Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregel schuldhulpverlening Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel schuldhulpverlening Elburg
CiteertitelDe Beleidsregel Schuldhulpverlening Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 2. Verordening beslistermijn gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Elburg
 3. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025 gemeente Elburg 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2022Beleidsregels

24-05-2022

gmb-2022-235740

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel schuldhulpverlening Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,

 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Verordening beslistermijn gemeentelijke schuldhulpverlening,

 

gelet op het bepaalde in het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025,

 

gezien het feit dat het college het beleid over het verstrekken van schuldhulpverlening wil vastleggen in een beleidsregel,

 

besluit vast te stellen:

 

 

 

De Beleidsregel Schuldhulpverlening Elburg

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  cliënt: persoon aan wie schuldhulpverlening wordt gegeven op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 • c.

  inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven bij de gemeente Elburg;

 • d.

  minnelijk traject: schuldhulpverleningstraject waarin de schuldhulpverlener een regeling tussen de cliënt en de schuldeisers probeert te bewerkstelligen, gericht op het verkrijgen van een schone lei van de cliënt.

 • e.

  natuurlijk persoon: Een natuurlijk persoon is een mens die, behoudens gebleken handelingsonbekwaamheid, in juridische zin drager van rechten en verplichtingen is. Een natuurlijk persoon kan zelfstandig in het rechtsverkeer optreden, en vormt daarmee, net als zijn juridische tegenhanger, de rechtspersoon, een rechtssubject.

 • f.

  schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden als redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of als hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg.

 • g.

  wettelijk traject: schuldhulpverleningstraject op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

Artikel 2. Overige regelgeving

Naast deze beleidsregels zijn op gemeentelijke schuldhulpverlening van toepassing:

 • 1.

  Het convenant vroegsignalering en daarmee samenhangende documenten waarin de werkwijze is beschreven.

 • 2.

  Het convenant Sociaal en Financieel Trefpunt en daarmee samenhangende documenten waarin de werkwijze is beschreven

 • 3.

  De NVVK gedragscodes en modules.

Artikel 3. Uitvoering

De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door:

 • 1.

  Sociaal en Financieel Trefpunt;

 • 2.

  een gemandateerde organisatie voor schuldhulpverlening en;

 • 3.

  door de gemeente gecontracteerde organisatie(s) voor schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers.

Artikel 4. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

 • 1.

  Iedere inwoner van de gemeente Elburg van 18 jaar en ouder kan het college verzoeken schuldhulpverlening te verlenen.

 • 2.

  Schuldhulpverlening staat open voor natuurlijke personen. De schulden kunnen ook voortvloeien uit ondernemerschap, maar voor de afbakening is van belang dat de schuldenlast drukt op de natuurlijke persoon.

 • 3.

  Voor een inwoner die zelfstandig ondernemer is met een nog functionerende onderneming, geldt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) als voorliggende voorziening.

 • 4.

  Als het Bbz geen of onvoldoende oplossing biedt, dan kan de zelfstandige met (problematische) schulden worden toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 5. Aanbod schuldhulpverlening

 • 1.

  De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan per situatie verschillen. De persoonlijke situatie, zelfredzaamheid van de persoon en de regelbaarheid van de schulden zijn bepalend.

 • 2.

  Het schuldhulpverleningstraject kan bestaan uit alle producten die de NVVK beschrijft in haar modules.

 • 3.

  Een gesprek over (problematische) schulden kan worden aangevraagd bij het Sociaal en Financieel Trefpunt. Zij fungeren daarmee als toegang tot de gemandateerde organisatie voor schuldhulpverlening zoals genoemd in artikel 3 lid 2.

 • 4.

  Er is sprake van een aanvraag schuldhulpverlening als de inwoner tijdens een afspraak met een sociaal werker vraagt om hulp bij het voorkomen of oplossen van geldproblemen, waaronder problematische schulden.

 • 5.

  Het college verleent aan aanvrager een schuldhulpverleningstraject indien het college dit noodzakelijk acht. Aanvrager wordt hierover schriftelijk geïnformeerd middels een besluit en een Plan van Aanpak.

 • 6.

  Het plan van aanpak wordt uitgevoerd door een van de in artikel 3 genoemde aanbieders. Indien de omstandigheden van de aanvrager daartoe aanleiding geven kan het college besluiten dat het Plan van aanpak wordt uitgevoerd door een andere uitvoerder dan waar de aanvraag is gedaan.

Artikel 6. Verplichtingen

 • 1.

  De cliënt doet aan het college op verzoek of uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject;

 • 2.

  De cliënt is verplicht aan het college de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   het nakomen van gemaakte afspraken in het kader van schuldhulpverlening;

  • b.

   geen nieuwe schulden aangaan die het nakomen van aflossingsverplichtingen aan bestaande schuldeisers in de weg staan;

  • c.

   het zich houden aan de bepalingen en voorwaarden zoals genoemd in het plan van aanpak en de overeenkomsten tot stabilisatie, schuldregeling, budgetbeheer of budgetondersteuning;

  • d.

   zoveel mogelijk afloscapaciteit creëren door het verruimen van inkomen, inzetten van beschikbaar vermogen en minimaliseren van uitgaven, en deze afloscapaciteit gebruiken voor de afbetaling van de schulden;

  • e.

   inkomsten verwerven naar zijn volledige arbeidscapaciteit, passende arbeid aanvaarden of passende arbeid proberen te verkrijgen in de mate die redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden.

Artikel 7. Weigeren en beëindigingsgronden

 • 1.

  Als de cliënt niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals beschreven in artikel 6, kan het college besluiten om schuldhulpverlening te weigeren of te beëindigen.

 • 2.

  Het college kan de toegang tot schuldhulpverlening weigeren voor de persoon die veroordeeld is voor fraude, door opzet of door grove schuld, die tot financiële benadeling van een bestuursorgaan heeft geleid of daarvoor een bestuurlijke sanctie opgelegd heeft gekregen.

 • 3.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening als:

  • a.

   het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

  • b.

   op grond van – later gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan betrokkene is toegekend, terwijl als dit tijdens de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

  • c.

   de cliënt zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

  • d.

   de cliënt in staat is om zijn schulden zelf te regelen of in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

  • e.

   de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, niet (langer) passend is;

  • f.

   een verzoek tot toelating WSNP is afgewezen.

 • 4.

  Een traject schuldhulpverlening eindigt van rechtswege bij het overlijden van de cliënt.

 • 5.

  Als de cliënt gedurende het schuldhulpverleningstraject verhuist naar een andere gemeente en daardoor niet langer tot de doelgroep behoort zoals beschreven in artikel 4, handelt het college als volgt: alleen als het dossier vergevorderd is (een algeheel akkoord is bereikt met schuldeisers) en naar het oordeel van het college uit praktisch oogpunt wenselijk is, blijft het dossier in behandeling bij het college van Elburg.

 • 6.

  De beslissing zoals bedoeld in de leden 1, 2 en 3 is gemotiveerd en wordt schriftelijk aan de cliënt bekendgemaakt.

Artikel 8. Hernieuwde aanvraag

 • 1.

  Het college kan een derde aanvraag schuldhulpverlening binnen 5 jaar weigeren als bij de aanvrager twee trajecten schuldhulpverlening tussentijds door eigen toedoen zijn:

  • a.

   beëindigd (minnelijk en/of wettelijk) en/of

  • b.

   ingevolge artikel 7 een traject schuldhulpverlening is geweigerd en/of

  • c.

   schuldhulpverlening is beëindigd op grond van artikel 7, lid 3 sub b, c of e (tenzij er een oplossing voor is gevonden).

 • 2.

  Aan deze inwoner wordt wel informatie, advies en/of een doorverwijzing gegeven.

Artikel 9. Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Hoewel het college zich het recht daartoe voorbehoudt, zal het niet standaard gebruik maken van het adviesrecht bij bewindvoering.

Artikel 10. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze beleidsregels, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juni 2022 en worden aangehaald als “Beleidsregel schuldhulpverlening Elburg”.

 • 2.

  De beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Elburg, vastgesteld op 25 september 2012, wordt per 1 juni 2022 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 24 mei 2022.

De burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

De waarnemend secretaris, J. Hofstede