; of

  b. Een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  c. Een uitkering vor levensonderhoud ontvangen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz); of

  d. Gebruik maken van het minimabeleid zoals de regeling Chronisch zieken en gehandicapten en individuele inkomenstoeslag; of

  e. Een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)ontvangen op grond van artikel 47a van de wet;

Ontvangen de eenmalige energietoeslag ambtshalve.

 

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen digitaal een aanvraag indienen via www.orioniswalcheren.nl met gebruikmaking van het aanvraagformulier. In afwijking van deze digitale aanvraag is, bij bijzondere omstandigheden, een schriftelijke aanvraag mogelijk met een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld formulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 30 november 2022

 

Artikel 5. Hardheidsclausule

 • 1.

  In situaties waarin deze beleidsregels niet voorzien en dringende redenen noodzaken tot de toekenning van de eenmalige energietoeslag, beslist het Dagelijks Bestuur.

 

 • 2.

  Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 20 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veere”

 • 3.

  Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 19 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders Veere

Namens het college,

De burgemeester,

Drs. R.J. van der Zwaag

Bijlage 1 Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Deze beleidsregels staan niet op zichzelf maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat indien niet aan de voorwaarden van de wet wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat iemand op de peildatum geen rechthebbende is, geen aanspraak kan worden gemaakt op de energietoeslag.

 

Artikel 2

In dit artikel wordt nadere invulling gegeven aan de gemeentelijke beleidsvrijheid. Het kabinet heeft met VNG en Divosa afgesproken dat wordt ingezet op het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van € 800,00 als richtbedrag. Wij volgen deze aanbeveling.

 

In het belang van een snelle uitvoerbaarheid van de regeling, wordt het vermogen van aanvragers buiten beschouwing gelaten. Het recht op energietoeslag wordt dus alleen bepaald op basis van het (huishoud)inkomen. Hierbij is, in aansluiting op de aanbevelingen vanuit het Rijk, gekozen voor een inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Op grond van artikel 31, lid 2 van de Participatiewet wordt een aantal inkomensbestanddelen, zoals huur- en zorgtoeslag, genoemd die niet tot de middelen worden gerekend. Deze inkomensbestanddelen worden dan ook voor het recht op eenmalige energietoeslag buiten beschouwing gelaten.

 

De energietoeslag is een vorm van bijstand en dus gelden ook de uitsluitingsgronden van de bijstand. Het recht op de energietoeslag is op grond van artikel 11 van de wet beperkt tot Nederlanders en daar aan gelijkgestelden, die woonachtig zijn- en rechtmatig verblijven in Nederland. Daarnaast zijn ook de uitsluitingsgronden van artikel 12 met betrekking tot de onderhoudsplicht ouders van kinderen 18 tot en met 20 jaar en artikel 13 met betrekking tot uitsluiting van bijstand van de wet van toepassing. Verder worden in deze beleidsregels personen die niet zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de betaling van de energiekosten uitgesloten van de energietoeslag. Dit kan onder meer gelden voor personen die verblijven in een inrichting in de zin van de wet, personen met een briefadres en kamerbewoners. Op deze wijze komt de financiële ondersteuning terecht bij huishoudens die daadwerkelijk zelfstandig de kosten van energie hebben.

 

Artikel 3

De gemeente kan de eenmalige energietoeslag ook ambtshalve vaststellen en verstrekken. Een aanvraag is dan niet nodig. Om de uitvoeringskosten te beperken wordt de energietoeslag waar mogelijk ambtshalve toegekend.

 

Artikel 4

Een bestuursorgaan kan bepalen hoe een aanvraag ingediend kan worden. De meest eenvoudige methode is het indienen van een aanvraag via de website www.orioniswalcheren.nl. Daarnaast is het vanzelfsprekend mogelijk een schriftelijke aanvraag te doen met een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld formulier dat, op verzoek, door Orionis Walcheren zal worden toegezonden/ uitgereikt. Medewerkers van Orionis Walcheren kunnen ook de inwoner helpen om een mondelinge aanvraag ‘op schrift te stellen’ door deze digitaal in te dienen. De inwoner krijgt altijd een bewijs van het indienen van de aanvraag.

 

Artikel 5

Wanneer de aanvrager niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het dagelijks bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een toeslag, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 6

De energietoeslag is eenmalige en dient uitbetaald te worden binnen het kalenderjaar 2022. Daarom is 30 november 2022 als uiterste aanvraagdatum vastgesteld.