Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Regeling briefadres gemeente Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling briefadres gemeente Nissewaard
CiteertitelRegeling briefadres gemeente Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 2.23 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen
 4. artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen
 5. artikel 2.40 van de Wet basisregistratie personen
 6. artikel 2.41 van de Wet basisregistratie personen
 7. artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen
 8. artikel 2.45 van de Wet basisregistratie personen
 9. artikel 2.47 van de Wet basisregistratie personen
 10. artikel 2.52 van de Wet basisregistratie personen
 11. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
 12. artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen
 13. artikel 17 van de Regeling basisregistratie personen
 14. artikel 18 van de Regeling basisregistratie personen
 15. artikel 19 van de Regeling basisregistratie personen
 16. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2022nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-193987

22.B.00094

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling briefadres gemeente Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op:

 

 • de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

 • artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP);

 • de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP);

 • artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de circulaire BRP en briefadres (2016-0000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016;

 • het Protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing (NVVB-2016);

overwegende dat het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres om kwetsbare groepen zonder woonadres, te registreren op een briefadres en het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan;

 

besluit vast te stellen:

 

Regeling briefadres gemeente Nissewaard

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Aangever: de betrokkene die aangifte doet van een briefadres

 • b.

  briefadres: adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen (artikel 1.1, onder p, Wet BRP) en waar, indien het post van de overheid betreft, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken (artikel 2.45, lid 3 Wet BRP);

 • c.

  briefadresgever: de ingezetene in de Basisregistratie Personen of een door het college aangewezen rechtspersoon bij wie het briefadres wordt gehouden (artikel 1.1, onder r Wet BRP);

 • d.

  briefadreshouder: de ingezetene in de Basisregistratie Personen die een briefadres houdt

 • e.

  BRP: de basisregistratie personen

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor een briefadres zijn:

 

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres

 • 2.

  verblijf in een penitentiaire of psychiatrische instelling of in een instelling voor kinderbescherming, opvang of beschermd wonen

 • 3.

  verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de Wet BRP).

Artikel 3 Voorwaarden

Een briefadres wordt slechts opgenomen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • 1.

  De identiteit van de aangever is vastgesteld;

 • 2.

  De aangever verblijft naar redelijke verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in de gemeente Nissewaard of in Nederland

 • 3.

  Er is een reden als bedoeld in artikel 2;

 • 4.

  Er is schriftelijke instemming van de briefadresgever;

 • 5.

  Er loopt geen onderzoek naar de verblijfplaats van de briefadresgever, indien de briefadresgever een natuurlijk persoon betreft;

 • 6.

  Wanneer de briefadresgever een rechtspersoon is, dient deze te zijn aangewezen door het college van B&W

 • 7.

  Het briefadres bevindt zich in Nissewaard

Artikel 4 Aangifte en inlichtingenplicht

 • 1.

  De aangifte wordt gedaan bij de gemeente Nissewaard door middel van het invullen van het toepasselijke formulier aangifte briefadres.

 • 2.

  De aangever die aangeeft dak- of thuisloos te zijn licht diens schriftelijke aangifte vervolgens toe in een persoonlijk aanvraaggesprek op het gemeentehuis in Nissewaard.

 • 3.

  De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen. De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens zijn ingeleverd.

 • 4.

  Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs;

  • b.

   de schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;

  • c.

   een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van de briefadresgever;

 • 5.

  Als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, lid 3, is een schriftelijke verklaring van de burgemeester noodzakelijk waaruit blijkt dat opname van een woonadres niet wenselijk is.

Artikel 5 Herstel aangifte

 • 1.

  Als één of meer gegevens op het formulier of bijlagen ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 2.

  Indien de aangifte niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.

 • 3.

  De aangever die dak of thuisloos is kan de aanvulling ook geven tijdens het aanvraaggesprek.

 • 4.

  De aangifte wordt buiten behandeling gesteld, als bedoeld in artikel 4:5 Awb, wanneer de aangifte niet binnen veertien dagen na het verzoek hiertoe wordt aangevuld en er geen uitstel wordt gevraagd.

 • 5.

  Na een besluit tot buiten behandelingstelling van de aangifte wordt toepassing gegeven aan artikel 6.

Artikel 6 Ambtshalve registratie

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt ambtshalve een briefadres op indien geen of geen volledige aangifte wordt gedaan van een briefadres, maar wel is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3

 • 2.

  Indien bij toepassing van het eerste lid door het college geen instemming van een briefadresgever wordt verkregen, wordt als briefadres een adres van de gemeente opgenomen.

Artikel 7 Monitoring briefadres

 • 1.

  Wanneer de gemeente optreedt als briefadresgever in de situatie als bedoeld in artikel 2 lid 1, wordt:

  • a.

   wekelijks gemonitord en geregistreerd of de briefadreshouder post komt afhalen.

  • b.

   maandelijks aan de hand van de “inlichtingenstaat briefadres” bekeken of er veranderingen zijn in de woonomstandigheden van de briefadreshouder

 • 2.

  Indien de burgemeester, in de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 3, een briefadresinschrijving voor een beperkte termijn noodzakelijk achtte vanwege veiligheidsredenen, controleert het college van burgemeester en wethouders aan het einde van die termijn de briefadresinschrijving.

 • 3.

  De beoordeling of controle van de briefadresinschrijving wordt gedaan met inachtneming van de artikelen 2 en 3

 • 4.

  Onverminderd hetgeen is bepaald in het eerste tot en met het derde lid, is diegene op wie het briefadres betrekking heeft en een ander adres krijgt, gehouden om in de periode tussen vier weken vóór de beoogde verhuisdatum tot en met de vijfde dag na verhuisdatum hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

Artikel 8 Beëindiging briefadres en gevolgen

 • 1.

  Indien een ingezetene niet kan worden bereikt, van hem geen aangifte van wijziging van zijn adres of van vertrek is ontvangen en na gedegen onderzoek geen gegevens over hem kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten Nederland wordt het briefadres beëindigd. In dit geval besluit het college van burgemeester en wethouders ambtshalve tot opneming van het gegeven van vertrek van de betrokkene met onbekende bestemming.

 • 2.

  Indien aangifte wordt gedaan van een woonadres, dan wel indien na onderzoek blijkt dat betrokkene een woonadres heeft wordt het briefadres beëindigd. In deze gevallen wordt een woonadres opgenomen in plaats van het briefadres.

 • 3.

  Indien de briefadresgever zijn toestemming intrekt wordt de rechtmatigheid van het briefadres opnieuw beoordeeld. Indien aan de voorwaarden van artikel 3 wordt voldaan, wordt een nieuw briefadres opgenomen, op aangifte of ambtshalve.

Artikel 9 Aanwijzing

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling. Van onbillijkheid kan sprake zijn als het strikt vasthouden aan de regeling als onredelijk kan worden aangemerkt of als er onevenredige schade zou ontstaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling briefadres gemeente Nissewaard.

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard van 19 april 2022.

De secretaris,

M.L.M. Weerts

De burgemeester,

F. van Oosten

Toelichting op de Regeling briefadres gemeente Nissewaard

Een burger die geen woonadres heeft maar wel in een gemeente in Nederland verblijft moet aangifte doen van een briefadres.

 

Vanaf 1 januari 2022 is artikel 2.23 lid 2 Wbrp gewijzigd en is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden.

 

Hieronder volgt de artikelsgewijze toelichting op de regeling briefadres.

 

Toelichting artikel 2, lid 1

 

Een aanvrager kan wel in Nederland verblijven maar om uiteenlopende redenen geen woonadres hebben.

 

Uitgangspunt is dat de gemeente de aanvrager in de Basisregistratie personen registreert op het woonadres. Of de aanvrager een woonadres heeft wordt vastgesteld aan de hand van de definitie van artikel 1.1 onder o Wbrp. Een woonadres is het adres waar iemand woont of naar verwachting gedurende een periode van drie maanden het vaakst zal overnachten. Deze verwachting is ter beoordeling aan de gemeente.

 

Wanneer het onduidelijk is waar de burger gaat verblijven maar wel duidelijk is dat deze in de gemeente verblijft, kan er gedurende de onderzoeksperiode een ambtshalve briefadres verstrekt worden.

 

Toelichting artikel 2, lid 2 en 3

 

Er is een aantal wettelijke uitzonderingen op de regel van inschrijving op een woonadres.

 

Degene die zijn woonadres heeft in een instelling, kan in afwijking van artikel 2.38, lid 1 en artikel 2.39, lid 1 van de Wet BRP in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Op grond van artikel 2.40, lid 3 Wet BRP zijn dit instellingen voor gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen. In de artikelen 17 t/m 19 van de Regeling BRP is aangegeven voor welke instellingen een briefadres gekozen kan worden.

 

Het college van B&W is eveneens bevoegd, op grond van artikel 2.40, lid 4 Wet BRP, instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang aan te wijzen.

 

In de circulaire BRP en briefadres van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 2016 (kenmerk 2016-0000656211) is geregeld dat personen die verblijven in een opvanghuis voor mannen en vrouwen met een briefadres ingeschreven kunnen worden op het kantooradres van de desbetreffende instelling. Op die manier wordt het feitelijke woonadres van betrokkenen adequaat beschermd tegen ongewenste kennisneming door onbevoegden. In de gemeente Nissewaard is dit bijvoorbeeld geregeld voor de Stichting Enver

 

Ook wanneer de burgemeester van oordeel is dat de veiligheid in het geding is, kan een uitzondering worden gemaakt.

 

Toelichting artikel 3

 

Een briefadres kan, in aanvulling op wat de wet regelt en in tegenstelling tot een woonadres, worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. Voor gedetineerden of personen die in een psychiatrische inrichting verblijven is het advies om bij voorkeur een briefadres te kiezen in de gemeente van herkomst. Dit is onder andere van belang voor de verworven rechten die de briefadreshouder daar heeft opgebouwd, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting.

 

De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 

Wanneer de aangever die dak of thuisloos is en feitelijk verblijft in een andere gemeente als briefadresgever de gemeente Nissewaard verzoekt zal deze verblijfsgemeente gevraagd worden de dak of thuisloze ambtshalve bij die gemeente met een briefadres te registreren.

 

Toelichting artikel 3, lid 1, 2 en 3:

 

Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden op grond van artikel 2.45 lid 2 van de wet BRP. In de schriftelijke verklaring van aangifte dienen de redenen van het briefadres en de te verwachten duur te worden opgenomen. De aangever dient tevens een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van zichzelf als van degene bij wie het briefadres wordt gehouden te overleggen.

 

Toelichting artikel 3, lid 5:

 

Een briefadres kan niet worden gehouden bij iemand van wie de verblijfplaats in de BRP in onderzoek staat. Immers de verplichtingen van de briefadresgever kunnen pas vervuld worden wanneer deze zelf op het adres woonachtig is. Wanneer daar nog geen uitsluitsel over is zal de aangever een andere briefadreshouder moeten zoeken of zal, indien dit niet mogelijk is, de gemeente als briefadreshouder optreden.

 

Toelichting artikel 3, lid 6:

 

Een briefadresgever kan alleen een rechtspersoon zijn wanneer deze door het college wordt aangewezen. Denk hierbij aan een opvanginstelling.

 

Hoewel het niet verboden is om een financiële bijdrage te vragen als briefadreshouder is de gemeente hier geen voorstander van. Daarnaast is het niet nodig omdat de gemeente zelf als briefadreshouder kan optreden. Commerciële aanbieders zullen derhalve niet als briefadreshouder worden aangewezen.

 

Toelichting artikel 4 lid 1 en 2 :

 

Wanneer iemand dak of thuisloos is volgt na ontvangst van het aanvraagformulier een aanvraaggesprek waarin medewerkers van het team complex van de eenheid WII samen met de medewerkers van team burgerzaken en indien noodzakelijk met medewerkers van de eenheid Wmo over de redenen van de dak- of thuisloosheid.

 

In dit gesprek zal worden beoordeeld worden of iemand een woonadres heeft of niet. En tevens wordt, met instemming van de aangever, gekeken naar de mogelijkheden van ondersteuning op andere terreinen door de gemeente.

 

Toelichting artikel 4 lid 3 en 4

 

De aangever moet een volledige aangifte doen. De aangifte is volledig wanneer niet alleen een kopie van een geldig ID bewijs van de aangever en briefadreshouder wordt bijgevoegd maar ook wanneer het aangifteformulier compleet wordt ingevuld.

 

Er is een formulier aangifte briefadres voor personen die in een instelling verblijven of een reizend beroep hebben en een formulier voor dak-of thuislozen.

 

Voor de wijze waarop aangifte van briefadres bij de Stichting Enver gedaan wordt zijn separaat afspraken gemaakt.

 

Toelichting artikel 4 lid 5

 

Het is niet waarschijnlijk dat de briefadreshouder bij zijn aangifte altijd de verklaring van de burgemeester zal kunnen overleggen. De verwachting is, dat deze verklaring veelal bij de afdeling burgerzaken terecht komt via de interne kanalen van de gemeente.

 

Toelichting bij artikel 5

 

Ontbreekt bij de aangifte tot briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte behandeld als een onvolledige aangifte. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende stukken. De aangever kan in reactie op het verzoek om de aangifte aan te vullen vragen om de termijn om de aangifte aan te vullen eenmalig te verlengen met veertien dagen.

 

Een dak of thuisloze kan de aangifte ook tijdens het gesprek aanvullen indien deze niet in staat is alle gevraagde informatie aan te leveren. Tijdens het gesprek kan worden beoordeeld welke informatie er nog nodig is en of de aangever deze zelf kan aanleveren.

 

Toelichting bij artikel 6

 

De verplichting tot ambtshalve inschrijving van het college gaat in ‘op het moment dat het college kennis krijgt van de situatie die tot het ambtshalve handelen noopt’. Dit betekent dat zodra het college op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van een persoon in de gemeente, die niet als ingezetene met een woonadres in de BRP is ingeschreven, maar gezien zijn feitelijk en rechtmatig verblijf wel als ingezetene in de BRP zou moeten worden opgenomen, en zelf niet in staat of bereid is tot aangifte van een briefadres, het college ambtshalve dient over te gaan tot opneming van een briefadres van deze persoon.

 

Toelichting artikel 8 lid 1

 

Wanneer een aangever een briefadres heeft op het adres van de gemeente Nissewaard en zich niet langer meldt om te kijken of er post is zal getracht worden via de door de aangever opgegeven kanalen contact te krijgen om navraag te doen naar de reden dat deze zich niet langer aan de afspraken houdt. Lukt dit niet dat leidt dit tot een formeel adresonderzoek met mogelijk een uitschrijving met onbekende bestemming tot gevolg.

 

Toelichting artikel 9

 

In uitzonderingsgevallen kan het gerechtvaardigd zijn om af te wijken van deze regeling. Het is goed om als gemeentelijk dienstverlener nooit de menselijk maat uit het oog te verliezen. Het belang daarvan kan zo groot zijn dat de gemeente in zeer bijzondere gevallen voorbij gaat de bepalingen van deze beleidsregeling.

 

Conform artikel 4:84 Awb wordt gehandeld overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

 

Uitgangspunt is inschrijven met een woonadres maar wanneer hierdoor voor de aangever of een betrokkene ernstig nadeel ontstaat wordt gekeken of de nadelige effecten van de inschrijving met een woonadres weggenomen kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is zal de aanvrager alsnog met een briefadres worden ingeschreven.

 

De hardheidsclausule kan ook worden toegepast in gevallen waarin iemand langdurig vermist is. Hiervoor wordt het protocol vermiste personen van de NVVB gevolgd.

 

De hardheidsclausule wordt niet toegepast wanneer er sprake is van fraude.