Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Beleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden gemeente Wageningen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden gemeente Wageningen 2021
CiteertitelBeleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden gemeente Wageningen 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet
 2. artikel 10, eerste lid, van de Participatiewet
 3. Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Wageningen 2015
 4. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2022nieuwe regeling

22-06-2022

gmb-2022-220393

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden gemeente Wageningen 2021

Burgemeester en wethouders van gemeente Wageningen;

Overwegende dat het gewenst is om nadere regels vast te stellen voor het aanvragen en verlenen van ondersteuning op het gebied van arbeidsparticipatie voor niet-uitkeringsgerechtigden;

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, onder a, sub 7 en 10, eerste lid, van de Participatiewet, het Beleidsplan ondersteuningsaanbod Participatiewet Wageningen 2015 en de Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Wageningen 2015;

Mede gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden gemeente Wageningen 2021.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • -

  Arbeidsbeperking; een structurele functionele of andere beperking die een persoon heeft waardoor het verkrijgen of verrichten van werk wordt belemmerd;

 • -

  Arbeidsparticipatietraject: een traject, bestaande uit één of meerdere activiteiten die zijn gericht op de kortste weg naar werk;

 • -

  Bijstandsnorm: zoals bedoeld in artikel 5, sub c van de PW;

 • -

  Gezamenlijke huishouding: zoals bedoeld in artikel 3 van de PW;

 • -

  Inkomen: het bruto inkomen dan wel loon, vermeerderd met het van toepassing zijnde percentage vakantietoeslag;

 • -

  Niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub a van de PW;

 • -

  Nugger: niet-uitkeringsgerechtigde;

 • -

  Participatieladder: instrument om de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen.

 • -

  PW: Participatiewet;

 • -

  Plan van aanpak: zoals bedoeld in artikel 44a van de PW;

 • -

  Scholing: scholing, educatie, opleiding en/of cursussen die in het kader van re-integratie ingezet kunnen worden en die primair zijn gericht op het verkrijgen van arbeid;

 • -

  UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Hoofdstuk 2. Instroomvoorwaarden

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Voor een arbeidsparticipatietraject komt een Nugger in aanmerking als hij:

  • a)

   inwoner van de gemeente Wageningen is;

  • b)

   aan de voorwaarden voldoet van artikel 6, eerste lid, sub a van de PW;

  • c)

   zich voor minimaal 16 uur per week beschikbaar stelt voor arbeid;

  • d)

   door de gemeente wordt ingedeeld op trede 3, 4 of 5 van de participatieladder;

  • e)

   voor re-integratie in aanmerking wil komen.

 • 2.

  Een Nugger komt niet in aanmerking voor een arbeidsparticipatietraject als sprake is van een situatie, zoals bedoeld in artikel 7, derde lid, van de PW.

Artikel 3. Eigen bijdrage

 • 1.

  Nuggers, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, die deel uitmaken van een gezamenlijke huishouding:

  • a)

   met een lager vermogen dan de vrij te laten vermogensgrens, zoals beschreven in artikel 34, derde lid, van de PW, komen voor een arbeidsparticipatietraject in aanmerking.

  • b)

   met een lager inkomen dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm kunnen kosteloos deelnemen.

  • c)

   met een hoger inkomen dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm, betalen een eigen bijdrage in de kosten, zoals hieronder beschreven:

    

   • Vanaf 130% van de norm: 5% van de trajectkosten;

   • Vanaf 150% van de norm: 15% van de trajectkosten;

   • Vanaf 175% van de norm: 35% van de trajectkosten;

   • Vanaf 200% van de norm: 75% van de trajectkosten;

   • Vanaf 225% van de norm: 100% van de trajectkosten.

Hoofdstuk 3. Arbeidsparticipatietraject

Artikel 4. Inhoud arbeidsparticipatietraject

 • 1.

  Een arbeidsparticipatietraject:

  • a)

   vormt de kortste en meest doelmatige weg naar reguliere arbeid;

  • b)

   is vastgelegd in een plan van aanpak met daarin een concrete beroepsgroep of werkveld als einddoel, inclusief stappen, tijdspad en eventuele samenwerking met een re-integratiebedrijf;

  • c)

   bevat afspraken over de te ondernemen sollicitatieactiviteiten tijdens of aan het eind van het arbeidsparticipatietraject;

  • d)

   bevat afspraken over een eventuele reiskostenvergoeding;

  • e)

   bevat geen activiteiten die alleen zijn gericht op het behalen van het inburgeringsexamen;

 • 2.

  Een klantmanager legt de afspraken met betrekking tot het arbeidsparticipatietraject vast in een plan van aanpak.

 • 3.

  Het plan van aanpak dient door de Nugger en de klantmanager te worden ondertekend.

 • 4.

  Het plan van aanpak is gericht op de individuele situatie van de Nugger, terwijl het arbeidsparticipatietraject in groepsverband kan plaatsvinden.

Artikel 5. Scholing

 • 1.

  Het instrument scholing wordt alleen ingezet wanneer de gemeente van mening is dat scholing noodzakelijk is om arbeidsinschakeling te realiseren.

 • 2.

  Als voorwaarde voor de in te zetten scholing geldt dat deze:

  • a)

   arbeidsmarktrelevant moet zijn; de gemeente zal haar oordeel onder andere baseren op gegevens van het UWV;

  • b)

   wordt gevolgd door een Nugger van minimaal 27 jaar oud;

  • c)

   aangeboden wordt als de Nugger niet in het bezit is van een startkwalificatie, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub d, van de PW;

  • d)

   bijdraagt tot een betere startkwalificatie van de aanvrager;

  • e)

   geen deel uitmaakt van het (reguliere) onderwijs zoals bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000);

  • f)

   onderdeel uitmaakt van een arbeidsparticipatietraject, zoals vastgesteld in het plan van aanpak.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere situaties afwijken van het gestelde onder lid 2 onder c en d.

 • 4.

  Een Nugger komt niet in aanmerking voor scholing als sprake is van een situatie, zoals bedoeld in artikel 7, derde lid, van de PW.

Hoofdstuk 4. Procedure.

Artikel 6. Aanvragen.

 • 1.

  De Nugger die een arbeidsparticipatietraject via de gemeente wil volgen, dient zich bij het UWV in te laten schrijven als werkloos werkzoekende.

 • 2.

  De Nugger dient bij de gemeente een aanvraag in voor ondersteuning op basis van een aanvraagformulier en ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag antwoord van de gemeente.

 • 3.

  Indien de gemeente de aanvraag goedkeurt, volgt een gespreksuitnodiging bij de gemeente, waar de inhoud van het arbeidsparticipatietraject wordt toegelicht.

 • 4.

  Indien de gemeente van mening is, dat het taalniveau van de aanvrager onvoldoende is om een arbeidsparticipatietraject te starten, kan de aanvraag worden geweigerd. Het taalniveau wordt voldoende geacht, indien sprake is van het taalniveau B1 (eenvoudig Nederlands). Het taalniveau wordt vastgesteld op basis van het aanvraagformulier, dan wel middels een door de gemeente aangeboden taaltoets.

Artikel 7. Inschrijving bij het UWV

Tijdens het arbeidsparticipatietraject dient de inschrijving als werkloos werkzoekende bij het UWV te worden gecontinueerd.

Artikel 8. Geen tweede toekenning binnen twee jaar

Als een Nugger zonder arbeidsbeperking gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en binnen twee jaar na afloop van dit traject opnieuw een aanvraag voor ondersteuning indient, zal dit niet worden toegekend. Voor Nuggers met een arbeidsbeperking is dit niet van toepassing.

Hoofdstuk 5. Budgetplafond

Artikel 9. Gemeentelijke en persoonsgebonden budgetplafonds.

 • 1.

  Het college vergoedt per kalenderjaar maximaal € 5.000,- voor arbeidsparticipatietrajecten ter uitvoering van deze beleidsregels.

 • 2.

  Op het moment dat het gemeentelijk budgetplafond is bereikt worden nieuwe aanvragen geweigerd voor de resterende periode van het kalenderjaar.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd om daar, waar toepassing van deze beleidsregels leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, van de hierboven genoemde regels af te wijken.

Artikel 11 In- en uitwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking als het is gepubliceerd.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden gemeente Wageningen 2021.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Wageningen op 22 juni 2021.

de secretaris,

J. de Wit

de burgemeester,

F. Vermeulen