Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hillegom

Beleidsregel Terrassenbeleid Hillegom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHillegom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Terrassenbeleid Hillegom
CiteertitelBeleidsregel Terrassenbeleid Hillegom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2011Nieuwe regeling

07-06-2011

De Hillegommer op 16 juni 2011

ST-011607

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Terrassenbeleid Hillegom

INLEIDING

In het kader van de ontwikkeling van het centrum en naar aanleiding van verzoeken van horecaondernemers is besloten een beleid te ontwikkelen om terrassen het gehele jaar door in gebruik te hebben. Daarnaast leveren terrassen in de gemeente Hillegom een bijdrage aan de recreatieve kwaliteit van de gemeente. Voorwaarde is wel dat de terrassen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Terrassen bepalen immers mede het beeld van de openbare ruimte en daarmee het aanzien van de gemeente.

 

Voor de horecaondernemers vormt een druk bezocht terras in de zomermaanden een grote bron van inkomsten. Onduidelijkheid in de regelgeving kan leiden tot het mislopen van inkomsten voor de horecaondernemer. Het hanteren van heldere regelgeving is daarom voor beide partijen van groot belang. Daarnaast is duidelijke normstelling noodzakelijk ten behoeve van het woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Terrassen kunnen namelijk ook hinder en overlast veroorzaken. Zowel het verduidelijken van de regelgeving als het streven van de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, alsmede het voorkomen van overlast, zijn aanleiding om beleid op te stellen ten aanzien van de eisen die aan terrassen moeten worden gesteld.

Doelstelling en uitgangspunten

Het doel van het terrassenbeleid is naast consistente vergunningverlening en efficiënte behandeling van vergunningaanvragen, het scheppen van duidelijkheid en zekerheid voor de betreffende ondernemers. Tevens biedt het een helder en vastgelegd kader indien zich bezwaar- en beroepsprocedures voordoen. De vergunningen gelden voor onbepaalde tijd.

Uitgangspunten

Het wel of niet toestaan van een terras is afhankelijk van de ruimte, het gebruik of de functie van een gebied. De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd:

 • 1.

  Het bewerkstelligen van een goede doorstroming van voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens en overige daarmee gelijk te stellen gebruikers, verzorgend en bevoorradend verkeer en calamiteitenverkeer.

 • 2.

  Het terras mag geen hinder of overlast veroorzaken. Hierbij gaat het om de volgende vormen van hinder of overlast:

  • -

   geluidhinder voor bewoners in de omgeving;

  • -

   belemmering van winkelend publiek en overige gebruikers van de weg;

  • -

   belemmering van de toegang tot woningen en andere gebouwen;

  • -

   belemmering van de toegang tot etalages van winkels;

  • -

   belemmering van de (nood)uitgangen van een horecapand waartoe het terras behoort;

  • -

   belemmering van in- en uitgangen van boven- of naastliggende woon- of winkelpanden.

 • 3.

  Het terras moet zo mogelijk een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en mag de stedenbouwkundige en cultuurhistorische kwaliteit niet verstoren.

Juridisch kader

De bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels wordt ontleend aan de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning. Deze beleidsregels geven de criteria aan die gehanteerd worden bij de vergunningverlening. Dit maakt het hele proces van de vergunningverlening doorzichtiger en duidelijker voor de burgers. Aan beleidsregels is inherent dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft ervan af te wijken, één en ander is ook wettelijk bepaald. Daarom moet elke individuele aanvraag op zijn eigen merites worden beoordeeld.

 

Op de exploitatie van een terras is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. In de eerste plaats valt het terras onder de exploitatievergunning van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2.28. Op de tweede plaats valt een terras, dat onderdeel uitmaakt van een inrichting die onder de Drank- en Horecawet valt, ook onder deze wet. Op de derde plaats kan het terras onderdeel uitmaken van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het terras valt dan ook onder het regime van deze wet. Op de vierde plaats is het bestemmingsplan ter plaatse bepalend of een perceel mag worden gebruikt en wat er gebouwd mag worden.

 

De APV geeft in artikel 2.28, achtste lid aan dat een vergunning kan worden geweigerd:

 • a.

  indien het beoogde gebruik van het terras schade toebrengt aan de openbare plaats dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

 • b.

  indien het gebruik van het terras een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

Het gestelde in deze beleidsnota staat los van de vergunningsplicht op grond van de Wabo.

Toelichting beleidsregels

De APV kent feitelijk geen terrasvergunning. Het terras maakt onderdeel uit van de horecaexploitatievergunning. Voor de eenvoud wordt in dit beleidsstuk gesproken over terrasvergunning. Een terrasvergunning wordt voor het gehele jaar verleend en het terras mag open zijn tot 23.00 uur in juni, juli en augustus en in de overige maanden tot 22.00 uur.

 

Er dient voor gewaakt te worden dat de inrichting van het terras en de terraselementen ten opzichte van de omgeving niet te veel detoneren. Door middel van aangegeven kleur- en materiaalgebruik streven we naar eenheid binnen de gemeente Hillegom.

 

Het plaatsen van terrasafscheidingen is mogelijk vergunningplichtig op grond van de Wabo.

 

Bij het toezicht en de handhaving op terrassen is het praktisch om in één oogopslag te kunnen zien wat de afmetingen zijn van het terras en tot hoe Iaat het terras dagelijks is geopend. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamde terraskaart. Op deze manier kan eenvoudig worden gecontroleerd. Ook voor het publiek dat gebruik maakt van het terras is het middels de terraskaart duidelijk tot hoe Iaat zij op het terras kunnen blijven zitten. De terraskaart wordt uitgegeven door de gemeente.

De terraskaart is voorzien van:

 • -

  de openingstijden van de inrichting en het terras;

 • -

  een plattegrond met daarop de afmetingen en situering van de inrichting van het terras;

 • -

  terrasregels; regels van openbare orde die gelden indien gebruik gemaakt wordt van het terras.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

 • 1.1

  Terras:

  Een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • 1.2

  Vast terras of gevelterras:

  Terrassen die binnen de in artikel 1.1 omschreven definitie vallen, die qua constructie en vormgeving onlosmakelijk verbonden zijn aan de inrichting.

 • 1.3

  Eilandterras:

  Terrassen die binnen de in artikel 1.1 omschreven definitie vallen, die los van de gevel van de inrichting liggen of in de directe nabijheid van de desbetreffende inrichting liggen.

2. PLAATS EN AFMETING TERRASSEN

 • 2.1

  Terrassen mogen alleen worden geplaatst op voor voetgangers bestemde weggedeelten.

 • 2.2

  Vaste of gevelterrassen moeten zodanig worden geplaatst dat voor voetgangers een vrije ruimte van minimaal 1.80 meter beschikbaar blijft om het terras en elkaar te passeren.

 • 2.3

  Vaste of gevelterrassen worden toegestaan aansluitend aan de gevel van het bijbehorende pand. Als de looproute voor voetgangers direct langs de gevel Iigt mag het terras van de gevel geplaatst worden. Tussen de gevel en het terras dient minimaal 1.80 meter beschikbaar te blijven.

 • 2.4

  Terrassen bij standplaatsen zijn afhankelijk van de situatie ter plaatse toegestaan.

  Toelichting: de situatie ter plaatse wordt beoordeeld met het oog op verkeersveiligheid en hinder voor de omgeving teneinde te kunnen bepalen of een terras ter plaatse mogelijk is.

 • 2.5

  De breedte van terrassen mag maximaal gelijk zijn aan de breedte van het bijbehorende pand.

 • 2.6

  De diepte van terrassen hangt af van de beschikbare ruimte ter plaatse en zal bij de aanvraag bekeken worden. De maximale diepte wordt aangegeven in het straatwerk door middel van chromen pinnen.

 • 2.7

  Het terras mag gescheiden zijn van de horeca-inrichting door een niet voor voetgangers bestemd weggedeelte (rijbaan), mits er een maximale snelheid van 30km/h geldt.

 • 2.8

  Voor een eilandterras geldt dat per aanvraag en situatie wordt bekeken wat de afmetingen van het terras mogen zijn

3. ALGEMENE VERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN

 • 3.1

  Gedurende de openingstijden van de openbare inrichting dient het terras en de directe omgeving daarvan regelmatig te worden schoongehouden; dagelijks na sluiting van het terras moeten alle papierresten en ander afval zijn opgeruimd.

 • 3.2

  Het terras moet, bij het gebruik na zonsondergang, voldoende verlicht zijn.

 • 3.3

  Losse vloeren ter plaatse zijn niet toegestaan.

 • 3.4

  Wanneer dit in verband met bestratingswerkzaamheden, kabel- en leidingwerkzaamheden, of dergelijke noodzakelijk wordt geacht, dient het terras op eerste aanzegging van gemeentewege, door de exploitant geheel verwijderd te worden (inclusief eventuele terrasafscheidingen).

 • 3.5

  Aanwijzingen van gemeentewege (politie, brandweer en de BOA’s) moeten stipt opgevolgd worden.

 • 3.6

  Een terras mag zich niet bevinden binnen de noodzakelijke uitzichtdriehoeken.

  Toelichting. De uitzichtdriehoek is een driehoekig oppervlak tussen twee takken van een kruispunt, waarin idealiter geen zichtbelemmeringen mogen voorkomen die het uitzicht op de kruisende weg ontnemen.

 • 3.7

  De burgemeester behoudt zich het recht voor om gedurende evenementen geen terrassen toe te staan. Per evenement kan de burgemeester zulks beslissen. Het wel of niet toestaan van terrassen gedurende evenementen wordt opgenomen in de daartoe af te geven evenementenvergunning.

  Toelichting. Bij evenementen zoals de Bloemencorso, Jaarmarkt, Koninginnedag en andere evenementen kan het uit oogpunt van verkeersveiligheid en het gebrek aan ruimte noodzakelijk blijken dat de terrassen tijdelijk worden verwijderd of kleiner neergezet moeten worden.

 • 3.8

  Het gebruik van mechanische muziekbronnen of andersoortige muziek is niet toegestaan op een terras.

 • 3.9

  ledere horecaondernemer met een terrasvergunning dient in het bezit te zijn van een terrassenkaart.

4. BRANDWEERVOORSCHRIFTEN

 • 4.1

  Indien zich binnen de afmetingen van het terras een brandkraan bevindt mogen zich binnen een straal van 1 meter van deze brandkraan geen vaste objecten bevinden.

 • 4.2

  In- en uitgangen van panden (waarop de terrasvergunning van toepassing is en omliggende panden) en vluchtwegen dienen te allen tijde vrij te blijven.

 • 4.3

  Panden (beneden en bovengelegen etages) moeten altijd bereikbaar zijn voor blusvoertuigen. Bij een (brand)aIarm dienen stoelen en tafels door de exploitant direct verwijderd te worden. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade indien er geen vrije doorgang mogelijk is.

 • 4.4

  Ondergrondse brandkranen binnen het terras dienen duidelijk te worden gemarkeerd. Exploitanten van terrassen hebben de verplichting de door de brandweer aan te brengen aanwijsplaten te gedogen en vrij (in het zicht) te houden.

 • 4.5

  Van een brandkraan dient te allen tijde onmiddellijk gebruik gemaakt te kunnen worden.

5. TERRASAFSCHEIDINGEN

 • 5.1

  Losse terrasafscheidingen dienen demontabel te zijn uitgevoerd. Terrasafscheidingen mogen niet hoger zijn dan 1.60m. Vanaf 0.90m dient de afscheiding transparant te zijn. Het gedeelte onder 0.90m dient ondoorzichtig te zijn.

 • 5.2

  Terrassen mogen niet overkapt worden, door bijvoorbeeld terrasafscheidingen met een zonnescherm te verbinden.

 • 5.3

  Het is toegestaan om op het ondoorzichtige onderste deel van de terrasafscheidingen reclame aan te brengen.

 • 5.4

  Het transparante gedeelte van het terrasscherm/schot moet worden uitgevoerd in helder en tintloos glas of kunststof. Dit gedeelte van het scherm mag niet worden bedrukt met of voorzien van tekst, logo’s of reclame.

6. TERRASVERWARMING

 • 6.1

  Het is toegestaan om terrasverwarming te gebruiken mits er bij het gebruik geen voor de omgeving hinderlijke of schadelijke rook, roet, walm of stof wordt verspreid, brandgevaar wordt veroorzaakt of het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd.

 • 6.2

  Het gebruik van vuurkorven, haarden, houtkachels, barbecues, fakkels en andere open vuren is op terrassen niet toegestaan.

7. HET MEUBILAIR

Voor het afgeven van terrasvergunningen moet de kwaliteit van de stoelen, tafels en zonwering worden beoordeeld. Hierbij is samenhang met terrassen en meubilair van naastliggende horecabedrijven uitgangspunt. Gestreefd wordt naar een rustig beeld door middel van eenheid van presentatie.

Wanneer meubilair voldoet aan de regels in dit hoofdstuk, kan men zeker zijn van toestemming van de gemeente. Meubilair dat afwijkt van onderstaande regels wordt niet per definitie afgewezen, maar dient in ieder geval beoordeeld te worden door de gemeente. Hiervoor kan de gemeente (extra) leges in rekening brengen.

 

 • 7.1

  Het terrasmeubilair moet van hoogwaardige kwaliteit zijn en passen bij het karakter en de sfeer van het betreffende gebied c.q. bedrijf.

 • 7.2

  Op het plein bij de pomp en aangrenzende terrassen wordt gestreefd naar een uniforme uitstraling, waarbij:

  • -

   het meubilair in één basiskleur per horecabedrijf is uitgevoerd

  • -

   de kleuren zijn afgestemd op het meubilair, pand en naastliggende terrassen.

 • 7.3

  Het terrasmeubilair dient na sluitingstijd en op de dagen dat de inrichting gesloten is opgeruimd te zijn. Het is toegestaan het terrasmeubilair opgestapeld te Iaten staan, mits het met een ketting vastgezet is. Het terrasmeubilair dient zo dicht mogelijk tegen de gevel opgestapeld te zijn. Voor een eilandterras geldt dat het terrasmeubilair netjes wordt opgestapeld en met een ketting wordt vastgezet.

   

  Stoelen en tafels

  • -

   Per terras niet meer dan één type stoel en tafel toepassen

  • -

   Per terras één soort materiaal voor tafels en stoelen toepassen van duurzaam materiaal zoals, hardhout, roestvast staal of aluminium, of van natuurlijk (of natuurlijk ogend) materiaal, zoals riet of rotan

  • -

   Materialen naturel of in gedekte kleuren, dus niet fel gekleurd, toepassen

  • -

   Kunststof alleen toepassen als vervanger (imitatie) van bijvoorbeeld riet of rotan. Ander kunststof meubilair is niet zonder meer toegestaan. Dit dient beoordeeld te worden door de gemeente.

8. PARASOLS

 • 8.1

  Andere typen overkappingen dan parasols, zoals partytenten, zijn niet toegestaan.

 • 8.2

  Parasols dienen te allen tijde te kunnen worden ingeklapt en/ of worden opgedraaid.

 • 8.3

  Het is niet toegestaan om reclame aan te brengen op het doek van de parasols met uitzondering van de eigen naam van de horecagelegenheid.

 • 8.4

  Op het plein bij de pomp en aangrenzende terrassen wordt gestreefd naar een uniforme uitstraling waarbij:

  • -

   het doek van de parasol per terras in één basiskleur is uitgevoerd

  • -

   de kleuren zijn afgestemd op het meubilair, pand en naastliggende terrassen.

 • 8.5

  Parasols moeten worden uitgevoerd van brandvertragend materiaal.

9. OVERGANGSREGELING

De terrassen waarvoor op 07-06-2011 reeds een rechtsgeldige vergunning van toepassing is worden in de bestaande vorm gehandhaafd. Deze terrassen behoeven nog niet aan de in dit terrassenbeleid genoemde eisen te voldoen. Echter, bij verandering in de exploitatievorm van de desbetreffende inrichting, dan wel bij verandering van de omvang van het bestaande terras of de inrichting ervan, is het Terrassenbeleid Hillegom wel van toepassing.

10. INWERKINGTREDING

 • 10.1

  Dit terrassenbeleid treedt in werking na vaststelling door het college en bekendmaking op de gemeentelijke pagina van De Hillegommer.

 • 10.2

  Op aanvragen voor een terrasvergunning die worden ingediend na vaststelling van dit terrassenbeleid wordt besloten met inachtneming van dit terrassenbeleid.

Aldus besloten in de collegevergadering van 7 juni 2011

G.P vanLierop

secretaris

A. vanErk

burgemeester