Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Mandaatbesluit inzake uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit inzake uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne
Citeertitel: Mandaatbesluit inzake uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-202201-04-2022nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-182754

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit inzake uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Midden-Delfland,

 

overwegende dat het wenselijk is aan de teamleider Uitvoering afdeling Samenleving en Dienstverlening bevoegdheden op te dragen om de hoofdstukken IV en V van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne uit te voeren;

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

Artikel 1 Mandaatverlening Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Aan de teamleider Uitvoering afdeling Samenleving en Dienstverlening wordt mandaat verleend om de in artikel 6, eerste lid, onderdelen b en e, artikel 7, artikel 8 en artikel 10 tot en met artikel 14 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne bedoelde bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 2 Ondermandaat

De teamleider Uitvoering afdeling Samenleving en Dienstverlening is bevoegd de in artikel 1 van dit besluit genoemde bevoegdheden te ondermandateren aan de kwaliteitsmedewerker, de klantmanager Werk en Inkomen en de klantmanager Inburgering.

Artikel 3 Plaatsvervanging

Bij verhindering of afwezigheid wordt de teamleider Uitvoering afdeling Samenleving en Dienstverlening vervangen door de directeur van de afdeling Samenleving en Dienstverlening, voor zover het de uitvoering van dit besluit betreft.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2022.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit inzake uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Aldus vastgesteld op 12 april 2022,

De burgemeester,

A.J. Rodenburg