Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Nadere regels uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen)
CiteertitelNadere regels uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Rheden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2024wijziging regeling

28-03-2024

gmb-2024-165106

19-05-202217-04-2024nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-224774

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen)

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, Wet basisregistratie adressen en gebouwen, artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) en het Mandaatbesluit De Connectie van 18 juni 2017;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: de Nadere regels uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen)

Hoofdstuk 1 Straatnaamgeving en naamdragers

Artikel 1 Straatnaamgeving

 • 1.

  Voor straatnamen gelden de volgende regels en bestuurlijke, taalkundige en inhoudelijke uitgangspunten:

  • a.

   straatnamen moeten herkenbaar en zichtbaar zijn;

  • b.

   straatnamen moeten uitspreekbaar zijn;

  • c.

   straatnamen moeten schrijfbaar zijn;

  • d.

   straatnamen mogen niet te lang zijn;

  • e.

   straatnamen moeten bruikbaar zijn;

  • f.

   straatnamen moeten maatschappelijk aanvaardbaar zijn;

  • g.

   straatnamen mogen geen klankverwantschap vertonen met reeds bestaande straatnamen;

  • h.

   straatnamen moeten uniek zijn binnen de gemeente Rheden;

  • i.

   straatnamen in bestaand gebied moeten aansluiten op de categorie van omliggende straten in een afgerond gebied (buurt, wijk of bouwfase);

  • j.

   een categorie straatnamen mag niet op meerdere locaties binnen de gemeente Rheden gebruikt worden;

  • k.

   bij het vernoemen van personen tot straatnamen geldt, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis, in het algemeen dat de persoon minimaal 10 jaar overleden moet zijn, dat zijn of haar (politieke) rol al geruime tijd is uitgespeeld en dat de onomstredenheid van de persoon vaststaat. Een verzoek om uitzondering op de regel van 10 jaar kan uitsluitend behandeld worden op basis van een sterke motivatie en na grondig onderzoek naar de onbesprokenheid van de betreffende persoon;

  • l.

   een straat kan indien dit de vindbaarheid en duidelijkheid ten goede komt een functionele benaming krijgen.

 • 2.

  Bij herbenoeming van (gedeelten van) straten geldt een overgangstermijn van één jaar, waarin beide straatnamen nog ter plekke terug te vinden zijn (de oude naam met een kruis erop). Herbenoeming van straten moet indien mogelijk voorkomen worden.

 • 3.

  Naamdragers moeten voldoen aan de daarvoor vastgestelde NEN norm 1772 voor wat betreft de functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen. Deze NEN norm wordt uitgegeven door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en is op te vragen via NEN.nl.

  Naamdragers in de gemeente Rheden hebben de kleur groen als basis en witte letters. Het is mogelijk hiervan af te wijken indien dit bijdraagt aan de vindbaarheid en duidelijkheid.

 • 4.

  Oude naamborden worden gebruikt totdat ze aan vervanging toe zijn. Bij vervanging wordt voor het nieuwe bord de uitvoering gebruikt als bedoeld in het voorgaande lid.

 • 5.

  De plaatsing van naamborden moet voldoen aan de daarvoor vastgestelde NEN norm 1772 uitgegeven door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en op te vragen via NEN.nl.

Hoofdstuk 2 Naamgeving openbare ruimte, indeling wijken en buurten

Artikel 2 Benoeming openbare ruimte

Voor de benoeming van de openbare ruimte gelden dezelfde uitgangpunten als bij straatnaamgeving.

Artikel 3 De indeling in wijken en buurten

De indeling in wijken en buurten is gelijk aan die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alvorens nieuwe wijken en buurten worden vastgesteld of de indeling van bestaande wijken en buurten wordt gewijzigd, vindt overleg plaats met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoofdstuk 3 Nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen

Artikel 4 Wijze van toekenning van nummers

 • 1.

  De wijze van toekenning van de nummers, al dan niet na splitsing van objecten, gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983 met de volgende aanvullingen:

  • a.

   er wordt oplopend genummerd gezien vanuit de dorpskern of gezien vanuit de ontsluitingswegen;

  • b.

   rechts zijn even nummers, links zijn oneven nummers.

 • 2.

  Indien in bestaande gebieden nummertoevoegingen nodig zijn geldt het volgende:

  • a.

   in geval van een horizontale splitsing (boven elkaar liggende objecten) geschiedt de toevoeging door een letter gevolgd door 1 of meer cijfers;

  • b.

   in geval van verticale splitsing (naast elkaar liggende objecten) geschiedt de toevoeging in letters.

 • 3.

  Indien toepassing van deze regel leidt tot inconsistente adressering in relatie tot de overige adressering in de straat of omgeving, kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 5 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig de daarvoor vastgestelde NEN norm 1773 uitgegeven door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en op te vragen via NEN.nl.

Artikel 6 Afmetingen, vormgeving en materiaal nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers moeten voldoen aan de daarvoor vastgestelde NEN norm 1772 voor wat betreft de functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, vormgeving en materiaal.

 • 2.

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

 • 3.

  Een nummer wordt afgebeeld in Arabische cijfers.

Artikel 7 Werkwijze bij samenvoegen van objecten

 • 1.

  Het nummer behorend bij de toegang welke onbruikbaar wordt gemaakt, komt te vervallen. Indien sprake is van één object met meerdere ingangen, krijgt het object één nummer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van dit besluit.

 • 2.

  Indien er sprake is van samenvoeging van objecten en er wordt geen toegang onbruikbaar gemaakt, gelden de volgende uitgangspunten:

  • a.

   bij samenvoeging van twee boven elkaar gelegen objecten komt het nummer van het bovenste object te vervallen;

  • b.

   bij samenvoeging van twee naast elkaar gelegen objecten komt het hoogste nummer te vervallen, dan wel, in geval van verfijning middels toevoeging van een letter, het nummer met de toevoeging, dan wel, in geval van verfijning middels toevoeging van een cijfer, het nummer met de toevoeging met het hoogste cijfer.

Artikel 8 Regeling van gevolgen van besluiten tot wijziging van naamgeving of van nummering

 • 1.

  Uitgangspunt is dat wijziging van de naamgeving van (delen van) straten en van de nummering zo veel mogelijk wordt vermeden.

 • 2.

  Per adres is een bedrag vastgesteld als tegemoetkoming in de kosten die het gevolg zijn van een besluit tot wijziging van de naamgeving of hernummering van bestaande bouw op initiatief van de gemeente Rheden. Voor particulieren is dit bedrag € 150,00, voor bedrijven bedraagt dit € 500,00.

Hoofdstuk 4 Opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen

Artikel 9 De opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen

 • 1.

  Een straatnaambesluit dient vergezeld te gaan van een straatnaamtekening.

 • 2.

  Het straatnaambesluit bevat in ieder geval de aanleiding tot het besluit, een overzicht van de nieuwe straatnamen, en een verwijzing naar de bijbehorende straatnaamtekening.

 • 3.

  De straatnaamtekening bevat een situatietekening, de begrenzing van het weggedeelte en de bijbehorende straatnaam.

 • 4.

  Een nummerbeschikking dient vergezeld te gaan van een nummertekening.

 • 5.

  De nummerbeschikking bevat in ieder geval de aanleiding tot het besluit, het nieuwe adres en de bijbehorende postcode, en een verwijzing naar de bijbehorende nummertekening. Voorts bevat de nummerbeschikking bepalingen omtrent het aanbrengen van een nummer.

 • 6.

  De nummertekening bevat in ieder geval een situatietekening en een overzicht van de nummers per verdieping van het betreffende object.

Artikel 9a Opvragen plattegronden en geveltekeningen

Om de juiste begrenzingen vast te kunnen stellen en op een juiste manier nummers te kunnen toekennen ter uitvoering van artikel 6 van de Wet BAG kan het college de rechthebbende verzoeken plattegronden en geveltekeningen aan te leveren.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen).

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2022.

De Steeg, 12 april 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester.

secretaris.