Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD Drenthe

Algemene leveringsvoorwaarden GGD Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD Drenthe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemene leveringsvoorwaarden GGD Drenthe
CiteertitelAlgemene leveringsvoorwaarden GGD Drenthe
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2022nieuwe regeling

06-10-2020

bgr-2022-505

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene leveringsvoorwaarden GGD Drenthe

Voor aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en diensten door GGD Drenthe

Artikel 1 Definities

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de levering van zaken en diensten;

 • GGD: de rechtspersoon GGD Drenthe en/of alle tot deze rechtspersoon behorende organisatieonderdelen;

 • Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Overeenkomst sluit met de GGD. Onder Wederpartij wordt mede verstaan consumenten, waarbij met consument bedoeld wordt een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden specifiek bedoeld is voor een consument, dan wordt dit bij de betreffende bepaling vermeld. Enkel consumenten kunnen dan rechten ontlenen aan die betreffende bepaling;

 • Partijen: de GGD en de Wederpartij;

 • Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen de GGD en de Wederpartij over het leveren van Zaken en/of het verrichten van Diensten. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht deel uit te maken van de Overeenkomst;

 • Zaken: alle stoffelijke objecten die door de GGD te koop worden aangeboden, verkocht en/of anderszins geleverd, al dan niet als onderdeel van door de GGD te leveren of geleverde Diensten;

 • Diensten: alle activiteiten, anders dan de levering van Zaken, die de GGD verricht voor gemeenten en/of derden, al dan niet tegen betaling.

Artikel 2 Reikwijdte Algemene Voorwaarden

 • 1.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tot het leveren van Zaken en/of verrichten van Diensten door de GGD en ook op elke overeenkomst op afstand, door of met de GGD.

 • 2.

  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de GGD, voordat de overeenkomst op afstand is gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden in te zien zijn. Als de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze Algemene Voorwaarden kunnen worden opgeslagen op een gegevensdrager. Op verzoek worden deze Algemene Voorwaarden kosteloos toegezonden.

 • 3.

  Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en dan nog slechts voor de Overeenkomst waarbij deze bedingen zijn gemaakt.

 • 4.

  Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet (meer) geldig is, zullen partijen proberen in goed overleg naar redelijkheid en billijkheid tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 Aanbiedingen

 • 1.

  Alle aanbiedingen van de GGD zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken, tenzij het tegendeel is overeengekomen voordat de aanbieding werd gedaan of dit bij het doen van de aanbieding expliciet werd vermeld.

 • 2.

  De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van drie (3) weken na de datum van aanbieding, tenzij de aanbieding wordt ingetrokken overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

 • 3.

  Elke door de GGD opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in de plaats van de voorgaande.

 • 4.

  Bij samengestelde prijsopgaven is de GGD niet verplicht tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de voor het geheel opgegeven prijs.

 • 5.

  De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de GGD bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door de Wederpartij bij de aanvraag.

Artikel 4 Totstandkoming van Overeenkomsten

 • 1.

  Een Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door de GGD of nadat de GGD tot uitvoering van een geplaatste opdracht overeenkomstig die opdracht is overgegaan.

 • 2.

  De schriftelijke bevestiging van de GGD wordt geacht de Overeenkomst juist weer te geven, tenzij de Wederpartij hiertegen binnen zeven (7) dagen na verzending schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 • 3.

  Voor de levering van Zaken en/of de verrichting van Diensten waarvoor de GGD vanwege hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging verzendt, geldt als opdrachtbevestiging de factuur, die ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 • 4.

  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de GGD langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 • 5.

  Consumenten kunnen gebruik maken van hun wettelijk herroepingsrecht van veertien (14) dagen, tenzij er sprake is van één of meer van de in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden genoemde situaties.

Artikel 5 Herroepingsrecht

 • 1.

  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

 • 2.

  De in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aanwezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

 • 3.

  Wanneer de consument meerdere producten heeft besteld of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen begint de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktijd op de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

 • 4.

  Bij overeenkomst voor regelmatige leveringen van producten gedurende een bepaalde periode geldt de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen als begindag van de bedenktijd.

 • 5.

  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de levering van diensten gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij deze diensten gezondheidsdiensten zijn die door de GGD worden verricht om de gezondheidstoestand van deze laatsten te beoordelen, te behouden of te herstellen, waaronder begrepen het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen, vaccinaties en medische hulpmiddelen.

 • 6.

  De in lid 5 van dit artikel bedoelde bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

 • 7.

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou doen.

Artikel 6 Uitoefening en kosten herroepingsrecht

 • 1.

  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de GGD. Dit modelformulier is te vinden op de website van de GGD.

 • 2.

  Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug aan de GGD.

 • 3.

  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en volgens de door de GGD verstrekte instructies.

 • 4.

  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 • 5.

  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

De GGD sluit de volgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden:

 • a)

  gezondheidsdiensten die door de GGD worden verstrekt om de gezondheidstoestand van deze laatsten te beoordelen, te behouden of te herstellen, waaronder begrepen het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen, vaccinaties en medische hulpmiddelen;

 • b)

  overeenkomst voor verlening van diensten, na aanvang van uitvoering dan wel volledige uitvoering van de dienst;

 • c)

  indien de GGD met de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest;

 • d)

  de levering van volgens specificatie van de consument vervaardigde zaken, of de levering van zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • e)

  de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • f)

  de levering van producten die na levering door hun aard worden vermengd met andere producten;

 • g)

  de levering van verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • h)

  de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 • i)

  de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  • -

   de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en

  • -

   de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 8 Omvang Overeenkomst en wijzigingen

 • 1.

  De omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de opgenomen omschrijving van de afspraken die door partijen gemaakt zijn over het leveren van Zaken en/of het verrichten van Diensten. Bij onduidelijkheid of strijdigheid is de schriftelijke bevestiging van de GGD doorslaggevend.

 • 2.

  Aanvullingen op en wijzigingen van Overeenkomsten, inclusief de daarbij behorende bijlage(n), binden de GGD pas nadat en voor zover deze zijn geaccepteerd op de wijze zoals die in artikel 2, lid 3 is omschreven.

Artikel 9 Uitvoering van de Overeenkomst

 • 1.

  De GGD is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van alle taken die voortvloeien uit de Overeenkomst en houdt daarbij de eindverantwoordelijkheid.

 • 2.

  De Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en de GGD alles ter beschikking stellen dat de GGD noodzakelijk en/of nuttig acht om de Overeenkomst goed te kunnen uitvoeren.

 • 3.

  De GGD kan extra werkzaamheden (doen) uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het inwinnen van informatie of het inschakelen van experts, als deze werkzaamheden naar zijn oordeel nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst en de noodzaak ervan blijkt nadat de Overeenkomst is afgesloten. De GGD doet de Wederpartij opgave over de aard en de kosten van deze extra werkzaamheden. Op deze extra werkzaamheden zijn de oorspronkelijke bepalingen van de Overeenkomst van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 10 Levering van Zaken

 • 1.

  Op het moment van de levering gaat het risico van de Zaken over op de Wederpartij.

 • 2.

  De leveringstermijn van Zaken wordt in de Overeenkomst vastgesteld. Deze termijn is een streeftermijn.

 • 3.

  De leveringstermijn gaat in na de opdrachtbevestiging door de GGD en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de GGD.

 • 4.

  Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanspraak geven op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, ook niet na ingebrekestelling.

Artikel 11 Annulering en opzegging

 • 1.

  De Wederpartij is niet bevoegd een Overeenkomst/opdracht te annuleren.

 • 2.

  Annulering van bestellingen door consumenten via internet zijn zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling. Indien een bestelling niet tijdig geannuleerd wordt en betaling blijft uit, is de GGD gerechtigd behandelingskosten te berekenen.

 • 3.

  Consumenten die een Overeenkomst hebben gesloten voor gezondheidsdiensten die door de GGD worden verstrekt om de gezondheidstoestand van deze laatsten te beoordelen, te behouden of te herstellen, waaronder begrepen het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen, vaccinaties en medische hulpmiddelen dienen bij niet tijdige annulering alle al in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten van de GGD te voldoen. Dergelijke consumenten kunnen hun afspraak kosteloos verzetten en annuleren tót 24 uur vóór de geplande afspraak.

 • 4.

  Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de Wederpartij niet tussentijds worden opgezegd.

 • 5.

  Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door de Wederpartij uitsluitend worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden.

 • 6.

  De GGD brengt de al verrichte Diensten en/of de al geleverde Zaken volledig in rekening, echter één en ander met inachtneming van wat in deze Algemene Voorwaarden over het herroepingsrecht voor consumenten is bepaald.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Alle door de GGD geleverde Zaken blijven eigendom van de GGD op risico van de Wederpartij zolang alle facturen, vermeerderd met eventuele renten en kosten, niet geheel zijn voldaan.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 • 1.

  Tenzij de GGD en de Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom op alle door de GGD aan de Wederpartij verleende Diensten en geleverde Zaken alsmede op alle materialen en informatie die de GGD ter beschikking heeft gesteld uitsluitend bij de GGD en/of haar licentiegevers.

 • 2.

  Geen enkele bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert of bedoelt een overdracht van rechten van intellectuele eigendom. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten voor de in de Overeenkomst bepaalde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst of de Dienst. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt het gebruiksrecht alleen voor Nederland.

 • 3.

  Het is de Wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met rechten van intellectueel eigendom van de GGD en diens licentiegevers.

 • 4.

  Als de Wederpartij aan de GGD bij de uitvoering van de Overeenkomst het gebruik of de toepassing voorschrijft van bepaalde merken, teksten, afbeeldingen, producten, methoden of enige andere gegevens en materialen, staat de Wederpartij er voor in dat door het gebruik, de toepassing, de openbaarmaking en/of de verspreiding daarvan op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op enig aan derden toekomend recht van industriële of intellectuele eigendom. De Wederpartij vrijwaart de GGD hier tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 14 Geheimhoudingsplicht

 • 1.

  Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie, gegevens, feiten en omstandigheden die hen bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt, in welke vorm dan ook en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen vermoeden. Tot informatie met een vertrouwelijk karakter wordt onder meer, maar niet beperkt tot, begrepen informatie met betrekking tot persoonsgegevens (waaronder cliënt- en patiëntgegevens), organisatie (waaronder interne bedrijfsgegevens), innovaties, ontwikkelingen, methoden, knowhow, technische specificaties en documentatie.

 • 2.

  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der Partijen informatie en gegevensdragers welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeenkomen Diensten en/of overeengekomen verplichting tot levering van Zaken. Partijen zullen hun personeel verplichten tot geheimhouding overeenkomstig de bepalingen in deze Algemene verkoopvoorwaarden.

 • 3.

  De verplichting tot geheimhouding als vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel geldt niet indien en voor zover enig wettelijk voorschrift, onderzoek door een bevoegde toezichthouder of uitspraak van de rechter of een door partijen aangewezen geschillenbeslechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht.

 • 4.

  De verplichting tot geheimhouding als vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel geldt niet voor de GGD voor zover zij ernstig gevaar voor personen constateert en bekendmaking naar haar inschatting noodzakelijk is om dit ernstig gevaar te voorkomen en/of de gevolgen daarvan te beperken. In een dergelijk geval treedt de GGD in overleg met de Wederpartij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is voordat zij de gevaarstoestand meedeelt aan de persoon die wordt bedreigd en/of aan de bevoegde autoriteiten.

 • 5.

  Als de Wederpartij de resultaten van een door de GGD verricht onderzoek bekend maakt en hierdoor misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit de GGD van de geheimhoudingsplicht in die mate die de GGD nodig heeft om tegenover derden de resultaten toe te lichten.

Artikel 15 Persoonsgegevens

 • 1.

  De Wederpartij dient te allen tijde alle relevante wet- en regelgeving na te leven. Voor Wederpartijen, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat zij zich in het bijzonder ook moeten houden aan wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 • 2.

  De Wederpartij staat er voor in dat persoonsgegevens die door haar aan de GGD worden verstrekt niet onrechtmatig zijn of onrechtmatig zijn verkregen en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Wederpartij vrijwaart de GGD voor elke vordering of aanspraak van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens door de GGD in het kader van de Overeenkomst.

 • 3.

  Indien de GGD bij uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als verwerker in de zin van de AVG, wordt er door Partijen als onderdeel van de Overeenkomst een separate verwerkersovereenkomst afgesloten, of worden bepalingen omtrent verwerking opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 16 Prijzen en prijsherziening

 • 1.

  Bij het verrichten van Diensten en het leveren van Zaken geldt de in de aanbieding en/of Overeenkomst vastgelegde prijs.

 • 2.

  Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege specifiek worden opgelegd voor de werkzaamheden, samenhangend met de levering van Zaken en/of het verrichten van Diensten. De door de GGD in rekening te brengen kosten worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

 • 3.

  Als bij de uitvoering van een Overeenkomst door de GGD een prijsverhoging optreedt door omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van de GGD liggen, berekent de GGD die prijsverhoging door. Als deze doorberekening leidt tot een prijsverhoging van tien (10) procent of meer, is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst, voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden mits deze ontbinding geschiedt binnen tien (10) dagen nadat aan de Wederpartij mededeling is gedaan van de prijsverhoging; Tot het moment van de ontbinding blijft de Wederpartij de facturen voor de reeds geleverde Diensten en de reeds geleverde Zaken verschuldigd.

 • 4.

  De GGD heeft het recht jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven aan te passen van de overeengekomen levering van Zaken en Diensten die verricht moeten worden.

 • 5.

  Als in de aanbieding een richtprijs of geschatte prijs is opgenomen, wordt het te betalen bedrag bepaald door nacalculatie op grond van de bij de GGD gebruikelijke tarieven en methoden.

Artikel 17 Kosten

 • 1.

  De GGD brengt de kosten ter uitvoering van extra werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 9 lid 3 aan de Wederpartij in rekening tegen de dan geldende tarieven.

 • 2.

  Voor rekening van de Wederpartij zijn de kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van de GGD, voortvloeiend uit wijzigingen van de wet en/of overheidsvoorschriften.

 • 3.

  Voor rekening van de Wederpartij zijn verder alle kosten die worden veroorzaakt door onjuiste of onvoldoende informatie van de Wederpartij aan de GGD.

Artikel 18 Facturering en betaling

 • 1.

  Alle betalingen die de Wederpartij aan de GGD is verschuldigd, moeten geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder recht op opschorting of verrekening, op een door de GGD aan te wijzen giro- of bankrekening.

 • 2.

  Bestellingen ontvangen via internet zijn bij het plaatsen van de bestelling (online) verschuldigd. Bij vaccinaties ontstaat er een betalingsplicht direct nadat de vaccinatie is uitgevoerd.

 • 3.

  De GGD is gerechtigd om deel- of interimfacturen in te dienen naar rato van verrichte werkzaamheden.

 • 4.

  Als de Wederpartij de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is zij toch gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Als en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

 • 5.

  Bij gebreke van tijdige betaling is de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De Wederpartij is over het (nog) te betalen bedrag een rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus dertig (30) dagen, tot de dag van betaling. De rentevoet bedraagt de wettelijke handelsrente op de eerste dag van verzuim. Voor consumenten geldt de wettelijke rente.

 • 6.

  Als de Wederpartij in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan de GGD toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij de Wederpartij openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

 • 7.

  Onverminderd het bepaalde in lid 5 en lid 6 van dit artikel is de GGD gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomt geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van tien (10) procent (%) van de totaal door de Wederpartij verschuldigde tegenprestatie, zulks onverminderd het recht van de GGD op het verkrijgen en/of vorderen van volledige schadevergoeding. Dit artikellid geldt niet als de Wederpartij een consument is.

 • 8.

  De Wederpartij zal aan de GGD alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen. Bij een Wederpartij, niet zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de te vergoeden kosten minimaal gelijk aan vijftien (15) procent (%) van de openstaande hoofdsom. De bewijslast dat de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten minder bedragen dan vijftien (15) procent (%) van de openstaande hoofdsom, rust op de Wederpartij. Ingeval de Wederpartij een consument is, is de consument de (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet Incasso Kosten.

Artikel 19 Overmacht

 • 1.

  De GGD is niet aansprakelijk voor het niet (geheel) of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen door niet-toerekenbare tekortkomingen.

 • 2.

  Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke de naleving van de Overeenkomst belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor rekening van de GGD behoort te komen ex artikel 6:75 BW. Van belemmerende omstandigheden kan onder andere, doch niet uitsluitend, sprake zijn bij niet (tijdige) levering van Zaken en verrichtingen van Diensten door derden, bij stakingen of blokkades, bij ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, zoals ernstige brand met het verloren gaan van gegevens, ongevallen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een specifieke functionaris of bij oorlog, oorlogsgevaar en (natuur)rampen.

 • 3.

  Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen als de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de andere partij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

 • 4.

  De GGD en de Wederpartij zullen bij niet-toerekenbare tekortkomingen proberen om in onderling overleg tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit deze tekortkomingen. Uitgangspunt daarbij is dat de GGD de Overeenkomst of de overeengekomen termijnen zal verlengen met de duur van de niet toerekenbare tekortkoming.

 • 5.

  Als door een niet-toerekenbare tekortkoming de Overeenkomst blijvend of niet in een voor de Wederpartij acceptabele termijn kan worden nagekomen, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van één (1) maand binnen een maand na bekend worden van de blijvende onmogelijkheid na te komen. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden. De Wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding. Ingeval de Wederpartij een consument is, gelden de wettelijke regels rondom overmacht.

 • 6.

  Als de Overeenkomst bij een niet-toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de Wederpartij een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden (inclusief de levering van Zaken) overeenkomt.

Artikel 20 Mededelingsplicht

In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijze kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, door overmacht of andere omstandigheden, moet zij de andere partij daarvan aangetekend schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 21 Ontbinding en opschorting

 • 1.

  De Wederpartij is van rechtswege in verzuim bij iedere tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, en onder andere bij faillissement, surséance van betaling en bij stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, conservatoir en/of executoriaal beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of Zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf of de instelling van de Wederpartij.

 • 2.

  De GGD is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de Wederpartij. Wat de Wederpartij op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

 • 3.

  Indien de GGD in de nakoming van haar verbintenissen voortvloeiend uit de Overeenkomst toerekenbaar tekortschiet, is de Wederpartij – in afwijking van afdeling 9 van boek 6 BW – slechts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden nadat zij de GGD een schriftelijke aanmaning heeft verstuurd waarbij de GGD een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven. Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden heeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

 • 4.

  Als de kredietwaardigheid van de Wederpartij daartoe redelijkerwijze aanleiding geeft, kan de GGD nadere zekerheden verlangen, zodanig dat daarmee aan de GGD voldoende zekerheid wordt gegeven met inbegrip van rente en kosten. Indien de Wederpartij deze zekerheden niet binnen de verzochte termijn heeft verstrekt, heeft de GGD het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

 • 5.

  De ontbinding of de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst gebeurt door het sturen van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan de betrokken partij.

Artikel 22 Overdracht van rechten en verplichtingen

De GGD is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst met de Wederpartij over te dragen aan een derde.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

 • 1.

  Iedere aansprakelijkheid van de GGD voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen dan wel gestoeld op enige andere grondslag is beperkt tot de directe schade (onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: eigen zaakschade van de Wederpartij als gevolg van de geleverde Dienst en/of de geleverde Zaak; alle indirecte en/of gevolgschade en/of vermogensschade is uitgesloten van aansprakelijkheid), en dan uitsluitend tot het bedrag waartoe de GGD verzekerd is en ook daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd, en, indien de GGD geen enkele uitkering van de verzekeraar ontvangt, tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de geleverde Dienst en/of Zaak. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van duurovereenkomsten, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de GGD – indien de GGD geen enkele uitkering van de verzekeraar ontvangt – is beperkt tot de factuurwaarde voor maximaal 1 jaar met een maximumbedrag van € 15.000,-- (vijftienduizend euro).

 • 2.

  Alvorens de GGD aansprakelijk te stellen is de Wederpartij gehouden de GGD in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gemaakte fout binnen een redelijke termijn te herstellen.

 • 3.

  Rechtsvorderingen zoals vermeld in lid 1 van dit Artikel, dient de Wederpartij binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk aan de GGD te melden, zulks op straffe van verlies van alle rechten zoals het recht op schadevergoeding en ontbinding. Ingeval de Wederpartij een consument is gelden de wettelijke regels rondom klachtplicht en verval van recht.

 • 4.

  Alle rechtsvorderingen van de Wederpartij vervallen één (1) jaar na ontdekking. Ingeval de Wederpartij een consument is gelden de wettelijke regels rondom verval van recht.

 • 5.

  De Wederpartij vrijwaart de GGD voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit toepassing van of het gebruik van het resultaat van werkzaamheden van de GGD en/of door de GGD geleverde Zaken.

 • 6.

  Als de Wederpartij de aan enig werk of opdracht verbonden risico's door verzekering aan derden overdraagt, is hij gehouden de GGD te vrijwaren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid jegens de GGD vervalt.

Artikel 24 Aansprakelijkheid bij advisering

De GGD geeft adviezen naar beste weten en kunnen, maar kan geen garantie geven dat een gewenst, geadviseerd of ingeschat resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. De GGD aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 25 Geschillen

 • 1.

  Elk geschil tussen partijen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de Overeenkomst en elk ander geschil over of in verband met de Overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal zoveel mogelijk door middel van goed overleg, waarbij mediation tot de mogelijkheden behoort, tot een oplossing worden gebracht.

 • 2.

  Als partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de hoofdvestiging van de GGD is gevestigd, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels een andere rechter bevoegd is.

Artikel 26 Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 27 Citeertitel

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene leveringsvoorwaarden GGD Drenthe.