Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD Drenthe

Algemene inkoopvoorwaarden ggd drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD Drenthe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden ggd drenthe
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden GGD Drenthe
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2022nieuwe regeling

17-03-2021

bgr-2022-507

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden ggd drenthe

Artikel 1 DEFINITIES

GGD Drenthe: de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe.

Wederpartij: de partij met wie GGD Drenthe een rechtsverhouding heeft waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van GGD Drenthe voor het verrichten van (een) Prestatie(s) of een (Europese) aanbesteding.

Prestatie: de verplichting die Wederpartij tegenover GGD Drenthe heeft op grond van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel het leveren van roerende zaken.

Partijen: GGD Drenthe en Wederpartij.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

 • 1.

  Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en alle huidige en toekomstige overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van een Prestatie.

 • 2.

  Partijen kunnen alleen in een schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Inkoopvoorwaarden afwijken. De wederpartij kan zich enkel beroepen op wijzigingen van en aanvullingen op een overeenkomst, als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Bepalingen uit een overeenkomst prevaleren boven deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

 • 3.

  Door aanvaarding van een opdracht of door met de uitvoering daarvan te beginnen, erkent Wederpartij dat deze Algemene Inkoopvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

 • 4.

  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Wederpartij en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

 • 5.

  Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden volledig van kracht. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 OFFERTE, OPDRACHT EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 • 1.

  GGD Drenthe mag een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen. GGD Drenthe zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 2.

  Als de Wederpartij aan GGD Drenthe een offerte heeft verzonden, komt pas een overeenkomst tot stand, nadat GGD Drenthe een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van Wederpartij per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan Wederpartij.

 • 3.

  Alle handelingen die Wederpartij verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van Wederpartij.

 • 4.

  Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van GGD Drenthe voor de uitvoering van de Overeenkomst, binden GGD Drenthe alleen indien ze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.

Artikel 4 PRIJZEN EN TARIEVEN

 • 1.

  Tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders is bepaald, zal de prijs vast en bindend zijn voor de duur van de overeenkomst. De vermelde prijs is inclusief omzetbelasting (btw) en omvat alle directe en/of indirecte kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten die door Wederpartij in verband met de Prestatie zijn of worden gemaakt.

 • 2.

  Alle kosten die met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst verband houden worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn inbegrepen.

 • 3.

  Wanneer duidelijk wordt dat er meerkosten ontstaan, brengt Wederpartij GGD Drenthe hiervan voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk onverwijld doch uiterlijk binnen twee werkdagen na constatering schriftelijk op de hoogte, voorzien van een specificatie van de hoogte van de meerkosten, bij gebreke waarvan Wederpartij geen meerkosten bij GGD Drenthe is rekening mag brengen Een reactie of het ontbreken van een reactie hierop van GGD Drenthe houdt op zichzelf geen acceptatie van de meerkosten in. Indien de meerprijs naar het oordeel van GGD Drenthe onredelijk is, zullen partijen hierover in overleg treden.

Artikel 5 ALGEMENE VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

 • 1.

  Wederpartij zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst in nauwe samenwerking met GGD Drenthe nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Wederpartij.

 • 2.

  Wederpartij zal GGD Drenthe op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. Wederpartij is onder meer, maar niet uitsluitend, verplicht om GGD Drenthe direct schriftelijk te informeren over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of feiten en omstandigheden waarmee ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 3.

  Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van GGD Drenthe kan Wederpartij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden. Wederpartij garandeert ter zake van de overeenkomst dat Wederpartij of personeel van Wederpartij of een met Wederpartij verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder:

  • 1.

   prijsvorming,

  • 2.

   het afstemmen van offerten, en/of

  • 3.

   verdeling van werkzaamheden

 • 4.

  Wederpartij zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die GGD Drenthe met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij Wederpartij, in acht nemen. Indien Wederpartij genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal Wederpartij dit eerst voorleggen aan GGD Drenthe.

Artikel 6 ALGEMENE VERPLICHTINGEN GGD DRENTHE

 • 1.

  GGD Drenthe zal op verzoek van Wederpartij alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 • 2.

  GGD Drenthe zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 TIJDIGHEID / BOETECLAUSULE

 • 1.

  Alle overeengekomen termijnen hebben als fatale termijn te gelden. Indien de Prestatie niet conform de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn is uitgevoerd, is Wederpartij in verzuim en wordt aan GGD Drenthe zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de totale prijs van de desbetreffende Prestatie, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%. Indien de aflevering blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

 • 2.

  De boete komt GGD Drenthe toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

  • a.

   zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot het verrichten van de Prestatie die aan de overeenkomst beantwoordt;

  • b.

   zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

 • 3.

  De boete wordt verrekend met de door GGD Drenthe verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

 • 4.

  Onverlet het voorgaande zal Wederpartij zodra het voor hem kenbaar wordt dat hij zijn Prestatie niet binnen de afgesproken termijnen of op het afgesproken tijdstip kan verrichten, dit schriftelijk aan GGD Drenthe mededelen, met vermelding van de aard van deze omstandigheden, de door hem getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging.

Artikel 8 INSPECTIES, KEURINGEN, BEPROEVINGEN

 • 1.

  GGD Drenthe is te allen tijde gerechtigd de Prestatie of daartoe behorende zaken en/of werkzaamheden te onderwerpen aan een tussentijdse of eindtest. Deze test kan zowel voor, tijdens of binnen een redelijke termijn na de levering of verrichting van de Prestatie plaatsvinden. Wederpartij biedt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige hulp en faciliteiten.

 • 2.

  Indien en voor zover de Prestatie eigenschappen dient te bezitten waarvan de aanwezigheid eerst na opstelling, montage of inbouw kan worden vastgesteld, dan zal de eindkeuring of eindbeproeving plaatsvinden zodra de Prestatie of het object waarvoor de Prestatie bestemd is, daartoe gereed is.

 • 3.

  Tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen, of het ontbreken daarvan, houdt geen aanvaarding in.

 • 4.

  In geval van afkeuring van de geleverde Prestatie zal Wederpartij binnen vijf werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde Prestatie. Indien Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet binnen de gestelde termijn, verkeert Wederpartij in verzuim en is GGD Drenthe gerechtigd de Prestatie van een derde af te nemen, dan wel maatregelen te (laten) treffen voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 9 VERPAKKING EN TRANSPORT

 • 1.

  Te leveren goederen dienen franco (Incoterms 2000: Delivered Duty Paid) gelost op het afleveradres te worden geleverd.

 • 2.

  Wederpartij zal de te leveren goederen zodanig verpakken en beveiligen, dat deze bij normaal transport en normale behandeling hun bestemming in ongeschonden staat bereiken en veilig gelost kunnen worden.

 • 3.

  Wederpartij zal aan de instructies van GGD Drenthe op dit gebied voldoen, het transportrisico verzekeren en de benodigde documenten verzorgen.

 • 4.

  Verpakking en transport dienen aan relevante wettelijke eisen te voldoen.

 • 5.

  Zendingen die niet aan het voorgaande voldoen, kunnen worden geweigerd.

 • 6.

  GGD Drenthe behoudt zich het recht voor emballage voor rekening en risico van de Wederpartij aan deze te retourneren, tegen creditering van het daarvoor door de Wederpartij aan GGD Drenthe in rekening gebrachte bedrag.

 • 7.

  GGD Drenthe heeft het recht kosteloos de levering van de Prestatie uit te stellen. Wederpartij zal in dit geval de goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, beveiligen en verzekeren.

Artikel 10 AANVAARDING

 • 1.

  De Prestatie heeft pas als aanvaard te gelden als GGD Drenthe dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

 • 2.

  Wederpartij verleent GGD Drenthe het recht de Prestatie ook vóór de aanvaarding daarvan te gebruiken.

 • 3.

  Indien GGD Drenthe de Prestatie na aflevering afkeurt of bij inspectie niet akkoord bevindt, zal Wederpartij ze binnen twee weken nadat GGD Drenthe hem dit heeft medegedeeld, op eigen kosten bij GGD Drenthe afhalen.

Artikel 11 TOT DE LEVERING BEHORENDE INFORMATIEDRAGERS EN/OF DIENSTEN

 • 1.

  Indien en voor zover het meeleveren van certificaten, attesten, montagevoorschriften, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, tekeningen of andere documenten, of het geven van training en instructie is overeengekomen, maken deze deel uit van de Prestatie.

 • 2.

  Wederpartij dient ervoor te zorgen dat al deze zaken op of vóór de afleverdatum tijdig in het bezit van GGD Drenthe zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij ontbreken van een of meerdere van deze zaken geldt de Prestatie als niet geleverd en wordt aanvaarding niet geacht te hebben plaatsgehad.

Artikel 12 OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO

 • 1.

  GGD Drenthe wordt eigenaar van gekochte roerende zaken zodra deze in de feitelijke macht van GGD Drenthe zijn gekomen. GGD Drenthe wordt eigenaar van in haar opdracht door Wederpartij of derden vervaardigde zaken, zodra deze ontstaan. Dit geldt onverminderd enig recht op afkeuring dat GGD Drenthe op grond van deze voorwaarden toekomt.

 • 2.

  In geval van vooruitbetaling gaat de eigendom over naar GGD Drenthe op het moment van zodanige betaling naar rato van de betaling.

 • 3.

  Het risico van gekochte roerende zaken gaat op GGD Drenthe over tegelijk met de eigendom, doch, indien van toepassing, niet eerder dan nadat conform de overeenkomst montage, installatie en keuring met goed gevolg hebben plaatsgevonden.

 • 4.

  Het risico ten aanzien van in opdracht van GGD Drenthe door Wederpartij vervaardigde zaken gaat niet eerder over op GGD Drenthe dan nadat deze in feitelijke macht van GGD Drenthe zijn gekomen, doch, indien van toepassing, niet eerder dan nadat conform de overeenkomst montage, installatie en keuring met goed gevolg hebben plaatsgevonden.

Artikel 13 TER BESCHIKKING GESTELDE GOEDEREN OF HULPMIDDELEN

 • 1.

  Alle goederen of hulpmiddelen die door GGD Drenthe of haar opdrachtgever ter beschikking worden gesteld of op kosten van GGD Drenthe of haar opdrachtgever worden vervaardigd, worden of blijven eigendom van GGD Drenthe of haar opdrachtgever.

 • 2.

  Wederpartij draagt gedurende het gebruik alle risico's, tenzij aantoonbaar is dat eventuele defecten voortvloeien uit afwijkingen of fouten, die reeds aanwezig waren toen het goed of het hulpmiddel door GGD Drenthe aan hem ter beschikking werd gesteld. Dit laatste geldt niet indien het goed of hulpmiddel op kosten van GGD Drenthe, maar in opdracht van Wederpartij door hemzelf of derden is vervaardigd.

 • 3.

  Wederpartij zal voornoemde goederen of hulpmiddelen slechts gebruiken ten behoeve van door GGD Drenthe bij hem geplaatste orders, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wederpartij zal deze goederen of hulpmiddelen niet vermenigvuldigen, kopiëren of aan derden afstaan of toegankelijk maken.

Artikel 14 KWALITEIT EN VEILIGHEID

 • 1.

  Wederpartij garandeert dat zijn Prestaties volledig in overeenstemming zijn met het doel waarvoor deze bestemd zijn.

 • 2.

  De Prestatie is van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten. Als de Prestatie (mede) het leveren van een roerende zaak betreft, is deze vervaardigd van nieuwe materialen, tenzij anders wordt overeengekomen.

 • 3.

  Voor zover de Prestatie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of terreinen van Wederpartij zullen de voor die plaats geldende wetten en (veiligheids)voorschriften, alsmede de door GGD Drenthe of haar opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, worden nageleefd.

 • 4.

  Indien in de overeenkomst en/of in de daarmee verband houdende informatie worden verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, wordt Wederpartij geacht deze te kennen en te kunnen toepassen, tenzij hij GGD Drenthe onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

 • 5.

  GGD Drenthe is te allen tijde bevoegd de inschakeling van door Wederpartij ingeschakelde onderaannemers te weigeren, indien tijdens de door hen uitgevoerde werkzaamheden blijkt dat zij niet in staat zijn het werk of een deel van het werk volgens de overeenkomst uit te voeren.

 • 6.

  Wederpartij dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van alle relevante feiten en omstandigheden – derhalve ook de ligging van kabels en leidingen – op het terrein en/of in de gebouwen waar de Prestatie zal worden uitgevoerd.

 • 7.

  Wederpartij zal voor zijn rekening en risico en in overleg met de bevoegde bestuursorganen als de beheerders en vergunninghouders van de kabels en leidingen, alle maatregelen treffen, inclusief het verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking(en) en goedkeuring(en) die nodig zijn om het werk ongestoord te kunnen uitvoeren. Wederpartij zal tijdig zorgdragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio waar de Prestatie wordt uitgevoerd.

Artikel 15 GARANTIE

 • 1.

  Wederpartij garandeert dat alle gebreken welke zich aan de Prestatie mochten voordoen, ongeacht de oorzaak, gedurende één jaar na aanvaarding of ingebruikname van de Prestatie of het object waarvoor deze bestemd is, te (doen) herstellen en daarvoor alle kosten te dragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 2.

  Wederpartij verbindt zich al het mogelijke te doen de gebreken op zo kort mogelijke termijn te (doen) herstellen of de Prestatie te (doen) vervangen.

 • 3.

  Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, zomede in spoedeisende gevallen, heeft GGD Drenthe het recht voor rekening en risico van Wederpartij het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten. Wederpartij wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 • 4.

  De in lid 1 genoemde garantietermijn wordt verlengd met de herstelperiode voor zover de Prestatie gedurende deze periode niet gebruikt kan worden dan wel niet naar behoren genoten kan worden. Voor vervangen artikelen en Prestaties vangt de garantieperiode opnieuw aan bij ingebruikname.

 • 5.

  Het eigendom van en risico voor, op grond van voornoemde herstelverplichting, vervangen zaken berusten bij Wederpartij vanaf het tijdstip van vervanging. Hij dient zodanige zaken zo spoedig mogelijk tot zich te nemen, tenzij GGD Drenthe verzoekt de vervangen zaken aan haar ter beschikking te stellen voor onderzoek.

Artikel 16 FACTURERING EN BETALING

 • 1.

  Betaling van de factuur, inclusief btw, zal zo snel mogelijk plaatsvinden en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de Prestatie is geleverd en is aanvaard en de factuur is goedgekeurd.

 • 2.

  GGD Drenthe is gerechtigd de betaling op te schorten indien er een tekortkoming aan de Prestatie wordt geconstateerd. GGD Drenthe is gerechtigd het factuurbedrag te verminderen met die bedragen, die Wederpartij is verschuldigd aan GGD Drenthe. Betaling door GGD Drenthe houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

 • 3.

  Het is Wederpartij verboden de betaling van facturen door GGD Drenthe onderling te verrekenen.

Artikel 17 GEHEIMHOUDING

 • 1.

  Wederpartij is verplicht alle informatie en kennis die hij van GGD Drenthe ontvangt of die hij bij de uitvoering van de overeenkomst opdoet, vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden tegenover derden.

 • 2.

  Wederpartij zal door hem ingeschakelde werknemers en derden eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen en staat ervoor in dat zij zich aan deze geheimhoudingsplicht houden.

Artikel 18 INTELLECTUEEL EIGENDOM, VRIJWARING

 • 1.

  Wederpartij verklaart dat de Prestatie geen inbreuk maakt op rechten van intellectueel eigendom van GGD Drenthe en van derden en vrijwaart GGD Drenthe tegen aanspraken te dezer zake, indien en voor zover de inbreuk niet het gevolg is van een door GGD Drenthe voorgeschreven ontwerp.

 • 2.

  De intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij in opdracht van GGD Drenthe verrichte Prestaties, berusten bij GGD Drenthe.

Artikel 19 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 • 1.

  Voor zover Wederpartij als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens voor GGD Drenthe verwerkt, garandeert Wederpartij de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is gewaarborgd. Wederpartij verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van GGD Drenthe behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

 • 2.

  Partijen regelen de verwerking van persoonsgegevens door Wederpartij ten behoeve van GGD Drenthe bij overeenkomst.

Artikel 20 WIJZIGING OVEREENKOMST

GGD Drenthe is bevoegd om de overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van Wederpartij over de gevolgen van de wijziging of aanvulling. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 21 OVERDRAAGBAARHEID

Wederpartij mag zijn rechten en verplichtingen, die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen, noch geheel of gedeeltelijk verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGD Drenthe. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden. Zodanige toestemming laat onverlet alle verplichtingen voor Wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende.

Artikel 22. ONTBINDING EN BEËINDIGING

 • 1.

  GGD Drenthe heeft het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar rechten, als Wederpartij:

  • a.

   onherroepelijk is of wordt veroordeeld op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328a ter tweede lid, 416, 417, 417bis, 420 bis, 420 ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht;

  • b.

   niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;

  • c.

   in staat van faillissement, surséance van betaling of van liquidatie verkeert (of als dit is aangevraagd) of zijn werkzaamheden heeft gestaakt;

  • d.

   veroordeeld is voor een delict in strijd met de op hem van toepassing zijnde beroepsgedragsregels of aannemelijk is dat hij een ernstige fout heeft begaan;

  • e.

   niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de belastingen of de sociale zekerheidsbijdragen;

  • f.

   als op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

  • g.

   Wederpartij in een met sub a t/m f vergelijkbare situatie verkeert op grond van toepasselijke wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie;

  • h.

   indien door Wederpartij of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van (het bedrijf) van GGD Drenthe of aan een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers.

 • 2.

  Alle vorderingen, die GGD Drenthe in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 23 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 • 1.

  Wederpartij die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover GGD Drenthe, alsmede zijn personeel en door GGD Drenthe ingeschakelde derden aansprakelijk voor de geleden en/of te lijden schade.

 • 2.

  Wederpartij vrijwaart GGD Drenthe tegen alle (financiële) gevolgen van aanspraken van derden (waarbij personeel en andere in opdracht van GGD Drenthe werkzaam zijnde personen als derden zijn te beschouwen) in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 • 3.

  Wederpartij verklaart dat hij, gelet op de aard en omvang van de Prestatie en de omvang van de potentiële schade afdoende is verzekerd en zich afdoende verzekerd houdt voor de uitvoering van de overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere wettelijke aansprakelijkheden die van toepassing zijn. GGD Drenthe heeft het recht van Wederpartij in dit kader te verlangen een verzekering af te sluiten en afgesloten te houden.

 • 4.

  Wederpartij overlegt op verzoek van GGD Drenthe onverwijld een gewaarmerkt afschrift van de verzekeringspolis(sen) en de bewijzen van premiebetaling van genoemde verzekeringen over.

Artikel 24 PUBLIEKRECHTELIJKE VERPLICHTINGEN

Het bepaalde in de overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door GGD Drenthe van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op GGD Drenthe rustende verplichtingen.

Artikel 25 TOEPASSELIJK RECHT

 • 1.

  Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Europese en internationale regelingen inzake koop van roerende zaken, zoals het Weens Koopverdrag, worden uitgesloten voor zover de werking hiervan door partijen kan worden uitgesloten.

 • 2.

  De bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden ontheffen de Wederpartij niet van zijn aansprakelijkheid die hem volgens de wet is opgelegd.

Artikel 26 GESCHILLENREGELING

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter te Assen.

CITEERTITEL

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene inkoopvoorwaarden GGD Drenthe’.