Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op de kansspelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op de kansspelen
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op de kansspelen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op de kansspelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

§ 2 van de Wet op de kansspelen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2022nieuwe regeling

17-05-2022

gmb-2022-232080

3408290

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op de kansspelen

 

De burgemeester van de gemeente Hengelo;

overwegende dat:

 • de burgemeester de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 • overeenkomstig artikel 34 lid 2 van de Wet op de Kansspelen met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens titel VA, paragraaf 2, van de wet bepaalde zijn belast de bij besluit van de burgemeester aangewezen ambtenaren;

 • artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;

Besluit;

 • 1.

  Alle medewerkers van de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH Leefomgeving, die werkzaam zijn in de functie van Toezichthouder ruimte en bouwen of in de functie van Adviseur brandveiligheid, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA, paragraaf 2 van de Wet op de Kansspelen.

 • 2.

  Alle medewerkers van de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team Leefbaarheid en Veiligheid, die werkzaam zijn in de functie van (Senior/Specialist) Toezichthouder openbare ruimte, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA, paragraaf 2 van de Wet op de Kansspelen.

 • 3.

  De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld onder 1 en 2 geschiedt tot wederopzegging dan wel tot of bij beëindiging van het dienstverband.

 • 4.

  Het eerdere Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op de Kansspelen d.d. 20 oktober 2021 in te trekken.

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

 

Hengelo, 17 mei 2022,

de burgemeester van Hengelo,

dhr. drs. S.W.J.G. Schelberg