Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzing toezichthouders Alcoholwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2022nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-180212

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet

De burgemeester van Súdwest-Fryslân;

 

overweegt dat:

 • het noodzakelijk is ter uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taak van de overheid te voorzien in de aanwijzing van ambtenaren die toezicht houden op de naleving van de Alcoholwet;

 • het besluit van 19 april 2018 voorziet in die aanwijzing;

 • ontwikkelingen in de organisatie en de regelgeving reden geven dit aanwijzingsbesluit te vervangen door een nieuw aanwijzingsbesluit;

 

Gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 41, eerste lid, onder b, van de Alcoholwet;

 

besluit

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet.

 

 

 

Artikel 1 Aanwijzing

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b, Alcoholwet worden aangewezen:

 • a.

  de huidige en toekomstige buitengewoon opsporingsambtenaren en medewerkers van keten Omgeving, team Toezicht en Handhaving van de gemeente Súdwest-Fryslân, voor zover zij voldoen aan de eisen die de Alcoholregeling stelt;

 • b.

  de huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren van de dienst Veiligheidsdomein afdeling Handhaving van de gemeente Leeuwarden, voor zover zij voldoen aan de eisen die de Alcoholregeling stelt.

 •  

Artikel 2 Verval besluit

Het aanwijzingsbesluit van 19 april 2018 komt te vervallen na de inwerkingtreding van dit besluit.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet

 

Aldus vastgesteld op 12 april 2022

De burgemeester van Súdwest-Fryslân,

mr. drs. J.A. de Vries