Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Beleidsregel Individuele inkomenstoeslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Individuele inkomenstoeslag
CiteertitelBeleidsregel Individuele inkomenstoeslag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding kan niet worden achterhaald en bij benadering is een datum ingevuld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2015nieuwe regeling

15-06-2015

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Individuele inkomenstoeslag

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

gelet op het bepaalde in de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015;

 

b e s l u i t

vast te stellen de Beleidsregel Individuele inkomenstoeslag.

 

Doel van deze maatregel

De individuele inkomenstoeslag compenseert de financiële positie van mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen én geen enkel perspectief hebben om hun inkomen te verhogen.

Dit moet
 • 1.

  - Uw gemeente beoordeelt eenmaal per 12 maanden aan de hand van de individuele situatie en een door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier of hij/zij recht heeft op de individuele inkomenstoeslag. Bij deze beoordeling wordt meegewogen:

  - De leeftijd van de aanvrager;

  - De hoogte van het inkomen van de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de peildatum;

  - Dit inkomen wordt afgezet tegen 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  - Uw gemeente beoordeelt tevens of er sprake is van uitzicht op inkomensverbetering;

  - De hoogte van de individuele inkomenstoeslag stellen we vast aan de hand van de gezinssituatie.

Dit is wenselijk
 • 2.

  Afhankelijk van de situatie gaat uw gemeente met de aanvrager in gesprek over de beoordeling van de individuele inkomenstoeslag.

Dit is situationeel
 • 3.

  Wanneer uw gemeente de persoonlijke situatie toetst, bekijkt zij ook wat de persoon kan doen om zijn situatie te verbeteren. Zo kan de voorwaarde opgelegd worden dat de persoon zich meldt bij schuldhulpverlening indien sprake is van een schuldensituatie.

Afwegingen

Individuele beoordeling

In de individuele beoordeling of de aanvrager uitzicht heeft op inkomensverbetering kan het arbeidsverleden, het beroepsperspectief, de leeftijd, het al dan niet hebben van beperkingen meegenomen worden. Deze opsomming is niet limitatief.

 

Het volgen van een studie

Als de aanvrager uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt (studenten) wordt deze geacht uitzicht te hebben op inkomensverbetering.

 

Geen individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag wordt niet toegekend indien in de referteperiode (afgelopen 12 maanden) sprake is geweest van:

 • het schenden van de inlichtingenplicht met benadeling waarvoor een boete is opgelegd;

 • het verwijtbaar niet nakomen van arbeids- en/of re-integratieverplichtingen, waarvoor een afstemming van 20% of meer is opgelegd;

 • het verwijtbaar niet nakomen van arbeids- en /of re-integratieverplichtingen, waarvoor het UWV en/of de SVB een maatregel, afstemming en/of boete heeft opgelegd, vergelijkbaar met de in artikel 2 lid 1 onder b genoemde bepaling.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 15 juni 2015.

Toelichting

Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering, in beginsel toereikend is. De financiële positie van mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen kan toch onder druk komen te staan als er geen enkel perspectief lijkt te zijn om door werk het inkomen te verhogen. De gedachte achter de individuele inkomenstoeslag is dat deze mensen geen ruimte hebben om te reserveren voor onverwachte uitgaven. Het toekennen van een individuele inkomenstoeslag is een bevoegdheid en geen verplichting. Dit kan ertoe leiden dat het college ook kan afzien van het toekennen van een individuele inkomenstoeslag, ook al voldoet een belanghebbende wel aan de wettelijke voorwaarden voor een dergelijke toeslag.