Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING BAARN 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING BAARN 2019
CiteertitelAlgemene plaatselijke verordening Baarn 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet
 3. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 4. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 5. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2024artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:8, 2:14, 2:28, 2:28c, 2:29, 2:39, 2:46, 2:50a, 2:54, 2:55, 2:60, 2:64, 2:71, 2:75, 2:78, 2:80, 3:7, 3:9, 4:15, 5:5, 5:6, 5:14, 5:23, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34, 5:34a, 6:2

27-03-2024

gmb-2024-170617

27-12-202220-04-2024Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019

23-11-2022

gmb-2022-540607

28-04-202227-12-2022Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019

20-04-2022

gmb-2022-196423

APV Baarn 2019

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING BAARN 2019

 

De raad van de gemeente Baarn;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022.

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

Dit besluit is gepubliceerd op 7 december 2022 en treedt in werking op 27 december 2022.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Definities

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • - bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • - beperkingengebiedactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 • - bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet;

 • - bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 • - bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e van de Wegenverkeerswet 1994;

 • - college: het college van burgemeester en wethouders van Baarn;

 • - deelvoertuig: een publiek toegankelijk (elektrisch) voertuig, niet zijnde een (elektrische) auto, dat bedrijfsmatig op een openbare plaats wordt aangeboden door een commerciële aanbieder;

 • - gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • - handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • - motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • - openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

 • - openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;

 • - rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;

 • - voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen;

 • - weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

 •  

Artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Artikel 1:3  

 • [vervallen]

   

 •  

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

 •  

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

 • 1.

  De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

 •  

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

 • 1.

  De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten die zijn opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • e.

  de houder dit verzoekt.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

 •  

Artikel 1:7 Termijnen

 • 1.

  De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 • 2.

  De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

 •  

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.

 • 2.

  Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

 •  

HOOFDSTUK 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Afdeling 1 Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden

 

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats of in een voor het publiek toegankelijk gebouw op enigerlei wijze de orde te verstoren, zich hinderlijk te gedragen, personen lastig te vallen, te vechten, deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

 • 2.

  Degene die op een openbare plaats

 • a.

  aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

 • b.

  aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of

 • c.

  zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;

 • is verplicht op bevel van een toezichthouder de weg van diegene te vervolgen of zich in de door de toezichthouder aangewezen richting te verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden zich te begeven naar of zich te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet of afgesloten.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

 • 6.

  Het is verboden om in het geval van wanordelijkheden of indien er ernstig gevaar voor het ontstaan daarvan dreigt, op de in het eerste lid bedoelde openbare plaatsen of in de in dat lid bedoelde gebouwen een voorwerp of stof, kennelijk meegebracht om de orde te verstoren, bij zich te hebben.

 • 7.

  Het is verboden een voorwerp dat door het bevoegde gezag ter afzetting of afsluiting van een openbare plaats of gebouw als bedoeld in het derde lid is aangebracht, te verplaatsen, te verwijderen of omver te halen.

 • 8.

  De verboden in dit artikel gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

 •  

Artikel 2:2 Betreden van afzettingen

 • Het is verboden zich te begeven op terreinen, wegen of weggedeelten die door het bevoegde bestuursorgaan zijn afgezet vanwege de openbare orde of veiligheid, de verkeersveiligheid of een ander algemeen belang.

 •  

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

 • 1.

  Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet openbare manifestaties, geeft daarvan vóór de openbare aankondiging en ten minste achtenveertig uren voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

 • 2.

  De kennisgeving bevat:

 • a.

  naam en adres van degene die de betoging houdt;

 • b.

  het doel van de betoging;

 • c.

  de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

 • d.

  de plaats en, voor zover van toepassing, de route;

 • e.

  voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; en

 • f.

  maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 3.

  Degene die de kennisgeving doet ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

 • 4.

  Als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.

 • 5.

  De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een kennisgeving in behandeling nemen buiten deze termijn.

 •  

Artikel 2:4  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:5  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

 • 1.

  Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

 • 2.

  Het is verboden handelsreclame in de vorm van gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden.

 • 3.

  Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 4.

  Het verbod is niet van toepassing op het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 6.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 •  

Artikel 2:7  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:8 Maken van filmopnamen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning op een openbare plaats een filmopname te maken voor andere dan privédoeleinden.

 • 2.

  Het is verboden zonder vergunning op een niet openbare plaats een filmopname te maken voor andere dan privédoeleinden indien dit de openbare orde en veiligheid aantast.

 • 3.

  Geen vergunning voor het maken van filmopnamen is vereist als:

  a. de opnamen plaatsvinden tussen 08.00 uur en 22.00 uur;

  b. wordt gewerkt met maximaal 12 personen aanwezig op de set (film- en opnamecrew) en drie camera’s vanaf de schouder of op statief;

  c. geen objecten op de rijbaan of fietspad worden geplaatst;

  d. voetgangers niet worden gehinderd en maximaal zes attributen (elk maximaal 1m2, geen voertuigen) op het voor voetgangers bedoelde deel van de weg worden geplaatst;

  e. geen omleidingen of afzettingen worden geplaatst;

  f. maximaal 5 parkeerplaatsen worden afgezet (gereserveerd), niet zijnde blauwe zones, waarbij niet meer dan de helft van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de straat wordt gebruikt;

  g. parkeerplaatsen alleen worden gebruikt door auto’s en busjes die noodzakelijk zijn voor de opname en elk een normale parkeerplaats innemen;

  h. geen geweldsscènes of scènes met speciale effecten plaatsvinden;

  i. niet meer dan twee aaneengesloten dagen wordt gefilmd;

  j. de organisator ten minste vier weken voorafgaand aan de opnamen daarvan melding heeft gedaan aan het college met een door deze vastgesteld meldingsformulier.

 • 4.

  Indien binnen één week na ontvangst van het meldingsformulier door het college geen tegenbericht is verzonden, kunnen de opnamen - zoals gemeld - plaatsvinden.

 • 5.

  Het college kan binnen één week na ontvangst van de melding besluiten filmopnamen te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op het eerste lid.

 •  

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen

 • 1.

  Het is verboden voor publiek als straatartiest, straatfotograaf of tekenaar op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu aangewezen openbare plaatsen.

 • 2.

  De burgemeester kan het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 •  

Afdeling 2 Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen

 

Artikel 2:10  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:11  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:12  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:13  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:14 Winkelwagentjes

 • 1.

  Een winkelier die winkelwagentjes ter beschikking stelt is verplicht deze

 • a.

  te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en

 • b.

  terstond te verwijderen of te doen verwijderen uit de omgeving van dat bedrijf, indien deze op een plek staan anders dan op een door de rechthebbende aangewezen plaats voor winkelwagentjes.

 • 2.

  Het is verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats achter te laten.

 • 3.

  Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet.

 •  

Artikel 2:15  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:16  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:17  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:18  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:19  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:20  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:21  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:22  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:23  

 • [vervallen]

 

Afdeling 3 Evenementen

 

Artikel 2:24 Definities

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoop- en theatervoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet en artikel 5:22;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:8, 2:9 en 2:39.

 • g.

  sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen, als bedoeld in het tweede lid, onder f.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  een straatfeest of buurtbarbecue;

 • f.

  sportevenementen in gebouwen, zoals free fight gala’s, kooigevechten of daarmee gelijk te stellen activiteiten, uitgezonderd sportwedstrijden en – toernooien georganiseerd onder auspiciën van een bij de NOC*NSF aangesloten sportbond.

 • 3.

  In deze afdeling wordt onder klein evenement verstaan een eendaags evenement waarbij:

 • a.

  het totaal aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan honderdvijftig personen;

 • b.

  de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 en 23.00 uur;

 • c.

  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur, dan wel in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 50 dB(A) tussen 07.00 en19.00 uur of 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;

 • d.

  de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; en

 • e.

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan tien vierkante meter per object.;

 • f.

  geen eten, (alcoholhoudende) drank of andere goederen worden verkocht.

 •  

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • 3.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, als de organisator ten minste drie weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

 • 4.

  De burgemeester kan binnen tien dagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 6.

  Het derde lid is niet van toepassing op een krachtens artikel 2:24, tweede lid, aanhef en onder f, aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s.

 • 7.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning voor een vechtsportevenement als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, aanhef en onder f, weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

 • 8.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 9.

  De burgemeester kan nadere regels stellen.

 •  

Artikel 2:25a Bijzondere weigeringsgronden evenementenvergunning

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning weigeren als naar het oordeel van de burgemeester:

 • a.

  het evenement gevaar oplevert voor de openbare orde, de gezondheid, de veiligheid, de brandveiligheid of voor het ontstaan van wanordelijkheden;

 • b.

  een onevenredig groot aantal bezoekers te verwachten is;

 • c.

  het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het evenement wordt gehouden;

 • d.

  het evenement een onevenredig groot beslag legt op de beschikbare ruimte of tijd dan wel de inzet van hulpdiensten;

 • e.

  het evenement een belemmering vormt voor het verkeer;

 • f.

  van het evenement een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten is;

 • g.

  het evenement verontreiniging tot gevolg heeft, afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wel schade toebrengt aan groenvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut;

 • h.

  de organisator onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verloop van het evenement, gelet op de hiervoor genoemde belangen of

 • i.

  de organisator onvoldoende waarborgen biedt om schade aan het milieu als gevolg van het evenement te voorkomen of te beperken.

 •  

Artikel 2:26 Ordeverstoring

 • 1.

  Het is verboden bij evenementen onnodig op te dringen, door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden of deze te veroorzaken.

 • 2.

  Het is verboden bij evenementen messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, op zodanige wijze mee te voeren dat de openbare orde of veiligheid in gevaar komt of kan komen.

 • 3.

  Het in het vierde lid gestelde verbod geldt niet voor wapens die behoren tot de categorie I, II, III en IV Wet wapens en munitie.

 • 4.

  Een ieder is verplicht bij evenementen alle aanwijzingen van ambtenaren van politie, brandweer en gemeentelijk toezichthouders in het belang van de openbare orde of veiligheid terstond en stipt op te volgen.

 

AFdeling 4 Toezicht op openbare inrichtingen

 

Artikel 2:27 Definities

 • In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie – al dan niet ter plaatse - worden bereid of verstrekt. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, fastfood- en maaltijd- afhaalpunten of bezorging;

 • b.

  terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van de openbare inrichting waar zitgelegenheid wordt geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid, verstrekt of genuttigd;

 • c.

  exploitant: natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico een openbare inrichting wordt geëxploiteerd op grond van het bepaalde in artikel 2:28;

 • d.

  leidinggevende: de natuurlijke persoon, die algemene leiding of onmiddellijke leiding geeft aan de openbare inrichting alsmede de bestuurder van een rechtspersoon voor wiens rekening en risico de openbare inrichting wordt geëxploiteerd.

 •  

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

 • 1.

  Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

 • 2.

  Het is verboden de aard van de openbare inrichting te wijzigen zonder een daartoe strekkende vergunning van de burgemeester.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1:7 wordt een exploitatievergunning verleend voor de duur van vijf jaar, tenzij bij de vergunning anders is bepaald.

 • 4.

  Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een:

  a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

  b. zorginstelling;

  c. museum;

  d. school; of

  e. bedrijfskantine of -restaurant.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het beslist de burgemeester in geval van een vergunningaanvraag die ook betrekking heeft op een of meer bij de openbare inrichting behorende terrassen voor zover deze zich op de weg bevinden over ingebruikneming van die weg ten behoeve van het terras.

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de vergunning en de vrijstelling.

 •  

Artikel 2:28a Indieningsvereisten

 • 1.

  De aanvraag om een vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting geschiedt door middel van een door de burgemeester vastgesteld formulier.

 • 2.

  In de aanvraag om vergunning wordt in ieder geval vermeld dan wel bijgevoegd:

  a. een schriftelijk stuk waaruit de juridische relatie van de exploitant met het desbetreffende perceel tot uitdrukking komt, zoals een huurovereenkomst, pachtovereenkomst of eigendomsbewijs;

  b. een ondernemingsplan met informatie over de aard van het horecabedrijf, de exploitatievorm, en de beoogde doelgroep en waaruit blijkt welke maatregelen worden genomen om overlast in en voor de omgeving tegen te gaan;

  c. schriftelijke bescheiden, waaronder een verklaring van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat de exploitatie op deugdelijke wijze zal plaatsvinden en deugdelijk is gefinancierd;

  d. een recente (maximaal drie maanden oude) verklaring omtrent het gedrag;

  e. een op grond van de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet BIBOB) vastgesteld en volledig ingevuld vragenformulier met de daarbij behorende bijlagen en bescheiden;

  f. indien de aanvraag een terras betreft, een locatietekening met afmetingen.

 • 3.

  Indien de burgemeester dat voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht kan de burgemeester de overlegging van aanvullende documenten en gegevens verzoeken.

 •  

Artikel 2.28b Buiten behandeling laten vergunningaanvraag

 • De burgemeester laat de aanvraag om vergunning buiten behandeling als de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 2.28a gestelde indieningsvereisten.

 •  

Artikel 2:28c Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 weigert de burgemeester de vergunning als:

  a. de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met het omgevingsplan.

  b. de exploitant en/of de leidinggevende van een openbare inrichting onder curatele of bewind staan;

  c. de exploitant en/of leidinggevende van een openbare inrichting de leeftijd van eenentwintig niet heeft bereikt of, bij bedrijven waar uitsluitend etenswaren en niet alcoholhoudende dranken worden verstrekt, indien de exploitant en/of leidinggevende van een openbare inrichting de leeftijd van achttien niet heeft bereikt;

  d. de exploitant en/of leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, als:

  a. naar het oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  b. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

  De burgemeester kan de vergunning voorts weigeren dan wel onverminderd het bepaalde in artikel 1.6 intrekken in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB.

 • 3.

  Onverminderd het gestelde in het eerste en tweede lid kan de burgemeester de in artikel 2.28 vijfde lid bedoelde ingebruikneming van die weg ten behoeve van een of meer bij de inrichting behorende terrassen weigeren als:

  a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

  b. dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 •  

Artikel 2.28d Intrekkingsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 wordt een exploitatievergunning ingetrokken als:

  a. de vergunning is verleend op grond van door de exploitant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en een ander besluit op de aanvraag zou zijn genomen indien bij het nemen daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

  b. een exploitant/leidinggevende niet langer voldoet aan de eisen, zoals die zijn vermeld in artikel 2:28c, eerste lid;

  c. zich in of in de nabijheid van de openbare inrichting feiten hebben voorgedaan, die - naar het oordeel van de burgemeester – de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid, het woon- en leefklimaat of de zedelijkheid;

  d. voor de exploitatie van een openbare inrichting tevens een vergunning op basis van de Alcoholwet is vereist en deze vergunning is ingetrokken.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan een exploitatievergunning ingetrokken worden:

  a. als is of wordt gehandeld in strijd met de verleende vergunning en/of de daaraan verbonden voorschriften;

  b. als niet langer wordt voldaan aan de eisen die bij of krachtens deze verordening zijn bepaald;

  c. als in een openbare inrichting de functie van leidinggevende wordt uitgeoefend door een persoon, die niet op de vergunning met betrekking tot dat bedrijf als zodanig is vermeld;

  d. op verzoek van de exploitant.

 • 3.

  Ten aanzien van openbare inrichtingen waarvan de exploitatievergunningen ingevolge het eerste lid onder c wordt ingetrokken kan tevens worden bepaald dat een exploitatievergunning voor de desbetreffende locatie gedurende een bepaalde termijn van maximaal vijf jaar zal worden geweigerd.

 •  

Artikel 2:28e Vervallen vergunning

 • De exploitatievergunning vervalt wanneer:

 • a.

  de exploitatie van de openbare inrichting feitelijk is beëindigd of (gedeeltelijk) is overgedragen;

 • b.

  zes maanden zijn verlopen na het onherroepelijk worden van de exploitatievergunning, zonder dat van deze vergunning gebruik is gemaakt;

 • c.

  gedurende één jaar anders dan wegens overmacht geen gebruik is gemaakt van de exploitatievergunning.

 •  

Artikel 2:29 Sluitingstijd

 • 1.

  Openbare inrichtingen zijn gesloten

 • a.

  op maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 uur en 07.00 uur, en

 • b.

  op zaterdag en zondag tussen 01.00 uur en 07.00 uur.

 • 2.

  Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.

 • 3.

  Het is de exploitant verboden het bij een openbare inrichting behorend terras voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers op dat terras te laten verblijven tussen:

 • a.

  00.00 uur en 07.00 uur van de daarop volgende dag; of

 • b.

  01.00uur en 07.00 uur op zaterdag of zondag wanneer de dagtemperatuur op respectievelijk vrijdag of zaterdag 25 graden Celsius is of hoger.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.

 • 5.

  Voor een openbare inrichting, zijnde een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit, gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

 • 6.

  Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Omgevingswet is voorzien.

 • 7.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 8.

  [vervallen]

 •  

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

 •  

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

 • Het is verboden in een openbare inrichting:

 • a.

  de orde te verstoren;

 • b.

  zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;

 • c.

  op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen, die geen gebruik maken van het terras;

 • d.

  dranken en eetwaren voor directe consumptie ter plaatse te verstrekken, of te doen verstrekken, buiten dat deel van de weg dat volgens de vergunning als terras mag worden geëxploiteerd;

 • e.

  bezoekers te hebben, indien niet in deze inrichting aanwezig is:

  - een leidinggevende, die als zodanig op (het aanhangsel bij) de vergunning staat vermeld, dan wel

  - een persoon, wiens bijschrijving op grond van artikel 2:31a is gemeld en de ontvangst van die melding is bevestigd, zolang niet op die melding is beslist.

 •  

Artikel 2:31a Melden leidinggevende

 • 1.

  De vergunninghouder meldt aan de burgemeester welke persoon de vergunninghouder verzoekt als leidinggevende bij te schrijven.

 • 2.

  De ontvangst van de melding wordt onverwijld bevestigd.

 • 3.

  Direct na bevestiging van ontvangst van de melding mag de leidinggevende als zodanig werkzaam zijn.

 •  

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen

 • De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een handelaar, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, of een voor de exploitant handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze overdraagt.

   

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

 • Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van de artikelen 2:28 tot en met 2:30 op als bevoegd bestuursorgaan.

 •  

Artikel 2:34  

 • [vervallen]

 

Afdeling 5 Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit Alcoholwet

 

Artikel 2:34a Definities

 • In deze afdeling wordt verstaan onder:

  • -

   alcoholhoudende drank,

  • -

   horecabedrijf,

  • -

   horecalokaliteit,

  • -

   inrichting,

  • -

   paracommerciële rechtspersoon,

 • dat wat daaronder wordt verstaan in de Alcoholwet.
 •  

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Het is verboden in paracommerciële inrichtingen, die zich voornamelijk richten op het organiseren van activiteiten van sportieve aard, alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de in onderstaand schema opgenomen schenktijden:

  • Maandag tot en met vrijdag 19.00 uur tot 24.00 uur,

  • Zaterdag 13.00 tot 21.00 uur,

  • Zon- en feestdagen 13.00 uur tot 19.00 uur.

 • 2.

  Het is verboden in paracommerciële inrichtingen, die zich voornamelijk richten op het organiseren van sociale activiteiten, alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de in onderstaand schema opgenomen schenktijden:

  • Maandag tot en met vrijdag 13.00 uur tot 24.00 uur,

  • Zaterdag, zon- en feestdagen 13.00 uur tot 22.00 uur.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de schenktijden van alcohol als bedoeld in de leden 1 en 2 tot een maximum van zes per kalenderjaar per paracommerciële rechtspersoon.

 • 4.

  Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken:

 • a.

  tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, of

 • b.

  tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.

 • 5.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen voor bijeenkomsten als bedoeld in lid 4 onder a. en b. tot een maximum van drie per kalenderjaar per paracommerciële rechtspersoon.

 •  

Artikel 2:34c Verbod ‘happy hours” of prijsacties

 • 1.

  Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan gratis alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende lokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

 • 2.

  Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan gratis alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter lager is dan 60% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

 

Artikel 2:34d Proeverijen in slijtlokaliteiten

 • 1.

  Slijtersbedrijven zijn vrijgesteld van het in artikel 3, eerste lid, en het in artikel 14, eerste lid, van de Alcoholwet vervatte verbod, ten behoeve van het tegen betaling organiseren van een proeverij in hun slijtlokaliteit.

 • 2.

  De vrijstelling geldt buiten de dagen en tijden dat de slijtlokaliteit bij of krachtens de Winkeltijdenwet regulier is opengesteld

 

 

Afdeling 6 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

 

 

Artikel 2:35 Definitie

 • In deze afdeling wordt onder inrichting verstaan: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

 •  

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

 • Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht daarvan binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

 •  

Artikel 2:37  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

 • Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

 

 

Afdeling 7 Toezicht op speelgelegenheden

 

 

Artikel 2:38a Definities

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder speelgelegenheid verstaan een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

 • 2.

  In deze afdeling voorkomende begrippen die in de Wet op de kansspelen zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in die wet.

 •  

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet op de kansspelen.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als:

 • a.

  naar het oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; of

 • b.

  de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met het omgevingsplan.

 • 4.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 •  

Artikel 2:40 Kansspelautomaten

 • 1.

  In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee kansspelautomaten toegestaan.

 • 2.

  In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

 

 

Afdeling 8 Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

 

 

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 • 1.

  Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2.

  Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3.

  Deze verboden zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal of een daarbij behorend erf wegens dringende reden noodzakelijk is.

 •  

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 • 1.

  Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende of roerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende of roerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

 • a.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

 • b.

  met kalk, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3.

  Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing voor zover gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage te geven.

 • 5.

  Het college wijst aanplakborden aan voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 6.

  Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 7.

  Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud daarvan.

 •  

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke

 • 1.

  Het is verboden op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing als de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.

 •  

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing als de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

 •  

Artikel 2:44A Vervoer geprepareerde voorwerpen

 • 1.

  Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het voorwerp niet bestemd is voor de bedoelde handelingen.

 •  

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke

 • 1.

  Het is verboden zonder ontheffing van het college zich te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden worden verricht.

 •  

Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke

 • 1.

  Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm, de glooiing of de zijkant van een weg, tenzij dit door de omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening.

 •  

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats:

 • a.

  te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

 • b.

  zich op te houden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de artikelen 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 •  

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

 • 1.

  Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op:

 • a.

  een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet; en

 • b.

  een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.

 • 3.

  Het is verboden op openbare plaatsen en op of aan het openbaar water of in een voor publiek toegankelijk gebouw alcoholhoudende drank te nuttigen als dit gepaard gaat met gedrag dat de openbare orde verstoort, het woon- en leefklimaat aantast of anderszins overlast veroorzaakt.

 •  

Artikel 2:48A Kunststof drinkgerei

 • De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid of in het geval van bijzondere omstandigheden, voor de gehele gemeente dan wel voor een of meer horecabedrijven en openbare plaatsen tijdelijk het gebruik van drinkgerei en flessen, bedoeld voor gebruik ter plaatse, anders dan van kunststof materiaal verbieden.

 •  

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • 1.

  Het is verboden zonder redelijk doel:

 • a.

  zich in een portiek of poort op te houden;

 • b.

  in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

 • 2.

  Het is voor anderen dan bewoners of gebruikers van een flatgebouw, appartementsgebouw of een soortgelijke meergezinswoning of van een gebouw dat voor publiek toegankelijk is, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw.

 •  

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

 • Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval verstaan: portalen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.

 •  

Artikel 2:50a Messen en andere voorwerpen als wapen

 • 1.

  Het is verboden op de weg of in voor publiek toegankelijke gebouwen messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod geldt niet met betrekking tot voorwerpen die zodanig zijn ingepakt, dat zij niet voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing voor zover het wapens betreft als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie.

 •  

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen of bromfietsen

 • Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek als dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek, of als daardoor die ingang versperd wordt.

 •  

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke

 • Het is verboden zich op door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen met een fiets of een bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

 •  

Artikel 2:53 Bespieden van personen

 • 1.

  Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon of een gebouw, woonwagen of woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon of een persoon die zich in dit gebouw, deze woonwagen of dit woonschip bevindt, te bespieden.

 • 2.

  Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een persoon die zich in een gebouw, woonwagen of woonschip bevindt te bespieden.

 •  

Artikel 2:54 Verboden lachgasgebruik

[vervallen]

Artikel 2:55 Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde of ter voorkoming of beperking van overlast of nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat besluiten tot de gehele of gedeeltelijke sluiting van een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel [2:30], eerste lid, of artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

 • 3.

  De burgemeester brengt een afschrift van zijn besluit aan op of nabij de toegang van het voor het publiek openstaande gebouw of het bij dat gebouw behorende erf.

 • 4.

  Eenieder is verplicht toe te laten dat het afschrift wordt aangebracht en aangebracht blijft, zolang de sluiting van kracht is.

 • 5.

  Het is verboden een gesloten gebouw of erf te bezoeken, als bezoeker daarin of daarop te verblijven of een bezoeker daarin of daarop te laten verblijven zonder toestemming van de burgemeester.

 • 6.

  De burgemeester kan een sluiting opheffen als later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en voldoende garanties aanwezig zijn dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.

 •  

Artikel 2:56 Slapen op of aan een openbare plaats

 • Het is verboden – al dan niet met gebruikmaking van enige vorm van beschutting, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van een auto, of caravan en dergelijke – op of aan een openbare plaats tussen zonsondergang en zonsopgang te slapen.
 •  

Artikel 2:57 Loslopende honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

 • a.

  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

 • b.

  binnen de bebouwde kom op een openbare plaats indien de hond niet is aangelijnd;

 • c.

  buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats als de hond niet is aangelijnd; of

 • d.

  op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk waarmee duidelijk kenbaar is wie de eigenaar van de hond is.

 • 2.

  Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 3.

  Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege een handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

 •  

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

 • 1.

  Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege een handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 •  

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 • 1.

  Als de burgemeester een hond in verband met het gedrag van de hond gevaarlijk of hinderlijk acht, kan de burgemeester de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • 2.

  De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter

 • 3.

  De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

 • a.

  vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

 • b.

  door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

 • c.

  zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • 4.

  Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder d, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de minister, die het aangaat, op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

 •  

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op eigen terrein zonder muilkorf te laten loslopen als de burgemeester heeft meegedeeld dat de burgemeester de hond gevaarlijk acht, dan wel als de hond is opgeleid voor bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk.

 • 2.

  Het verbod geldt niet als:

 • a.

  op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het oordeel van de burgemeester duidelijk leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht;

 • b.

  het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te bellen zonder het terrein te betreden; en

 • c.

  het terrein voorzien is van een zodanig hoge en deugdelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig buiten het terrein kan komen.

 •  

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1.

  Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

 • a.

  aanwezig te hebben;

 • b.

  aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels;

 • c.

  aanwezig te hebben in een groter aantal dan in het aanwijzingsbesluit is aangegeven; of

 • d.

  te voeren.

 • 2.

  Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen plaats, ontheffing verlenen van een of meer verboden.

 •  

Artikel 2:61  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:62 Loslopend vee

 • De rechthebbende op herkauwende en eenhoevige dieren of varkens die zich bevinden in een weiland of op een terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

 •  

Artikel 2:63  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:64 Bijen

 • 1.

  Het is verboden bijen te houden:

 • a.

  binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waarin overdag mensen verblijven;

 • b.

  binnen een afstand van dertig meter van de weg.

 • 2.

  Het verbod, bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.

 • 3.

  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening.

 • 4.

  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de provinciale wegenverordening.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 6.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 •  

Artikel 2:65 Bedelarij

 • Het is verboden om op een openbare plaats overlast te veroorzaken door te bedelen om geld of andere zaken.

 

 

Afdeling 9 Bestrijding van heling van goederen

 

 

Artikel 2:66 Definitie

 • In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan de handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 •  

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 • 1.

  De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die de handelaar verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door de burgemeester gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:

 • a.

  het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

 • b.

  de datum van verkoop of overdracht van het goed;

 • c.

  een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, merk en nummer van het goed;

 • d.

  de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en

 • e.

  de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2.

  De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.

 • 3.

  Op de aanvraag om een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 •  

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

 • De handelaar of een voor de handelaar handelend persoon is verplicht:

 • a.

  de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

 • 1.

  dat de persoon het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van het woonadres van de handelaar en het adres van de bij de onderneming van de handelaar behorende vestiging;

 • 2.

  van een verandering van de onder 1., bedoelde adressen;

 • 3.

  dat de persoon het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

 • 4.

  dat de handelaar enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan;

 • b.

  de burgemeester op eerste aanvraag de administratie of het register van de handelaar ter inzage te geven;

 • c.

  aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop de naam van de handelaar en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

 • d.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste zeven dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

 •  

Artikel 2:69  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 2:70  

 • [vervallen]

 

 

Afdeling 10 Consumentenvuurwerk

 

 

Artikel 2:71 Definitie

 • In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.

 •  

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

 • 1.

  Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder vergunning van het college.

 • 2.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 •  

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2.

  Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3.

  De verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

 

 

Afdeling 11 Drugsoverlast

 

 

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

 • Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

 •  

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

 • Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

 

 

Afdeling 12 Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

 

 

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

 • De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door de burgemeester aangewezen groepen van personen op een door de burgemeester aangewezen plaats als deze personen het bepaalde in de hierna genoemde artikelen groepsgewijs niet naleven:

 • artikel 2:1 (Samenscholing en ongeregeldheden);

 • artikel 2:26 (Ordeverstoring);

 • artikel 2:47 (Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen);

 • artikel 2:48 (Verboden drankgebruik);

 • artikel 2:49 (Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen);

 • artikel 2:50 (Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten);

 • artikel 2:73 (Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling);

 • artikel 5:34 (Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken).;

 •  

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

 • De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

 •  

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 •  

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht] een tijdelijk verbod opleggen om gedurende ten hoogste 72 uur in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats aanwezig te zijn.

 • 2.

  De burgemeester kan, met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen, aan degene aan wie eerder een tijdelijk verbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd en ten aanzien van wie wordt geconstateerd, dat deze persoon opnieuw binnen zes maanden na een eerder tijdelijk verbod een strafbaar feit pleegt, een verbod opleggen om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van ten hoogste acht weken in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats aanwezig te zijn.

 • 3.

  De burgemeester beperkt het krachtens het eerste of tweede lid genoemde opgelegde verbod indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een tijdelijk verbod.

 • 4.

  Indien de officier van justitie een persoon een gedragsaanwijzing heeft gegeven als bedoeld in artikel 509hh, tweede lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering, legt de burgemeester aan deze persoon voor hetzelfde gebied niet een tijdelijk verbod op als bedoeld in het eerste of tweede lid.

 •  

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  De burgemeester kan een last onder dwangsom of onder bestuursdwang wegens overtreding van het eerste lid in ieder geval opleggen bij ernstige en herhaaldelijke:

 • a.

  geluid- of geurhinder;

 • b.

  hinder van dieren;

 • c.

  hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

 • d.

  overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

 • e.

  intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

 •  

Artikel 2:80 Tegengaan van onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   bedrijfsmatige activiteit: activiteit in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die niet valt onder de vergunningplicht bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet of de artikelen [2:28] of [3:3];

  • b.

   beheerder: natuurlijk persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding over de bedrijfsmatige activiteit;

  • c.

   exploitant: natuurlijk persoon of bestuurder van een rechtspersoon of tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend.

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van de leefbaarheid, de openbare orde en veiligheid of ter voorkoming van een nadelige beïnvloeding daarvan bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen of bij die gebouwen behorende erven of gebieden aanwijzen waarop het verbod uit het derde lid van toepassing is.

 • 3.

  Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een door hem aangewezen bedrijfsmatige activiteit uit te oefenen in een door hem aangewezen gebouw, op een bij dat gebouw behorend erf of in een door hem aangewezen gebied.

 • 4.

  De exploitant vraagt de vergunning aan door gebruik te maken van een door de burgemeester vastgesteld formulier, waarbij in elk geval de volgende gegevens worden verstrekt:

  • a.

   voor welke bedrijfsmatige activiteit de vergunning wordt gevraagd;

  • b.

   de persoonsgegevens en een geldig identiteitsbewijs van de exploitant en beheerder;

  • c.

   het adres en telefoonnummer van de locatie waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend;

  • d.

   het nummer van inschrijving in het Handelsregister;

  • e.

   voor zover van toepassing, de verblijfstitel van de exploitant en beheerder;

  • f.

   voor zover van toepassing, een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant en beheerder gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten;

  • g.

   een document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is over het gebouw of erf te beschikken waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend;

  • h.

   een verklaring omtrent het gedrag van de exploitant en beheerder.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het derde lid weigeren:

  • a.

   als de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed;

  • b.

   als de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;

  • c.

   als redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

  • d.

   als niet voldaan is aan de bij of krachtens het vierde lid gestelde eisen voor de aanvraag;

  • e.

   als er aanwijzingen zijn dat in de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteit personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;

  • f.

   als het uitoefenen van de bedrijfsmatige activiteit in strijd is met het omgevingsplan of de Wet milieubeheer.

 • 6.

  De exploitant is verplicht elke verandering in de uitoefening van zijn bedrijfsmatige activiteit waardoor deze niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning opgenomen gegevens zo spoedig mogelijk aan de burgemeester te melden. De burgemeester verleent een gewijzigde vergunning, als de bedrijfsmatige activiteit aan de vereisten voldoet.

 • 7.

  Het is verboden het gebouw of erf waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de exploitant of beheerder aanwezig is.

 • 8.

  De exploitant of de beheerder ziet erop toe dat in of vanuit het gebouw of erf waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend geen strafbare feiten plaatsvinden.

 • 9.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de burgemeester een vergunning intrekken of wijzigen als de omstandigheden sinds de vergunningverlening zijn gewijzigd, doordat:

  • a.

   de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;

  • b.

   de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten of strafbare feiten die verband houden met de bedrijfsmatige activiteit of toestaat of gedoogt dat strafbare feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee de openbare orde nadelig wordt beïnvloed;

  • c.

   er in de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteit strafbare feiten hebben plaatsgevonden of plaatsvinden;

  • d.

   er aanwijzingen zijn dat in de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteit personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;

  • e.

   de exploitant de bedrijfsmatige activiteit heeft beëindigd of gewijzigd; of

  • f.

   redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de vergunning vermelde in overeenstemming is.

 • 10.

  Als de bedrijfsmatige activiteit in strijd met de vergunning en het verbod wordt uitgeoefend of als een van de situaties bedoeld in het negende lid van toepassing is, kan de burgemeester[, onverminderd het bepaalde in artikel 2:55] een besluit nemen tot sluiting van het gebouw of erf waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend.

 • 11.

  De burgemeester brengt een afschrift van zijn besluit tot sluiting aan op of nabij de toegang van het voor het publiek openstaande gebouw of erf.

 • 12.

  Eenieder is verplicht toe te laten dat het afschrift wordt aangebracht en aangebracht blijft, zolang de sluiting van kracht is.

 • 13.

  Het is eenieder verboden een overeenkomstig het tiende lid gesloten gebouw of erf te betreden of daarin te verblijven.

 • 14.

  De burgemeester kan de sluiting opheffen als later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en voldoende garanties aanwezig zijn dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.

 • 15.

  In afwijking van het derde lid geldt het verbod voor de exploitant die op het moment van inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit al een onder het aanwijzingsbesluit vallende bedrijfsmatige activiteit verricht, voor die bestaande activiteit op bestaande locaties eerst drie maanden na inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit of, als dat eerder is, met ingang van inwerkingtreding van het besluit tot weigering van een door hem aangevraagde of intrekking van een aan hem verleende vergunning.

 • 16.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 •  

Hoofdstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen

 

 

Afdeling 1 Algemene bepalingen

 

 

Artikel 3:1 Afbakening

 • De artikelen 1:2 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

 •  

Artikel 3:2 Definities

 • In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • - advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het publiek brengt;

 • - beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf;

 • - bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester;

 • - escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en prostituee;

 • - exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, voor zover van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend;

 • - klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden seksuele diensten;

 • - prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

 • - prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

 • - prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie;

 • - raamprostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, waarbij het werven van klanten gebeurt door een prostituee die zichtbaar is vanuit een voor publiek toegankelijke plaats;

 • - seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling;

 • - seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf;

 • - werkruimte: als zelfstandig aan te merken onderdeel van een seksinrichting waarin de seksuele handelingen met een ander tegen betaling worden verricht.

 

 

Afdeling 2 Vergunning seksbedrijf

 

 

Artikel 3:3 Vergunning

 • 1.

  Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan.

 • 2.

  Het bevoegde bestuursorgaan draagt zorg voor een onpartijdige en transparante verlening van beschikbare vergunningen.

 • 3.

  Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen twaalf weken beslist. Deze termijn kan met ten hoogste twaalf weken worden verlengd.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

 • 5.

  Een vergunning kan mede voor een seksinrichting worden verleend.

 • 6.

  De vergunning wordt verleend aan de exploitant en op diens naam gesteld.

 •  

Artikel 3:4 Concentratie seksinrichtingen

 • Het college kan delen van de gemeente aanwijzen waarbinnen voor het vestigen van een seksinrichting geen vergunning wordt verleend. Daarbij kan worden bepaald dat de aanwijzing slechts geldt voor seksinrichtingen van seksbedrijven van een nader aangewezen aard.

 •  

Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen voor seksinrichtingen

 • 1.

  Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen vergunning verleend.

 • 2.

  Er kan voor ten hoogste één seksbedrijf, niet zijnde raamprostitutiebedrijf, vergunning worden verleend.

 •  

Artikel 3:6 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om een vergunning wordt ingediend middels een door het bevoegde bestuursorgaan vastgesteld formulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt vermeld voor welke activiteit vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

 • a.

  de persoonsgegevens van de exploitant;

 • b.

  het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  of in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de exploitant een vergunning voor een seksbedrijf is geweigerd of een aan de exploitant verleende vergunning voor een seksbedrijf is ingetrokken;

 • d.

  het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;

 • e.

  het adres van een onder het seksbedrijf vallende seksinrichting;

 • f.

  het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;

 • g.

  een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de exploitant;

 • h.

  voor zover van toepassing, de verblijfstitel van de exploitant;

 • i.

  een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst;

 • j.

  bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimtes bestemd voor de uitoefening van het seksbedrijf;

 • k.

  voor zover van toepassing, de plaatselijke ligging van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een situatieschets met een noordpijl en schaalaanduiding;

 • l.

  voor zover van toepassing, de plattegrond van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een tekening met een schaalaanduiding.

 • 3.

  Als er een beheerder is aangesteld, is het tweede lid, onder a, b, c, g en h, van overeenkomstige toepassing op de beheerder.

 • 4.

  Het bevoegde bestuursorgaan kan aanvullende gegevens of bescheiden verlangen.

 •  

Artikel 3:7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een vergunning wordt geweigerd als:

 • a.

  de exploitant of de beheerder onder curatele staat;

 • b.

  de exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag is;

 • c.

  de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;

 • d.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

 • e.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd zal handelen met aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften;

 • f.

  er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of zullen zijn die, als het prostituees betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als het overige personen betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000;

 • g.

  de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden;

 • h.

  de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, bij meer dan één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500 of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

  • 1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens de Alcoholwet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze verordening;

  • 2°. de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met 20quinquies, 426 en 429quater van het Wetboek van Strafrecht;

  • 3°. artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

  • 4°. de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede de artikelen 6 juncto artikel 8 en artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • 5°. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; of

  • 6°. de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • i.

  er een maximum als bedoeld in artikel 3:5 is vastgesteld en dit maximum al bereikt is;

 • j.

  de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd zal opleveren met het omgevingsplan of een bekendgemaakte ontwerpwijziging daarvan of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4.

 • 2.

  Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt gelijk gesteld:

 • a.

  een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf;

 • b.

  betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan € 375 bedraagt.

 • 3.

  De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 4.

  Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, telt de periode waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee.

 • 5.

  Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd:

 • a.

  voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond van artikel 3:9, eerste lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede lid, aanhef onder a tot en met g, of in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB door het openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende een periode van vijf jaar na de intrekking;

 • b.

  als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel 3:6 gestelde eis met betrekking tot de aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen;

 • c.

  als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het uitoefenen van een prostitutiebedrijf in een seksinrichting waarvoor eerder een vergunning is ingetrokken, of in die seksinrichting eerder zonder vergunning een prostitutiebedrijf is uitgeoefend;

 • d.

  als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de seksinrichting waarvoor de vergunning is aangevraagd;

 • e.

  als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 3:15, eerste en tweede lid;

 • f.

  als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel 3:17 gestelde verplichtingen zal naleven;

 • g.

  als het escortbedrijf wordt gevestigd in een woonruimte waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014 is verleend.

 •  

Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning

 • 1.

  De vergunning vermeldt in ieder geval:

 • a.

  de naam van de exploitant;

 • b.

  voor zover van toepassing, die van de beheerder;

 • c.

  voor welke activiteit de vergunning is verleend;

 • d.

  het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;

 • e.

  het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;

 • f.

  voor zover van toepassing, het adres van de onder dat seksbedrijf vallende seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend;

 • g.

  de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden;

 • h.

  voor zover van toepassing, de geldigheidsduur van de vergunning;

 • i.

  het nummer van de vergunning.

 • 2.

  De exploitant draagt er zorg voor dat de vergunning of een afschrift daarvan zichtbaar aanwezig is in de seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend, en tevens dat aan de buitenzijde van de seksinrichting zichtbaar is dat de exploitant over een vergunning voor die seksinrichting beschikt.

 •  

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden

 • 1.

  De vergunning wordt ingetrokken als:

 • a.

  de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

 • b.

  de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is gegeven;

 • c.

  is gehandeld in strijd met de artikelen 3:10, 3:13, aanhef en onder a, 3:14, 3:15 en 3:17, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel b, aanhef en onder 1°;

 • d.

  zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid;

 • e.

  zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en met h;

 • f.

  de vergunninghouder dat verzoekt;

 • g.

  de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met het omgevingsplan of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4.

 • 2.

  De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als:

 • a.

  is gehandeld in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen;

 • b.

  in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften, gewijzigde omstandigheden of gewijzigde inzichten de bescherming van de belangen met het oog waarop het vergunningsvereiste is gesteld, zwaarder wegen dan het belang van de vergunninghouder bij behoud van de vergunning;

 • c.

  een niet in de vergunning vermelde persoon exploitant of beheerder is geworden;

 • d.

  is gehandeld in strijd met een of meer van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde bepalingen, onverminderd het eerste lid, aanhef en onder c;

 • e.

  is gehandeld in strijd met de in het bedrijfsplan beschreven maatregelen;

 • f.

  zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de woon- en leefomgeving of de gezondheid van prostituees of klanten;

 • g.

  de exploitant of de beheerder het toezicht op de naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde belemmert of bemoeilijkt;

 • h.

  er bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel;

 • i.

  gedurende ten minste zes maanden geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

 •  

Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden

 • De vergunninghouder meldt elke verandering waardoor het seksbedrijf van de vergunninghouder niet langer in overeenstemming is met de op grond van artikel 3:8, eerste lid, in de vergunning opgenomen gegevens, zo spoedig mogelijk aan het bevoegde bestuursorgaan. Deze verleent een gewijzigde vergunning, als het seksbedrijf aan de vereisten voldoet.

 •  

Artikel 3:11 Verlenging vergunning

 • 1.

  Op een aanvraag om verlenging van een vergunning zijn de artikelen 3:3, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8 en 3:15, derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat actuele gegevens en bescheiden waarover het bevoegde bestuursorgaan al beschikking heeft niet nogmaals overgelegd dienen te worden.

 • 2.

  Als ten minste twaalf weken voorafgaand aan de vervaltermijn van de vergunning verlenging van de vergunning is aangevraagd, blijft de vergunning van kracht totdat op de aanvraag om verlenging is beslist.

 

 

Afdeling 3 Uitoefenen seksbedrijf

 

 

 

Paragraaf 3.1 Regels voor alle seksbedrijven

 

 

Artikel 3:12 Sluitingstijden seksinrichtingen; aanwezigheid; toegang

 • 1.

  Het is de exploitant en de beheerder verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 1.00 uur en 7 uur, tenzij bij vergunning anders is bepaald.

 • 2.

  Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die inrichting gesloten dient te zijn voor bezoekers.

 • 3.

  Het is een prostituee verboden zich te bevinden in een seksrichting tussen 1:30 uur en 7:30 uur, tenzij bij vergunning anders is bepaald.

 • 4.

  Het is de exploitant en de beheerder verboden personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt toe te laten of te laten verblijven in een seksinrichting.

 •  

Artikel 3:13 Adverteren

 • Het is verboden in advertenties voor een seksbedrijf:

 • a.

  geen vermelding op te nemen van het telefoonnummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder e, van het nummer van de vergunning, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder i, en van de bedrijfsnaam;

 • b.

  vermelding op te nemen van een ander telefoonnummer dan bedoeld onder a, en

 • c.

  als het een prostitutiebedrijf betreft, onveilige seks aan te bieden of te garanderen dat prostituees die voor of bij het betreffende bedrijf werken vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen.

 

 

Paragraaf 3.2 Regels voor alle prostitutiebedrijven en protituees

 

 

Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees; verbod werken voor onvergund prostitutiebedrijf

 • 1.

  Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die:

 • a.

  nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;

 • b.

  In Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000.

 • 2.

  Het is een prostituee verboden werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

 •  

Artikel 3:15 Bedrijfsplan

 • 1.

  Een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in ieder geval wordt beschreven welke maatregelen de exploitant treft:

 • a.

  op het gebied van hygiëne;

 • b.

  ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituees;

 • c.

  ter bescherming van de gezondheid van de klanten;

 • d.

  ter voorkoming van strafbare feiten.

 • 2.

  De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, waarborgen dat:

 • a.

  de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche gelden en dat dit controleerbaar is;

 • b.

  inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een exploitant in de bedrijfsvoering en inrichting van de werkruimten treft voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor prostituees;

 • c.

  in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms met een CE-markering voor gebruik beschikbaar zijn;

 • d.

  in de werkruimten voor de prostituees een goed functionerende alarmvoorziening aanwezig is;

 • e.

  de prostituee zich regelmatig kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen en door de exploitant voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek;

 • f.

  de prostituee niet gedwongen wordt zich geneeskundig te laten onderzoeken;

 • g.

  de prostituee vrij is in de keuze van de arts(en) die de prostituee wil bezoeken;

 • h.

  de prostituee klanten en diensten kan weigeren zonder dat dat gevolgen heeft voor de andere werkzaamheden van de prostituee;

 • i.

  de prostituee kan weigeren alcohol of drugs te gebruiken zonder dat dat gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de prostituee;

 • j.

  aan de voor de exploitant werkzame beheerder voldoende professionele eisen op het gebied van agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden gesteld en waar nodig wordt gezorgd voor scholing hierin;

 • k.

  de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van zelfredzaamheid van de prostituee voordat deze voor of bij de exploitant gaat werken, teneinde vast te stellen of de prostituee voldoet aan de eisen die de exploitant hiervoor in het bedrijfsplan heeft opgenomen;

 • l.

  de exploitant voor elke voor of bij de exploitant werkzame prostituee kan aantonen onder welke verhuur- of arbeidsvoorwaarden de prostituee de diensten van de prostituee aanbiedt;

 • m.

  de exploitant of beheerder zich er regelmatig van vergewist dat de prostituee niet door derden gedwongen wordt tot prostitutie en dat de exploitant of beheerder in dit kader informatie van hulpverleningsinstanties ter beschikking stelt;

 • n.

  de exploitant aan de voor of bij de exploitant werkzame prostituees informatie ter beschikking stelt over de mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil stoppen met het werk in de prostitutie;

 • o.

  de overlast aan de omgeving van de onder het seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt wordt.

 • 3.

  Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een vergunning.

 • 4.

  De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het bedrijfsplan onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan. De wijziging wordt na goedkeuring van het bevoegde bestuursorgaan als onderdeel van het bedrijfsplan aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig het eerste en tweede lid aan een bedrijfsplan worden gesteld.

 • 5.

  De rechten voor prostituees, die worden gewaarborgd op grond van het tweede lid, worden op schrift gesteld en in een voor de prostituee begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee die werkzaam is voor of bij de exploitant.

 • 6.

  In de seksinrichting wordt in ten minste twee talen en voor de klant goed zichtbaar bekend gemaakt dat een prostituee klanten en diensten mag weigeren en mag weigeren alcohol of drugs te gebruiken.

 •  

Artikel 3:16 Minimale verhuurperiode werkruimte

 • Een werkruimte wordt bij aanvang van het huren voor ten minste vier aaneengesloten weken verhuurd.

 •  

Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en beheerder prostitutiebedrijf

 • 1.

  De exploitant of de beheerder is aanwezig gedurende de uren dat het prostitutiebedrijf daadwerkelijk wordt uitgeoefend.

 • 2.

  De exploitant van een prostitutiebedrijf draagt er zorg voor dat:

 • a.

  de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees redelijkerwijs hun eigen werktijden kunnen bepalen;

 • b.

  er een deugdelijke bedrijfsadministratie wordt gevoerd waarin de actuele gegevens zijn opgenomen van in ieder geval;

  • 1°. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees;

  • 2°. de verhuuradministratie;

  • 3°. met betrekking tot alle voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees, de documentatie die ten grondslag ligt aan de vorming van het oordeel over de mate van zelfredzaamheid, bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, onder k;

  • 4°. de werkroosters van de beheerders.

 • c.

  de bedrijfsadministratie met inachtneming van de wettelijke termijnen wordt bewaard en te allen tijde beschikbaar is voor toezichthouders;

 • d.

  medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdienst en van andere door de burgemeester of het college aangewezen instellingen worden toegelaten tot seksinrichtingen als ze voornemens zijn voorlichtings- en preventieactiviteiten uit te voeren of voorlichtingsmateriaal te verspreiden;

 • e.

  onverwijld bij de politie wordt gemeld ieder signaal van mensenhandel of andere vormen van dwang en uitbuiting;

 • f.

  onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan wordt gemeld als gedurende ten minste één maand geen gebruik gemaakt zal worden van de vergunning. Deze melding vermeldt de reden en de verwachte duur;

 • g.

  gedaan wordt wat nodig is voor een goede gang van zaken binnen het prostitutiebedrijf.

 

 

Paragraaf 3.3 Raam- en straatprostitutie

 

 

Artikel 3:18 Raamprostitutie

 • Het is een prostituee verboden:

 • a.

  zich vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een gebouw aan klanten die zich op of aan de weg bevinden beschikbaar te stellen; en

 • b.

  passanten hinderlijk te bejegenen of zich aan passanten op te dringen dan wel zich ongekleed of vrijwel ongekleed achter het raam van een seksinrichting of in de toegang tot een seksinrichting op te houden.

 •  

Artikel 3:19 Straatprostitutie

 • Het is verboden zich op of aan de weg of op, aan of in een andere vanaf de weg zichtbare plaats, niet zijnde een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend, zich op te houden met het kennelijke doel prostitutie of het verrichten van seksuele handelingen te verrichten in het kader van prostitutie.

 •  

Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie

 • Met het oog op de naleving van het verbod, bedoeld in artikel 3:19 kan door een politieambtenaar of toezichthouder het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 

 

Afdeling 4 Overige bepalingen

 

 

Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten

 • 1.

  Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten met een prostituee van wie de klant weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze persoon werkzaam is voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

 • 2.

  Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere voor publiek toegankelijke plaats gebruik te maken van de diensten van een prostituee.

 • 3.

  Het verbod, bedoeld in het tweede lid, geldt niet in een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend.

 •  

Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

 • 1.

  Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk tentoon te stellen, aan te bieden of aan te brengen als de burgemeester aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1 Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

 

 

Artikel 4:1  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 4:2  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 4:3  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 4:4  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 4:5  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 4:6  

 • [vervallen]

 

 

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

 

 

Artikel 4:7 Straatvegen

 • Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode.

 •  

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

 • Het is verboden aan personen binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

 •  

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

 • Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

 •  

Artikel 4:10 Gevelreiniging en -bewerking

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht gevels te reinigen of te bewerken.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien:

 • a.

  de werkzaamheden goed afgeschermd plaatsvinden en op een zodanige wijze dat voor omwonenden, voorbijgangers of voor de omgeving geen schade of overmatige hinder wordt veroorzaakt;

 • b.

  de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur, voor zover dit niet een erkende feestdag betreft.

 •  

Artikel 4:11: Ballonnen oplaten

 • 1.

  Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen.

 • 2.

  Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, sfeerballon, geluks-lampion, Thaise wensballon, papierballon en geluks-ballon, dan wel een voorwerp dat door middel van open vuur of gas opstijgt en zonder sturing wegdrijft.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod voor wetenschappelijke doeleinden.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een heteluchtballon, zijnde een luchtvaartuig.

 •  

Artikel 4:11a Verbod gebruik plastic confetti en serpentines

 • Het is verboden confetti en serpentine, van een ander materiaal dan afbreekbaar papier, op een openbare plaats te gebruiken en/of te verspreiden.

 •  

Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden

[vervallen]

 

 

 

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

 

 

Artikel 4:13  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 4:14  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

 • 1.

  Het is verboden op of aan een onroerende zaak of roerende zaak, niet zijnde voertuigen als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing in gevallen waarin een omgevingsvergunning is verleend en het gevaar en de hinder zijn betrokken bij de afweging.

 •  

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 1 Parkeerexcessen en stopverbod

 

 

Artikel 5:1  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke

 • 1.

  Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:

 • a.

  het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen; of

 • b.

  het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 2.

  Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:

 • a.

  voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden; of

 • b.

  voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde persoon.

 • 3.

  Het is degene wiens bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

 • a.

  drie of meer voertuigen die aan de persoon toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van honderd meter met als middelpunt een van deze voertuigen;

 • b.

  de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 5.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 •  

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

 • 1.

  Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 •  

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

 • Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

 •  

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer of het Besluit activiteiten leefomgeving.

 •  

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

 • a.

  langer dan op drie achtereenvolgende dagen, hetzij op één plaats hetzij met enige verandering van plaats, te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar het oordeel van het college buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • b.

  op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de provinciale omgevingsverordening.

 • 4.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 •  

Artikel 5:7 Reclamevoertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 •  

Artikel 5:8 Grote voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar het oordeel van het college buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

 • 4.

  Het tweede lid is voorts niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van de verboden.

 • 6.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 •  

Artikel 5:9 Uitzichtbelemmerende voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

 •  

Artikel 5:10  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 1.

  Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing op:

 • a.

  de weg;

 • b.

  voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam;

 • c.

  voertuigen waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 •  

Artikel 5:12 Overlast van fietsen of bromfietsen

 • 1.

  Het college kan in het belang van de veiligheid en ter voorkoming van hinder en/of overlast een gebied, wegen of weggedeelten aanwijzen waarin fietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen uitsluitend in een daarvoor bestemde voorziening mogen worden geparkeerd.

 • 2.

  Het is verboden een fiets, een bromfiets of een vergelijkbaar vervoermiddel in een gebied als bedoeld in het eerste lid buiten een voor parkeren bestemde voorziening te plaatsen.

 • 3.

  Het is verboden een fiets, bromfiets of vergelijkbaar vervoermiddel langer dan een door het college te bepalen periode te parkeren in door het college daarvoor aangewezen gebieden,

  wegen of weggedeelten en/of in de voor het stallen van fietsen, bromfietsen of vergelijkbaar vervoermiddel bestemde voorzieningen, zonder wezenlijke tijdsonderbreking.

 • 4.

  Het is verboden fietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en/of in een kennelijke verwaarloosde toestand verkeren, op of aan de weg te laten staan.

 • 5.

  Het is verboden een fiets, bromfiets of vergelijkbaar vervoermiddel te parkeren als daardoor:

 • a.

  op de weg de doorgang wordt gehinderd of belemmerd;

 • b.

  de veiligheid of de doorstroming van of het uitzicht voor het verkeer wordt belemmerd;

 • c.

  schade ontstaat;

 • d.

  voor een bewoner of gebruiker van het gebouw waartegen of waarvoor de fiets of bromfiets staat geparkeerd, de doorgang of het uitzicht wordt belemmerd of; de functie van straatmeubilair gehinderd of belemmerd wordt.

   

Afdeling 2 Collecteren

 

 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurswerving

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 2.

  Onder een inzameling als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan: het aanvaarden van geld of goederen bij het aanbieden van diensten of goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor een inzameling of werving die wordt gehouden:

 • a.

  in besloten kring, of

 • b.

  door een instelling die is ingedeeld in het door het college vastgestelde collecte- en wervingsrooster, mits de inzameling of werving overeenkomstig dat collecte- en wervingsrooster en met inachtneming van de door het college gegeven voorschriften plaatsvindt, of

 • c.

  door een andere, door het college aangewezen, instelling.

 • 4.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 •  

Afdeling 3 Venten

 

 

Artikel 5:14 Definitie

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder venten het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

 • 2.

  Onder venten wordt niet verstaan:

 • a.

  het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • b.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet of artikel 5:22;

 • c.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in het omgevingsplan.

 • d.

  het bedrijfsmatig plaatsen van voertuigen ten behoeve van gebruik door derden bedoeld in artikel 5:16.

 •  

Artikel 5:15 Ventverbod

 • 1.

  Het is verboden te venten op door het college in het belang van de openbare orde aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Op de aanvraag om een ontheffing bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 4.

  Het verbod is niet van toepassing op:

 • a.

  situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • b.

  het venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en vierde lid is het venten van gedrukte en geschreven stukken verboden op door het college in het belang van de openbare orde aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren.

 •  

Artikel 5:16 Deelvoertuigen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college op een openbare plaats een deelvoertuig bedrijfsmatig ter gebruik aan derden aan te bieden.

 • 2.

  Het college kan onverminderd de artikelen 1:6 en 1:8 de vergunning als bedoeld in het eerste lid geheel of gedeeltelijk weigeren, intrekken, wijzigen, of schorsen, indien:

 • a.

  Een door het college vastgesteld vergunningenplafond of voertuigenplafond door het verlenen van de vergunning zou worden overschreden; of

 • b.

  het ter gebruik aanbieden van de deelvoertuigen:

 • i.

  gevaar en/of hinder oplevert voor de veiligheid van het verkeer of de veiligheid van andere weggebruikers of de veiligheid of bruikbaarheid van de openbare plaats;

 • ii.

  hinder veroorzaakt voor het woon- en/of leefklimaat;

 • iii.

  een nadelige invloed heeft op het milieu;

 • iv.

  onevenredig beslag legt op de openbare plaats;

 • v.

  afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de openbare plaats;

 • vi.

  gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid.

 • c.

  De aanvraag wordt ingediend voor andere categorieën of typen deelvoertuigen dan waarop deze nadere regels betrekking hebben of voor een langere duur dan waarvoor vergunning kan worden aangevraagd.

 • 3.

  Het college kan in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, de veiligheid, de goede doorstroming van het verkeer of ter voorkoming van onevenredig ruimtegebruik nadere regels vaststellen ten aanzien van het aanbieden van deelvoertuigen met betrekking tot:

 • a.

  Het maximale aantal vergunningen;

 • b.

  Het maximale aantal voertuigen;

 • c.

  de procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van deelvoertuigen.

 • 4.

  Het college kan wegen, weggedeelten of andere openbare plaatsen aanwijzen waar deelvoertuigen niet mogen worden geplaatst en/of ter gebruik worden aangeboden of waar uitsluitend deelvoertuigen mogen worden geplaatst en ter gebruik mogen worden aangeboden.

 • 5.

  In afwijking van artikel 1:7 wordt een vergunning verleend voor de duur van maximaal vijf jaar.

 • 6.

  Het is verboden te handelen in strijd met het bepaalde krachtens het derde en vierde lid.

 • 7.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 •  

Afdeling 4  

 

 

Artikel 5:17  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:18  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:19  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:20  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:21  

 • [vervallen]

 •  

Afdeling 5 Snuffelmarkten

 

 

Artikel 5:22 Definitie

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder snuffelmarkt verstaan: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

 • 2.

  Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:

 • a.

  een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;

 • b.

  een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

 •  

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met het omgevingsplan.

 •  

Afdeling 6 Openbaar water en waterstaatswerken

 

 

Artikel 5:24  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:25  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:26  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:27  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken

 • 1.

  Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van openbare wateren, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen die bij de gemeente in beheer zijn.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement of de provinciale omgevingsverordening.

 •  

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

 • Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

 •  

Artikel 5:30 Veiligheid op het water

 • 1.

  Het is voor een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de provinciale omgevingsverordening of het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

 •  

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen

 • 1.

  Het is verboden zich zonder redelijk doel vast te houden aan een vaartuig in openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te bevinden.

 • 2.

  Het is voor degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of aan een openbaar water, los te maken.

 •  

Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

 

 

Artikel 5:32 Crossterreinen

 • 1.

  Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets te crossen buiten wedstrijdverband, een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

 • a.

  het voorkomen of beperken van overlast;

 • b.

  de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

 • c.

  de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingswet, afdeling 3.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving, de Zondagswet of het Besluit geluidproduktie sportmotoren.

 •  

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

 • 1.

  Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

 • a.

  het voorkomen van overlast;

 • b.

  de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

 • c.

  de veiligheid van het publiek.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden:

 • a.

  ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

 • b.

  die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

 • c.

  die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

 • d.

  van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

 • e.

  voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing:

 • a.

  op wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden of terreinen;

 • b.

  binnen de bij of krachtens de provinciale omgevingsverordening aangewezen stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als toestel.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 •  

Afdeling 8 Vuurverbod

 

 

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

 • a.

  verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

 • b.

  sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;

 • c.

  vuur voor koken, bakken en braden.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van Strafrecht of de provinciale omgevingsverordening.

 •  

Artikel 5:34A Verbod carbid te schieten

 • 1.

  Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden (ook wel carbid schieten genoemd).

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in de periode van 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingswet, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor carbid schieten buiten de bebouwde kom indien:

 • a.

  gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter; en

 • b.

  de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal; en

 • c.

  het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en

 • d.

  het gebruik plaatsvindt tussen 31 december 12.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar; en

 • e.

  er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en

 • f.

  de betreffende locatie is gelegen op een afstand van ten minste:

  • 75 meter van woonbebouwing; en

  • 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en

  • 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.

 • g.

  het schietterrein wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.

 • h.

  daarvan tenminste 3 weken voorafgaand aan de activiteit melding is gedaan aan de burgemeester.

 •  

Afdeling 9 As verstrooiing

 

 

Artikel 5:35 Definitie

 • In deze afdeling wordt onder incidentele as verstrooiing verstaan: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

 •  

Artikel 5:36 Verboden plaatsen

 • 1.

  Incidentele as verstrooiing is verboden op:

  • a.

   verharde delen van de weg;

  • b.

   gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

 • 2.

  Het college kan voor een bepaalde termijn verbieden dat op andere plaatsen dan die genoemd in het eerste lid as verstrooiing plaatsvindt.

 • 3.

  Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder a.

 • 4.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 •  

Artikel 5:37 Hinder of overlast

 • Incidentele as verstrooiing is verboden als daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

 •  

Afdeling 10 Overige bepalingen

 

 

Artikel 5:38 Detectorverbod

 • 1.

  Het is verboden zich anders dan met vergunning van het college met een metaaldetector te bevinden binnen door het college aangewezen gebieden.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op degene aan wie een certificaat als bedoeld in artikel 5.1 van de Erfgoedwet is verstrekt.

 •  

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Sanctiebepaling

 • 1.

  Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de daarbij op grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

 •  

Artikel 6:2 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast:

  • A.

   de functionarissen als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering;

  • B.

   de aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaar of -ambtenaren van de gemeente Baarn;

  • C.

   functionarissen van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0.

 • 2.

  Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

 •  

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

 • Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 •  

Artikel 6:4  

 • [vervallen]

 •  

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

 • Besluiten, genomen krachtens de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2018, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 •  

Artikel 6:6 Inwerkingtreding

 • Deze verordening treedt in werking op 7 juni 2019. De eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019 treedt in werking op 27 februari 2020. De tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019 treedt in werking op 4 februari 2021. De derde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019 treedt in werking op 28 april 2022. De vierde wijziging van de Algemene pLaatselijke verordening baarn 2019 treedt in werking op 27 december 2022.

 •  

Artikel 6:7 Citeertitel

 • Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019.

 •  

 •  

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Baarn op 23 november 2022.