Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dronten

Beleidsregel aankondigingen in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDronten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aankondigingen in de openbare ruimte
CiteertitelBeleidsregel aankondigingen in de openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-2008Beleidsregel

26-08-2008

gmb-2022-215599

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aankondigingen in de openbare ruimte

Het college van de gemeente Dronten,

 

gelet op artikel 18 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen voor het plaatsen van aankondigingen in de openbare ruimte;

 

dat overmatige plaatsing van objecten met aankondigingen in de openbare ruimte niet in overeenstemming is met voor het openbaar gebied te stellen redelijke eisen van welstand;

 

dat door plaatsing van objecten als hiervoor bedoeld een belemmering wordt gevormd voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 

dat het gemeentebestuur niet is gehouden tot het bieden van de mogelijkheid om aankondigingen in het openbaar gebied aan te brengen;

 

dat overigens door de geboden mogelijkheden in de overeenkomsten met private partijen in voldoende mate wordt voorzien in de mogelijkheid om dergelijke aankondigingen te tonen;

 

 

B E S L U I T:

 

 • I.

  vast te stellen de volgende Beleidsregel aankondigingen in de openbare ruimte;

 

Artikel 1. Hoofdregel: geen vergunning

Geen vergunning wordt verleend voor ander gebruik van de openbare ruimte dan in overeenstemming met de publieke bestemming aangaande het plaatsen van borden, doeken of andere voorwerpen voor het doen van aankondigingen.

 

Artikel 2. Aankondigingen van kermissen en circussen

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kan vergunning worden verleend voor aankondigingen van een circusvoorstelling of een kermis.

 • 2.

  De vergunning als bedoeld in het eerste lid geldt voor ten hoogste 30 plaatsen en voor een periode van ten hoogste tien dagen.

 

Artikel 3. Winkeluitstallingen

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kan vergunning worden verleend voor uitstallingen onmiddellijk voor of naast en binnen de breedte van de gevel van een winkel ten behoeve van producten die in die winkel worden aangeboden.

 

Artikel 4. Grote maatschappelijke belangen

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kan vergunning worden verleend voor losse aankondigingen wanneer er grote maatschappelijke belangen in het spel zijn.

 

 • II.

  in te trekken de ‘Beleidsnotitie inzake tijdelijke aankondigingsborden voor evenementen en activiteiten’ vastgesteld door het college op 21 januari 1997;

 

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking ervan.

 

 

Dronten, 26 augustus 2008

Het college van Dronten,

H. Koning

loco-burgemeester

Ing. J.E.C. Hiehle

waarnemend secretaris