Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Verordening monumentencommissie 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening monumentencommissie 1998
CiteertitelVerordening monumentencommissie 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerordening monumentencommissie 1998

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 84<br />Gemeentewet art. 147, lid 1<br />Gemeentewet art. 149<br />Monumentenwet 1988 art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-199803-07-2008Ingetrokken

10-12-1998

Nieuwsbode, 22-12-1998

B&W voorstel 03-11-1998

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening monumentencommissie 1998

De raad van de gemeente Haaren

in zijn openbare vergadering van 5 juni 1997;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 1997;

gelet op hoofdstuk V "De commissies" van de Gemeentewet,

B E S L U I T;

vast te stellen de volgende:

Verordening monumentencommissie 1997.

Artikel 1 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van beslissingen op grond van de monumen­tenverordening.

 • 2.

  Deze monumentencommissie is belast met de advisering inzake:

  • a.

   de uitvoering van de gemeentelijke monumentenverordening;

  • b.

   het bevorderen van het herstel van verminkte en ontsierde monumenten en stedebouwkundige structuren;

  • c.

   het bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking in het algemeen en de eigenaren en bewoners in het bijzonder bij de zorg om het historische erfgoed door middel van voorlichting (en educatie);

  • d.

   de ontwerplijst van rijksmonumenten als bedoeld in artikel 3 van de Monumen­tenwet 1988, als ook de gemeentelijke monumentenlijst (artikel 3 van de Monumentenverordening 1997);

  • e.

   aanvragen voor vergunningen betreffende het afbreken, verstoren, verplaat­sen of wijzigen van een beschermd monument, danwel het herstellen, gebruiken of te laten gebruiken van een monument op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht (artikel 14 en 15 van de Monumentenwet 1988 en artikel 11 Monumentenverordening 1997);

  • f.

   aanvragen voor bouwvergunning voor het vernieuwen, veranderen of uitbreiden van bouwwerken (inclusief kunstwerken) die op enigerlei wijze bescherming genieten door plaatsing c.q. voorgenomen plaatsing op Rijks-, Provinciale of gemeentelijke monumentenlijst op grond van artikel 3 Monumentenwet 1988, alsook artikel 3 van de Monumentenverordening 1997;

  • g.

   overige werkzaamheden, welke van archeologisch of anderszins van monumentaal belang zijn.

  • h.

   subsidieverzoeken op basis van de beleidsregelsubsidiëring monumenten.

Artikel 2 Samenstelling van de monumentencommissie

 • 1.

  De monumentencommissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, ten minste 3 en ten hoogste 5 andere deskundige leden.

 • 2.

  De leden worden benoemd door de gemeenteraad, op voordracht van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De voorzitter van de monumentencommissie is dat lid van het college van burge­meester en wethouders dat is belast met de portefeuille monumentenzorg.

 • 4.

  De monumentencommissie benoemt uit haar midden een plaats­vervangend voorzitter, die bij afwezigheid van de voorzitter diens taak waar­neemt.

 • 5.

  Als secretaris treedt op de gemeentesecretaris of een door hem aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 3 Secretariaat

Het secretariaat van de monumentencommissie wordt bekleed door de gemeentesecretaris of de door hem aan te wijzen ambtenaar van de gemeentesecretarie, die wordt belast met de verslaglegging van de vergaderingen. De gemeentesecretaris regelt zonodig de vervanging van deze ambtenaar.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de andere leden treden af op het tijdstip waarop de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.

 • 2.

  Indien de voorzitter ophoudt de hoedanigheid te bezitten, waarin hij is benoemd, treedt hij daarmee af als voorzitter.

 • 3.

  De voorzitter en de andere leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij dienen dit schriftelijk in bij het orgaan dat hen benoemde.

 • 4.

  De voorzitter en de andere leden kunnen te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat hen benoemde.

 • 5.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter en andere leden blijven hun functie waarnemen, totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De voorzitter belegt een vergadering telkens als dit voor de behandeling van de in artikel 1, lid 2 genoemde zaken noodzakelijk is en met inachtneming van de voor de betreffende zaken gestelde termijnen.

 • 2.

  Hij draagt zorg voor de oproeping van de leden onder mededeling van de voor de vergadering vastgestelde agenda. Hij zorgt dat tegelijk met de oproeping plaats en tijdstip van de vergadering ter openbare kennis worden gebracht.

 • 3.

  Voor het houden van een vergadering is vereist, dat meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Dit vereiste geldt niet voor het houden van een hoorzitting.

 • 4.

  De secretaris van de monumentencommissie is in de vergadering aanwezig.

Artikel 6 Openbaarheid van vergadering

 • 1.

  De vergaderingen van de monumentencommissie zijn openbaar.

 • 2.

  Ingeval toepassing wordt gegeven aan artikel 7 beraadslaagt en beslist de monu­mentencommissie met gesloten deuren over het door haar aan het administratieve orgaan uit te brengen advies.

 • 3.

  De deuren worden eveneens gesloten, wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of twee andere leden het verzoeken.

Artikel 7 Horen van belanghebbenden

 • 1.

  De monumentencommissie kan belanghebbende(n) ter vergadering uitnodigen voor overleg of toelichting indien zulks voor de te behandelen zaak nodig wordt geacht.

 • 2.

  Belanghebbende(n) dienen tijdig doch tenminste tweemaal vierentwintig uren voor het houden van een vergadering schriftelijk te worden opgeroepen.

 • 3.

  Belanghebbende(n) kunnen zich laten vertegenwoordigen bij wege van een schriftelijke machtiging als zij niet in persoon ter vergadering verschijnen.

Artikel 8 Uitbrengen van een advies

 • 1.

  De door de monumentencommissie uitgebrachte adviezen zijn openbaar.

 • 2.

  De voorzitter van de monumentencommissie draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk nadat de vergadering heeft plaatsgevonden het advies wordt uitgebracht aan het administratieve orgaan dat de beslissing dient te nemen en voorts in afschrift wordt toegezonden aan:

  • a.

   de indiener(s) van aanvragen;

  • b.

   overige belanghebbende(n) die ingevolge artikel 7 werden uitgenodigd.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1.

  De voorzitter van de monumentencommissie heeft geen stemrecht;

 • 2.

  Een lid van de monumentencommissie neemt niet deel aan de stemming over een aangele­genheid die hem, zijn echtgenoot of zijn bloed- of aanverwant tot en met de derde graad persoonlijk of zakelijk aangaat, of waarin hij als gemachtigde is betrokken.

 • 3.

  Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

 • 4.

  Ten aanzien van de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter zijn de regels inzake de stemming over personen voor het doen van benoemingen door de gemeenteraad van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping als de voorzitter of een ander lid dit verlangt.

 • 6.

  Bij hoofdelijke oproeping is ieder lid verplicht zijn keuze tot uitdrukking te brengen.

 • 7.

  Indien geen stemming wordt gevraagd, is het voorstel aangenomen.

 • 8.

  Indien ter zake van een uit te brengen advies geen volstrekte meerderheid wordt bereikt, worden de verschillende standpunten vermeld.

Artikel 10 Verslag

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat een beknopte zakelijke weergave inhoudt van hetgeen besproken en besloten is. Het verslag wordt onverwijld toegezonden aan het orgaan dat moet beslissen.

Artikel 11 Ondertekening

De voorzitter en de secretaris van de monumentencommissie tekenen de van de commissie uitgaande stukken.

Artikel 12 Verantwoording

De monumentencommissie is voor de uitvoering van haar taak verantwoording schuldig aan de raad en geeft op zijn verzoek alle door de raad verlangde inlichtingen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking.Met ingang van die dag vervalt de "Verordening monumentencommissie" van de gemeente Haaren, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 7 mei 1987 en de "Verordening Monumentenkommissie gemeente Helvoirt" van de gemeente Helvoirt, vastgesteld bij besluit van de gemeente­raad van 3 oktober 1991.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening monumentencommissie 1997"

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 juni 1997 en gewijzigd op 10 december 1998.DE RAAD VOORNOEMD,De secretaris,                            De voorzitter,J.E.M. Strang.                             J.E.A. Haasloco.