Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Land van Cuijk

Beleidsregel afzien van legesheffing in behandeling genomen conceptaanvragen omgevingsvergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLand van Cuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel afzien van legesheffing in behandeling genomen conceptaanvragen omgevingsvergunningen
CiteertitelBeleidsregel afzien van legesheffing in behandeling genomen conceptaanvragen omgevingsvergunningen
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2022nieuwe regeling

03-05-2022

gmb-2022-206416

Z/22/062695

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel afzien van legesheffing in behandeling genomen conceptaanvragen omgevingsvergunningen

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Er is in verband met grote achterstanden bij het team vergunningverlening door het college van burgemeester en wethouders op 13 april 2022 besloten om voorlopig geen conceptaanvragen voor omgevingsvergunningen meer in behandeling te nemen. De vraag is of eerder ingediende en in behandeling genomen conceptaanvragen alsnog tot een legesnota moeten leiden. Besloten is om dit niet te doen.

De heffingsambtenaar heeft de bevoegdheid om uit pragmatische en organisatorische overwegingen te besluiten om geen legesnota’s op te leggen (afgeleid van de artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 231 , 242 en 244 van de Gemeentewet juncto artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht). In dit geval is er sprake van een ambtshalve vermindering “vooraf”: er worden om genoemde redenen geen nota’s gemaakt die later worden verminderd (beperking administratieve lasten).Daar liggen de volgende argumenten aan ten grondslag:

  • Verzoeken die in 2021 of eerder zijn ingediend vallen nog onder het regiem van de per 31 december 2021 ingetrokken legesverordeningen van de voormalige gemeenten. Die vijf gemeenten hadden verschillende tarieven (of juist niet) voor het in behandeling nemen van deze conceptaanvragen. Ook werden niet in al deze gemeenten de betreffende legeskosten verrekend met de definitieve aanvraag. Het is onwerkbaar en ondoenlijk om dit nu in de praktijk te gaan toepassen.

  • Dan komt het ook voor dat dergelijke aanvragen tot een afwijzing moeten leiden of dat deze door de aanvrager (al dan niet op advies van de gemeente) is of wordt ingetrokken. Ook in dit kader is het onwerkbaar en ondoenlijk alsnog een legesnota op te leggen. Dit leidt mogelijk tot legesbezwaren waarbij de vraag is of deze legesnota’s in een fiscale procedure overeind zullen blijven.

  • Ook aanvragen die na 1 januari 2022 zijn ingediend én in behandeling zijn genomen, vallen onder deze beleidsregel.

Samenvattend

Voor het afhandelen van de huidige werkvoorraad conceptaanvragen die vóór 13 april 2022 zijn ingediend worden geen legeskosten in rekening gebracht.

Land van Cuijk, 3 mei 2022

De heffingsambtenaar van de gemeente Land van Cuijk en de teammanager Vergunningverlening