Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels voor uitvoering van de hardheidsclausule vervreemdingsbeperking (artikel 13 Koopovereenkomst Bouwkavel Particulier)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor uitvoering van de hardheidsclausule vervreemdingsbeperking (artikel 13 Koopovereenkomst Bouwkavel Particulier)
CiteertitelBeleidsregels voor uitvoering van de hardheidsclausule vervreemdingsbeperking (artikel 13 Koopovereenkomst Bouwkavel Particulier)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2022Nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-254151

Z/20/626185

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor uitvoering van de hardheidsclausule vervreemdingsbeperking (artikel 13 Koopovereenkomst Bouwkavel Particulier)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling d.d. 17-05-2022, nummer Z/20/626185

 

overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen ter uitvoering van de hardheidsclausule vervreemdingsbeperking;

 

gelet op artikel 160, lid 1, onder d. van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen “Beleidsregels voor uitvoering van de hardheidsclausule vervreemdingsbeperking

 

Artikel 1 Ontheffingsgronden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen van de vervreemdingsbeperking in onderstaande gevallen na ontvangst van een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de eigenaar van de woning ontheffing verlenen ingeval van:

 • ontbinding huwelijk van de eigenaar door echtscheiding / ontbinding van een samenlevingsverband / beëindigen van een duurzame relatie / beëindigen gezamenlijke huishouding waarbij verkoop noodzakelijk is.

 • verandering van werkkring van de eigenaar op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd moet worden.

 • verhuizing waartoe genoodzaakt is in verband met gezondheidssituatie van de eigenaar of één van zijn gezinsleden.

 • overlijden eigenaar of één van zijn gezinsleden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de ontheffing nadere voorwaarden verbinden. De vervreemdingsbeperking geldt niet in geval van openbare verkoop op grond van 3.268 Burgerlijk Wetboek en in andere gevallen van onvrijwillige verkoop.

 

Artikel 2 Uitzonderingen

Burgemeester en wethouders besluiten over verzoeken welke niet passen binnen de in artikel 1 vermelde gevallen.

 

Artikel 3 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Hardheidsclausule vervreemdingsbeperking’.

 • 2.

  Deze regeling treedt na publicatie op 01-06-2022 in werking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 31-05-2022.

Het college voornoemd,

de burgemeester gemeentesecretaris / algemeen directeur

drs. E. van Lente H.J. van der Woude