Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

“Uitvoeringsregeling “coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2022”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling“Uitvoeringsregeling “coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2022”
CiteertitelUitvoeringsregeling Coronacompensatie van urgente financiele tekorten 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling Coronacompensatie van urgente financiele tekorten 2022
Externe bijlageCoronacompensatie 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-202201-05-2022nieuwe regeling

22-05-2022

gmb-2022-243583

3367139

Tekst van de regeling

Intitulé

“Uitvoeringsregeling “coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2022”

Burgemeester en wethouders van Hengelo;

gelezen het voorstel nr. 3367139

besluit

vast te stellen de

“Uitvoeringsregeling “coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2022

 

 

 

Grondslag voor subsidie

Cultuur

 

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

 

Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is urgente financiële tekorten als gevolg van corona te compenseren, zodat de impact van de coronamaatregelen geen nadelig effect hebben op de bestaande lokale culturele infrastructuur in 2022.

 

Te subsidiëren activiteiten

Uit deze regeling kan een aanvraag worden gedaan voor financiële tekorten als gevolg van corona in 2022.

 

Subsidieaanvraag voorwaarden

  • Om als vereniging of instelling in aanmerking te kunnen komen voor financiële steun moet de culturele organisatie statutair gevestigd zijn in Hengelo en de volgende stukken indienen:

  • de begroting 2022 met een toelichting; hieruit moet blijken dat de coronamaatregelen hebben geleid tot een financieel tekort én dat de organisatie actie heeft ondernomen om het tekort terug te dringen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op sponsoren, donateurs en fondsen;

  • een specificatie van de bedragen die zijn aangevraagd en al dan niet zijn toegekend vanuit steunmaatregelen van het Rijk of vanuit het Herstelfonds Duurzame Wederopbloei Hengelo 2022;

  • een specificatie van de bijdragen die zijn ontvangen vanuit sponsoren, donateurs, leden of andere betrokkenen;

  • het jaarverslag en de jaarrekening 2022;

  • de begroting 2023 met een toelichting; hieruit moet blijken dat het tekort van 2022 onomkeerbare gevolgen heeft bij het uitblijven van de gevraagde financiële steun én dat de reguliere activiteiten uitgevoerd kunnen blijven worden in 2023 en verder met de gevraagde financiële steun en;

  • de instelling beschrijft wat haar positie is in het (culturele) veld en wat haar lokale bijdrage is voor de samenleving.

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door de raad voorgesteld

 

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de Asv, hoofdstuk subsidieaanvraag.

Aanvragen kunnen van 1 september tot en met 31 oktober 2022 worden ingediend.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

 

Subsidieverlening/verantwoording

De subsidie wordt door middel van bevoorschotting toegekend. De vereniging of instelling dient door middel van de definitieve jaarrekening 2022 en een inhoudelijk jaarverslag verantwoording af te leggen.

 

Subsidieplafond

€ 228.550 (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

 

Subsidieverdeling

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. Wanneer het subsidieplafond is bereikt, worden nieuwe aanvragen afgewezen. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

 

Overige informatie

  • Indien de aanvraag niet compleet is, wordt aanvullende informatie opgevraagd. Hiervoor bestaat 1 mogelijkheid. Daarna wordt de subsidieaanvraag niet meer in behandeling genomen.

  • Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze Uitvoeringsregeling.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 22 maart 2022