Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Gemeente Veere - Vaststelling nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Veere - Vaststelling nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland
CiteertitelGemeente Veere - Vaststelling nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpGemeente Veere - Vaststelling nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2022Nieuwe regeling

21-04-2022

gmb-2022-201651

22b.02939

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Veere - Vaststelling nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland

 

 

 

De gemeenteraad van de gemeente Veere maken bekend dat zij op 21 april 2022 de nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland in ontwerp hebben vastgesteld.

 

Bij het onderhoud van de wegbermen in Zeeland vindt grondverzet plaats. Het gaat daarbij in principe om een gesloten systeem: bermgrond komt bij werkzaamheden op de ene plek vrij en wordt later weer als aanvulmateriaal in een andere wegberm toegepast.

Om dit grondverzet mogelijk te maken is voorliggende ‘Nota bodembodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland’ (hierna te noemen: bodemkwaliteitskaart wegbermen) opgesteld. Hiermee hoeft de milieuhygiënische kwaliteit niet voor elke partij bermgrond afzonderlijk te worden vastgesteld. In plaats daarvan dient de bodemkwaliteitskaart wegbermen als bewijsmiddel (milieuhygiënische verklaring).

 

De nieuwe bodemkwaliteitskaart wegbermen vormt de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart van de wegbermen uit 2013.

 

Het Besluit bodemkwaliteit biedt gemeentes de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen en randvoorwaarden gebiedsspecifiek beleid vast te leggen in een Nota bodembeheer. In plaats van de generieke normen stelt de gemeente dan Lokale Maximale Waarden (LMW) vast. De gemeente Veere heeft voor een deel van de wegbermen gebiedsspecifiek beleid. Het gebiedsspecifieke beleid is verwoord in 2 beleidsmatige keuzes.

 

  • 1.

    In de gemeente Veere geldt voor grond afkomstig van buiten de wegbermketen een strengere toepassingseis. Voor grond afkomstig van buiten de wegbermketen geldt voor PAK en minerale olie als toepassingseis maximaal bodemkwaliteitsklasse Wonen en de Achtergrondwaarde voor de overige stoffen. Bij de overige stoffen wordt nog wel de toetsingsregel uit de Regeling bodemkwaliteit gehanteerd (zie paragraaf 2.2).

  • 2.

    Als gevolg van de toetsingsregels uit de Regeling bodemkwaliteit wijkt de ontgravingsklasse van de zone ‘B: Niet teerhoudende bitumineuze wegen’ af van de toepassingsklasse. Hierdoor is hergebruik van bermgrond binnen dezelfde zone volgens het landelijke, generieke beleidskader niet meer mogelijk. De gemeente Veere kiest ervoor om in deze zone voor bermgrond de toepassingsnorm te laten aansluiten bij de ontgravingsklasse en dus voor gezoneerde bermgrond ook in deze als toepassingseisen de maximale waarden voor Industrie vast te stellen. Dit geldt voor alle in deze bodemkwaliteitskaart opgenomen stoffen.

 

Voornoemde toepassingseisen gelden ongeacht de bodemfunctieklasse zoals deze voor de omgeving van de wegberm is vastgelegd in de gemeentelijke bodemfunctiekaarten.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arvid Eijke via (0118) 555 439 of a.eijke@veere.nl.