Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Reglement geautomatiseerde incasso 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement geautomatiseerde incasso 2022
CiteertitelReglement geautomatiseerde incasso 2022
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement geautomatiseerde incasso.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-202201-01-2022nieuwe regeling

31-03-2022

bgr-2022-488

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement geautomatiseerde incasso 2022

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en

de van toepassing zijnde belastingverordeningen;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de waterschapsbelastingen en gemeentebelastingen worden geheven.

 • b.

  Belastingschuldige: degene te wiens naam de belastingaanslag is gesteld.

 • c.

  Belastingen: de in artikel 3 bedoelde belastingen en heffingen.

 • d.

  Formele belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan belastingen, die op één of meerdere aanslagbiljet(ten) vermeld zijn.

 • e.

  Incassant: de door het bestuur op de voet van artikel 124, lid 5, onderdeel b, van de Waterschapswet en artikel 232, lid 4, onderdeel b, van de Gemeentewet als invorderingsambtenaar aangewezen functionaris.

Artikel 2. Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel betaling van de belastingschuld van de belastingschuldige te spreiden en/of automatisch te incasseren.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Automatische incasso is mogelijk voor alle belastingsoorten die GBLT uitvoert voor haar deelnemers (gemeenten en waterschappen), met uitzondering van de invordering van parkeerbelastingen voor de gemeente Dronten. Voor de verschillende belastingverordeningen wordt verwezen naar overheid.nl.

Artikel 4. Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen, aan wie één of meerdere belastingaanslagen zijn opgelegd.

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5. Aanmelding

Aanmelding voor de automatische incasso dient via Mijn Loket op de website van GBLT (gblt.nl) te gebeuren of schriftelijk bij incassant.

Artikel 6. Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso betreft een doorlopende machtiging en wordt zonder tegenbericht voor iedere opgelegde belastingaanslag stilzwijgend verlengd.

Artikel 7. Berekening termijnbedrag bij incasso

 • 1.

  De incassotermijnen worden als volgt berekend:

  • a.

   Indien de machtiging tot automatische incasso is verleend voor dagtekening van de belastingaanslag, kan betaling van de formele belastingschuld plaatsvinden in het aantal termijnen als bedoeld in artikel 8;

  • b.

   Indien de machtiging tot automatische incasso is verleend na dagtekening van de belastingaanslag, wordt het aantal termijnen als bedoeld in artikel 8 minder al naar gelang van de datum waarop de aanmelding door GBLT is ontvangen.

Artikel 8. Aantal termijnen bij automatische incasso

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de belastingverordeningen kan belastingschuldige een voorkeur opgeven voor het aantal termijnen waarin het aanslagbedrag wordt afgeschreven.

 • 2.

  Het aantal te kiezen termijnen is minimaal één en maximaal tien.

 • 3.

  Wordt geen voorkeur opgegeven, dan wordt het aanslagbedrag in maximaal tien termijnen afgeschreven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 9. Eerste incassotermijn en tijdstip van afschrijven indien geen voorkeur is opgegeven

 • 1.

  De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op de 26ste van de kalendermaand, tenzij dit een feestdag of een zaterdag of zondag is, dan wordt automatisch afgeschreven op de eerstvolgende werkdag volgend op de 26ste van de kalendermaand.

 • 2.

  Indien de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen voor of op de 15e van een kalendermaand en de machtiging tot automatische incasso voor of op de 20ste in diezelfde kalendermaand is verwerkt, vindt de eerste afschrijving van het eerste termijnbedrag nog diezelfde kalendermaand plaats.

 • 3.

  Indien de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen voor of op de 15e van een kalendermaand en de machtiging tot automatische incasso na de 20ste in diezelfde kalendermaand is verwerkt, vindt de eerste afschrijving de volgende kalendermaand plaats, met inachtneming van de berekening van het aantal termijnen zoals beschreven in artikel 7, lid 2, onderdeel b.

 • 4.

  Indien de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen na de 15e van een kalendermaand en de machtiging tot automatische incasso voor of op de 20ste in diezelfde kalendermaand is verwerkt, vindt de eerste afschrijving van het eerste termijnbedrag de volgende kalendermaand plaats.

 • 5.

  Indien de dagtekening van de belastingaanslag is gelegen na de 15e van een kalendermaand en de machtiging tot automatische incasso na de 20ste in diezelfde kalendermaand is verwerkt, vindt de eerste afschrijving van het eerste termijnbedrag de volgende kalendermaand plaats.

Artikel 10. Tijdstip van afschrijven indien een voorkeur is opgegeven

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 9 kan belastingschuldige een andere afschrijvingsdatum kiezen;

 • 2.

  De te kiezen afschrijvingsdatum is gelegen op de eerste tot maximaal de achtentwintigste van de maand;

 • 3.

  Het moment van doorgeven van de voorkeur voor een afschrijvingsdatum kan invloed hebben op het tijdstip van afschrijven van de eerste termijn en het (maximaal) aantal termijnen waarin het belastingbedrag kan worden afgeschreven.

Artikel 11. Vertraging en beëindiging automatische incasso

 • 1.

  Indien geen automatische incasso van een termijnbedrag kan plaatsvinden zal de incassant dit bedrag verdelen over de nog resterende incassotermijnen.

 • 2.

  Indien in een periode van twee aaneengesloten maanden

  • a.

   het tweemaal niet lukt om te incasseren, ongeacht de reden; of

  • b.

   belastingschuldige een automatisch geïncasseerd bedrag zelf storneert;

  stopt de automatische incasso voor alle lopende belastingaanslagen. De incassant stelt de belastingschuldige hiervan schriftelijk in kennis.

 • 3.

  Door beëindiging van de automatische incasso wordt de laatste vervaldag die van toepassing is bij het niet deelnemen aan automatische incasso, zoals genoemd in de belastingverordeningen, weer van kracht. Als deze laatste vervaldag inmiddels is verstreken, dient de belastingschuldige het restantbedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving te voldoen.

 • 4.

  De doorlopende machtiging tot automatische incasso wordt niet ingetrokken. Dit betekent dat de automatische incasso bij de volgende belastingaanslag voor die belastingaanslag weer van kracht is.

 • 5.

  Lid 4 van dit artikel is niet van toepassing in de volgende situaties:

  • a.

   De machtiging tot automatische incasso is verstrekt voor een niet-bestaand bankrekeningnummer;

  • b.

   De machtiging tot automatische incasso is verstrekt voor een geblokkeerd bankrekeningnummer;

  • c.

   De machtiging tot automatische incasso is verstrekt voor een inmiddels beëindigd bankrekeningnummer.

  In al deze gevallen wordt de machtiging tot automatische incasso na één mislukte incassopoging per direct ingetrokken. De incassant stelt de belastingschuldige hiervan schriftelijk in kennis.

 • 6.

  Indien gedurende de laatste betalingstermijn geen automatische incasso kan plaatsvinden, geeft de incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat het resterende, invorderbare bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving dient te worden voldaan.

 • 7.

  Indien

  • de belastingschuldige naar het buitenland vertrekt; of

  • gerede aanwijzingen zijn voor een dergelijk vertrek; of

  • indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren;

  geeft de incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de machtiging tot automatische incasso per direct zal worden beëindigd. Het resterende, invorderbare bedrag ter zake van alle belastingaanslagen van GBLT dient terstond te worden voldaan.

Artikel 12. Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de machtiging tot automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de machtiging tot automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de zogenaamde rode kaart of door middel van een schriftelijke opzegging.

Artikel 13. Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de machtiging tot automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van

  • a.

   echtscheiding; of

  • b.

   beëindiging van een geregistreerd partnerschap; of

  • c.

   ontbinding van de samenlevingsovereenkomst;

  niet meer kan worden geïncasseerd op het bij de machtiging opgegeven bankrekeningnummer, dan dient de belastingschuldige aan de incassant zo spoedig mogelijk via Mijn Loket op de website van GBLT (gblt.nl) of schriftelijk een bankrekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 14. Wijziging rekeningnummer

Als het niet mogelijk of niet gewenst is dat de automatische incasso plaatsvindt van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige incassant schriftelijk of via Mijn Loket op de website van GBLT (gblt.nl) zo spoedig mogelijk een machtiging af te geven voor een rekeningnummer, waarvan het bedrag wel kan worden afgeschreven.

Artikel 15. Terugstorting

 • 1.

  Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan deze de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn bankrekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door binnen 56 dagen na incasso de (gele) terugboekingskaart aan de eigen bankinstelling te zenden, dan wel in geval van internetbankieren, op de door de betreffende bankinstelling aangegeven wijze van terugstorting.

Artikel 16. Intrekking machtiging automatische incasso

 • 1.

  De machtiging tot automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden beëindigd door een intrekkingkaart van de bank, via Mijn Loket of door middel van een schriftelijke en ondertekende mededeling aan incassant. De intrekking treedt in werking met ingang van de eerstvolgende voorgenomen datum van automatische incasso, mits die intrekking tenminste tien dagen voor die datum is ontvangen door incassant.

 • 2.

  Na het intrekken van de machtiging tot automatische incasso door de belastingschuldige dient het resterende, invorderbare bedrag ter zake van alle belastingaanslagen van GBLT binnen 14 dagen te worden voldaan. GBLT verzendt uit eigen beweging geen schriftelijke opgave van de intrekking of van de openstaande belastingschuld.

 • 3.

  Indien gedurende een periode van drie jaar ten behoeve van een belastingschuldige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, dan beëindigt de incassant de machtiging tot automatische incasso. GBLT verzendt uit eigen beweging geen schriftelijke opgave van de intrekking.

Artikel 17. Automatische incasso bij bezwaar

 • 1.

  Als er een bezwaar is ingediend en geen uitstel van betaling is verleend, wordt de automatische incasso niet beëindigd.

 • 2.

  Als er een bezwaar is ingediend en er is uitstel van betaling verleend, worden gedurende de bezwaarprocedure geen bedragen geïncasseerd.

 • 3.

  Indien

  • a.

   de dagtekening van de beslissing op bezwaar is gelegen binnen tien maanden na de dagtekening van de belastingaanslag; en

  • b.

   er uitstel van betaling is verleend gedurende de bezwaarprocedure;

  wordt de automatische incasso hervat en worden de incassotermijnen verdeeld in de resterende, gelijke maandelijkse termijnen, overeenkomstig artikel 7, lid 2 onderdeel b.

 • 4.

  Indien de dagtekening van de beslissing op bezwaar is gelegen na tien maanden na de dagtekening van de belastingaanslag en er uitstel van betaling is verleend gedurende de bezwaarprocedure, wordt de automatische incasso niet hervat. Het resterende, invorderbare bedrag ter zake van de belastingaanslag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de beslissing op bezwaar worden voldaan.

 • 5.

  Indien de belastingaanslag wordt vernietigd, worden de al geïncasseerde incassotermijnen terugbetaald of verrekend indien de 56 dagen termijn van artikel 15, lid 2 van dit incassoreglement is verstreken.

 • 6.

  Indien de belastingaanslag wordt verminderd wordt het te verminderen aanslagbedrag eerst verrekend met de nog te incasseren incassotermijnen. Indien er na deze verrekening nog een terug te betalen bedrag overblijft, zal dit eerst worden verrekend met nog andere openstaande belastingaanslagen. Indien er geen andere openstaande belastingaanslagen zijn zal het terug te betalen bedrag door incassant worden teruggestort, met inachtneming van 56 dagen termijn van artikel 15, lid 2 van dit incassoreglement.

 • 7.

  Van de verrekeningen of teruggaven zoals beschreven in lid 5 en 6 van dit artikel, stelt de incassant de belastingschuldige schriftelijk in kennis van die verrekeningen of teruggaven. Ook stelt de incassant de belastingschuldige schriftelijk in kennis van nog resterende, invorderbare belastingschulden.

Artikel 18. Kwijtschelding

 • 1.

  Indien een machtiging tot automatische incasso is verleend en de belastingschuldige dient een verzoek tot kwijtschelding in, wordt de maandelijkse incassotermijn voor het gehele aanslagbedrag stopgezet, totdat er is beslist op het verzoek om kwijtschelding.

 • 2.

  Als blijkt dat geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de maandelijkse incassotermijn hervat. Als na dagtekening van de beslissing op het verzoek om kwijtschelding nog incassotermijnen resteren, wordt het openstaande bedrag naar evenredigheid verdeeld over deze incassotermijnen. Als er geen incassotermijnen resteren, moet het nog openstaande bedrag worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de beslissing op het kwijtscheldingsverzoek.

 • 3.

  Indien voor het volledige bedrag van de belastingaanslag kwijtschelding wordt verleend, worden de al geïncasseerde incassotermijnen terugbetaald of verrekend indien de 56 dagen termijn van artikel 15, lid 2 van dit incassoreglement is verstreken.

 • 4.

  Indien voor een deel van de belastingaanslag kwijtschelding wordt verleend en er een terug te betalen bedrag overblijft, zal dit eerst worden verrekend met nog andere openstaande belastingaanslagen. Indien er geen andere openstaande belastingaanslagen zijn zal het terug te betalen bedrag door incassant worden teruggestort, met inachtneming van 56 dagen termijn van artikel 15, lid 2 van dit incassoreglement.

 • 5.

  Van de verrekeningen of teruggaven zoals beschreven in lid 5 en 6 van dit artikel, stelt de incassant de belastingschuldige schriftelijk in kennis van die verrekeningen of teruggaven. Ook stelt de incassant de belastingschuldige schriftelijk in kennis van nog resterende, invorderbare belastingschulden.

Artikel 19. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Reglement geautomatiseerde incasso 2022.

 • 3.

  Het Reglement geautomatiseerde incasso vastgesteld bij besluit van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op aanslagen die voor die datum zijn opgelegd.

Vastgesteld op 31 maart 2022

De ambtenaar belast met de invordering,

E. M. de Vries

Manager Innen