Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Beleidsregels Ambtshalve uitbetaling eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Nieuwkoop

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Ambtshalve uitbetaling eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Nieuwkoop
CiteertitelBeleidsregels Ambtshalve uitbetaling eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Nieuwkoop
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-202212-04-2022artikel 2

06-09-2022

gmb-2022-438981

06-05-202201-02-202204-10-2022nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-203143

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Ambtshalve uitbetaling eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Nieuwkoop

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop

gelet op:

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor de toekenning van een ambtshalve eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Nieuwkoop.

besluit vast te stellen de beleidsregels “Ambtshalve uitbetaling eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Nieuwkoop”

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;

 • c.

  peildatum: 1 februari 2022

 • d.

  referteperiode:periode van zes maanden voorafgaand aan de peildatum

Artikel 2: Doelgroep ambtshalve verstrekking eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt door het college ambtshalve als bijzondere bijstand verleend aan de volgende huishoudens:

  • a)

   Huishoudens die op de peildatum een uitkering levensonderhoud ontvangen -op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz of periodieke bijzonder bijstand ontvangen.

  • b)

   Huishoudens die binnen de referteperiode een incidentele voorziening hebben ontvangen op grond van de bijzondere bijstand;

  • c)

   Huishoudens die op de peildatum een AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) uitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank.

  • d)

   Huishoudens die op de peildatum een minnelijk traject of een lopend saneringskrediet hebben op grond van de WGS.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar en géén aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres; of

  • d.

   kostendeler is en geen hoofdbewoner.

 • 4.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroep omschrijving van artikel 2 ontvangen de eenmalige energietoeslag uiterlijk 1 mei 2022.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels “Ambtshalve uitbetaling eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Nieuwkoop”.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 12 april 2022

de secretaris,

N. Caspers

de burgemeester,

R.J. van Duijn