Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Mandaatbesluit regiogemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang Almelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit regiogemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang Almelo
CiteertitelMandaatbesluit regiogemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang Almelo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit “Beschermd wonen en opvang regiogemeenten Almelo“, vastgesteld d.d. 7 mei 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2022nieuwe regeling

17-05-2022

gmb-2022-244259

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit regiogemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang Almelo

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tubbergen ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat,

 

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wet) gemeenten opdracht geeft per 1 janu-ari 2015 zorg te dragen voor ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van be-schermd wonen en maatschappelijke opvang wordt verstaan;

 • naast de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet, het college van burgemees-ter en wethouders (college) verantwoordelijk is voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de ondersteuning;

 • de Wet voor onder meer het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang geen formeel onderscheid meer kent tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;

 • de Twentse gemeenten per 1 januari 2022 hebben besloten tot het sluiten van het conve-nant ‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in Twente’, waarbij ook af-spraken zijn gemaakt over de invulling van de centrumgemeentetaken die centrumge-meente Almelo invult voor de regiogemeenten (gemeente Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden);

 • de colleges van de genoemde regiogemeenten hebben afgesproken om ten aanzien van de onderwerpen ‘beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ met elkaar samen te blijven werken en daarvoor een centrumregeling en dienstverleningsovereenkomst hebben vastgesteld waarin de gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen;

 • binnen dat kader een nieuw mandaatbesluit voor deze taken dient te worden vastgesteld;

 • de centrumgemeente bij de uitoefening van haar bevoegdheden rekening houdt met de afspraken zoals deze zijn gemaakt in het hiervoor vermelde convenant, centrumregeling en dienstverleningsovereenkomst;

gelet op

 

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de artikelen 160, eerste lid, aan-hef en onder e. en 171, tweede lid, van de Gemeentewet, het op het beslismoment van kracht zijnde mandaatbesluit van de gemeente Almelo en de eigen van toepassing zijnde voorschriften en regelingen in deze;

 

B E S L U I T E N

 

onder intrekking van het Mandaatbesluit “Beschermd wonen en opvang regiogemeenten Al-melo“, vastgesteld d.d. 7 mei 2019 vast te stellen het volgende:

 

Mandaatbesluit ’regiogemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang Almelo’

Artikel 1. Begripsomschrijving verzamelnaam mandaat en ondermandaat.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  mandaat als verzamelnaam het:

  • a.

   in naam van het college van een regiogemeente nemen van besluiten als bedoeld in artikel 10:1 van de Awb;

  • b.

   verlenen van volmacht als bedoeld in artikel 10:12 van de Awb;

  • c.

   verlenen van machtiging als bedoeld in artikel 10:12 van de Awb;

  • d.

   opdragen van de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte als bedoeld in artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet.

 • 2.

  ondermandaat als verzamelnaam:

  de door de gemandateerde aan hem verleende bevoegdheid mandateren aan een ander persoon binnen de eigen organisatie;

Artikel 2. Mandaat, volmacht, machtiging en opdracht tot vertegenwoordiging.

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheid tot het namens het college van een afzonderlijke re-giogemeente nemen van besluiten, daaronder begrepen alle noodzakelijke voorbereidings-handelingen en -beslissingen, evenals de bevoegdheid te besluiten tot het niet behandelen van aanvragen of verzoeken te mandateren aan het college van burgemeester en wet-houders van de gemeente Almelo (verder: college) met betrekking tot:

  • a.

   verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur - en vanaf 1 mei 2022 inge-volge de Wet open overheid welke de Wet openbaarheid van bestuur dan vervangt - voor zover de informatie betrekking heeft op beschermd wonen en maatschappelijke opvang en feitelijk berust bij de centrumgemeente;

  • b.

   het nemen van besluiten omtrent subsidieverlening aan aanbieders van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en in dat kader het aangaan van opdrachten met betrekking tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang passend binnen het be-schikbare budget en op grond van de betreffende (subsidie)verordening(en) van de gemeente Almelo;

  • c.

   het aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet als bedoeld in artikel 6.1 daarvan, ten aan-zien van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en terzake van dat mandaat in te stemmen met het verlenen van ondermandaat aan een door het college aan te wijzen persoon overeenkomstig het van kracht zijnde mandaatbesluit van de gemeen-te Almelo.

 • 2.

  De vertegenwoordiging van de gemeente Tubbergen in de vorm van het ondertekenen van overeenkomsten wordt overeenkomstig artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet opgedragen aan de burgemeester van Almelo en tevens wordt ermee ingestemd, dat die bevoegdheid wordt dan wel kan worden opgedragen aan een door hem aan te wijzen per-soon overeenkomstig het van kracht zijnde mandaatbesluit van de gemeente Almelo.

Artikel 3. Ondertekening.

In het geval

 • a.

  de bevoegdheid niet wordt ondergemandateerd dient een besluit als volgt te worden onder-tekend:

  “Het college van burgemeester en wethouders van [naam regiogemeente],

  namens deze,

  het college van burgemeester en wethouders van Almelo,

  secretaris, burgemeester,

  [handtekening] [handtekening]

  [naam] [naam]”;

 • b.

  het college van Almelo de bevoegdheid heeft ondergemandateerd (incl. machtiging) dient als volgt te worden ondertekend:

  “Het college van burgemeester en wethouders van [naam regiogemeente],

  namens deze,

  [functienaam gemandateerde/gemachtigde, gemeente Almelo]

  [handtekening]

  [naam]”;

 • c.

  de burgemeester de hem verleende opdracht tot het ondertekenen aan zich houdt, dient hij zelf een overeenkomst te tekenen als volgt:

  “Voor de gemeente [naam regiogemeente]

  De burgemeester van Almelo

  [handtekening]

  [naam]”

 • d.

  de burgemeester de opdracht heeft opgedragen aan een door hem aangewezen persoon (evt. dezelfde als degene die ondermandaat heeft van het college), wordt ondertekend als volgt:

  “Voor de gemeente [naam regiogemeente]

  [functienaam opgedragene, gemeente Almelo]

  [handtekening]”

  [naam].

Artikel 4. Citeertitel.

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit ’regiogemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang Almelo’

Artikel 5. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2022.

Tubbergen, 17 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris,

Ing. J.L.M. Scholten

de burgemeester,

drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker