Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Beleid voor het in gebruik geven of verkopen van gronden die eigendom zijn van de gemeente Beesel; groenvoorzieningen en landschappelijke elementen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid voor het in gebruik geven of verkopen van gronden die eigendom zijn van de gemeente Beesel; groenvoorzieningen en landschappelijke elementen.
CiteertitelBeleid voor het in gebruik geven of verkopen van gronden die eigendom zijn van de gemeente Beesel; groenvoorzieningen en landschappelijke elementen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding kan niet worden achterhaald en bij benadering is een datum ingevuld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-1996nieuwe regeling

11-07-1996

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid voor het in gebruik geven of verkopen van gronden die eigendom zijn van de gemeente Beesel; groenvoorzieningen en landschappelijke elementen.

INDELING.

 • 1.

  Grootschalige groenvoorzieningen.

  • sport- en recreatiecomplexen.

   • zwembad.

   • sporthal e.o.

   • Bösdael.

   • Dijckerhof.

   • Solberg.

   • gymzaal Beesel e.o.

  • begraafplaatsen.

   • algemene begraafplaats Beesel.

   • algemene begraafplaats Reuver.

 • 2.

  Kleinschalige groenvoorzieningen.

  • wijkgroen.

   • parken.

   • plantsoenen.

   • andere kleinschalige groenvoorzieningen.

 • 3.

  Landschappelijke elementen.

  • vlak-, lijn-, en puntelementen.

   • bossen.

   • houtwallen.

   • bomen

   • visvijver(s).

   • poelen.

   • bermen.

   • natuurterreinen.

FUNCTIES.

 • objectgericht.

  • speelplaats.

  • sportvoorziening.

  • recreatievoorziening.

  • begraafplaats.

  • volkstuin

  • hondenuitlaatplaats.

  • kwekerij.

 • functiegericht.

  • verkeersgeleidend.

  • openbaar recreatief.

  • besloten recreatief.

  • beeldbepalend.

  • natuureducatief.

  • buffer.

  • verfraaiend/beleving.

  • spelgericht.

  • ruimtelijk.

  • economisch.

  • functie t.b.v. civieltechniek.

NIEUW BELEID.

  • 1.

   Grootschalige groenvoorzieningen.

   Grootschalige groenvoorzieningen of delen hiervan worden niet in gebruik gegeven of verkocht aan particulieren.

   • Sport- en recreatievoorzieningen worden (zijn) verpacht of verhuurd aan verenigingen, stichtingen of scholen. Verkoop of overdracht aan deze instanties is in principe mogelijk.

    Wel dienen de gevolgen in beeld te worden gebracht. Nagegaan moet worden wat de gevolgen zijn voor personeel en organisatie. Bestaande contractuele verplichtingen en het beheer van technische installaties dienen te worden overgenomen. Aanwezige nutsvoorzieningen en rioleringen dienen te worden behouden door de gemeente. Kortom; er dient een integraal advies te worden gegeven aan het college of de raad.

   • Begraafplaatsen worden niet in gebruik gegeven of verkocht.

  • 2.

   Kleinschalige groenvoorzieningen.

   Functioneel groen wordt in principe niet in gebruik gegeven of verkocht. In het kader van buurtbeheeraktiviteiten kunnen wel afspraken worden gemaakt over het gebruik en onderhoud. Toevoeging aan particuliere tuinen staan wij niet voor. Overhoeken en groenvoorzieningen zonder duidelijke functie worden wel in gebruik gegeven of verkocht. Verzoeken om een deel van dit groen in gebruik te mogen nemen of te kopen, worden uitsluitend gehonoreerd indien dit niet tot onnodige versnippering leidt.

  • 3.

   Landschappelijke elementen.

   Deze elementen kunnen (om niet) in gebruik worden gegeven aan natuurorganisaties, landbouworganisaties en/of recreatieve verenigingen. Het onderhoud dient door de aanvrager te worden uitgevoerd.

   Er dient een beheerplan ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd. Als toetsingskader geldt het landschapsbeleidsplan.

   Bij verzoeken terreinen in gebruik te mogen nemen en opnieuw in te richten gelden dezelfde regels. Ook hier geldt het landschapsbeleidsplan als toetsingskader. Vaak willen landeigenaren of -gebruikers aangrenzende houtwallen of bermen onderhouden. Indien dit op een deskundige wijze gebeurt zijn wij hier voorstander van. Het onderhoud dient in overleg met de gemeente te geschieden.

   Ook hebben veel burgers en bedrijven problemen met het aanzien van de bermbegroeiing ter hoogte van hun perceel. Deze bermen kunnen eveneens in gebruik worden gegeven.

   

BEPERKINGEN.

Ook bij verzoeken tot het in gebruik nemen of verkopen van kleinschalige groenvoorzieningen moet van te voren worden nagegaan of er bouwwerken, kunstwerken, installaties of nutsvoorzieningen en riolering aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is kunnen deze gronden verkocht worden of in gebruik gegeven worden zonder beperkingen. Indien wel zulke voorzieningen aanwezig zijn gelden er beperkingen ten aanzien van het gebruik.

OPLEVEREN.

Bij verkoop levert de gemeente de grond schoon op. Bij het in gebruik geven levert de gemeente de grond niet schoon op.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Beesel in zijn vergadering van 11 juli 1996‎.