Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2022
CiteertitelSubsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenChecklist aanvraag nieuwe aanbieder Overeenkomstformulier peuteropvang/VVE Checklist dossier Format subsidieaanvraag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2021.

Deze regeling vervalt op 31-12-2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 165 van de Wet op het primair onderwijs
 2. artikel 166 van de Wet op het primair onderwijs
 3. artikel 167 van de Wet op het primair onderwijs
 4. Wet kinderopvang
 5. artikel 167, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2022nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2022-229770

Z2021 04634

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel,

 

overwegende dat de Wet op het primair onderwijs de opdracht geeft om regels vast te stellen over het bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal, een voldoende spreiding van de voorschoolse educatie en over het maken van afspraken over de uitvoering van vroeg- en voorschoolse educatie;

 

dat in het gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid en het Strategisch Platform Jeugd hierover nadere afspraken met partijen zijn gemaakt;

 

dat de Raad op 25 juni 2015 heeft ingestemd met het ‘omvormingsplan van peuterspeelzalen naar peuteropvang’;

 

dat op grond hiervan aan alle kinderopvangaanbieders in de gemeente Tytsjerksteradiel de mogelijkheid moet worden geboden om vanaf 1 januari 2017 een subsidieaanvraag in te dienen voor peuteropvang voor peuters van niet-tweeverdienende ouders en voor extra VVE aanbod voor doelgroeppeuters vanaf 2,5 jaar;

 

dat de vaststelling en de uitvoering van subsidieregels een verantwoordelijkheid is van het college, gelet op de bepalingen in artikel 2, vierde lid van de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016:

 

gelet op de bepalingen in de Wet kinderopvang en de artikelen 165, 166 en 167 van de Wet op het primair onderwijs;

 

besluiten

 

vast te stellen de Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. Gemeente

Gemeente Tytsjerksteradiel;

2. College

Het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Tytsjerksteradiel;

3. Strategisch Platform Jeugd

Het overleg tussen college en andere partijen (onderwijs, opvang, welzijn en zorg) over onder meer de LEA (Lokale Educatieve Agenda) zoals omschreven in artikel 167 van de Wet op het primair onderwijs;

4. WPO 

Wet op het primair onderwijs;

5. WKKP

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

6. Wet OKE

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

7. LRK

Landelijk register kinderopvang waarin

aanbieders van kinderopvang (waaronder peuteropvang) en VVE, die voldoen aan de WKKP, zijn opgenomen;

8. Peuter

Een kind van twee tot vier jaar oud;

9. Kleuter

Een kind van vier tot zes jaar oud;

10. Kinderopvang

Dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar oud;

11. Koptarief

Dit is een bedrag van € 1,66 per uur per peuter;

12. Peuteropvang

Voorschoolse opvang voor peuters van twee dagdelen per week gedurende maximaal 41 weken 1 per jaar in de leeftijd van twee tot vier jaar oud;

13. VVE(-programma)

Voorschoolse educatie volgens een integraal VVE-programma voor twee extra dagdelen per week gedurende maximaal 41 weken per jaar, waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling van doelgroeppeuters wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling;

14. Dagdeel

Eén dagdeel peuteropvang of VVE staat gelijk aan 4 uur (zie artikel 5a, lid 2 en artikel 5b, lid 2);

15. Aanbieder

Een aanbieder van peuteropvang;

16. VVE-aanbieder

Een aanbieder van peuteropvang die een VVE-programma aanbiedt;

17. Doelgroeppeuter

Een kind van 2,5 jaar oud dat is geïndiceerd als VVE-behoevend door de jeugdgezondheidszorg (JGZ);

18. Subsidie

De subsidie die door de gemeente verleend kan worden aan een (VVE-)aanbieder, op basis van deze subsidieregeling, voor de het aanbieden van peuteropvang aan peuters en/of een VVE-programma aan doelgroeppeuters;

19. Ouder

Bloed- of aanverwant in de opgaande lijn, voogd of pleegouder van een kind op wie de kinderopvang (incl. peuteropvang) of VVE betrekking heeft, conform de WPO;

20. Kinderopvangtoeslag

De toeslag die tweeverdienende ouders kunnen aanvragen bij de Belastingdienst als tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang dan wel peuteropvang (www.belastingdienst.nl);

21. Ouderbijdrage

De inkomensafhankelijke financiële bijdrage die, in het geval van subsidiëring door de gemeente, door de ouder(s) betaald wordt aan de aanbieder voor de afname van peuteropvang;

22. Adviestabel ouderbijdrage

De tabel waarin jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage voor peuteropvang per o.a. inkomenscategorie wordt omschreven (www.VNG.nl);

23. Inkomensverklaring

De inkomensverklaring (voorheen IB60), te verkrijgen bij de Belastingdienst (www.belastingdienst);

24. Landelijk uurtarief

Het maximum uurtarief voor dagopvang (peuteropvang en kinderopvang), opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor 2022 is dit tarief vastgesteld op € 8,50;

25. Checklist aanvraag nieuwe aanbieder (VVE-)peuteropvang

De checklist waarin omschreven is welke gegevens de aanbieder aan de gemeente overlegt om subsidie voor peuteropvang en/of VVE aan te kunnen vragen (bijlage).

26. Overeenkomstformulier peuteropvang/VVE

Overeenkomstformulier tussen aanbieder en ouder(s) (bijlage).

27. Checklist dossier

De checklist waarin omschreven is welke gegevens en documenten de (VVE-)aanbieder in haar digitale dossier op dient te nemen (bijlage).

28. Subsidieaanvraag 2023

Bij indiening van de subsidieaanvraag 2023 dient gebruik gemaakt te worden van het format subsidieaanvraag (VVE-) peuteropvang 2023 (bijlage).

 

Artikel 2. Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016

 • 1.

  De Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 is van toepassing op subsidies die op basis van deze regeling worden verstrekt.

 • 2.

  Voor zover in deze regeling van de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 afwijkende bepalingen zijn opgenomen, geldt deze regeling.

Artikel 3. Kwaliteitseisen (VVE-)aanbieder

 • 1.

  Voor het verlenen en vaststellen van subsidie door de gemeente voor het aanbieden/afnemen van peuteropvang of VVE gelden de volgende eisen voor de (VVE-)aanbieder:

  • a.

   De (VVE-)aanbieder staat als aanbieder van kinderopvang geregistreerd in het LRK;

  • b.

   De VVE-aanbieder staat als VVE-aanbieder geregistreerd in het LRK;

  • c.

   De (VVE-)aanbieder onderhoudt een digitaal dossier zoals omschreven in artikel 8 van de subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2021;

  • d.

   De (VVE-)aanbieder voldoet constant aan de wettelijke kwaliteitseisen zoals deze getoetst worden door de GGD en wordt daarbij positief beoordeeld;

  • e.

   De (VVE-)aanbieder hanteert een ontwikkelingsgericht aanbod van peuteropvang en VVE;

  • f.

   Een VVE-doelgroeppeuter volgt 16 uur per week een VVE-programma (4 dagdelen van 4 uur, maximaal 41 weken per jaar);

  • g.

   De VVE-aanbieder werkt met een VVE-programma dat als erkend VVE-programma geregistreerd staat bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJI);

  • h.

   De (VVE-)aanbieder werkt met een kindvolgsysteem (passend bij het gemeentelijke intake- en overdrachtsformulier) waarmee de doorgaande lijn met betrekking tot de SLO doelen (taal, rekenen, motoriek en sociaal- emotionele ontwikkeling) geoptimaliseerd wordt;

  • i.

   De (VVE-)aanbieder heeft een goede samenwerking met het basisonderwijs waarbij;

   • -

    de (VVE-)aanbieder het gemeentelijk intake-/overdrachtsformulier gebruikt dan wel een doorlopend kindvolgsysteem;

   • -

    waar nodig een warme overdracht doet;

   • -

    en deelneemt aan de Themagroep Jonge Kind en VVE van de gemeente Tytsjerksteradiel;

  • j.

   De (VVE-)aanbieder betrekt ouder(s) actief bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind en ondersteunt hen daarbij;

  • k.

   De (VVE-)aanbieder werkt actief samen met de JGZ, de (VVE-)zorgcoördinator en het Jeugdteam, daar waar het potentiele zorgkinderen betreft, waarbij de (VVE-)aanbieder gebruik maakt van de verwijsindex;

  • l.

   De (VVE-)aanbieder werkt actief mee aan door, of namens, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te initiëren of geïnitieerd onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van gegevens voor het rijksbeleid;

  • m.

   De (VVE-)aanbieder werkt actief mee aan de registratie van het bereik van peuteropvang en VVE door de gemeente;

  • n.

   De (VVE-)aanbieder geeft uitvoering aan het Akkoord innovatie en kwaliteit kinderopvang, inclusief de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK);

  • o.

   De (VVE-)aanbieder is bereid om actief mee te werken aan het optimaliseren van de kwaliteitseisen aan kinderopvang, peuteropvang en VVE;

  • p.

   De (VVE-)aanbieder overlegt en bewaart alle gegevens en documenten die genoemd worden in deze subsidieregeling en de bijbehorende formulieren digitaal;

  • q.

   De gemeente versterkt de ondersteuning van doelgroeppeuters door het aantal uren van de HBO-ers op de peuteropvanglocaties uit te breiden met 10 uur per jaar per geïndiceerde doelgroeppeuter.

   • a.

    De uitbreiding van de uren wordt ingezet ten bate van de HBO-coach die al in het kader van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) op de (VE)-peuteropvang werkzaam is;

   • b.

    Het doel van de inzet van de HBO-er in de VE peuteropvang is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de locatie te verhogen en het coachen van pedagogisch medewerkers;

   • d.

    De verantwoording van de inzet van de HBO-er in de VE groep wordt opgenomen in het inhoudelijk jaarverslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

   • e.

    Per VVE-peuter wordt voor de inzet van de HBO-er in de VE groep een vergoeding uitgekeerd van € 363,

Artikel 4. Ouderbijdrage

 • 1.

  De aanbieder int de ouderbijdrage voor peuteropvang bij de ouder(s) en is verantwoordelijk voor eventueel debiteurenverlies.

 • 2.

  De ouder(s) vult het aanmeldformulier van de aanbieder in. De aanbieder stelt een overeenkomst met de ouder(s) op. Voor het invullen van het overeenkomstformulier peuteropvang/VVE toetst en stelt de aanbieder schriftelijk vast de hoogte van de ouderbijdrage voor peuteropvang aan de hand van de onderstaande documenten:

  • a.

   De meest recente inkomensverklaring(en) van de ouder(s);

  • b.

   De adviestabel ouderbijdrage van de VNG.

 • 3.

  In het geval ouder(s) zelfstandig ondernemer zijn kan de aanbieder instemmen met het overleggen door de ouder(s) van de meest recente definitieve aanslag(en) inkomstenbelasting in plaats van een inkomensverklaring .

 • 4.

  Wanneer de ouder(s) niet de meest recente definitieve aanslag(en) inkomstenbelasting willen overleggen, vraagt de aanbieder aan ouder(s) om tenminste een bewijs van de Kamer van Koophandel te overleggen waaruit blijkt dat zij een onderneming drijven. Voor het bepalen van de ouderbijdrage gaat aanbieder in dat geval als volgt te werk:

  • -

   startende ondernemers worden in de laagste inkomenscategorie van de adviestabel ouderbijdrage ingedeeld;

  • -

   niet-startende ondernemers worden in de middelste inkomenscategorie van de adviestabel ouderbijdrage ingedeeld.

 • 5.

  In het geval van artikel 4, lid 4 is het recht op herziening voorbehouden aan zowel de aanbieder als de gemeente.

 • 6.

  Aanbieder zal er bij ouder(s) op aandringen, dat veranderingen in inkomsten bij ouder(s) zo spoedig mogelijk aan aanbieder bekend worden gemaakt door middel van het schriftelijk overhandigen van tenminste één van de onderstaande gegevens (zie ook artikel 4, lid 3 en 4):

  • a.

   De meest recente loongegevens;

  • b.

   De meest recente loonstrook;

  • c.

   De meest recente uitkeringsbeschikking;

  • d.

   De meest recente inkomensverklaring.

 • 7.

  Wanneer op enig moment in het jaar blijkt dat de inkomenssituatie van ouder(s) in een kwartaal dusdanig wijzigt of gewijzigd is dat één van de onderstaande situaties geldt, verwerkt de aanbieder deze informatie in een nieuw overeenkomstformulier tussen aanbieder en ouder(s) (voor het dossier):

  • -

   De ouder(s) komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag waardoor er geen subsidie meer aangevraagd kan worden bij de gemeente;

  • -

   Het inkomen van de ouder(s) valt in een lagere of hogere inkomenscategorie in de adviestabel ouderbijdrage waardoor de ouderbijdrage wijzigt.

Artikel 5. Subsidie voor deelname peuteropvang en VVE: Basisomschrijving

 • 1.

  De gemeente kan subsidie verlenen aan een (VVE-)aanbieder voor het aanbieden van;

  • a.

   Peuteropvang voor een peuter van wie de ouder(s) niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

  • b.

   Extra VVE-aanbod voor een doelgroeppeuter.

 • 2.

  De gemeente verleent subsidie voor de peuteropvang en/of VVE voor peuters woonachtig in de gemeente. In uitzonderlijke gevallen wordt subsidie verleend voor de peuteropvang en/of VVE voor peuters die niet woonachtig zijn in de gemeente. Hierover vindt in alle gevallen vooraf afstemming plaats met de gemeente.

 • 3.

  Subsidie kan aangevraagd worden voor een peuter vanaf de week waarin deze 2 jaar oud wordt, tot aan de week waarin deze 4 jaar oud wordt.

 • 4.

  Subsidie kan aangevraagd worden voor een doelgroeppeuter vanaf de week waarin deze 2,5 jaar oud wordt, tot aan de week waarin deze 4 jaar oud wordt.

 • 5.

  De (VVE-)aanbieder verrekent de subsidie met de ouder(s).

 • 6.

  De ouder(s) betalen voor gesubsidieerde peuteropvang de ouderbijdrage aan de aanbieder.

 • 7.

  De aanbieder verrekent de ouderbijdrage met de subsidie die de aanbieder van de gemeente ontvangt voor het aanbieden van peuteropvang en VVE.

 • 8.

  De ouder(s) betalen voor het 3e en 4e dagdeel VVE geen ouderbijdrage.

 • 9.

  De hoogte van de door de (VVE-)aanbieder te ontvangen subsidie wordt gebaseerd op de subsidieaanvraag (bevoorschotting):

  • a.

   Het aantal uren dat peuteropvang afgenomen wordt;

  • b.

   Het aantal uren dat VVE afgenomen wordt;

  • c.

   Het landelijk uurtarief of, wanneer lager dan het landelijk uurtarief, het uurtarief van de (VVE-)aanbieder;

  • d.

   De hoogte van de ouderbijdrage.

 • 10.
  • a.

   Er geldt een ondergrens van 6 peuters op de peuteropvang;

  • b.

   Indien de peuteropvang op 2 opeenvolgende teldata minder dan 6 peuters telt, verstrekt de gemeente geen subsidie meer vanaf 1 januari volgend op de 2de teldatum, voor de peuters op die locatie. Als teldatum wordt 1 oktober genomen;

  • b.

   Indien een kinderopvangorganisatie een nieuwe peuteropvanglocatie wil starten met minder dan 6 peuters, verstrekt de gemeente hiervoor geen subsidie totdat het minimumaantal van 6 peuters is bereikt;

  • c.

   Peuter-/kleutergroepen zijn uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van de gemeente. De toestemming zal niet worden verleend als niet voldaan kan worden aan de wet- en regelgeving;

  • d.

   Mocht het vorenstaande geen oplossing bieden, maar het college hecht toch aan peuteropvang in een specifieke situatie, dan kan het college gebruik maken van de hardheidsclausule.

Artikel 5a. Subsidie voor deelname peuteropvang

 • 1.

  De aanbieder kan alleen subsidie aanvragen bij de gemeente voor de deelname van een peuter aan peuteropvang wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   De aanbieder voldoet aantoonbaar aan de kwaliteitseisen zoals omschreven in artikel 3;

  • b.

   De deelname aan peuteropvang betreft twee dagdelen per week gedurende maximaal 41 weken per jaar (subsidieerbare peuteropvang);

  • c.

   De ouder(s) van de peuter komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag;

  • d.

   Vooraf aan de start van de peuteropvang is een overeenkomst opgesteld en ondertekend door de aanbieder en de ouder(s), waarvoor het overeenkomstformulier peuteropvang/VVE is gebruikt.

 • 2.

  In het kader van het wisselende aanbod van aanbieders wat betreft uren per dagdeel, wordt één dagdeel peuteropvang gelijkgesteld aan 4 uren.

 • 3.

  Wanneer ouder(s) minder dan de twee dagdelen subsidieerbare peuteropvang afnemen, dan wordt hiervoor geen subsidie beschikbaar gesteld en betalen zij de volledige kosten van deze uren peuteropvang aan de aanbieder

 • 4.

  Wanneer ouder(s) meer dan de twee dagdelen subsidieerbare peuteropvang afnemen, dan wordt hiervoor geen extra subsidie beschikbaar gesteld en betalen zij de volledige kosten van de extra uren peuteropvang aan de aanbieder

 • 5.

  Voor de ouder(s) die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kan de aanbieder uitsluitend het koptarief aanvragen, maximaal 8 uur per week, gedurende maximaal 41 weken per jaar.

Artikel 5b. Subsidie voor deelname VVE

 • 1.

  De VVE-aanbieder kan alleen subsidie aanvragen bij de gemeente voor de deelname van een doelgroeppeuter aan een VVE-programma wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • a.

   De VVE-aanbieder voldoet aantoonbaar aan de kwaliteitseisen zoals omschreven in artikel 3;

  • b.

   De deelname van de doelgroeppeuter aan VVE bedraagt 16 uur per week, gedurende maximaal 41 weken per jaar;

  • c.

   Vooraf aan de start van VVE is een overeenkomst opgesteld en ondertekend door de aanbieder en de ouder(s), waarvoor het overeenkomstformulier peuteropvang/VVE is gebruikt.

 • 2.

  De subsidie voor de afname van VVE bestaat uit drie onderdelen:

  • a.

   De eerste twee dagdelen worden gesubsidieerd conform artikel 5a;

  • b.

   De overige uren voor het 3e en 4e dagdeel, maximaal 8, worden gesubsidieerd voor een bedrag ter hoogte van het landelijk uurtarief plus het koptarief;

  • c.

   Per VVE-peuter wordt een extra bedrag van € 471,- uitgekeerd als vergoeding voor het op peil houden van de VVE-methodieken.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 

Artikel 6 a. Subsidieaanvraag nieuwe aanbieder (VVE-)peuteropvang

 • 1.

  De subsidie voor peuteropvang en/of VVE wordt door de (VVE-)aanbieder bij de gemeente aangevraagd en door de gemeente aan de (VVE-)aanbieder uitgekeerd.

 • 2.

  Om subsidie aan te kunnen vragen, overlegt de (VVE-)aanbieder aan de gemeente een volledig en juist samengestelde aanvraag zoals omschreven in de checklist aanvraag nieuwe aanbieder (VVE-)peuteropvang:

  • -

   De aanvraag wordt binnen één maand door de gemeente positief of negatief beoordeeld;

  • -

   Bij een positieve beoordeling kan de (VVE-)aanbieder over datzelfde kwartaal tot het einde van het betreffende kalenderjaar nog subsidie aanvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het format subsidieaanvraag (VVE-)peuteropvang (bijlage).

 • 3.

  De (VVE-)aanbieder is verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualisatie van het ingevulde format subsidieaanvraag (VVE-)peuteropvang.

 • 4.

  De (VVE-)aanbieder voldoet aan alle voorwaarden, eisen en verplichtingen, welke in deze subsidieregeling zijn opgenomen.

Artikel 6 b. Subsidieaanvraag bestaande aanbieder (VVE-)peuteropvang

Een aanvraag voor subsidie (VVE-) peuteropvang wordt jaarlijks ingediend:

 • a.

  De aanvrager dient hiervoor gebruik te maken van het format subsidieaanvraag (VVE-) peuteropvang (bijlage).

 • b.

  De aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden bij het college ingediend.

 • c.

  Het college neemt vóór 31 december voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden een besluit op de aanvraag van een jaarlijkse subsidie.

Artikel 7. Subsidieverlening

In vervolg op artikel 5 bevoorschot de gemeente de subsidie, gebaseerd op de jaarlijkse subsidieaanvraag.

In het besluit tot toekenning van subsidie wordt aangegeven op welke manier de voorschotten uitbetaald worden.

Artikel 8. Dossiervorming en controle

 • 1.

  Wanneer een (VVE-)aanbieder subsidie verleend of vastgesteld krijgt door de gemeente, houdt deze een volledig, geordend en waarheidsgetrouw dossier bij dat op ieder moment toegankelijk is voor inzage en controle door de gemeente.

 • 2.

  Het dossier bevat de gegevens en documenten zoals omschreven in de checklist dossier.

 • 3.

  Het college kan besluiten (tijdelijk) geen subsidie te verlenen aan de (VVE-)aanbieder en/of de verleende of vastgestelde subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen indien een controle van het dossier uitwijst dat;

  • a.

   de (VVE-)aanbieder onvolledige of onjuiste informatie heeft overlegd met betrekking tot de aanvraag, verlening of vaststelling van subsidie;

  • b.

   de (VVE-)aanbieder geen volledig, geordend en waarheidsgetrouw dossier bijhoudt;

  • c.

   de (VVE-)aanbieder structureel onjuiste en onvolledige gegevens met betrekking tot de kwaliteitseisen, zoals omschreven in artikel 3, verstrekt;

 • 4.

  Wanneer er in het algemeen gegronde twijfels zijn aan de kwaliteit, bedoelingen, opzet of potentie van de (VVE-)aanbieder kan het college besluiten (tijdelijk) geen subsidie te verlenen aan de (VVE-)aanbieder en/of de verleende of vastgestelde subsidie (gedeeltelijk) terugvorderen.

Artikel 9. Hardheidsclausule

 • 1.

  Wanneer de toepassing van deze subsidieregeling door onvoorziene situaties voor de ouder(s) en/of voor de (VVE-)aanbieder niet mogelijk is of wanneer één van deze partijen door deze toepassing ernstig zal worden benadeeld, kunnen zij aan het college vragen om overleg voor het vinden van een passende oplossing.

 • 2.

  Het college heeft de bevoegdheid om bij het nemen van besluiten af te wijken van deze subsidieregeling, wanneer deze subsidieregeling niet voorziet of wanneer de toepassing van de subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt of zal leiden.

Artikel 10. Inwerkingtreding, eerdere beleidsregels, evaluatie en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de officiële bekendmaking.

 • 2.

  De “Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2021” komt, per de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, te vervallen.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2022”.

   

Bijlagen behorende bij de “Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2022”:

 • -

  Checklist aanvraag nieuwe aanbieder (VVE-)peuteropvang

 • -

  Overeenkomstformulier peuteropvang/VVE

 • -

  Checklist dossier

 • -

  Format subsidieaanvraag (VVE-)peuteropvang 2023

 


1

Aangenomen wordt dat de peuter in de schoolvakanties geen gebruik maakt van peuteropvang. Daarom worden de schoolvakanties niet meegerekend. Het staat (VVE-)aanbieders vrij om in de schoolvakanties peuteropvang of VVE aan te bieden. Hier staat geen vergoeding van de gemeente tegenover.