Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD Drenthe

Inkopen en aanbestedingen totaaloverzicht 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD Drenthe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInkopen en aanbestedingen totaaloverzicht 2021
CiteertitelInkopen en aanbestedingen totaaloverzicht 2021
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2022nieuwe regeling

17-03-2022

bgr-2022-506

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkopen en aanbestedingen totaaloverzicht 2021

 

 

Leveringen of diensten

Enkelvoudig

Tot € 50.000

Meervoudig

Vanaf € 50.000 tot € 214.000

Nationaal

Met grensoverschrijdend belang

Europees

Vanaf € 214.000*

(Begrote bedragen zijn exclusief BTW)

 

*het genoemde drempelbedrag van € 214.000 excl. Btw is geldend voor 1-1-2020 t/m 31-12-2021. Dit drempelbedrag wordt jaarlijks aangepast.

 

Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. Omdat “werken” niet voorkomen bij de GGD Drenthe, zijn deze (aparte) grensbedragen niet genoemd in bovenstaande tabel.

 

Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Dit zijn zaken die tastbaar zijn maar die niet onder een Werk vallen.

 

Onder diensten vallen alle inkopen die niet onder werken of leveringen vallen.

 

Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag

De GGD vraagt minimaal aan 1 ondernemer 1 offerte.

 

Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag

De GGD vraagt ten minste aan 3 ondernemers een offerte. Wordt hiervan afgeweken, dan moet een directievoorstel worden opgesteld, waarin wordt uitgelegd waarom hiervan wordt afgeweken.

 

Nationaal aanbesteden

Onder de (Europese) drempelbedragen zal de GGD nationaal aanbesteden. De GGD zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen.

 

Europees aanbesteden

Boven de (Europese) drempelbedragen zal de GGD in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving (de volgende “inkopen” hoeven NIET Europees aanbesteed te worden: belastingdienst, ABP, IZA, UWV, huur van panden en vereniging voor GGD ’en).

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen opdrachten voor leveringen en diensten met een vaste looptijd en voor onbepaalde duur of langer dan 48 maanden (4 jaarstermijn):

 

Opdrachten met vaste looptijd < of = 48 maanden Totaal geraamde bedrag van hele looptijd is bepalen voor al dan niet Europees aanbesteden.

 

Opdrachten voor onbepaalde duur of met looptijd langer is dan 48 maanden Maandelijks te betalen bedrag nemen

vermenigvuldigd met 48 (of totaalbedrag van afgelopen 4 jaren tezamen).