Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Nadere invulling Afwegingskader Buitengebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere invulling Afwegingskader Buitengebied
CiteertitelNadere invulling Afwegingskader Buitengebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nadere invulling op Lokale kwaliteitscriteria voor het toevoegen van een woning in het landelijk gebied van de gemeente Aalten

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2022nieuwe regeling

10-05-2022

gmb-2022-241420

Z/21/098554

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere invulling Afwegingskader Buitengebied

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de wet ruimtelijke ordening;

Besluit:

nadere invulling te geven aan de volgende begrippen uit het Afwegingskader Buitengebied:

 • 1.

  Bouwen aansluitend aan de kern

 • 2.

  Duurzaam bouwen van een tiny house/uuthuuske

 • 3.

  Levensloopgeschikte tiny house/uuthuuske .

1. Bouwen aansluitend aan de kern

Voor het bouwen van de in artikel 2.3 lid 3 van het Afwegingskader Buitengebied genoemde woningen aansluitend aan de kern gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  de woning dient op maximaal (circa) 250 meter vanaf de bebouwde komgrens gebouwd te worden;

 • 2.

  er dient sprake te zijn van lintbebouwing en/of aansluiting aan bestaande bebouwing;

 • 3.

  de woning dient aan een bestaande weg te worden gebouwd;

 • 4.

  de woning mag niet in een wettelijk bepaalde geluidszone van een provinciale weg of spoorweg gebouwd worden;

 • 5.

  de woning mag niet binnen de geluidszone van een industrieterrein gebouwd worden;

 • 6.

  de woning mag niet in een milieuzone gebouwd worden;

 • 7.

  de woning mag niet in het Gelders Natuurnetwerk of de Groene Ontwikkelingszone gebouwd worden;

 • 8.

  nabij de kern Aalten wordt geen medewerking verleend aan de bouw van woningen ten noorden van de N318 (Varsseveldsestraatweg) en ten oosten van de N313 (Hamelandroute);

 • 9.

  nabij de kern Bredevoort wordt geen medewerking verleend aan de bouw van woningen in het open Schootsveld;

 • 10.

  er dient te allen tijde sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening en een goede ruimtelijke inpasbaarheid.

2. Duurzaam bouwen van een tiny house/uuthuuske

Met duurzaam wordt in deze beleidsregel bedoeld dat de tiny houses/uuthuuskes voldoen aan de duurzaamheidseisen voor nieuwbouw uit het geldende Bouwbesluit (BENG).

3. Levensloopgeschikte tiny house/uuthuuske

Met levensloopgeschikte tiny house/uuthuuske wordt in deze beleidsregel bedoeld dat de tiny houses/uuthuuskes voor iedereen toegankelijk zijn. Het uitgangspunt is dat de basisfuncties (woonkamer, keuken, douche, wc en minimaal één slaapkamer) gelijkvloers zijn en de tiny houses/uuthuuskes daardoor geschikt zijn voor mensen met lichte lichamelijke functiebeperkingen.

Aldus besloten in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten, gehouden op 10 mei 2022

De secretaris,

drs. A.J.M. Gildhuis,

De burgemeester,

mr. A.B. Stapelkamp