Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Mandaatregeling griffie gemeente Gulpen-Wittem 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling griffie gemeente Gulpen-Wittem 2022
CiteertitelMandaatregeling griffie gemeente Gulpen-Wittem 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2022nieuwe regeling

02-06-2022

gmb-2022-265498

G.22.00779

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling griffie gemeente Gulpen-Wittem 2022
 • -

  het college van de gemeente Gulpen-Wittem, de burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem, de gemeenteraad en de werkgeverscommissie, ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn;

 • -

  overwegende dat uit oogpunt van doelmatigheid en legaliteit het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitoefening van diverse bevoegdheden gewenst is;

Besluit

 

De Mandaatregeling griffie Gulpen-Wittem 2022 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In het kader van deze regeling wordt onder de hieronder omschreven begrippen verstaan:

 • a.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem.

 • c.

  Burgemeester: de burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem.

 • d.

  Fractievoorzittersoverleg (FVK): de door de raad ingestelde commissie als bedoeld in artikel 2 van het Reglement van orde van de raad.

 • e.

  Werkgeverscommissie: de door de raad ingestelde bestuurscommissie als bedoeld in artikel 4 van het Reglement van orde van de raad.

 • f.

  Griffier: de ambtenaar als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • g.

  Plaatsvervangend griffier: de plaatsvervanger van de griffier, zoals bedoeld in artikel 107d van de Gemeentewet.

 • h.

  Functionaris: medewerkers van de griffie die hiërarchisch onder de griffier vallen, inclusief de plaatsvervangend griffier.

 • i.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan een besluit te nemen;

 • j.

  Gemandateerde: degene aan wie mandaat is verleend;

 • k.

  Mandaatgever: degene die het mandaat verleent;

 • l.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • m.

  Volmachtgever: degene die de volmacht geeft;

 • n.

  Gevolmachtigde: degene aan wie de volmacht is verleend;

 • o.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • p.

  Machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

 • q.

  Gemachtigde: degene aan wie machtiging is verleend;

 • r.

  Bijlage: de bij dit besluit behorende bijlage waarin de verleende mandaten, volmachten en machtigingen zijn opgenomen.

Artikel 2. Mandaat

 • 1.

  Mandaat is in deze regeling de verzamelnaam voor:

  • a.

   mandaat (zijnde een bestuursrechtelijk besluit);

  • b.

   machtiging (een bestuursrechtelijke handeling niet zijnde een besluit) en;

  • c.

   volmacht (een privaatrechtelijke rechtshandeling).

 • 2.

  De uitoefening van de bevoegdheden, aangeduid in de bijlage bij dit besluit, wordt gemandateerd, aan de daarin genoemde functionaris.

 • 3.

  De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen (artikel 10:7 Awb).

 • 4.

  De mandaatgever kan het mandaat ten alle tijde intrekken, een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken (artikel 10:8 Awb).

Artikel 3. Griffier

 • 1.

  Aan de griffier worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden, een en ander zoals genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 • 2.

  De griffier is gemachtigd tot uitvoering van de aan hem bij of krachtens de (Gemeente)wet dan wel anderszins opgedragen taken en verantwoordelijkheden zoals omschreven in de door de raad vastgestelde Instructie Griffier, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van de raad.

Artikel 4. Functionarissen

 • 1.

  Elke functionaris is gemachtigd tot het uitvoeren van besluiten van de raad en tot het namens de gemeente voeren van correspondentie, een en ander voor zover dit voortvloeit uit de aan hem of haar opgedragen taken.

 • 2.

  In de bijlage behorende bij dit besluit wordt aangegeven aan welke door een functionaris beklede functie, welke bevoegdheid wordt verbonden.

 • 3.

  Een aan een functionaris verleend mandaat geldt tevens voor de griffier.

 • 4.

  De functionaris volgt bij de uitoefening van een hem of haar toekomende bevoegdheid/ mandaat, de door de griffier verstrekte aanwijzingen en instructies.

 • 5.

  In geval van afwezigheid van de functionaris, aan wie bij of krachtens deze regeling bevoegdheden zijn toegekend, worden deze uitgeoefend door de griffier.

 • 6.

  Als een bevoegdheid is gemandateerd aan de griffier, wordt deze bij diens afwezigheid uitgeoefend door de plaatsvervangend griffier

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt algemeen bekend gemaakt.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatregeling griffie gemeente Gulpen-Wittem 2022.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, gehouden op dinsdag 12 april 2022,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM.

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van donderdag 2 juni 2022,

de raadsgriffier,

mr. R. Reichrath.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

Aldus besloten,

De burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

Bijlage 1: overzicht mandaten als bedoeld in de Mandaatregeling Griffie gemeente Gulpen-Wittem

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat

Algemeen

1

 • Correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat.

 • Correspondentie die vooraf gaat aan het te nemen besluit.

 • Ontvangstbevestigingen en tussenberichten.

 • Aanvragen van offertes.

 • Griffiemedewerker

2

 • Het opstellen van een voorstel aan de agendacommissie voor de wijze van afdoening van ingekomen stukken van de raad en dit voorstel tevens verwerken in de vergaderapplicatie.

 • Griffiemedewerker

3

 • Het namens de commissievoorzitter ondertekenen van de schriftelijke oproep voor een commissievergadering (artikel 42 Reglement van orde)

 • Het namens de voorzitter van de themabijeenkomst ondertekenen van de uitnodiging voor een themabijeenkomst (artikel 60 Reglement van orde)

 • Griffier

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

4

Doorzenden van een geschrift aan een ander bestuursorgaan en doen van mededeling (artikel 2:3 Awb)

 • Griffier

 • Griffiemedewerker

 • Medewerkers DIV/postkamer

5

Bekendmaking besluiten aan geadresseerde en aanvrager (artikel 3:41 Awb)

 • Juridisch medewerker

 • Griffiemedewerker

6

Vertegenwoordiging van gemeente of raad en innemen van standpunten bij voeren van bestuurlijke, civielrechtelijke en fiscale procedures, inclusief indiening verweerschriften, conclusies, re- en dupliek en op procedure betrekking hebbende stukken, opstellen notitie ten behoeve van de behandeling van een bezwaarschrift door de bezwaarschriftencommissie, het indienen van een verweerschrift, beroepschrift en opstellen van een pleitnota in procedures bij de in de algemene machtiging opgenomen (rechtelijke) instanties alsmede het indienen van nadere reacties en verstrekken aanvullende informatie aan deze instanties.

 • Griffier

 • Juridisch medewerker

 • Medewerker RO

7

 • Bevestigen van ontvangst van een bezwaarschrift (artikel 6:14 Awb)

 • Verdagen van een beslissing op bezwaarschrift (artikel 7:10 lid 3 Awb)

 • Verzoek aanhouden behandeling bezwaarschrift (artikel 7:10 lid 4 Awb)

 • Bekendmaken beslissing op bezwaarschrift van door de raad genomen besluiten

 • Verlangen van een schriftelijke machtiging (artikel 2:1 Awb)

 • Het stellen van een termijn waarbinnen verzuim ex artikel 6:5 Awb kan worden hersteld (artikel 6:6 Awb)

 • Het verzenden van stukken in het kader van de behandeling van het bezwaarschrift door de bezwaarschriftencommissie aan partijen en gemachtigde (artikel 6:17 Awb)

 • Het ter inzage leggen van het bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen (artikel 7:4 lid 2 Awb)

 • Het buiten toepassing verklaren van het bepaalde in artikel 7:6 lid 3 Awb voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden (artikel 7:6 lid 4 Awb

 • Doen van mededeling omtrent toepassing van artikel 7:3 Awb

 • Griffier

 • Secretaris bezwaarcie/ Juridisch medewerker

8

 • Het, na afstemming met het FVO, nemen van beslissingen op bezwaarschriften als het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt gevolgd en de bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaar ontvankelijk en ongegrond of niet-ontvankelijk te verklaren.

 • Idem als bij het bezwaarschrift is verzocht om kostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15 Awb en dit verzoek wordt afgewezen.

 • Griffier

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) / Wet open overheid (Woo)

9

Verdagen van de beslissing op een Wob/Woo-verzoek, voor zover het een verzoek betreft gericht op stukken of ander materiaal dat gegevens bevat, dat bij de raad berust.

 • Griffier

 • Juridisch medewerker

10

Verstrekken van informatie op grond van de Wob/Woo, voor zover deze informatie bij de raad berust.

 • Griffier

 • Juridisch medewerker

11

Het, na afstemming met het FVO, nemen van een beslissing op een ingediend Wob/Woo-verzoek, voor zover het een verzoek betreft gericht op stukken of ander materiaal dat gegevens bevat, dat bij de raad berust.

 • Griffier

Overeenkomsten en facturen

12

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen van maximaal € 50.000,- mits daarvoor budget beschikbaar is.

 • Griffier

13

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen van maximaal € 500,- mits daarvoor budget beschikbaar is.

 • Griffiemedewerker

14

Fiatteren facturen aangaande overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 500,-.

 • Griffier

15

Fiatteren facturen aangaande overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen tot € 500,-.

 • Griffiemedewerker

Werkgeverstaken raad

16

Alle besluiten betreffende het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de op de griffie werkzame ambtenaren. De bevoegdheid tot aanwijzing van de griffier blijft bij de gemeenteraad (art. 107 Gemeentewet).

 • Werkgeverscommissie

17

De uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de griffier.

 • Werkgeverscommissie

18

De uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de bij de griffie werkzame ambtenaren.

 • Griffier

19

Het accorderen en ondertekenen van declaraties van de griffier.

 • Voorzitter werkgeverscommissie

20

Het vertegenwoordigen van de raad ter zake het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst van de griffier.Reeds genomen besluit burgemeester, d.d. 19 december 2019

 • Voorzitter werkgeverscommissie

21

Het vertegenwoordigen van de raad ter zake het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst betreffende de medewerkers van de griffie, met uitzondering van de griffier zelf.

Reeds genomen besluit burgemeester, d.d. 19 december 2019

 • Griffier

Overig

22

Het, na afstemming met het FVO, nemen van een besluit ter voorkoming verbeuren dwangsom op basis wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

 • Griffier

23

Controle van het verslag en het uitbrengen van een advies aan het

FVO over de verantwoorde uitgaven, reserve en eventuele

verrekening.

 • Medewerker kwaliteit en

 • control

24

Vaststellen van de bedragen van de uitgaven, reserve en eventuele verrekening op basis van de vigerende Verordening op de fractieverantwoording.

 • FVO

25

De uitvoering van de Verordening op de fractieondersteuning

 • Griffiemedewerkster