Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Archiefverordening Peelgemeenten 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening Peelgemeenten 2022
CiteertitelArchiefverordening Peelgemeenten 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 40 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-202201-01-2022Archiefverordening Peelgemeenten 2022

07-04-2022

bgr-2022-464

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Peelgemeenten 2022

Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten,

 

Gelet op:

 

Artikel 40, lid 1 en 2 van de Archiefwet 1995 en artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020;

 

Besluit:

 

I. vast te stellen de Archiefverordening Peelgemeenten 2022;

II. in te trekken de Archiefverordening Peelgemeenten 2017.

 

 

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begrippenkader

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   archiefbescheiden: de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1 onder c van de wet;

  • b.

   archiefbewaarplaats: de archiefbewaarplaats van Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE);

  • c.

   archivaris: de streekarchivaris van Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE);

  • d.

   beheerder: het hoofd van de beheereenheid is de manager Bedrijfsvoering: belast met het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

  • e.

   de wet: de Archiefwet 1995.

 

HOOFDSTUK 2 De zorg van het Dagelijks Bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 2. Duurzaamheid, ordening, toegankelijkheid, bewaartermijn, vernietiging, authenticiteit

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat het vervaardigen, bewaren en voor zover wettelijk bepaald, vernietigen van de archiefbescheiden voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering geschieden op zodanige wijze, dat de duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid gedurende de wettelijke bewaartermijn zijn gewaarborgd en de authenticiteit ervan kan worden aangetoond. Het Dagelijks bestuur is tevens gemandateerd om deze archieftaken uit te voeren voor de archiefbescheiden voortkomend uit de gemandateerde taken.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

 

Artikel 3. Kwaliteitssysteem

Het Dagelijks bestuur stelt een kwaliteitssysteem voor het beheer van de archiefbescheiden vast.

 

Artikel 4. Middelen

Het Dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks voldoende middelen worden opgevoerd om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

 

Artikel 5. Personeel

Het Dagelijks bestuur draagt zorg voor voldoende, deskundig personeel ter uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

 

Artikel 6. Beheervoorschriften

Het Dagelijks bestuur draagt zorg voor het vaststellen of doen vaststellen van voorschriften voor het beheer van de archiefbescheiden (Beheerregeling informatiebeheer Peelgemeenten 2022).

 

Artikel 7. Taken en verantwoordelijkheden beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden

Het Dagelijks bestuur wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen toe aan de beheerder.

 

Artikel 8. Taken en verantwoordelijkheden beheer van overgebrachte archiefbescheiden

Het Dagelijks bestuur wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen toe aan de archivaris.

 

Artikel 9. Archiefbewaarplaats

Het Dagelijks bestuur wijst een archiefbewaarplaats aan.

 

HOOFDSTUK 3 Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats en het afleggen van verantwoording door de archivaris aan het Dagelijks bestuur over het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 10. Toezichthouder

De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Artikel 11. Uitvoerder toezicht

De archivaris kan de uitoefening van het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats opdragen aan voldoende en deskundige medewerkers.

 

Artikel 12. Informatieverstrekking

De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene(n) aan wie de uitoefening van het toezicht is opgedragen, alle schriftelijke en mondelinge informatie die nodig is voor een goede taakvervulling.

 

Artikel 13. Toegang tot archiefbescheiden

De archivaris en degenen aan wie de uitoefening van het toezicht is opgedragen, hebben toegang tot de archiefbescheiden en tot de ruimten en digitale systemen waarin de archiefbescheiden zich bevinden en met behulp waarvan de archiefbescheiden beheerd worden.

 

Artikel 14. Inkennisstelling door de archivaris

De archivaris brengt de beheerder in kennis van de resultaten van de uitoefening van het

toezicht. Bij voldoende aanleiding stelt de archivaris tevens het Dagelijks bestuur hiervan in kennis. De archivaris geeft daarbij aan welke handelingen en voorzieningen naar zijn oordeel in strijd zijn met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet alsmede welke herstelmaatregelen moeten worden getroffen om aan de wet te voldoen.

 

Artikel 15. Verslag van de archivaris aan het Dagelijks bestuur over het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden

De archivaris brengt jaarlijks aan het Dagelijks bestuur verslag uit over het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats alsmede over de wijze van uitoefening van het toezicht op het beheer.

 

Artikel 16. Verantwoording door de archivaris aan het Dagelijks bestuur over beheer van de overgebrachte archiefbescheiden

De archivaris legt jaarlijks in de vorm van een verslag verantwoording af aan het Dagelijks bestuur betreffende het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen.

 

HOOFDSTUK 4 Verslaglegging door het Dagelijks bestuur aan het Algemeen bestuur

Artikel 17. Verslag van het Dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over het beheer

Het Dagelijks bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan het Algemeen bestuur over het beheer van de archiefbescheiden onder bijvoeging van de verslagen die de archivaris aan hen heeft uitgebracht conform artikel 15 en 16.

 

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Artikel 18. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en werkt terug tot 1 januari 2022.

 

Artikel 19. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Archiefverordening Peelgemeenten 2022”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van 7 april 2022.

Algemeen bestuur,

de voorzitter,

mevrouw mr. W.C.P. Steeghs

de secretaris,

mevrouw C.L.C. Verberne MBA