Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel januari 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel januari 2022
CiteertitelNadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel januari 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2022nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2022-226292

2021-073532

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel;

 

gelet op de artikelen 2.1 lid 2, 3.2 lid 3, 3.4 lid 7, 3.5 lid 8, 3.6, lid 2, 3.7 lid 3, 3.8 lid 5 en lid 6 en 3.14 lid 3 van de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

 

besluit vast te stellen de Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel januari 2022.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • -

  crisissituatie: een acute ernstige verstoring van het alledaagse functioneren van de jeugdige met als gevolg het ontstaan van een direct onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie.

 • -

  gebruikelijke hulp: hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven als zij een gezin vormen of samenleven;

 • -

  verordening: Verordening op de zorg voor de jeugd Ouder-Amstel 2022.

Hoofdstuk 2 Individuele voorzieningen

Artikel 2.1 Besluit

 • 1.

  In het besluit tot toekenning van specialistische jeugdhulp wordt vastgelegd:

  • a.

   Dat er een individuele voorziening wordt verstrekt in natura.

  • b.

   Op welke hulpvragen en/of beoogde resultaten zoals verwoord in het integraal plan de individuele voorziening is gericht.

  • c.

   in geval van een persoonsgebonden budget de hoogte van het budget en hoe deze is berekend.

 • 2.

  Het besluit tot toekennen van specialistische jeugdhulp wordt afgegeven:

  • a.

   als het gaat om zorg in natura, met een geldigheidsduur tot het moment waarop de betrokken jeugdhulpaanbieder de jeugdhulp heeft beëindigd en het college hiervan op de hoogte heeft gesteld;

  • b.

   als het gaat om een persoonsgebonden budget: met een in het besluit vastgestelde geldigheidsduur van maximaal een jaar.

 • 3.

  Het besluit kan ingetrokken worden, wanneer de jeugdhulpaanbieder niet binnen zes maanden na het afgeven van het besluit gestart is met de zorg

 • 4.

  Het besluit wordt genomen:

  • a.

   indien er overeenstemming is tussen de lokale toegang en de jeugdige en/of zijn ouders over de in te zetten specialistische jeugdhulp, direct na de ondertekening van het integraal plan door beide partijen;

  • b.

   binnen 2 weken na ontvangst van het eenzijdig door de jeugdige en/of zijn ouders opgestelde integraal plan, wanneer de lokale toegang en de jeugdige en/of zijn ouders geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over het integraal plan;

  • c.

   indien een gesprek en integraal plan op grond van artikel 3.4 derde lid van de verordening niet nodig is, binnen 7 werkdagen na het verzoek om toewijzing van de jeugdhulpaanbieder.

 • 5.

  Als de jeugdige of zijn ouders hierom vragen of bij 4b van dit artikel legt het college het besluit vast in een beschikking.

Artikel 2.2 Verlening jeugdhulp

 • 1.

  De betrokken jeugdhulpaanbieder stelt op basis van het integraal plan en daarin geformuleerde resultaten samen met de jeugdige en ouders een behandelplan op en zet de benodigde hulp in. De aanbieder betrekt hierbij waar nodig andere jeugdhulpaanbieders.

 • 2.

  Specialistische jeugdhulp waarin sprake is van een crisissituatie kan gestart worden voorafgaande aan het besluit van het college.

 • 3.

  Het college kan de noodzaak van de voortzetting van specialistische jeugdhulp periodiek laten herbeoordelen door de lokale toegang.

 • 4.

  Het college kan voor de specialistische jeugdhulp de geldigheidsduur van het besluit beperken.

Artikel 2.3 Dyslexiezorg

 • 1.

  Een jeugdige komt in aanmerking voor diagnostiek en/of behandeling van ernstige dyslexie, indien:

  • a.

   de jeugdige zeven jaar of ouder is en op het primair onderwijs (basisonderwijs) zit of de jeugdige tot 13 jaar waarbij de behandeling op de basisschool al is gestart, en;

  • b.

   de basisschool de stappen doorlopen heeft zoals beschreven in de geldende landelijke protocollen over dyslexie en daarbij is voldaan aan de landelijke criteria.

Artikel 2.4 Criteria jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp wordt niet toegekend voor zover er sprake is van gebruikelijke hulp.

Artikel 2.5 Kwaliteitseisen lokale toegang

 • 1.

  Het besluit tot inzet van specialistische jeugdhulp wordt genomen door een gemandateerde professional van de lokale toegang op basis van het gesprek met de jeugdige en/of zijn ouders.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde professionals beschikken over de relevante deskundigheid volgens landelijke professionele richtlijnen, minimaal een SKJ-registratie.

Artikel 2.6 Toegangsproces

 • 1.

  Als er een ondersteuningsbehoefte is op verschillende leefgebieden die een relatie hebben met de hulpvraag voor specialistische jeugdhulp en de lokale toegang niet eerder betrokken is, dan overlegt de jeugdhulpaanbieder met de lokale toegang.

 • 2.

  Een besluit voor specialistische jeugdhulp blijft van toepassing zolang de hulp wordt geboden door een jeugdhulpaanbieder van specialistische jeugdhulp.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Intrekking oude nadere regels

De Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021 worden ingetrokken.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag van bekendmaking.

 

Algemene toelichting Nadere regels

De nadere regels bieden een uitwerking van specifieke bepalingen in de verordening. De bevoegdheid voor het opstellen van nadere regels is dan ook opgenomen in de verordening.

 

Artikelsgewijze toelichting Nadere regels

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Gebruikelijke hulp

Gebruikelijke hulp is opgenomen om een nadere invulling te geven aan de eigen kracht, zoals bedoeld in artikel 3.6 van de verordening.

 

Hoofdstuk 2 Individuele voorzieningen

 

Artikel 2.1 Besluit

Het uitgangspunt is om in samenspraak tussen jeugdige en zijn ouders, de medewerker van de lokale toegang en de te betrekken jeugdhulpaanbieder te komen tot een besluit. Bij de totstandkoming van dit besluit zijn vaak ook het eigen netwerk van de jeugdige en zijn ouders betrokken, omdat ook zij een rol spelen. In de nadere regels is opgenomen wat de route (toegangsproces) is tot het komen van een besluit en wanneer er een besluit wordt genomen. Op het moment dat de jeugdige en zijn ouders en de lokale toegang er niet uitkomen, kan er door de jeugdige en/of zijn ouders en plan worden ingediend dat dient als aanvraag. Op basis hiervan wordt dan door de lokale toegang een besluit genomen en op schrift gesteld, met daarop vervolgens de mogelijkheid om gebruik te maken van de juridische instrumenten van bezwaar en beroep.

 

Eerste lid, onderdeel a

Beschikking en het besluit zijn termen vanuit de Algemene wet bestuursrecht. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Van een beschikking is sprake als een besluit van individuele en concrete strekking is. Om deze reden worden besluiten genomen in het kader van de Jeugdwet in een beschikking verwoord.

 

Eerste lid, onderdeel b

In het besluit wordt vastgelegd of er sprake is van specialistische jeugdhulp en wat de hulpvragen en beoogde resultaten zijn.

De inhoud van het besluit (beschikking) is beperkt. Andere zaken – zoals omschrijving hulpvraag– worden vastgelegd in het integraal plan. Hiermee wordt ook voorkomen dat te veel privacygevoelige gegevens in de gemeentelijke beschikkingenadministratie vast komen te liggen. De keuze voor een bepaalde aanbieder ligt niet vast in het besluit.

 

Eerste lid, onderdeel c

In een besluit voor het toekennen van een persoonsgebonden budget (Pgb) is ook altijd de hoogte van het persoonsgebonden budget en hoe dit berekend is opgenomen.

 

Tweede lid sub a

Het besluit voor zorg in natura wordt in de regel afgegeven voor onbepaalde tijd. Dat wil zeggen dat bij het afgeven van het besluit de duur niet vaststaat. De gecontracteerde jeugdhulpaanbieder moet (binnen de afspraken die daarover in het contract gesteld zijn) hulp kunnen inzetten zo lang als nodig is om het beoogde resultaat te bereiken. De geldigheidsduur van het besluit eindigt als het jeugdhulptraject (met wederzijdse instemming) is beëindigd. De jeugdhulpaanbieder brengt de gemeente hiervan op de hoogte middels het stop-zorgbericht. Dit is contractueel vastgelegd.

 

Tweede lid sub b

Pgb-besluiten worden wel altijd met een beperkte geldigheidsduur van maximaal 1 jaar afgegeven. De systematiek van het stop-zorgbericht bestaat niet in het Pgb, waardoor een besluit zonder einddatum eindeloos door zou blijven lopen.

 

Derde lid

Wanneer bij het afgeven van een besluit nog niet bekend is welke jeugdhulpaanbieder betrokken wordt, dient de jeugdige en/of zijn ouders binnen zes maanden een jeugdhulpaanbieder te vinden, zich daar te melden en de jeugdhulpaanbieder gestart te zijn met de zorg. De jeugdhulpaanbieder meldt de start van de zorg aan de gemeente. Wanneer de jeugdhulpaanbieder niet binnen zes maanden gestart is, kan het besluit ingetrokken worden. De gemeente is van mening dat na die periode de omstandigheden binnen het gezin dusdanig gewijzigd kunnen zijn dat een nieuw gesprek noodzakelijk is om de ondersteuningsbehoefte opnieuw vast te stellen. Ook wordt hiermee voorkomen dat besluiten die niet ‘verzilverd‘ worden eindeloos open blijven staan. Het gaat hier om een kan-bepaling, omdat er ook bijzondere omstandigheden denkbaar zijn waarin de termijn van zes maanden overschreden wordt en een nieuw besluit toch niet nodig is.

 

Vierde lid, onderdeel a

Als de jeugdige en zijn ouders en de professional van de lokale toegang het eens zijn over de inhoud van het integraal plan bekrachtigen zij dit door ondertekening van het integraal plan. Op dat moment is er ook overeenstemming over de in te zetten specialistische jeugdhulp, indien van toepassing, en kan de beschikking snel afgegeven worden.

 

Vierde lid, onderdeel b

Wanneer de jeugdige en/of zijn ouders en de lokale toegang geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het integraal plan en de noodzaak of de aard van de inzet van specialistische jeugdhulp, dienen zij een aanvraag tot een individuele voorziening in de vorm van een door hen eenzijdig ingevuld integraal plan. De lokale toegang besluit dan binnen 2 weken op deze aanvraag. In de regel gaat het dan om een weigeringsbesluit.

 

Vierde lid, onderdeel c

In artikel 3.4 derde lid is bepaald dat bij verwijzing van een huisarts, jeugdarts, of medisch specialist naar specialistische jeugdhulp in het geval dat er geen vraag op meerdere levensgebieden is, en in crisissituaties een gesprek met de lokale toegang niet verplicht is. In die gevallen maakt de jeugdhulpaanbieder zich via een verzoek om zorgtoewijzing bekend bij de gemeente. Op basis van dit verzoek (JW315) wijst de gemeente dan de jeugdhulpaanbieder de zorg toe (via een JW301-bericht). De facto neemt het college hiermee een besluit over de inzet van specialistische jeugdhulp. Er is in die gevallen geen integraal plan opgesteld in samenspraak met de lokale toegang.

 

Vijfde lid beschikking

In de reguliere route is de beschikking onderdeel van het integraal plan. NB Het integraal plan is niet in zijn totaliteit een beschikking. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om een aparte beschikking af te geven. In dit lid zijn deze gevallen beschreven. Als het een beschikking op verzoek betreft gaat het in de regel om een huisartsverwijzing die bekrachtigd wordt in de vorm van een beschikking.

 

Artikel 2.2 Verlening jeugdhulp

Eerste lid

Spreekt voor zich

 

Tweede lid

In de verordening is opgenomen dat een individuele jeugdhulpvoorziening in crisissituaties kan starten zonder dat een integraal plan is opgesteld. In de nadere regels is bepaald dat met crisishulp begonnen kan worden zonder voorafgaand besluit van het college.

 

Derde lid

In dit lid is geregeld dat het college (de facto de lokale toegang) de noodzaak van de voortzetting van specialistische jeugdhulp periodiek kan herbeoordelen. Als bij de herbeoordeling blijkt dat hulp nog steeds nodig is, hoeft geen nieuwe besluit genomen te worden. Wanneer er geen of andere zorg nodig is, wordt dit natuurlijk wel in een nieuw besluit vastgelegd.

 

Vierde lid

In het vierde lid is opgenomen dat het college de geldigheidsduur van het besluit kan beperken. Er is sprake van een ‘kan’ bepaling. Dit wil zeggen dat op basis van de nut en noodzaak wordt gekeken of de geldigheidsduur van het besluit wordt beperkt. Bijvoorbeeld als een jeugdige ouder wordt, van school wisselt of er veranderingen in de omgeving van het kind te verwachten zijn. Na het verstrijken van de termijn is er een nieuw besluit nodig. Het is in het belang van alle partijen dat er een besluit ligt dat aansluit bij de daadwerkelijke zorgvraag. Als het besluit wordt beperkt wordt deze altijd voor een zo lang mogelijk tijdsbestek afgegeven om onnodige herindicaties te voorkomen.

 

Artikel 2.3 Dyslexiezorg

De hier opgenomen afbakening van de doelgroep van ernstige dyslexie komt overeen met de huidige praktijk en professionele (landelijke) normen die vastgelegd zijn in het landelijk dyslexieprotocol. In deze Nadere regels sluiten we aan bij benamingen en terminologie uit dit protocol.

De jeugdige van 7 jaar en ouder die op het basisonderwijs zit kan in aanmerking komen voor dyslexiezorg. Een jeugdige tot 13 jaar, waarvan de behandeling op de basisschool is gestart, kan deze behandeling afmaken op het vervolgonderwijs.

 

Artikel 2.4 Criteria jeugdhulp

In de verordening is in artikel 3.6 opgenomen dat specialistische jeugdhulp wordt toegekend voor zover de jeugdige op eigen kracht, of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving, geen afdoende oplossing voor zijn ondersteuningsvraag kan vinden. Bij de beoordeling of sprake is van een afdoende oplossing, wordt in elk geval rekening gehouden met de te bieden gebruikelijke hulp. Er wordt verwacht dat mensen elkaar hulp geven als zij een gezin vormen of samenleven. De gemeente werkt in beleidsregels uit hoe ze omgaat met gebruikelijke hulp. Voor gebruikelijke hulp geldt wel dat ouders dit aan hun kind moeten kunnen geven. Als ouders bijvoorbeeld zelf een beperking hebben kan het zijn dat ze niet in staat zijn de gebruikelijke hulp te bieden die voor ouders zonder beperking wel van toepassing zou zijn. Daarbij geldt ook dat als ouders meer doen dan gebruikelijk er niet vanzelfsprekend specialistische jeugdhulp wordt ingezet. Van ouders wordt verwacht dat zij vanuit eigen kracht doen wat binnen hun mogelijkheden ligt, waarbij gebruikelijke hulp wordt gezien als een ondergrens.

 

Artikel 2.5 Kwaliteitseisen lokale toegang

In dit artikel is geregeld dat een oordeel of, en zo ja, welke, specialistische jeugdhulp nodig is altijd genomen wordt door een gemandateerde professional van de lokale toegang op basis van het gesprek met de jeugdige en/of zijn ouders. Dit alles binnen de geldende professionele standaarden.

 

Artikel 2.6 Toegangsproces

Eerste lid

Het kan zijn dat een jeugdige jeugdhulp ontvangt zonder dat er een integraal plan aanwezig is, bijvoorbeeld omdat de jeugdige is verwezen door een huisarts. Mocht de jeugdhulpaanbieders signaleren dat er een ondersteuningsbehoefte is op meerdere levensgebieden, dan overlegt de jeugdhulpaanbieder met de lokale toegang. Op deze manier kan er breed gekeken worden naar de ondersteuningsbehoefte. Het betrekken van de lokale toegang gebeurt in overleg met ouders en jeugdige.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

 

Artikel 3.1 Intrekking oude nadere regels

De oude nadere regels worden ingetrokken.

 

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag van bekendmaking.

 

Artikel 3.3 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022