Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein, gemeente Buren 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein, gemeente Buren 2022
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2022Nieuw

17-05-2022

gmb-2022-231469

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein, gemeente Buren 2022

 

1 Inleiding

De visie Kansen pakken en het Programma Transformatie Sociaal domein vormen de kaders voor een nieuw op te stellen subsidiebeleid. Deze stukken zijn vastgesteld door de gemeenteraad, respectievelijk op 29 september 2020 en 25 januari 2022. In de visie Kansen pakken staat centraal dat we nastreven dat inwoners vitaal en weerbaar zijn. Deze vitaliteit en weerbaarheid bevorderen namelijk dat inwoners problemen zelf kunnen oplossen. We stellen vast dat een zinvolle dagbesteding, een gezonde leefstijl en een sterk netwerk bijdragen aan de vitaliteit en weerbaarheid van inwoners. Het Programma Transformatie Sociaal domein biedt een uitwerking van deze visie. De nadruk is daarbij komen te liggen op het verlagen van de kosten. De financiële positie van de gemeente is inmiddels zodanig dat het terugdringen van de uitgaven centraal staat. In het programma staat daarbij het besef centraal dat we moeten investeren op de korte termijn om besparingen te realiseren voor de middellange termijn.

Subsidie is een effectief middel voor de gemeente om organisaties te ondersteunen die een bijdrage leveren aan wat inwoners van gemeente Buren nodig hebben. De gemeente wil het beschikbare subsidiebudget gericht, effectief en doelmatig besteden. Subsidiëren is daarom inhoudsgericht: we subsidiëren organisaties voor de inhoudelijke bijdragen die zij leveren aan tenminste één van de drie pijlers: een zinvolle dagbesteding, een gezonde leefstijl en een sterk netwerk. Daarbij is het uitgangspunt dat de activiteiten een alternatief kunnen zijn voor gecontracteerde zorg. Daarmee bedoelen we professionele ondersteuning die wordt geboden in het kader van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Op basis van de visie en het programma maakt de gemeente waar mogelijk meerjarige subsidieafspraken met organisaties. De gemeente subsidieert organisaties voor het maatschappelijke effect dat zij bereiken met hun inspanningen. Deze maatschappelijke effecten kunnen aantoonbaar worden herleid naar de pijlers van de visie en de financiële doelen uit het programma.

De subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2016, vastgesteld op 19 april 2016, is het juridisch kader op basis waarvan de gemeente subsidie verstrekt. Artikel 3 uit deze verordening geeft het college de mogelijkheid om nadere regels te stellen over o.a. te subsidiëren activiteiten, doelgroepen en berekening van de subsidie. Dit document bevat deze nadere (subsidie)regels. De subsidieaanvragen die betrekking hebben op kalenderjaar 2023 en verder, worden hieraan getoetst. Deze nadere regels worden aangehaald als: ‘Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein’.

Leeswijzer

Dit document bestaat uit twee delen:

 • A.

  Inhoudelijke Kaders

  In dit deel zijn algemene uitgangspunten en inhoudelijke eisen opgenomen. Alle organisaties moeten hieraan voldoen wanneer zij subsidie aanvragen. In dit deel is ook per pijler uitgewerkt waar subsidie voor kan worden verstrekt.

 • B.

  Subsidieproces

  In dit deel is beschreven welke informatie er in de subsidieaanvraag staat. In de bijlagen wordt dit verder uitgewerkt.

 

Deel A. Inhoudelijke kaders en eisen

De basis van deel A is verwoord in de visie Kansen pakken en het programma Transformatie Sociaal domein.

 

1. Algemene uitgangspunten

Deze paragraaf beschrijft de algemene uitgangspunten van het subsidiebeleid in het sociaal domein.

 

 • 1.1

  Samenwerking tussen gemeente en subsidiepartners is optimaal

De gemeenteraad heeft 3 pijlers vastgesteld in de visie. In 2022 wordt een nulmeting uitgevoerd op deze 3 pijlers. Deze moet ertoe bijdragen dat we zicht krijgen op de concrete maatschappelijke effecten die we teweeg willen brengen. Van organisaties wordt verwacht dat hun activiteiten bijdragen aan de gewenste maatschappelijke effecten. Ook wordt verwacht dat de activiteiten een alternatief zijn voor gecontracteerde zorg en daarmee bijdragen aan de financiële doelstellingen van het programma. Dat vraagt een goede samenwerking tussen de gemeente en gesubsidieerde organisaties. Dit betekent dat we signalen delen, op basis daarvan beleid en programma’s bijstellen en voorzien in een heldere verantwoording. De intensiteit van het contact is mede afhan­kelijk van de omvang van de subsidie. De accounthouder(s) van de gemeente en de subsidiepartners staan in goed contact met elkaar en spannen zich beiden in voor een goede samenwerking.

 • 1.2

  Meerjarige afspraken over resultaten

De gemeente maakt onderscheid tussen eenmalige en jaarlijkse subsidies. Het uitgangspunt is dat de gemeente en subsidiepartners meerjarige subsidieafspraken maken. Dit omdat de resultaten die de gemeente wil behalen veelal gebaseerd zijn op een langere periode. De hoogte van de subsidie in de meerjarige subsidieafspraken is onder voorbehoud van de gemeentebegroting. De periode van de meerjarige afspraken is afhankelijk van de resterende college­periode plus minimaal één jaar, zodat de nieuwe meerjarige resultaatsafspraken gemaakt kunnen worden op basis van een eventueel door een nieuw college aangepast beleid. Op basis van de jaarlijkse monitoring en evaluatie wordt er eventueel bijgestuurd, zodat de inspanningen van de organisatie re­levant blijven.

 • 1.3

  Duidelijke rolverdeling tussen subsidieverstrekker en subsidieaanvrager

Organisaties die in aanmerking willen komen voor een subsidie van de gemeente, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die de gemeente stelt. Zo moet worden bijgedragen aan één of meer pijlers van de visie. De gemeente geeft gesubsidieerde organisaties de verantwoordelijkheid en vrijheid om die inspanningen te doen die zij nodig achten om de afgesproken resultaten te bereiken en bespreekt peri­odiek de voortgang en resultaten. De gemeente is ook een partner: ze deelt kennis, werkt samen en verbindt partijen om dit mogelijk te maken.

 • 1.4

  Beoordeling subsidieaanvragen op basis van verwachte effectiviteit

De gemeente beoordeelt de subsidieaanvraag mede op doelmatig gebruik van de subsidie. Voor het bepalen van de effectiviteit kijkt de gemeente naar een gunstige verhouding tussen effect, subsidie­bedrag en het bereik. Cofinanciering, eigen inkomsten, fondsen of aanvullende subsidies vanuit de eigen organisatie dragen bij aan een gunstige verhouding. Ook wordt verwacht dat subsidieaanvragers een redelijke kostprijs hanteren.

 • A

  Effect -> De beoogde bijdrage aan het maatschappelijk effect

 • B

  Effectiviteit -> Mate waarin aanbod leidt tot maatschappelijk effect

 • C

  Bereik -> Het aantal inwoners dat aan het aanbod deelneemt

 • D

  Uren -> Benodigde uren voor te organiseren aanbod

 • E

  Kostprijs/tarief -> Kosten per uur

 • F

  Subsidiebedrag -> Hoogte van de gevraagde subsidie

2. Inhoudelijke voorwaarden

In deze paragraaf worden de inhoudelijke voorwaarden voor de uitvoering uitgewerkt. Het bevat de leidende principes, pijlers en de werkvelden waarop aanvragen voor subsidie mogelijk zijn.

2.1. Leidende principes

De leidende principes geven aan van waaruit we als gemeente samen met onze subsidiepartners de uitvoering in het voorliggende veld vormgeven.

2.1.1. Integraal en kerngericht werken

De vraag of problematiek van de inwoner staat centraal. Van daaruit zoeken we samen met de inwoner (en het netwerk) naar de best passende oplossing. In welk domein of wet de oplossing kan worden gevonden, speelt hierbij geen hoofdrol. Daarnaast is het van belang om ondersteuning waar mogelijk dichtbij inwoner te organiseren en te zorgen voor meer maatwerk in de kernen. In de praktijk betekent dit dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat er speelt in de verschillende dorpen. Geloof in eigen kunnen en eigen kracht van inwoners (en dorpen) staat voorop.

2.1.2. Simpele ondersteuningsvragen efficiënt behandelen

Het uitgangspunt is dat inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen. Het is hierbij belangrijk dat eenvoudige vragen snel en adequaat worden afgehandeld. Hulp of ondersteuning kan op verschillende manieren worden gevonden en geboden. Inwoners met een ondersteuningsvraag hoeven zich niet altijd (direct) te richten tot de gemeente. Wanneer een inwoner een ondersteuningsvraag heeft, dragen organisaties bij aan het vinden van de juiste plek om de vraag te stellen en tot een antwoord/oplossing te komen.

2.1.3. Voor complexe ondersteuningsvragen zijn kwalitatieve en structurele oplossingen nodig

We streven ernaar om problemen vroeg, integraal en zoveel mogelijk bij de kern aan te pakken en te zorgen voor een duurzame oplossing. Waarbij uiteindelijk het doel is dat een inwoner door de inzet vitaler wordt en beter in staat wordt gesteld deel te nemen aan de samenleving. Hierbij is samenwerking van belang. We willen komen tot een goede analyse door met meerdere disciplines complexe ondersteuningsvragen te bespreken.

2.1.4. Vroegsignalering en preventie

We zijn gericht op het voorkomen van zorg en stimuleren dat inwoners meer zelf en samen doen. We willen verergering van problemen voorkomen door ze vroegtijdig op te merken en aan te pakken. Laagdrempelige ondersteuning, minder eenzaamheid en meer gemeenschapszin zijn belangrijke resultaten. De leefbaarheid in dorpen speelt een grote rol bij vroegsignalering en preventie. Voor de vitaliteit van inwoners is het van belang dat ze deel van een netwerk uitmaken. Ze kunnen daar eenvoudig terecht als zich (lichte) problemen voordoen. Onder andere het verenigingsleven, buurthuizen en kerken spelen hierbij een belangrijke rol.

2.1.5. Aanvaardbare kosten

We vinden het belangrijk dat gemeente Buren een financieel gezond, en daarmee een toekomstbestendig sociaal domein nastreeft. Dit doen we door uitvoering te geven aan het programma Transformatie sociaal domein. We investeren in het sociaal domein voor de korte termijn om besparingen te realiseren voor de middellange termijn. We organiseren ondersteuning simpel en eenvoudig waar het kan en integraal en samen met partners waar het moet. Aandacht voor preventie en het gebruik van informele netwerken ondersteunen hierin. Dit vraagt ook om creatieve, doelmatige oplossingen.

2.2. Pijlers

De gemeente verstrekt subsidie op basis van de bijdrage die geleverd wordt aan één of meerdere pijlers zoals genoemd in de Visie Kansen pakken.

De 3 pijlers zijn:

 • 1.

  Een zinvolle dagbesteding

 • 2.

  Een gezonde leefstijl

 • 3.

  Een sterk netwerk

In dit hoofdstuk worden de verschillende pijlers en maatschappelijke effecten beknopt beschreven op basis van de visie. De visie is leidend. Subsidieaanvragen moeten aan minimaal één van deze pijlers een bijdrage leveren. De maatschappelijke organisatie beschrijft haar zelfstandige bijdrage aan het resultaat in de eigen aanvraag. Daar draagt zij verantwoordelijkheid voor.

 • a.

  Een zinvolle dagbesteding

We zijn ervan overtuigd dat een zinvolle daginvulling bepalend is voor het welbevinden (en de welvaart) van mensen. Voor wie kan werken is werk ons uitgangspunt, want het hebben van geen werk kan allerlei andere (financiële) problemen veroorzaken. We vinden echter ook dat een zinvolle invulling van de dag breder is dan (betaald) werk. Het kan ook gaan om het volgen van onderwijs, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Voor kinderen en jongeren gaat het om kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse activiteiten, waarbij zij op verschillende gebieden kansen krijgen om te groeien.

 • b.

  Een gezonde leefstijl

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en leefgewoonten. Tegelijkertijd vinden we dit zo belangrijk dat we inzetten op het stimuleren van gezonde keuzes. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld het gezond opgroeien voor kinderen in de Burense gezinnen en het gezond ouder worden. Sport en bewegen zijn essentiële onderdelen van een gezonde leefstijl. Kunnen bewegen in een bij voorkeur groene omgeving, draagt bij aan ontspanning en vitaliteit. Gezondheid gaat echter niet alleen om het fysieke aspect. Mensen die mentaal gezond zijn, hebben vaak de regie over hun eigen leven en zijn weerbaarder.

 • c.

  Een sterk netwerk

De Burense samenleving kenmerkt zich door de diverse kernen en haar kleinschaligheid. Elkaar kennen en elkaar helpen, zit in onze vezels. Kijk naar het verenigingsleven, gezelschappen en de evenementen die onze gemeente rijk is. De inzet van deze verenigingen en inwoners speelt een belangrijke rol in de sociale netwerken van de gemeente Buren. Ze stimuleren ontmoeting en dragen bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Voor jong én oud.

 • 2.3

  Werkvelden

De gemeente verstrekt binnen deze regeling subsidie voor activiteiten die vallen binnen de volgende werkvelden.

Preventie

Sociaal werk

Maatschappelijk werk

Alzheimer

Cliëntondersteuning

Jongerenwerk

Gezinsondersteuning

Ondersteuning opgroeien

Beschermd Wonen

Jeugdgezondheidszorg

Openbare gezondheidszorg

Wijk GGZ

Sportakkoord

Opgroeien in armoede

Bibliotheekwerk

Deel B. Subsidieproces: beschrijving voor maatschappelijke partners

 

1. Algemene subsidieproces

De gemeenteraad stelt jaarlijks de programmabegroting vast, waarin de prioriteiten van de gemeente en de financiën zijn vastgesteld. Deze begroting vormt het uitgangspunt. De inhoud die onder de begro­ting ligt, sluit aan op de maatschappelijke opgaven van de gemeente. Ook het beschikbare budget voor de subsidies wordt jaarlijks in de begroting opgenomen. Binnen deze budgetten wordt gewerkt met een subsidieplafond. Subsidieplafonds worden bepaald bij vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad. Maatschappelijke organisaties zijn dan tijdig op de hoogte van de plafonds. Het werken met subsidieplafonds, kan tot gevolg hebben dat niet alle subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de subsidieplafonds worden aangepast bij vaststelling van de programmabegroting.

Organisaties die jaarlijks een subsidie ontvangen in het kader van deze subsidieregeling, ontvangen een uitnodiging om een aanvraag in te dienen. Dit gebeurt voor 1 juli van het voorafgaande jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt. In de uitnodiging staat vermeld welk budgetplafond voor het betreffende werkveld wordt gehanteerd en welk indexeringspercentage van toepassing is. Ook kan een gerichte uitnodiging worden gedaan om een aanvraag in te dienen voor specifieke activiteiten.

 

2. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9, lid 3 van de verordening, kan subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  Het subsidieplafond is bereikt.

 • b.

  De organisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft.

 • c.

  De subsidieaanvrager geen rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid.

 • d.

  Niet voldoende is omschreven dat de activiteiten bijdragen aan of aansluiten bij de doelstellingen van de regeling, de visie Kansen pakken, de visie Kerngericht werken of andere gemeentelijke doelstellingen.

 • e.

  Niet voldoende is omschreven dat de doelgroep van de activiteiten aansluit bij de doelstellingen van de regeling, de visie Kansen pakken, de visie Kerngericht werken of andere gemeentelijke doelstellingen.

 • f.

  De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Buren.

 • g.

  De totale kosten niet in redelijke verhouding staan tot het verwachte aantal deelnemers en/of de frequentie van activiteiten.

 • h.

  Het gehanteerde tarief of de gehanteerde kostprijs niet passend is.

 • i.

  De organisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt. Redelijk is in dit verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten die plaatsvinden in regio Rivierenland.

 • j.

  De activiteiten al georganiseerd worden binnen de gemeente of teveel overlap vertonen met andere activiteiten die georganiseerd worden binnen de gemeente.

3. Slotbepalingen

 • 3.1

  De subsidieregeling treedt in werking per 1 juni 2022.

 • 3.2

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein, gemeente Buren 2022.