Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Nadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022/2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingNadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022/2023
CiteertitelNadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022/2023
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet
 2. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023artikel 7, 9

14-03-2023

prb-2023-3134

10-05-202223-03-2023nieuwe regeling

19-04-2022

prb-2022-4758

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022/2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 19 april 2022 hebben vastgesteld:

 

Nadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022/2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Beweegrichtlijn: een door de Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl) opgestelde richtlijn betreffende de geadviseerde duur van sport- en beweegactiviteiten voor diverse leeftijdsgroepen. Voor de doelgroepen uit deze regeling gelden de volgende richtlijnen:

  • -

   Voor jongeren in het primair onderwijs: één uur per dag matig intensieve beweging en drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten.

  • -

   Voor senioren : tweeëneenhalf uur per week matig intensieve beweging en twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten (of balansoefeningen indien spier-/botversterkende activiteiten fysiek onmogelijk zijn).

 • 2.

  Inclusief karakter: de situatie waarbij ieder kind uit een schoolklas in het primair onderwijs mee moet kunnen doen met het project.

 • 3.

  Jongeren in het primair onderwijs: jongeren die onderwijs volgen op een school die gevestigd is in de Nederlandse provincie Limburg en die behoort tot het primair onderwijs.

 • 4.

  Lokaal Sport-/Preventieakkoord: in een Lokaal Sportakkoord staan van één gemeente de lokale ambities en afspraken op het gebied van sport en bewegen. In een Preventieakkoord betreffen het van één gemeente de ambities en afspraken op het gebied van tegengaan van roken, alcoholgebruik en overgewicht. Beide akkoorden zijn ondertekend door vertegenwoordigers van de betreffende gemeente, de lokale sport en maatschappelijke organisaties.

 • 5.

  Medisch domein: het geheel van organisaties dat actief is op geneeskundig gebied.

 • 6.

  Senioren: inwoners van de Nederlandse provincie Limburg met een leeftijd van 55 jaar en ouder die niet bereikt worden door het huidige sport- en beweegaanbod. Hierdoor kunnen zij niet aan de geldende beweegrichtlijn voldoen (zie artikel 1.1).

 • 7.

  Sport- en beweegdeelname: het uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten conform de Beweegrichtlijn (zie artikel 1.1).

Artikel 2 Doel van de regeling

Sporten en bewegen dragen bij aan een goede gezondheid en zorgen ervoor dat iemand zich positief kan ontwikkelen. Met de uitvoering van deze nadere subsidieregels wordt bijgedragen aan de in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!) en in het Uitvoeringsprogramma Sport 2022-2023 opgenomen missie om van de Nederlandse provincie Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te maken. Beleidskader en uitvoeringsprogramma zijn online raadpleegbaar op de website van Provincie Limburg.

 

Deze nadere subsidieregels hebben als doel: het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de bevordering van de sport- en beweegdeelname van de volgende specifieke doelgroepen in de Nederlandse provincie Limburg:

 • -

  Jongeren in het primair onderwijs

 • -

  Senioren

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie komen alleen rechtspersonen in aanmerking.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het project richt zich op één van de in artikel 2 genoemde doelgroepen. In het project zal dan ook een duidelijke keuze gemaakt moeten worden op welke doelgroep de activiteiten zijn gericht.

 • 2.

  Het project stimuleert en draagt bij aan het verhogen van de sport- en beweegdeelname van een van de in artikel 2 genoemde doelgroepen. Dit wordt onderbouwd aan de hand van de Beweegrichtlijn (zie artikel 1.1).

 • 3.

  Het project maakt onderdeel uit van een Lokaal Sport- of Preventieakkoord of sluit hier op aan. Er dient zodoende een inhoudelijke verbinding te worden gelegd tussen het project en het lokale Sport- of Preventieakkoord.

 • 4.

  Het project moet een concreet effect teweegbrengen. Hieronder wordt verstaan dat de activiteiten structureel van aard dienen te zijn, dus over een langere periode georganiseerd en toegepast kunnen worden of dat deze in een groter deel van de Nederlandse provincie Limburg kunnen worden uitgerold en toegepast.

  Het project dient aanvullend op de reguliere (eventueel al bestaande) activiteiten respectievelijk lesprogramma van aanvrager te worden uitgevoerd.

Artikel 5 Specifieke subsidiecriteria

 • 1.

  Voor projecten die zich richten op de doelgroep ‘jongeren in het primair onderwijs’, gelden de volgende specifieke subsidiecriteria:

  • a)

   Het project dient een inclusief karakter te hebben, en

  • b)

   Er is sprake van minimaal 60% cofinanciering die wordt ingebracht door de aanvrager zelf en/of door derden.

 • 2.

  Voor projecten die zich richten op de doelgroep senioren, gelden de volgende specifieke subsidiecriteria:

  • a)

   Het project draagt bij aan het tegengegaan/verminderen van de gevolgen van te weinig beweging op enerzijds gezondheids-/vitaliteitsgebied (zoals conditieverlies) en anderzijds sociaal gebied (zoals vereenzaming). Het project draagt hier onder andere aan bij door het mogelijk maken van sport en beweging op een veilige manier binnen de geldende richtlijnen, waarbij daartoe eventueel wordt samengewerkt met partijen uit het medisch domein, en

  • b)

   Er is sprake van minimaal 30% cofinanciering die wordt ingebracht door de aanvrager zelf en/of door derden.

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger

Het project dient binnen drie maanden na subsidieverlening te starten, doch niet eerder dan de indiening van de subsidieaanvraag. Het project dient uiterlijk op 30 juni 2024 te zijn afgerond.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels en/of niet gericht is op één van de twee doelgroepen zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan (één van) de algemene criteria in artikel 4 en de van toepassing zijnde specifieke criteria zoals gesteld in artikel5;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteiten/het project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  indien het subsidiebedrag lager is dan € 1.000,00, zoals genoemd in artikel 9, tweede lid;

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 12.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidie(deel)plafonds voor de looptijd van deze nadere subsidieregels vast voor enerzijds de doelgroep jongeren in het primair onderwijs en anderzijds voor de doelgroep senioren.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal:

  • a.

   40% van de totale subsidiabele projectkosten wanneer het project zich richt op de doelgroep jongeren in het primair onderwijs;

  • b.

   70% van de totale subsidiabele projectkosten wanneer het project zich richt op de doelgroep senioren.

 • 2.

  Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt minimaal €1.000,00 en maximaal €10.000,00 per project.

 • 3.

  [vervallen]

Artikel 10 Subsidiabele kosten

Alle kosten die noodzakelijk zijn voor en direct gekoppeld zijn aan de uitvoering van het project op het gebied van sporten en bewegen gericht op de doelgroep jongeren in het primair onderwijs of de doelgroep senioren zijn subsidiabel.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier, dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het aanvraagformulier en dient te worden verzonden naar het op dit formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf de datum van inwerkingtreding van de regeling worden ingediend en dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg epalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 10 mei 2022.

 • 2.

  Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024 met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022/2023”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 april 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. E.G.M. Roemer

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA