Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst regio Utrecht

Reglement Auditcommissie Omgevingsdienst regio Utrecht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst regio Utrecht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement Auditcommissie Omgevingsdienst regio Utrecht 2015
CiteertitelArchiefverordening ODRU 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpReglement auditcommissie ODRU

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 40 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2015Nieuwe regeling

16-04-2015

bgr-2022-576

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Auditcommissie Omgevingsdienst regio Utrecht 2015

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU),

gelet op:

 

 • 1.

  Artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen

 • 2.

  Artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling ODRU;

 

besluit:

vast te stellen het navolgende reglement Auditcommissie van de gemeenschappelijke regeling ODRU:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  de commissie: de auditcommissie;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de auditcommissie

 • c.

  secretaris: de medewerker die door de directeur van de ODRU wordt aangewezen en de auditcommissie ambtelijk ondersteunt

 • d.

  Controleverordening: de door het algemeen bestuur vastgestelde controleverordening ODRU

 • e.

  de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen

   

Artikel 2 Instelling auditcommissie

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt een auditcommissie in.

 • 2.

  De auditcommissie adviseert aan en overlegt namens het algemeen bestuur over:

  a. de benoeming van de accountant, als bedoeld in artikel 2 van de Controleverordening;

  b. het programma van eisen voor de accountantscontrole;

  c. de bestuurlijke rapportages en jaarverslag/jaarrekening.

   

 • 4.

  De auditcommissie bevordert dat onderzoeken van de accountant, het dagelijks bestuur en de interne audits op elkaar worden afgestemd.

 • 5.

  De auditcommissie draagt zorg voor het verzamelen van kennis over de relevante bedrijfsvoeringthema's en overdracht daarvan aan het algemeen bestuur.

   

Artikel 3 Taken

De auditcommissie heeft de volgende taken:

 • a.

  het namens het algemeen bestuur voeren van overleg over en het uitbrengen van advies aan het algemeen bestuur over een onderwerp, als genoemd in artikel 2, tweede lid;

 • b.

  het op eigen titel uitbrengen van advies aan en informeren van het algemeen bestuur;

 • c.

  de adviezen van de auditcommissie aan het algemeen bestuur worden zo mogelijk aan de betreffende stukken voor het algemeen bestuur toegevoegd;

 • d.

  het voeren van overleg met het dagelijks bestuur, in de persoon van de portefeuillehouder financiën en ambtelijke ondersteuning, en de accountant.

   

Artikel 4 Samenstelling, benoeming en zitduur

 

 • 1.

  De auditcommissie bestaat uit drie leden.

 • 2.

  De leden worden door het algemeen bestuur uit zijn midden benoemd.

 • 3.

  De benoeming geschiedt voor de zittingsperiode, gelijk aan die van de leden van het zittende algemeen bestuur. Dit geldt eveneens voor tussentijdse benoemingen.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de auditcommissie vervalt door het verlies van de hoedanigheid van lid van het algemeen bestuur, door ontslagname of door een besluit — met redenen omkleedvan het algemeen bestuur.

 • 5.

  In tussentijds in de auditcommissie opengevallen plaatsen, wordt zo spoedig mogelijk door het algemeen bestuur voorzien

 • 6.

  Leden van de auditcommissie worden bij afwezigheid niet vervangen.

 

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter wordt door de auditcommissie uit zijn midden benoemd.

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering

  • b.

   namens de auditcommissie het woord voeren

 • 3.

  Bij afwezigheid van de voorzitter treedt één van de andere leden als plaatsvervangend voorzitter op.

 

Artikel 6 Secretaris

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie en de voorzitter.

 • 2.

  De secretaris is bij iedere vergadering van de auditcommissie aanwezig.

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor het opstellen van een verslag na de vergadering.

 • 4.

  De directeur kan een plaatsvervangend secretaris aanwijzen.

   

Artikel 7 Aanvullende bevoegdheden auditcommissie

Naast het uitbrengen van advies en het voeren van overleg, als bedoeld in artikel 3, is de auditcommissie bevoegd:

 • a.

  informatie in te winnen bij en te overleggen met leden van het dagelijks bestuur, de ambtelijke organisatie, belanghebbenden en de accountant;

 • b.

  externe deskundigheid in te schakelen die de commissie van advies dient, mits het algemeen bestuur hiervoor vooraf middelen beschikbaar heeft gesteld;

 • c.

  handelingen te verrichten die nodig zijn in verband met de opdrachtverlening aan de accountantsdiensten of de beëindiging daarvan.

 

Artikel 8 Verantwoording

De commissie legt middels haar verslagen verantwoording af aan het algemeen bestuur over haar werkzaamheden. In de regel zullen de notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.; indien echter alle leden van de Auditcommissie en de overige deelnemers schriftelijk met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de voorzitter en secretaris van de auditcommissie.

 

 

Artikel 9 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of twee van haar leden dit noodzakelijk achten, maar in ieder geval zo vaak als nodig is volgens een jaarlijks op te stellen schema rekening houdend met de planning- en controlcyclus van de ODRU.

 • 2.

  De controller van ODRU neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van de Auditcommissie.

 • 3.

  De portefeuillehouder Financiën van het dagelijks bestuur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de Auditcommissie en ontvangt als agendalid de stukken.

 

Artikel 10 Quorum en stemmen
 • 1.

  De commissie vergadert niet indien niet ten minste twee van de leden aanwezig zijn.

 • 2.

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 3.

  Bij het staken van stemmen wordt het ontbrekende commissielid verzocht schriftelijk een stem uit te brengen

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als 'Reglement auditcommissie ODRU 2015'

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 17 april 2015

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 april 2015.

G. F. Naafs

de voorzitter

J. Post

de secretaris