Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Beleidsregel vervoer en reiskostenvergoeding statushouders die de taalklassen of Internationale schakelklassen bezoeken gemeente Teylingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel vervoer en reiskostenvergoeding statushouders die de taalklassen of Internationale schakelklassen bezoeken gemeente Teylingen
CiteertitelBeleidsregel vervoer en reiskostenvergoeding statushouders die de taalklassen of Internationale schakelklassen bezoeken gemeente Teylingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-2018Nieuwe regeling

07-08-2018

Plaatselijke krant op 16 augustus 2018

Z-18-049286

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vervoer en reiskostenvergoeding statushouders die de taalklassen of Internationale schakelklassen bezoeken gemeente Teylingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

 

gelet op het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

besluit vast te stellen:

 

‘Beleidsregels vervoer en reiskostenvergoeding voor statushouders die de taalklassen of Internationale schakelklassen bezoeken’

 

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Statushouder: verblijfsgerechtigde vreemdeling die ingevolge de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten dan wel beschikt over een op grond van een asielaanvraag verleende vergunning of over een voorwaardelijke vergunning tot verblijf.

 • b.

  Taalklassen: de taalklassen op de Victorschool in Noordwijkerhout, die primair onderwijs bieden aan leerlingen uit Teylingen.

 • c.

  Internationale schakelklassen: de Internationale schakelklassen in Katwijk, die voortgezet onderwijs bieden aan leerlingen uit Teylingen.

Artikel 2 Rechthebbenden

 • 1.

  Rechthebbenden zijn kinderen van statushouders woonachtig in Teylingen die:

  • a.

   Onderwijs volgen op de taalklassen

  • b.

   Onderwijs volgen op de internationale schakelklassen.

 • 2.

  Niet in aanmerking komen:

  • a.

   Leerlingen die onderwijs volgen op een andere plek dan de taalklassen of de internationale schakelklassen

  • b.

   Andere inburgeringsplichtigen.

Hoofdstuk 2 Vervoersvergoeding

Artikel 3 Aanvraag

Aanvragen voor vervoer of reiskostenvergoeding kunnen bij de gemeente worden ingediend door de directie van de taalklassen of internationale schakelklassen. Het college kan daarvoor een aanvraagformulier vaststellen.

Artikel 4 Hoogte en duur van de vergoeding taalklassen

 • 1.

  Rechthebbenden die de taalklassen bezoeken hebben recht op door de gemeente aangeboden taxivervoer.

 • 2.

  Dit taxivervoer wordt enkel aangeboden voor de periode dat de rechthebbende daadwerkelijk de taalklassen bezoekt.

Artikel 5 Hoogte en duur van de vergoeding Internationale Schakelklassen

 • 1.

  Rechthebbenden die de Internationale Schakelklassen bezoeken hebben recht op een openbaar vervoersvergoeding, indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat rechthebbende de klassen per fiets bezoekt.

 • 2.

  Indien een recht onder lid 1 van dit artikel bestaat, ontvangt de rechthebbende een openbaar vervoersvergoeding in de vorm van een ‘meedoen pas’ voor de periode dat de rechthebbende daadwerkelijk de Internationale schakelklassen bezoekt.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 7 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Teylingen

C.G.J.Breuer

Burgemeester

J.J.G.Covers

Gemeentesecretaris