Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Tytsjerksteradiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling coronacompensatie cultuur Tytsjerksteradiel
CiteertitelSubsidieregeling coronacompensatie cultuur Tytsjerksteradiel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling eindigt op 1 september 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016
 2. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2022nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-176807

Z2022-01469

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Tytsjerksteradiel

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  inkomstenderving: de inkomsten die aanvrager mist als gevolg van (rijks)overheidsmaatregelen gericht op bestrijding van corona;

 • 2.

  kosten: de kosten die aanvrager gemaakt heeft voor het nemen van maatregelen die in verband met corona noodzakelijk zijn bij het organiseren van culturele activiteiten. Hieronder valt in ieder geval het verstrekken van desinfecterende middelen, extra huur en schoonmaak, extra inzet personeel en vrijwilligers en het plaatsen van kuchschermen, waarschuwingsborden en aanwijzingen;

 • 3.

  schade: de inkomstenderving vermeerderd met de kosten.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 is van toepassing op subsidies die op basis van deze regeling worden verstrekt.

 • 2.

  Voor zover in deze regeling van de Algemene subsidieverordening afwijkende bepalingen zijn opgenomen, geldt deze regeling.

Artikel 3 Te subsidiëren activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verstrekken als compensatie voor geleden schade als gevolg van maatregelen van de (rijks)overheid die gericht zijn op bestrijding van corona.

Artikel 4 Te subsidiëren instelling

De subsidie wordt alleen verstrekt aan culturele organisaties zonder winstoogmerk in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan tot en met 15 mei 2022 worden ingediend.

 • 2.

  De aanvrager maakt gebruik van een door de gemeente voorgeschreven (digitaal) aanvraagformulier.

 • 3.

  De subsidieaanvraag bevat een gespecificeerd overzicht van de inkomstenderving en de gemaakte kosten voor culturele activiteiten.

 • 4.

  Het college neemt per aanvrager maximaal één aanvraag in behandeling.

 • 5.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 6 Verplichtingen

Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende verplichtingen:

 • 1.

  de schade is aantoonbaar corona-gerelateerd;

 • 2.

  de schade is ontstaan in de periode van 1 juli 2021 tot en met 1 februari 2022;

 • 3.

  de schade kan met financiële gegevens worden onderbouwd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college weigert een subsidie wanneer:

 • 1.

  de activiteit of de activiteiten waarvoor de maatregelen noodzakelijk zijn, geheel of deels gericht zijn op het behalen van winst;

 • 2.

  de schade minder bedraagt dan € 250;

 • 3.

  de aanvraag niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in deze regeling.

Artikel 8 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor culturele organisaties is vastgesteld op € 63.000.

 • 2.

  De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van de schade tot een maximum van € 5.000.

 • 3.

  Als de aanvrager een compensatiebijdrage, anders dan NOW, heeft ontvangen van het rijk of de provincie, dan wordt deze compensatie verrekend met het totaal bij de gemeente ingediende bedrag van de schade.

Artikel 9 Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt de subsidie direct vast, zonder voorafgaande subsidieverlening. Het college beslist binnen acht weken op de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de in het kader van deze regeling verstrekte subsidies controleren, al dan niet steekproefsgewijs.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, voor zover de toepassing van deze subsidieregeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het in deze subsidieregeling bepaalde.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Tytsjerksteradiel’.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie en eindigt op 1 september 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel op 12 april 2022.

secretaris,

mevr. H.M. van Gils

burgemeester,

dhr. drs. L.J. Gebben